Dato for udgivelse
21 May 2010 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2010 10:05
SKM-nummer
SKM2010.333.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-536/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Ejendomsadministration, køb, konsulentydelser, betalingspligt, 10 mandsprojekter, juletræsplantager, fællesomkostninger, separate, fradragsprocenter
Resumé

Sagsøgeren ansås for momspligtig af administrationsydelser leveret til de danske kommanditister i en række 10-mandsprojekter vedrørende juletræsplantager i udlandet.

Sagsøgeren ansås endvidere for betalingspligtig for momsen af en række konsulentydelser leveret til sagsøgeren af et hollandsk selskab i medfør af den dagældende momslovs § 18, stk. 1, nr. 3. Ydelserne ansås ikke for momsfritaget efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a eller e.

Endelig fik sagsøgeren ikke medhold i en påstand om ret til opgørelse af to separate fradragsprocenter for moms af fællesomkostninger i henhold til momslovens § 38, stk. 1, vedrørende henholdsvis sagsøgerens ejendomsadministrationskontor i ...2 og et kontor i ...1, der varetog administrationen af 10-mandsprojekterne.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1,

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra a og e
Momsloven § 15, stk. 1, (dagældende)
Momsloven § 18, stk. 1, nr. 3, (dagældende)
Momsloven § 38, stk. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2010-1 D.2

Henvisning

Momsvejledningen 2010-1 D.11.11.4

Henvisning

Momsvejledningen 2010-1 D.11.11.8

Henvisning

Momsvejledningen 2010-1 J.2.1.1

Parter

H1 A/S
(Advokat Christian Kirkman-Møller)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat David Auken)

Afsagt af byretsdommer

Morten Larsen

Sagens baggrund og parternes påstande

ToldSkat traf den 11. juli 2003 afgørelse om regulering af salgsmoms i selskabet H1X A/S, nu H1 A/S, med 270.000 kr. og 205.719 kr. Det første beløb udgjorde moms af udfakturerede administrationshonorarer vedrørende et juletræsprojekt i udlandet i årene 1998-2002. Det andet beløb udgjorde moms af konsulentydelser modtaget fra Holland i 1999. Regionen henviste i afgørelsen vedrørende disse to beløb henholdsvis til momslovens § 15, stk. 1, og § 18, stk. 1, nr. 3. Ved afgørelsen skete der endvidere i henhold til momslovens § 37 og § 38 regulering af selskabets købsmoms for årene 1998-2001. Der fandtes ved denne del af afgørelsen at skulle ske en forholdsmæssig regulering i købsmomsen for momsfritagne aktiviteters andel af fællesomkostningerne.

Afgørelsen fra regionen blev indbragt for Landsskatteretten, der den 19. december 2007 afsagde kendelse. Landsskatteretten traf ikke afgørelse vedrørende momsen af administrationshonorarerne, der var beregnet til 270.000 kr., idet det blev antaget, at selskabet havde frafaldet denne del af klagen. Landsskatteretten ændrede momsbeløbet vedrørende konsulentydelser fra 205.719 kr. til 100.719 kr. Endelig stadfæstede Landsskatteretten, den del af afgørelsen, der vedrørte regulering af købsmomsen.

H1 A/S har ved stævning af 19. marts 2008 indbragt de tre momsreguleringer for retten i medfør af skatteforvaltningslovens § 48, herunder i medfør af overspringelsesprincippet for så vidt angår det punkt, der ikke blev taget stilling til i Landsskatterettens kendelse.

H1 A/S har principalt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende,

at

H1 A/S's momstilsvar vedrørende administration for K/S H2 for regnskabsårene 1998-2002 nedsættes med 270.000 kr.,

 

at

H1 A/S's momstilsvar vedrørende modtagne konsulentydelser nedsættes med yderligere 100.719 kr. og

 

at

H1 A/S's momstilsvar vedrørende diverse købsmomsforhold for årene 1998-2001 reduceres med 276.036 kr.

H1 A/S har subsidiært nedlagt påstand om, at momstilsvaret vedrørende de i den principale påstand anførte forhold for regnskabsårene 1998-2002 nedsættes med et efter rettens skøn fastsat beløb.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

1. Administrationshonorarer 1998-2002. Salgsmoms [Salg excl. moms pr. år.red.SKAT] 216.000 kr.

I afgørelsen af 11. juli 2003 hed det blandt andet

ToldSkat har konstateret, at H1X A/S, siden 1998 årligt har udfaktureret 216.000 kr. excl. moms vedrørende administration. Fakturaerne er udstedt til selskabet H2 KFT. c/o H1X A/S.

