Dato for udgivelse
07 Apr 2010 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Apr 2010 15:07
SKM-nummer
SKM2010.251.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-001-0004
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Kursfastsættelse, pantebreve, kontantomregning, overdragelsessummer
Resumé
Fra og med den 1. april 2010 udsendes der ikke tabeller til brug for kursfastsættelsen af private pantebreve og anden gæld.
Reference(r)
-
Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1, E.C.1.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1, E.I.2.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1, E.J.2.1.4.1

Til og med 1. kvartal 2010 har SKAT kvartalsvis udsendt tabeller om kursfastsættelsen af private pantebreve og værdiansættelsen af anden gæld til brug ved kontantomregningen af overdragelsessummer.

Tabellerne blev udarbejdet på grundlag af data fra pengeinstitutternes pantebrevsstatistik. Pengeinstitutterne er ophørt med at offentliggøre disse statistikoplysninger og som følge heraf, er Koncerncentret ikke i besiddelse af de nødvendige data til at udarbejde tabellerne.

De tabeller, der tidligere er udsendt som SKM, vil fortsat kunne anvendes.

Konsekvensen af, at der ikke længere vil blive udsendt sådanne tabeller er, at den fremtidige kursfastsættelse af private pantebreve og værdiansættelse af anden gæld skal baseres på en konkret vurdering, hvor udgangspunktet er, at skatteyderen skal angive en kurs. Kursen skal enten være indhentet fra en sagkyndig - eksempelvis et pengeinstitut eller et realkreditinstitut - eller være beregnet af skatteyderen. Hvis skatteyderen selv vælger at udregne kursen, skal beregningen foretages med udgangspunkt i følgende faktorer:

  • løbetiden
  • rentesatsen
  • afdragsprofilen
  • nutidsværdien
  • prioritetsstillingen
  • aktivets prisfølsomhed
  • skyldnerens formodede betalingsevne
  • evt. sikkerhedsstillelse
  • evt. andre eksterne vurderinger

Derudover skal kursfastsættelsen og kontantomregningen foretages med udgangspunkt i nedenstående momenter:

Omregningstidspunktet

Omregningen til kontantværdien foretages på baggrund af kursværdien på overdragelsestidspunktet, hvilket vil sige på det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale om overdragelsen af aktivet. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Afståelsessummen skal altid kontantomregnes

Der skal altid ske kontantomregning af afståelsessummen. Det gælder også i de tilfælde, hvor anskaffelsessummen ikke skal kontantomregnes. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Anskaffelsessummer der ikke skal kontantomregnes - ejendomme

Der skal ikke ske kontantomregning for ejendomme, der er anskaffet før den 19. maj 1993, og hvor anskaffelsessummen er opgjort på grundlag af en værdi, der udgør en kontantværdi. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.J.2.1.4.1.

Anskaffelsessummer der ikke skal kontantomregnes - andre aktiver end ejendomme

Der skal ikke foretages kontantomregning af aktiver, der er anskaffet i indkomståret 1998 eller tidligere, når anskaffelsessummen efter de hidtil gældende regler ikke skulle kontantomregnes. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Den kontante handelspris svarer til pantebrevsprisen

Overdrages et aktiv ved udstedelsen af et privat pantebrev, hvor prisen er identisk med aktivets kontante markedspris, vil kursværdien på pantebrevet svare til prisen på aktivet. Det gælder dog kun, hvis pantebrevets forrentning og øvrige vilkår er i overensstemmelse med markedsvilkårene for finansieringen af denne type aktiver. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Kurs over 100

Kan en gæld indfries til kurs pari, vil gældsposten udelukkende kunne fastsættes til en kurs på over 100, hvis det aftalte opsigelsesvarsel i kombination med den aftalte rentesats afviger fra markedsvilkårene. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.   

Uafhængige parter med modsatrettede interesser

Har uafhængige parter med modsatrettede interesser aftalt en kursværdi, som begge parter anvender, kan denne værdi som udgangspunkt lægges til grund ved kursfastsættelsen. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Interessefællesskab

Ved overdragelsen af aktiver mellem interesseforbundne parter skal kursfastsættelsen foretages med udgangspunkt i den sikkerhed, som kreditor opnår i kraft af sit kendskab til skyldnerens betalingsevne. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.C.1.2.1.

Senere indløsning eller salg af pantebreve

Kursfastsættelsen på pantebreve, der efterfølgende sælges eller indfries til en anden kurs end den fastsatte, skal ikke ændres, da det er kursværdien på det tidspunkt, hvor den bindende aftale blev indgået, der er afgørende. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.J.2.1.4.1.

Salg af sælgerpantebreve til 3. mand

Hvis et sælgerpantebrev sælges til en uafhængig køber, og salget finder sted i forbindelse med den underliggende handel, kan salgsprisen anvendes som kursværdien. Se nærmere i Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit E.J.2.1.4.1.

Grundlæggende principper

De nærmere principper for kontantomregningen i relation til afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven fremgår af Ligningsvejledningen 2010-1, E.C.1.2.1, Ligningsvejledningen 2010-1 E.I.2.3 og Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.2.1.4.1.