Dato for udgivelse
18 mar 2009 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 jan 2009 12:40
SKM-nummer
SKM2009.194.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-701/2008, BS 6-702/2008, BS 6-703/2008 og BS 6-704/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Kursfastsættelse, unoterede, aktier, formueskattekurs, gave
Resumé

I sagerne var der gaveoverdraget anparter i fire selskaber fra en mor til hver af hendes fire børn. Retten fandt ikke, at der forelå oplysninger om omsætning af anparterne, der gav et sikkert grundlag for at fastsætte anparternes handelsværdi. På den baggrund fandt retten, at værdiansættelsen af anparterne skulle ske ved beregning af formueskattekursen, og skattemyndighedernes værdiansættelse blev tilsidesat.

Reference(r)

Boafgiftloven § 27, stk. 1
Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, pkt. 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.2.6.3

Parter

A1, A2, A3 og A4
(Advokat Rasmus Nørgaard Bek)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Mette Rovsing Koch)

Afsagt af byretsdommer

Lars Krunderup

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om værdiansættelse af nominelt kr. 130.000 anparter i hver af selskaberne H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS og H4 ApS i forbindelse med, at selskaberne blev overdraget fra BB til hendes 4 børn, sagsøgerne, A1, A2, A3 og A4.

Sagsøgerne har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at værdien af nominelt kr. 130.000 anparter i selskaberne, H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS og H4 ApS, ansættes til hver kr. 6.250 i forbindelse med gaveoverdragelsen af selskaberne fra BB til henholdsvis A1, A2, A3 og A4 den 20. august 2004.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 21. december 2007 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende hver af de 4 sagsøgere. Ved disse kendelser blev værdien af anparterne forhøjet fra kurs 100 til kurs 1050 og gaveværdien for hver af de 4 overdragelser blev herved ansat til 1.364.430 kr.

Sagerne er anlagt den 19. marts 2008 og er ved rettens beslutning af 16. juni 2008 kummuleret. Problemstilligerne omhandlet i de 4 Landsskatteretskendelser er helt identiske.

Forklaringer

Der er afgivet vidneforklaring af statsautoriseret revisor NS.

NS har forklaret, at han har været revisor for HH-koncernen siden 1988. Han repræsenterede selv parterne for Landsskatteretten. Koncernen blev stiftet af sagsøgerens far, CB. Det var CBs hensigt at bevare virksomheden i familien. Da han døde i 2004, blev dette via et testamente ført ud i livet. Vidnet var som revisor involveret i dette. I forbindelse med den omhandlede overdragelse fra BB til hendes og CBs 4 børn var det ham, der udfærdigede gaveanmeldelsen. Det var vigtigt for BB, at alt gik rigtigt til, og han rettede henvendelse til de lokale skattemyndigheder. Efter at have genmemgået sagen med de lokale skattemyndigheder blev de uformelt enige om en overdragelseskurs. I henhold til årsregnskabsloven skal man ved selskabers årsregnskaber beskrive den anvendte regnskabspraksis. Man kan i den forbindelse anvende en mere eller mindre konservativ værdiansættelse, men det er problematisk at ændre sine regnskabsværdier. Vidnet har udregnet skattekursværdien for hver af de 4 selskaber ved en skrivelse af 21. august 2008, der er fremlagt som sagens bilag 5. Han kan henholde sig til denne udregning. Der tages udgangspunkt i årsregnskabets egenkapital, hvorefter der korrigeres med tillæg for udskudt skat. Immaterielle aktiver skal endvidere trækkes ud af årsregnskabet, og ejendomme skal værdisætter til ejendomsværdien. Samtlige dattervirksomheder skal beregnes på denne måde, hvilket betyder, at man i beregningen starter med dattervirksomhederne. Nystiftede selskaber medtages til kurs 100. Han har endvidere tillagt det betydning, om der er tale om et driftsselskab eller ej. Eneste driftsselskab var og er H5 Drift A/S og H14. Han har endvidere ved beregningen tillagt det betydning, om selskaberne efterfølgende er ophørt med at eksistere. Dette er tilfældet for K/S H6 A/S, idet begge disse virksomheder måtte opgives.