Det fremgår af et modtaget investeringsprospekt, at H1X A/S forestår som administrator for et dansk kommmanditselskab, der hedder K/S H2. K/S H2 har investeret i juletræer som bliver opdyrket i H2 Plantage KFT i udlandet.

Af investeringsprospektet fremgik under punktet "Organisation & Ledelse" blandt andet

"...

Det er tanken, at K/S H2 skal operere uden en egentlig driftsorganisation med henblik på at holde omkostningerne på et absolut minimum. De nødvendige administrative funktioner varetages i Danmark af udbyders danske agent, H1X A/S.

...

Den daglige administration, der er forbundet med driften af K/S H2, herunder opkrævning af månedlige indbetalinger, telefonpasning, postekspedition og bogføring, varetages af H1X A/S.

H1X forestår endvidere den daglige ledelse og refererer direkte til bestyrelsen bestående af repræsentanter for investorerne.

..."

Investeringsprospektet indeholdt som bilag et udkast til administrationsaftale. Det fremgik heraf, at H1X A/S skulle være behjælpelig i den daglige drift og fungere som sekretær. Opgaverne var nærmere beskrevet som opkrævning af kommanditisternes indbetalinger og heraf betaling af terminer, forsikringer og dyrkningsudgifter. Der skulle føres daglig kassekladde og bogholderi. Endelig skulle H1X A/S sørge for forberedelse og indkaldelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Der er fremlagt en enkelt faktura vedrørende administrationshonorarerne. De øvrige har efter det oplyste ikke kunne skaffes til veje. Honoraret udgjorde efter udkastet til administrationsaftalen 18.000 kr. årligt. Beløbet var efter udkastets § 7 indeholdt i udbudsprisen og skulle "betales af H2 Plantage KFT på selskabets vegne". Der var 12 kommanditselskaber. Summen heraf udgjorde for 5 år 1.080.000 kr., der dannede grundlag for beregningen af det beløb, 270.000 kr., som salgsmomsen blev forhøjet med.

2. Modtagne konsulentydelser fra Holland 1999. Salgsmoms 100.719 kr.

I afgørelsen fra regionen af 11. juli 2003 hed det blandt andet

"...

H1X A/S har i perioden 16.03.99 - 01.12.99 modtaget fakturaer for i alt 822.874,50 kr. fra firmaet R1 Consulting B.V. Holland. H1X A/S har bogført fakturaerne på konto 3024 konsulenthonorar uden et beregne købs- eller salgsmoms.

Regionen har modtaget en kopi af et brev fra R1 Consulting B.V. i Holland til H1X A/S, hvoraf det fremgår, hvilke konsulentydelser H1X A/S har modtaget.

Det fremgår af brevet, at konsulentydelserne vedrører identifikation af nye kreditfaciliteter/finansieringsmuligheder for H1X A/S for at erstatte nuværende faciliteter med F5 Bank og F6 Bank.

..."

ToldSkat beregnede salgsmoms af det samlede beløb på 822.874,50 kr., hvorved beløbet 205.719 kr. fremkom.

Der i alt udstedt 17 fakturaer. Af Landsskatterettens kendelse af 19. december 2007 fremgår blandt andet følgende:

"...

Af de fremlagte fakturaer fremgår, at det hollandske selskab i perioden marts 1999 til og med oktober 1999 har udfaktureret et månedligt konsulenthonorar på 25.000 kr. plus rejseomkostninger. Derudover foreligger følgende fakturaer:

 -

faktura nr. 99/003 på 100.000 kr. vedrørende ydelser til etablering af kreditfaciliteter på 4 mio. kr.

 -

faktura nr. 99/004 på 120.000 kr. vedrørende ydelser angående finansielle transaktioner i januar og februar 1999

 -

faktura nr. 99/009 på 80.000 kr. vedrørende ydelser til etablering af kreditfacilitet på 3,2 mio. kr.

