Dato for udgivelse
03 May 2010 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Mar 2010 10:26
SKM-nummer
SKM2010.290.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-0288-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Kursfastsættelse, unoterede, aktier, formueskattekurs, gave
Resumé

Under påberåbelse af formueskattekursen i henhold til værdiansættelsescirkulæret fra 1982 gjorde 4 børn gældende, at værdien af anpartsselskaber, som de havde modtaget som gave fra deres mor, var 6.250 kr. (kurs 5), og at gaverne derfor var fritaget for gaveafgift. De fik ikke medhold, idet landsretten - bl.a. på baggrund af oplysninger om værdien af apportindskud i selskaberne - lagde til grund, at den reelle værdi af selskaberne var 1.364.430 (kurs 1.050), således som skattemyndighederne havde gjort gældende.

(Ændring af SKM2009.194.BR)

Reference(r)

Boafgiftloven § 27, stk. 1
Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, pkt. 17

 
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.2.6.3

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

mod

A1, A2, A3 og A4
(advokat Rasmus Nørgaard Bek)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Stig Glent-Madsen og Mette Østergård (kst.)

Byretten har den 12. januar 2009 afsagt dom i 1. instans (BS 6-701/2008 m.fl.).

For landsretten har appellanten, Skatteministeriet, gentaget sin påstand for byretten.

De indstævnte, A1, A2, A3 og A4, har gentaget deres principale påstand for byretten samt subsidiært nedlagt påstand om stadfæstelse.

Forklaringer

Advokat KS har forklaret, at han i en årrække har været advokat for familien A. CB skrev for nogle år siden et testamente. På sigt var det meningen, at de fire børn skulle overtage virksomhederne, og formuen skulle forblive samlet. CB døde i marts 2004, og børnene var da mellem 17 år og 31 år. DB, der var bror til CB, var udset til at have en styrende rolle i at forvalte den samlede formue, da han var den forretningskyndige. BB skulle ikke skifte boet efter CB. DB, vidnet og revisoren besluttede, at der skulle laves et fælles holdingselskab, der fremadrettet skulle være det ledende selskab i koncernen. De selskaber, der skulle eje holdingselskabet, skulle være danske og dermed være undergivet danske regler. I holdingselskabet skulle DB kun have en lille del af anparterne, men det skulle være A-anparter, således at han kunne have bestemmende indflydelse. Allerede i april og maj 2004 blev der udarbejdet forskellige udkast til anpartshaveroverenskomst i holdingselskabet. Børnene blev ikke involveret heri. Den seneste blev udgave nr. 11. De fire personselskaber blev stiftet i april 2004, og BB var ejer af og direktør i alle selskaber. 6.000 kr. af den nominelle anpartskapital i H5 ApS blev lavet til A-anparter. Revisoren havde forhandlinger med skattemyndighederne for at finde den rette værdi af disse anparter, således at de kunne anvendes som apportindskud i personselskaberne. 75 % af aktiekapitalen i H7 A/S blev købt af BB. For nominelt 3.750.000 kr. aktier i dette selskab skulle indskydes i personselskaberne. Fra april 2004 afventede man skattemyndighedernes tilbagemelding vedrørende værdiansættelsen. Først i løbet af sommeren 2004 fik revisoren den endelige melding fra skattemyndighederne. Det var revisor, der havde forhandlingerne med skattemyndighederne. Vidnet deltog imidlertid også i nogle drøftelser af, om overdragelserne medførte afgiftsmæssige konsekvenser. DB var i Danmark den 9. og 10. august 2004 og underskrev i den forbindelse anpartshaveroverenskomsten. Der var samtidig generalforsamlinger i alle relevante selskaber. Den 10. august 2004 holdt vidnet generalforsamling med BB i selskabet H8 Holding ApS. Det var en betingelse for den gave, BB skulle give til børnene, at de oprettede testamente til fordel for deres søskende. Børnene skrev under på testamenter og anpartshaveroverenskomsten i perioden fra den 10. - 20. august 2004, og herefter underskrev BB gavebrevet. Vidnet nåede ikke inden underskrifterne at tilrette punkt 5 i anpartshaveroverenskomsten, hvilket var en fejl. Børnene underskrev på tre forskellige dokumenter. Vidnet skrev til revisor den 25. august 2004 og meddelte, at forholdene nu var bragt på plads. DB og BB underskrev formentlig samtidig. Hans holdning var, at børnene først skulle skrive under, og dernæst skulle BB så skrive under på gavebrevet. Børnene blev ikke ejere af anparterne, før de havde fået gaven.