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har i deres påstandsdokument og under proceduren anført følgende til støtte for deres påstand:

"...

at

gaveoverdragelsen af selskaberne H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS og H4 ApS, fra BB til henholdsvis A1, A2, A3 og A4 er foretaget den 20. august 2004 i overensstemmelse med underskriftstidspunktet,

 

at

den angivne datering den 3. august 2004 på anpartshaveroverenskomstens forside viser tidspunktet for Advokatfirmaet R1's korrektion af det seneste foreliggende udkast til anpartshaveroverenskomst og således på ingen måde viser, hvornår selskaberne er gaveoverdraget, idet disse overdragelser er foretaget og har virkning fra det tidspunkt, hvor gaverne endeligt gives, hvilket sker ved gavebrev af den 20. august 2004

 

at

årsrapporterne for 2003 i de indirekte overdragne selskaber skal danne baggrund for kursansættelsen af selskaberne

 

at

der ikke foreligger en handelsværdi for de overdragne anparter, der kan danne udgangspunkt for værdiansættelsen ved overdragelsen af anparterne

 

at

der består et retskrav på anvendelse af formueskattekursen ved værdiansættelsen af de overdragne anparter

 

at

værdiansættelsen af de overdragne anparter skal finde sin løsning indenfor cirkulærets rammer

 

at

værdiansættelsen er sket i overensstemmelse med praksis for værdiansættelse af unoterede anparter og

 

at

det vil være i strid med lighedsprincippet, hvis ikke formueskattekursen finder anvendelse i nærværende situation.

..."

Skatteministeriet har i påstandsdokumentet og under proceduren anført følgende til støtte for sin påstand:

"...

at

skattemyndighederne har været berettigede til at tilsidesætte den gaveanmeldte kurs af anparterne, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den af Landsskatteretten fastsatte gaveværdi på kr. 1.364.430,-.

Efter boafgiftslovens § 27, stk. 1, skal en gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Efter § 27, stk. 2, kan skattemyndighederne ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter gaveanmeldelsens modtagelse, hvis myndighederne vurderer, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien.

Værdiansættelsen af de i sagen omfattede anparter skal ske efter bestemmelserne i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning (værdiansættelsescirkulæret). Cirkulærets helt klare udgangspunkt er, at værdiansættelsen skal ske til handelsværdien, jf. cirkulærets pkt. 2.

Principperne for værdiansættelsen af unoterede aktier (og anparter) fremgår af cirkulærets pkt. 17, hvoraf det i overensstemmelse med pkt. 2 fremgår, at handelsværdien skal lægges til grund. Pkt. 17 indeholder i øvrigt en hjælperegel, som efter omstændighederne kan anvendes, når der ikke i kraft af stedfunden omsætning eller andet grundlag foreligger et bedre og mere sikkert udtryk for den reelle værdi af de unoterede aktier eller anparter.

I en situation, hvor der er tale om et nystiftet selskab, hvor der er sket kapitalforhøjelse ved apportindskud omkring overdragelsestidspunktet, og hvor der er sket afgørende strukturændringer i koncernen på overdragelsestidspunktet i forhold til de oplysninger, sagsøgerne har lagt til grund ved beregningen af formueskattekursen, er hjælpereglen i cirkulærets pkt. 17 ikke anvendelig. Og det er indlysende, at parterne ikke har krav på anvendelse af hjælpereglen, når den ikke er anvendelig, og hvor resultatet ellers ville være i åbenlys modstrid med aktivernes eller anparternes reelle værdi - i strid med pkt. 2 og pkt. 17.

Det fremgår i øvrigt ikke, at de af sagsøgerne udarbejdede beregninger (sagens bilag 4 og 5) er foretaget i overensstemmelse med hjælpereglen i cirkulæret.

I sagen er der gaveoverdraget ejerandelene i fire selskaber. Værdien af gaverne skal opgøres til den reelle værdi af selskaberne på overdragelsestidspunktet.

Personselskaberne består af to aktiver: den kontante anpartskapital på kr. 125.000,- stiftet til kurs pari samt apportindskuddet på nominelt kr. 5.000,bestående af aktier og anparter.

Værdiansættelsen af gaven kan derfor opgøres til den kontante indbetaling af anpartskapitalen med tillæg af værdien af de indskudte aktier og anparter.

Værdien af de apportindskudte aktier i H7 Hoteller A/S er ansat ud fra den faktiske handelsværdi på kr. 4.687.500,- ved BBs køb af aktierne den 10. august 2004 forud for kapitalforhøjelsen.

Værdien af de indskudte anparter i H5 ApS er ansat ud fra BBs egne oplysninger i indkomstopgørelsen.