 -

faktura nr. 99/014 på 120.000 kr. vedrørende ydelser angående finansielle transaktioner i maj og juni 1999

 -

faktura nr. 99/037 på 48.217,50 kr., faktura nr. 99/038 på 84.600 kr., faktura nr. 99/039 på 12.487,50 kr., faktura nr. 99/040 på 12.487,50 kr. og faktura nr. 99/045 på 14.382 kr. alle vedrørende honorar for finansiel rådgivning vedrørende H1.1-aktier.

Af brev fra det hollandske selskab af 19. november 2002 fremgår endvidere følgende:

The invoices numbered 99/003, 99/004, 99/009 and 99/014 are all for credit facilities arranged for H1X A/S during the spring of 1999, replacing the facility with F5 Bank, which at the time was the most urgent.

The Invoices numbered 99/037-038-039-040-045 are related to arranging new facilities to replace minimise your exposure with F6 Bank and to prepare for H1X A/S's participation in af possible new capitalisation of both H1.2 A/S and H1.1 Energy System A/S. The invoices covers our time spent on this project including travellling and accommodation all as agreed with yourselves at the time.

..."

De 8 fakturaer på hver 25.000 kr., der blev udstedt af det hollandske selskab for månederne marts til oktober 1999 havde teksten "Consultancy fee".

I Landsskatterettens begrundelse hed det blandt andet

"...

På baggrund af sagens oplysninger, herunder de fremlagte fakturaer og deres udvisende samt oplysningerne om de låneaftaler, som det hollandske selskab har formidlet for selskabet, finder Landsskatteretten efter en samlet vurdering, at fakturaerne med numrene 99/003, 99/004, 99/009 og 99/014, har vedrørt lånedformidlingsydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a. Selskabet er derfor ikke betalingspligtigt for momsen af disse ydelser, hvorfor selskabets momstilsvar nedsættes med 105.000 kr.

Landsskatteretten finder i øvrigt ikke, at selskabet ved fremlæggelsen af de øvrige fakturaer har dokumenteret, at nogen af de øvrige betalinger til det hollandske selskab har vedrørt momsfritagne ydelser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a, eller e. Selskabet har ikke godtgjort, at disse rekvirerede ydelser har haft karakter af låneformidling eller momsfritaget mellemmandsvirksomhed vedrørende forhandling med værdipapirer. Det er derfor rettens opfattelse med rette, at selskabet er anset for betalingspligtigt for disse øvrige rekvirerede ydelser.

Regionens afgørelse ændres herefter delvist på dette punkt .

..."

3. Fællesudgifter, Købsmoms 276.036 kr.

Af Landsskatterettens kendelse af 19. december 2007 fremgår blandt andet følgende

"...

Selskabet har hjemsted på adressen ...1. Fra selskabets kontor varetages dets forretningsområde vedrørende udarbejdelse af vindmølleprojekter i udlandet samt varetagelse af dets investering i den ungarske grantræsplantage K/S H2. Derudover varetages administrationen af en mindre ejendom beliggende ...3.

Selskabet ejer en række ejendomme på Sjælland. Bortset fra førnævnte administreres samtlige ejendomme af advokat PL, ...2. Ejendomsadministrationen har eget momsnummer og egen bankkonto, som alene advokaten kan disponere over. På bankkontoen bliver samtlige lejeindtægter indsat og administrationshonoraret til advokaten hævet. Derudover afholdes øvrige omkostninger på de enkelte ejendomme ligeledes over denne konto.

Repræsentanten har oplyst, at samtlige de omhandlede omkostninger - bortset fra omkostningerne til revisor - knytter sig til varetagelsen af selskabets forretningsaktiviteter på ...1-kontoret. Der er til dokumentation herfor fremlagt udskrift af selskabets driftsposter for de respektive år. Repræsentanten har anført, at det heraf kan udledes, at omkostninger til varetagelsen af ejendomsadministrationen i ...2 er faktureret og udgiftsført på de enkelte ejendomme. Den eneste regnskabsmæssige forbindelse mellem ejendomsadministrationen i ...2 og selskabets aktiviteter i øvrigt, er den mellemregningskonto, hvoraf nettoresultatet fra ejendomsadministrationen i ...2 fremgår.

Vedrørende selskabets indkomstforhold har repræsentanten i relation til kontoret i ...1 oplyst, at de momspligtige indtægter vedrører kontorassistance samt administrationshonorar vedrørende grantræsplantagen i udlandet og, at de momsfrie indtægter vedrører lejeindtægten fra ejendommen ...3.