Statsautoriseret revisor NS har supplerende forklaret, at det rent omkostningsmæssigt ville være dyrt at overdrage hotellet til børnene, og man besluttede sig derfor for at etablere den foreliggende selskabskonstruktion. Han havde forhandlinger med skattemyndighederne om blandt andet overdragelseskursen af aktierne i H7 A/S. Kontorchefen i SKAT oplyste, at man for så vidt angik selskabsbeskatningen ikke ville komme med bemærkninger til den planlagte model. Kontorchefen kunne imidlertid ikke tage stilling til konsekvenserne i relation til personbeskatning. Det var ikke muligt at få en bindende ligningsbesked vedrørende gaveafgiftsberegningerne. Det var vidnets opfattelse, at overdragelsesprisen for aktierne i H7 A/S var for høj, men det havde ikke nogen indflydelse på gaveafgiftsberegningerne, da disse skulle foretages i overensstemmelse med cirkulæret fra 1982. Forud for kapitaludvidelsen i august 2004 var formueskattekursen i personselskaberne 125.000 kr. Efter kapitaludvidelsen var formueskattekursen 6.250 kr. Han har i BBs selvangivelse for 2004 anført værdien af de for 6.000 kr. nominelle anparter i H5 ApS. Denne kurs er fastsat efter en drøftelse med skattemyndighederne. Vidnet har udfyldt gaveanmeldelserne for BB. Han antog dengang, at der var tale om nystiftede selskaber, og kursen på anparterne i personselskaberne blev derfor fastsat til 100, men senere blev han opmærksom på, at der efterfølgende havde været apportindskud i selskaberne inden overdragelse fandt sted.

Landsrettens begrundelse og resultat

Overdragelsestidspunktet

Ved gavebrev af 20. august 2004 forærede BB de fire personselskaber til hver af de indstævnte.

Efter advokat KSs forklaring lægges det til grund, at det var en fejl, at det i pkt. 5 i anpartshaveroverenskomsten for H8 Holding ApS var anført, at anpartskapitalen var 400.000 kr. Det tiltrædes herefter, at overdragelsen af de fire personselskaber til hver af de indstævnte skete den 20. august 2004.

Værdiansættelsen ved gaveoverdragelsen

I henhold til boafgiftslovens § 27 skal en gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning fremgår det i overensstemmelse hermed af punkt 2, at de aktiver, der omfattes af skatte- og afgiftsberegningen, normalt ansættes til deres værdi i handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det åbne marked. Af cirkulærets punkt 17, 2. afsnit, fremgår det ligeledes, at værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi.

BB stiftede den 14. april 2004 de fire anpartsselskaber betegnet "personselskaberne". Anpartskapitalen i hvert af selskaberne på 125.000 kr. blev betalt kontant.

Af vurderingsberetningen af 2. august 2004 omhandlende H8 Holding ApS udarbejdet af R1, fremgår, at nominelt 6.000 kr. anparter i H5 ApS har en værdi på 770.220 kr. Denne værdi svarer til det beløb, som er opgjort i BBs selvangivelse for 2004.

BB købte den 10. august 2004 75 % af aktierne i H7 A/S. Købesummen for aktieposten med den nominelle værdi på 3.750.000 kr. var 4.687.500 kr. Det er i overdragelsesaftalen anført, at værdiansættelsen af aktierne er sket i samråd med R1, som i forbindelse hermed har rettet henvendelse til skattemyndighederne, der har tilkendegivet, at værdiansættelsen af aktierne kan anerkendes ud fra de fremlagte oplysninger. Værdien er tillige bekræftet i den omtalte vurderingsberetning af 2. august 2004.

BB afholdt den 10. august 2004 ekstraordinær generalforsamling i hvert af de fire personselskaber. BB, der var eneanpartshaver, foretog ved apportindskud en kapitalforhøjelse på nominelt 5.000 kr. i hvert af selskaberne. De nye anparter blev ifølge referaterne fra generalforsamlingerne tegnet til "kurs 24.788,80 pr. nom. kr. 100 anpart", og det er anført, at "I alt indskydes kr. 1.239.400". Apportindskuddet bestod af aktier i H7 A/S til en nominel værdi af 937.500 kr. og af anparter i H5 ApS til en nominel værdi af 1.500 kr. Indskuddet af sidstnævnte anparter udgjorde dog alene den del af anparternes værdi, der oversteg 125.000 kr.

Under disse omstændigheder finder landsretten, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af værdien af anparterne i hvert af personselskaberne.

Herefter, og da det, som de indstævnte i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat, tager landsretten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

De indstævnte skal betale sagsomkostninger for begge retter til appellanten med i alt 134.000 kr. Beløbet omfatter 4.000 kr. til retsafgift og 130.000 kr. til udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A1, A2, A3 og A4 skal inden 14 dage solidarisk betale sagens omkostninger for begge retter til Skatteministeriet med i alt 134.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.