Sagsøgerne har ikke godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte denne værdiansættelse.

Der er i sagen tvist om det faktiske overdragelsestidspunkt, idet der er uoverensstemmelse mellem indholdet af henholdsvis gavebrevene (bilag 3) og anpartshaveroverenskomsten (bilag 2).

Overdragelsestidspunktet ses dog ikke at være afgørende for værdiansættelsen, da denne skal opgøres efter de overdragne selskabers indre værdi, som den må antages at være på grundlag af kursværdien af de indskudte aktier og anparter, jf. afgørelserne i TfS 1989, 181 LSR, SKM2005.518.LSR og også Højesterets dom i SKM2008.211.HR.

Såfremt det lægges til grund, at overdragelsen fandt sted den 20. august 2004 - som angivet i de fremlagte gavebreve (bilag 3) og gjort gældende af sagsøgerne - består gaven af den nominelle værdi af personselskabet på kr. 125.000,- tillagt værdien af apportindskuddet, der skal opgøres efter de indskudte aktiers og anparters handelsværdi.

Såfremt det i overensstemmelse med anpartshaveroverenskomsten (bilag 2) lægges til grund, at overdragelsen havde fundet sted den 3. august 2004 tidspunktet for dateringen af det foreliggende udkast af anpartshaveroverenskomsten - er gaven toleddet og består dels af anpartskapitalen i personselskabet på kr. 125.000,-, dels af værdien af det efterfølgende apportindskud på nominelt kr. 5.000,-, der erlægges vederlagsfrit af BB.

Uanset hvilket overdragelsestidspunkt der lægges til grund, er resultatet derfor det samme.

Det bemærkes afslutningsvis, at det er åbenbart, at BB ikke ville sælge anparterne i de fire personselskaber til en uafhængig tredjemand til kurs pari, endsige til en værdi af kr. 6.250,- som beregnet af sagsøgerne, da kapitalforhøjelsen i selskaberne er sket til betydelig overkurs. Hverken værdiansættelsen, som den fremgår i gaveanmeldelsen eller i sagsøgernes påstand, kan derfor antages at afspejle anparternes reelle handelsværdi.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Ifølge dateringen af gavebrevet fra BB til sagsøgerne blev anparterne i de 4 selskaber gaveoverdraget den 20. august 2004. Dateringen af anpartshaveroverenskomsten giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at gaveoverdragelsen har fundet sted på nogen anden dato end den 20. august 2004.

Værdiansættelsen af gaven kan opgøres til den kontante indbetaling af anpartskapitalen med tillæg af værdien af de indskudte aktier og anparter. Der foreligger ikke oplysninger om omsætning af de omhandlede aktier og anparter, som giver noget sikkert grundlag for at fastsætte deres handelsværdi. På den baggrund finder retten, at sagsøgerne er berettiget til at anvende formueskattekursen som hjælperegel til at fastsætte værdien, jf, herved værdiansættelsescirkulærets punkt 17, stk. 2. Skattemyndighederne har ikke fremsat konkret begrundede indsigelser imod den formueskattekurs, som statsautoriseret revisor NS har udregnet. Retten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte den udregnede formueskattekurs, idet det dog bemærkes, at værdien af det kontante indskud skal fastsættes til 125.000 kr. pr. selskab. På denne baggrund finder retten, at værdien af anparterne i hvert af de 4 selskaber skal fastsættes til 130.000 kr. svarende til værdiansættelsen i forbindelse med gaveanmeldelsen. I dette omfang imødekommer retten sagsøgernes påstande.

Efter dette resultat skal Skatteministeriet betale sagsomkostninger til sagsøgerne. Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 66.000 kr. i alt. Skatteministeriet skal således til hver af de 4 sagsøgere betale 16.500 kr. i sagsomkostninger. Heraf angår 12.500 kr. (excl. moms) den enkelte sagsøgers advokatudgift og resten er retsafgift af det vundne beløb

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende at værdien af nominelt kr. 130.000 anparter i selskaberne, H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS og H4 ApS, ansættes til hver kr. 130.000 i forbindelse med gaveoverdragelse af selskaberne fra BB til henholdsvis A1, A2, A3 og A4 den 20. august 2004.

Sagsøgte skal inden 14 dage betale 16.500 kr. i sagsomkostninger til hver af sagsøgerne, A1, A2, A3 og A4.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.