I relation til ...2-kontoret er det oplyst, at de momsfrie indtægter, består i lejeindtægter fra selskabets ejendomme på nær ejendommen ...4, der er en delvis momspligtig ejendom.

...

Selskabet har i kontrolperioden 1998-2002 angivet den fulde købsmoms af udgifter til fællesomkostninger, dvs. kontorhold, revisorregninger, køb af inventar mm., der benyttes i forbindelse med såvel dets momsafgiftspligtige som momsfritagne aktiviteter. Selskabets udgifter i årene 1998-2002 har foruden konsulentassistance og advokathonorarer udelukkende bestået af fællesomkostninger.

Selskabet har i perioden haft momspligtige indtægter bestående i indtægter fra udlejning af ejendom i ...4, kontorassistance samt administration af juletræsprojekt i H2. De momsfritagne aktiviteter består i huslejeindtægter fra udlejningsejendomme.

Selskabet har ikke været momsregistreret i årene 1999 og 2000. Selskabet har for årene 1998, 2001 og 2002 foretaget fuldt momsfradrag af omkostningerne.

Selskabet har ikke været sektorisk opdelt efter momslovens § 38, stk. 3, i den påklagede periode.

Selskabets repræsentant har fremsat principal påstand om, at selskabets fradrag for perioden 1998-2002 godkendes med 276.036 kr. Subsidiært er fremsat påstand om, at selskabets fradrag for købsmoms for perioden godkendes med 200.418 kr. Det er ved den principale påstand forudsat, at selskabet får medhold i, at rådgivningsydelser fra det hollandske selskab ikke er momspligtige her i landet. Det er ved den subsidiære påstand forudsat at disse ydelser er momspligtige.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af momslovens § 38, stk. 1, og forarbejderne hertil, at der for indkøb, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, beregnes en delvis fradragsret for afholdelsen af disse udgifter, og denne delvise fradragsret skal, jf. momslovens § 38, stk. 1, opgøres som den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. Selskabet har efter det oplyste hverken anmodet om eller været påbudt at opgive den delvise frdragsret for en del af virksomheden. Endvidere har både omsætningen fra kontoret i ...2 og ...1 indgået i virksomhedens samlede omsætning. Landsskatteretten finder på denne baggrund, at det er med rette, at regionen har reduceret selskabets købsmoms.

..."

Tidligere sag

Der har verseret en tidligere sag mellem H1 A/S og Skatteministeriet, SKM2010.199.ØLR. Sagen rejste spørgsmål om selskabets fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, a, og ligningslovens § 8, stk. 3, for konsulenthonorarer vedrørende omlægning af lån og salg af aktier. I byretsdommen, der blev afsagt den 23. april 2009, blev det oplyst, at det af selskabets regnskab for 1998 fremgik, at selskabets ejerandel af H1.1-aktier var 79%, og at ejerandelen i regnskabet for 1999 uændret var opgjort til 79%. Under sagen blev der afgivet forklaringer af blandt andre A og DJ. Forklaringerne er gengivet således i dommen af 23. april 2009:

"...

A har forklaret, at han har været direktør i H1X A/S, senere kaldet H1 A/S, fra sagsøger blev stiftet i 1991. Selskabet var ejet af udlændinge, men fra 2001 overtog B og vidnet selskabet. I 1996 opkøbte sagsøger aktier i H1.2 A/S og i 1997/98 i H1.1 A/S. Begge disse selskaber var børsnoterede. Købet af H1.2-aktierne blev finansieret af F5 Bank med et lån på ca. 4,5 millioner d.kr. Det var dette lån, der i 1998 blev opsagt. Det var ikke en formel opsigelse, men man blev opfordret til snarest at indfri lånet. Långiver tilkendegav, at pantet ville blive realiseret, hvis lånet ikke blev indfriet. Det var således nødvendigt at finde en anden finansieringsmulighed. Sagsøger rettede via en mellemmand henvendelse til R1 Consulting v/DJ. Det var også ham, der uden honorar - oprindelig havde skaffet F5 Bank-lånet. Der blev indgået en mundtlig aftale med DJ om, at han ville få et honorar på 2,5% af de lån, han formidlede.

