Dato for udgivelse
06 maj 2010 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2010 13:48
SKM-nummer
SKM2010.307.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 45C-4133/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afvisning, frist, sagsanlæg, søgsmål, stævning
Resumé

Landsskatterettens kendelse blev indbragt ved en stævning, der blev indgivet to dage efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Retten afviste derfor sagen.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3 
Henvisning
Processuelle regler 2010-1 I.1.3
Redaktionelle noter
Sagsøgers advokat er berigtiget fra Christian Falk Hansen til Merete Andersen iht til kammeradvokatens skrivelse

Parter

H1 GmbH
(Advokat Merete Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Jette Christiansen

Sagens baggrund og parternes påstande

Ved stævning dateret den 3. juli 2009 har sagsøger H1 GmbH anlagt sag mod Skatteministeriet. Sagen angår prøvelse af en afgørelse truffet af Landsskatteretten den 6. april 2009 i anledning af en klage, som H1 GmbH har indgivet over en afgørelse truffet af SKAT den 29. februar 2008.

Skatteministeriet har påstået sagen afvist som for sent anlagt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

H1 GmbH har påstået, at sagen behandles i realiteten.

Spørgsmålet om afvisning har i medfør af retsplejelovens § 253 været behandlet særskilt og med parternes indforståelse på skriftligt grundlag.

Oplysningerne i sagen

Sagen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Stævningen er forsynet med Byrettens modtagelsesstempel, der er dateret den 8. juli 2009.

Efter anmodning fra Skatteministeriet har Byretten afgivet skriftlig erklæring om posthåndtering. Af erklæring af 22. december 2009 fremgår:

"Erklæring om posthåndtering i Byretten

Om indkommen post kan jeg hermed oplyse, at ALT modtaget post stemples med "Modtaget Byretten (dato)" straks ved modtagelse. Dette uanset om det er post, der modtages ved personlig indlevering, eller post der modtages fra Post-Danmark eller politiet's transport og logistik.

Ved modtagelse af fax, er det datoen der fremgår øverst eller nederst på skrivelsen fra faxmaskinen, der er modtagedatoen.

Efter en rundspørge hos samtlige de medarbejdere, der har noget med postmodtagelse at gøre, kan jeg med sikkerhed sige, at der ikke blandt disse medarbejdere er nogen tvivl herom.

MN [sign.]

Byretten

..."

Parternes synspunkter

Skatteministeriet har blandt andet gjort gældende, det er den skattepligtiges risiko, at retssag om prøvelse af en landsskatteretskendelse anlægges rettidig, jf. SKM2007.33.VLR. Domstolenes modtagestempel vil således være afgørende ved bedømmelsen af, hvornår sagen anses for modtaget. Selv en meget kort fristoverskridelse vil medføre afvisning, jf. SKM2006.496.HR, hvor fristoverskridelsen udgjorde 12 minutter. I nærværende sag udløb fristen for indbringelse af Landsskatterettens kendelse den 6. juli 2009, og sagen blev modtaget i Byretten den 8. juli 2009. Sagen skal derfor afvises som for sent anlagt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Det bestrides som udokumenteret, når H1 GmbH gør gældende, at stævningen er modtaget rettidig, og har i den forbindelse bemærket, at stævningen ifølge H1 GmbH blev afsendt fredag den 3. juli 2009, hvilket tyder på, at stævningen først er afsendt efter weekenden og derefter modtaget af byretten om onsdagen. Under alle omstændigheder er det H1 GmbH, der må fremlægge dokumentation for, at stævningen trods modtagelsesstemel er kommet frem til byretten allerede den 6. juli 2009, jf. SKM2007.33.VLR. Et sådant bevis har H1 GmbH ikke ført. Skatteministeriet har i processkrift af 24. februar 2010 videre gjort gældende, at det af erklæring af 22. december 2009 fra Byretten fremgår, at alt post stemples straks ved modtagelsen. Videre fremgår, at samtlige medarbejdere, der har noget med postmodtagelse at gøre, er fuldt ud bekendt med denne fremgangsmåde. Der er herefter intet belæg - hverken generelt eller konkret - for sagsøgerens oplysninger om, at modtaget post ikke nødvendigvis stemples samme dag, som det bliver modtaget.

H1 GmbH har i processkrift af 16. oktober 2009 blandt andet gjort gældende, at stævningen er modtaget rettidigt. Til støtte herfor gøres det gældende, at stævningen blev sendt den 3. juli 2009, det vil sige 3 dage forud for stævningsfristens udløb og dermed i god tid forud for stævningsfristens udløb. Der er derfor en formodning for, at stævning er nået frem inden fristens udløb den 6. juli 2009. En postgang på 5 dage må derimod anses som usædvanlig og usandsynligt og bestrides derfor af sagsøger . ... Uanset Skatteministeriet måtte fremlægge kopi af omtalte stemplinger og det af disse viser en datering til 8. juli 2009, bestrider H1 GmbH, at stemplingen er udtryk for den korrekte dato for modtagelsen. Der henvises i den forbindelse til, at Byretten over for undertegnede har oplyst, at modtagne dokumenter ikke nødvendigvis stemples på selve dagen for modtagelsen. Det kan derfor ikke afvises, at stemplingen er sket på datoen for modtagelsen. En fastholdelse af anbringendet om modtagelse af stævningen den 8. juli 2009 bør derfor understøttes ved yderligere bevisførelse, f.eks. i form af vidneafhøring af personale fra Byretten.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter rettens modtagelsesstempling og det oplyste om posthåndtering i Byretten, lægger retten til grund, at stævningen er modtaget den 8. juli 2009. Det er H1 GmbH's risiko, at sagen anlægges rettidigt, og modtagelse af stævningen i denne sag har ikke været rettidig, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Herefter tages Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

I sagsomkostninger skal H1 GmbH betale 5.000 kr. til Skatteministeriet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises

Inden 14 dage skal H1 GmbH betale 5.000 kr. til Skatteministeriet.