Faktura nr. 99/003 af 18. februar 1999 er den først udstedte faktura. Det er vidnets initialer, der er anført under "set af", og det er vidnet, der har påført ordet "wait" for at angive, at udbetaling først måtte finde sted, når låneprovenuet var indgået på selskabets konto. DJs honorar var aftalt ud fra princippet "no cure no pay". Vidnet vil antage, at fakturaen vedrører lånet på 4 millioner kr. med F3 Holdings Inc.

Faktura nr. 99/004 vedrører honorar for lånene på 3 millioner kr. med F1 Corp og på 1 million kr. med F2 S.A. Fakturaen angiver vel ikke nærmere dette, men vidnet er ikke i tvivl om, at det er disse lån, der er tale om. Der er heller ikke tvivl om, at aftalen var, at DJ kunne beregne sig 2,5% af de lån, der blev opnået. Parterne havde ikke drøftet DJs rejseudgifter, men det var dog forudsat, at udgifterne skulle være inden for rimelige grænser. Honoraret på de 120.000 kr. for lånene på i alt 4 millioner kr. er inklusive rejseudgifter.

På faktura nr. 99/009 har vidnet påført sine initialer. Fakturaen vedrører lånet på 3,2 millioner kr. med F4 v.o.f.

Faktura nr. 99/014 vedrører afregning for fremskaffelse af lånet på godt 5 millioner med F4 v.o.f. Vidnet påførte ordet "Hold" på fakturaen for at sikre at betaling først fandt sted, når lånet var indgået på selskabets konto. Vidnet var ikke i tvivl om, hvad fakturaen vedrørte, og han undrede sig derfor ikke over fakturaens tekst.

DJ formidlede således lån til selskabet for mere end 16 millioner kr. Vidnet blev enig med DJ om et samlet honorar på 420.000 kr., der dækkede honoraret på 2,5% med tillæg af DJs udgifter. Selskabet kunne ikke opnå lån i danske banker.

Konsulentaftalen fremlagt som bilag 4 blev aldrig underskrevet. Som udgangspunkt var vidnet imod betaling af et fast månedligt honorar. Da DJ imidlertid havde opnået gode resultater med at formidle lån, indgik man en mundtlig aftale svarende til den ikke underskrevne konsulentaftale, hvorefter DJ skulle honoreres med 25.000 pr. måned. Honoraret skulle dække DJs generelle arbejde med at finde købere til selskabets H1.1-aktier. Faktura nr. 99/016, 99/019, 99/030 og 99/035 er i overensstemmelse med denne aftale. Faktura nr. 99/037-040 og 99/045 vedrører provision for konkrete salg af aktier. Der var også her tale om en procentsats, men ikke den samme som ved låneformidlingen. Vidnet har ingen forklaring på, at salget af aktier ikke kan ses i regnskabet for 1999. Vidnet mener, at det måske beror på en tidsforskydning. Lånene, der blev optaget, og indtægterne ved salget af H1.1-aktierne, blev anvendt til nedbringelse af selskabets gæld til F5 Bank og F6 Bank-Bank. Lånene og salget af aktierne var af afgørende betydning for selskabets overlevelse. Selskabet var under pres og skulle indfri meget store millionbeløb.

Vidnet mener, at det beror på en misforståelse, at regionen i sagsfremstillingen, s. 7 (ekstr. s. 51), har anført, at vidnet og B havde oplyst, at de omhandlede fakturaer vedrørte rådgivning og finansiering i forbindelse med aktieudvidelser i H1.2 og større investeringer i H1.2 og H1.1.

...

DJ har forklaret, at R1 Consulting er vidnets selskab, hvor han er administrerende direktør. Han blev introduceret for A på et tidspunkt i 1998, hvor han fik til opgave at skabe lånefaciliteter for at nedbringe et lån til F5 Bank på ca. 4,5 millioner kr. Han indgik en mundtlig aftale med A om, at han skulle have et honorar på 2,5 % af de lån han opnåede. Vidnet havde på dette tidspunkt ikke andre opgaver. Faktura nr. 99/003 vedrører lånet fra F3 på 4 millioner kr. Faktura nr. 99/004 vedrører lånene fra F1 og F2 på henholdsvis 3 og 1 millioner kr. Af honoraret på 120.000 kr. udgjorde 100.000 kr. de 2,5%, mens de resterende 20.000 kr. vedrørte rejseomkostninger. Dette blev aftalt over telefonen. Fakturaerne blev udstedt, når arbejdet var færdigt; det vil sige, når aftalen om lånet var kommet på plads. Faktura nr. 99/009 er betaling for opnåelse af lånet på 3,2 millioner med F4. Faktura nr. 99/014 vedrører lånet fra F4 på godt 5 millioner kr. Teksten på denne faktura og på faktura nr. 99/004 er udformet efter aftale med A. Vidnet ved ikke, hvorfor der ikke er angivet låneperiode på lånene fra F4. Det er ikke ham, der har udfærdiget låneaftalerne, men han mener, at der var tale om den samme låneperiode på 18 måneder, som gjaldt i de andre låneaftaler. Vidnet er ikke bekendt med, om lånene blev tilbagebetalt, men antager, at han var blevet kontaktet af långiverne, hvis dette ikke havde været tilfældet. Faktura nr. 99/016, 99/016, 99/030 og 99/035 er baseret på en mundtlig aftale med A, men er i overensstemmelse med den ikke-underskrevne konsulentaftale. Opgaven bestod i at finde investorer til H1.1-aktier. Han havde blandt andet kontakt til F7 i Luxemburg, der igen havde kontakter andetsteds. Faktura nr. 99/037, 99/040 og 99/045 vedrører faktiske salg af aktier. Han aftalte honoraret telefonisk med A. Vidnet har ingen forklaring på, at selskabets beholdning af H1.1-aktier var den samme ved udgangen af 1999 som ved udgangen af 1998.

..."

Forklaringer under denne sag

Under hovedforhandlingen i nærværende sag har

A vedstået gengivelsen af forklaringen under denne tidligere sag. Han har endvidere forklaret blandt andet, at de 8 fakturaer på hver 25.000 kr., der blev udstedt i perioden fra marts til oktober 1999 dækkede DJs arbejde med at få en ny finansiering på plads. De 25.000 kr. var en slags forudbetaling, inden han fik success fee for konkret optagne lån. Det er dog nu så lang tid siden, at enkethederne i forløbet kan være vanskelige at huske. De 5 fakturaer med brudte tal vedrørte arbejdet med at sælge ud af H1.1-aktiebeholdningen. Han kan ikke forklare, hvorfor beholdningen ikke var udgået af regnskabet for 1999. Det er en historisk kendsgerning, at de blev solgt. Salget kom i stand ved at DJ rettede henvendelse til køberemner i sit kontaktnet i Benelux. Selskabet var administrator for de kommanditselskaber, der var dannet i forbindelse med juletræsproduktionen i udlandet. Det var overvejende B, der havde med det projekt at gøre. B var i udlandet 8-10 gange årligt. Selv har han kun været der 1 eller 2 gange. Rejserne til udlandet havde relation til driften af plantagerne og var koncentreret omkring plantnings- og høstperioderne. De årlige beløb på 216.000 kr. er aldrig blevet betalt. Juletræsprojekterne var nødlidende. Der var problemer med medarbejderne og jordejerne. Så vidt han ved blev indtægterne afskrevet. Han opfatter § 7 i administrationsaftalen således, at det er det ungarske selskab, der er pligtigt at betale for administrationen. Plantageejerne skulle opkræve pengene hos kommanditselskaberne og derefter betale til H1 A/S. Der blev ikke beregnet moms af beløbene fordi ydelserne gik til udlandet. H1 A/S er et udviklingsselskab - ikke et ejendomsadministrationsselskab. Administrationen af nogle ejendomme på sydsjælland blev derfor udliciteret til en ejendomsadministrator i ...2. Selskabet havde også nogle ejendomme på ...5 og på ...6. Ud over ejendommene havde selskabet i 1999 ikke andre aktiviteter end H1.1 og H1.2 på kontoret. Skønsmæssigt brugte de 90% på H1.1 og H1.2 og 10 % på ejendommene. De fik ikke rådgivning om momsforholdene. Der var også juletræsplantagen og en ejendom i ...3, som blev administreret i ...1. Der var fælles regnskab for alle aktiviteterne.

Parternes synspunkter

H1 A/S har gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at opkræve moms af administrationshonorarerne vedrørende juletræsprojekterne i udlandet. Administrationsaftalen blev indgået med det ungarske selskab. Der er således tale om eksport af ydelser, som helt eller delvist er af finansiel karakter. Ydelserne er derfor fritaget for moms efter momsloven og det 6. momsdirektiv. Hertil kommer at honorarerne aldrig er blevet betalt, og at Skatteministeriet må give kommanditselskaberne fradrag for momsen, hvis det fastholdes, at honorarerne er momspligtige.

For så angår afgiftspligten af de ydelser fra Holland, som selskabet har betalt for i henhold til fakturaerne fra R1 Consulting B.V., er det gjort gældende, at der må ses på, om de pågældende transaktioner efter deres art er afgiftspligtige. Det er anerkendt af Landsskatteretten, at de 4 fakturaer med nr. 99/003, 99/004, 99/009 og 99/014 er afgiftsfritaget, idet de vedrører låneformidling, jf. § 11, stk. 1, nr. 11, litra a. De 8 fakturaer på hver 25.000 kr. der er udstedt i perioden fra marts til oktober 1999 vedrører også låneformidling, og disse beløb må derfor ligeledes anses for afgiftsfritaget efter den anførte bestemmelse. De 5 resterende fakturaer med nr. 99/037 - 040 og 99/045 vedrører transaktioner i forbindelse med værdipapirer, og disse fakturabeløb er derfor afgiftsfritaget i medfør af momslovens § 11, stk. 1, nr. 11, litra e. Det er tilføjet, at alle transaktionerne under dette punkt er foretaget inden for det indre momsmarked, hvorfor momsberegning skal undlades.

Til støtte for påstanden om regulering af købsmomsen er det anført, at revisionshonoraret i henhold til momslovens § 38, stk. 1, skal fordeles på samtlige selskabets momspligtige og momsfrie aktiviteter. Herefter er det gjort gældende, at der skal ske en fordeling af købsmomsen, som tager højde for, om der er tale om tilknytning til ...1 kontoret eller til ejendomsadministrationen i ...2. Denne fordeling fører til, at købsmomsen på udgifterne til telefon, lokale, kontorartikler, ekstern assistance, advokat, annoncer og reklame, edb, vedligeholdelse, småanskaffelser og rengøring skal fordeles på ...1-kontorets momspligtige og momsfrie indtægter, idet disse omkostninger har direkte og umiddelbar tilknytning til selskabets aktiviteter i ...1. De omkostninger, der knytter sig til aktiviterne i ...2, indgår i administrationshonoraret, der er afregnet for hver enkelt ejendom. Omsætningen fra ejendomsadministrationen skal derfor ikke belaste opgørelsen af momsfradragsretten på ...1-kontorets momspligtige aktiviteter.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden over for første led i selskabets påstand om moms af administrationshonorarer gjort gældende, at der ikke tale om ydelser af finansiel karakter eller om administration af fast ejendom, men om sædvanlige administrationsydelser, som er momspligtigtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Administrationsydelserne har beskatningssted her i landet i henhold til momslovens § 15, stk. 1, og ingen af de særlige beskatningsregler i den dagældende momslovs § 18, stk. 3, jf. stk. 1, finder anvendelse. Selskabets oplysning om, at honorarerne aldrig er betalt, hvilken oplysning er fremkommet 7-11 år efter, at honorarerne blev indtægtsført i regnskaberne for 1998-2002, kan ikke tillægges betydning, da afgiftspligten er indtrådt på leverings- eller faktureringstidspunktet, og da der er ikke foreligger dokumentation for tabskonstatering.

Over for andet led i selskabets påstand om moms af konsulentydelser fra Holland har Skatteministeriet bestridt, at de 8 fakturaer hver på 25.000 kr., der blev udstedt i i perioden fra marts til oktober 1999, vedrører momsfritagne låneformidlingsydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 a. Det er endvidere bestridt, at de 5 fakturaer med nr. 99/37-40 og 99/45 angår forhandlinger om værdipapirer, som er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 e. Skatteministeriet har herefter gjort gældende, at leveringsstedet for ydelserne er her i landet, og at selskabet derfor er betalingspligtig for momsen.

Skatteministeriet har endelig over for tredje led i selskabets påstand om købsmomsen gjort gældende, at selskabet ikke har krav på, at der opstilles to separate fradragsbrøker efter momslovens § 38, stk. 1. Der har ikke været anmodet om delregistrering efter momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt, eller om en sektoropdeling i henhold til momslovens § 38, stk. 3. Selskabet skal således betragtes som en samlet virksomhed med momspligtige og momsfritagne ydelser og der kan derfor kun blive tale om en samlet fradragsbrøk.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at H1 A/S i årene 1998-2002 har bogført 216.000 kr. årligt, der dækkede honorarer fra angiveligt 12 kommanditselskaber. Efter beskrivelsen i investeringsprospektet og udkastet til administrationsaftalen skulle selskabet forestå den nødvendige daglige administration, herunder telefonpasning, postekspedition og bogføring. Der ses ikke at være fremkommet andre sikre oplysninger om arten af de ydelser, som administrationshonorarerne udgjorde betaling for. Det må derfor lægges til grund, at der er tale om sædvanlige administationsydelser. Honorarerne findes derfor momspligtige efter momslovens § 4, stk. 1. H1 A/S har hjemsted i ...1 og administrationshonorarerne er således momspligtige her i landet, jf. momslovens § 15, stk. 1.

På den baggrund, og da der af de af Skatteministeriet anførte grunde ikke kan lægges vægt på oplysningen om, at administrationshonorarerne ikke er betalt, tiltræder retten, at der er sket forhøjelse af salgsmomsen med 270.000 kr. ved regionens afgørelse.

Forhøjelsen af salgsmomsen med yderligere 100.719 kr. vedrører konsulentydelser fra Holland. Beløbet udgør momsen af summen af de 8 fakturaer på 25.000 kr., der havde teksten "Consultancy fee" og af de 5 fakturaer med numrene 99/037 - 040 og 99/045. A har afgivet forklaring under den tidligere sag og under denne sag. Efter disse forklaringer kan fakturaerne på 25.000 kr. både have dækket betaling for arbejdet med at finde frem til nye långivere og til købere af H1.1-aktier. De 5 fakturaer med brudte tal udgør efter As forklaring betaling for ydelser fra DJ i forbindelse med konkrete salg af H1.1-aktier. Efter DJs forklaring i den tidligere sag udgjorde de under den sag fremlagte fakturaer på 25.000 kr. betaling for fremfinding af mulige købere til H1.1aktier, mens de 5 fakturaer med brudte tal vedrørte konkrete salg af H1.1-aktier. Om indholdet af det arbejde, som fakturaerne vedrørte, er der endvidere givet oplysninger i brevet af 19. november 2002 fra det hollandske selskab, der er gengivet i Landsskatterettens afgørelse. Af dommen af 23. april 2009 i den tidligere sag fremgik i øvrigt at selskabets ejerandel af H1.1-aktier var oplyst til samme omfang i 1999-regnskabet som i regnskabet for 1998.

Bestemmelserne i momslovens § 13, stk. 11, a og e, har karakter af en undtagelser fra hovedreglen om momspligt af transaktioner vedrørende varer og tjenesteydelser. Det fremgår ikke klart af bevisførelsen, hvad det var selskabet skulle betale for i henhold til de 8 og de 5 fakturaer fra den hollanske konsulent. På det således foreliggende grundlag findes det ikke godtgjort, at der er tale om ydelser vedrørende låneformidling eller mellemmandsvirksomhed vedørende handel med værdipapirer, der undtagelsesvis er momsfrie. Herefter og under henvisning til dagældende momslovs § 18, stk. 1, nr. 3, tiltrædes det, at det er fastholdt af Landsskatteretten, at salgsmomsen skal reguleres med 100.719 kr.

H1 A/S har ikke til støtte for påstanden vedrørende regulering af købsmomsen gjort gældende, at der skal foretages separate forholdsmæssige opgørelser efter momslovens § 38, stk. 1, for selskabets aktiviteter i henholdsvis ...1 og ...2.

Efter det oplyste indgik omsætningen fra kontoret i ...1 og fra ...2 i samme regnskab. På den baggrund og da det ikke ses, at der efter forudgående ansøgning er blevet meddelt tilladelse til opgørelse af delvis fradragsret for en del af virksomheden, jf. momslovens § 38, stk. 3, kan selskabets ideelle synspunkt om separate opgørelser ikke tages til følge. Det tilføjes, at der ikke er fremlagt oplysninger af selskabet, som underbygger sammensætningen og opgørelsen af påstandsbeløbet vedrørende købsmomsen.

Herefter tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald skal H1 A/S betale sagsomkostninger til Skatteministeriet til dækning af udgift til advokatbistand og udarbejdelse af materialesamling. Sagsomkostningsbeløbet er fastsat som neden for bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, H1 A/S, betaler inden 14 dage 50.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet