Dato for udgivelse
29 mar 2010 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 11:22
SKM-nummer
SKM2010.227.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-196133
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Førtidspension - piloter
Resumé

Skatterådet finder, at indbetalingerne til førtidspensionerne ifølge pensionsbeskatningslovens (PBL) § 5 B kan anses for omfattet af Lov nr. 412 af d. 12. juni 2009, § 3, stk. 12. (Ikrafttrædelsesdatoen for Lov nr. 412 af 12. juni 2009 var den 22. april 2009).

Da der er tale om en forlængelse af en tidligere kollektiv overenskomstaftale indgået før 22. april 2009, er det skatterådets opfattelse, at X-piloter der går på pension i perioden 55-60 år, og hvor pensionsydelsen bliver afdækket ved en ophørende livrente er omfattet af overgangsreglen i PBL § 3, stk. 12.

Det skal dog bemærkes, at den kollektive overenskomstaftale 07-08, som nu er forlænget, oprindelig var gældende for en 2-årig periode (1. april 2007 til 31. marts 2009), hvorfor det maksimalt vil være muligt at forlænge den kollektive overenskomstaftale med 2 år (1. april 2009 - 31. marts 2011). Indgås en ny kollektiv overenskomst aftale inden 31. marts 2011, betragtes dette som indgåelse af en ny overenskomst.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 5 B
Lov nr. 412 af 12. juni 2009
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1.

Henvisning
Ligningsvejledningens 2010-1 A.C.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningens 2010-1 A.C.1.2.1

Spørgsmål

  1. Kan indbetalingerne til førtidspensionerne ifølge pensionsbeskatningslovens § 5 B anses for omfattet af Lov nr. 412 af d. 12. juni 2009, § 3, stk. 12?

Spørgers opfattelse

  1. Ja.

SKATs indstilling

  1. Ja, se dog begrudelsen.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Efter tilladelse fra det daværende Ligningsråd kan X-piloter gå på pension fra det 55. fyldte år. Ordningen er blevet aftalt mellem overenskomstparterne til at fungere således. Alle har den normale tilsagnsordning med pensionsalder 60 år, hvis piloterne ønsker pensionering i perioden 55-60 år, bliver pensionsydelsen afdækket ved en ophørende livrente på f.eks. 3 år, hvis en 57-årig vil på pension. Tilsagnsordningsmodellen nødvendiggør, at X fortsætter indbetalingerne på den "normale" pensionsordning, som virker fra det fyldte 60. år.

Det ses af det fremsendte, at den kollektive overenskomstaftale 07-08 udløb 31. marts 2009. I mail af 4. februar 2010 har Direktør A, X forklaret, at denne overenskomst endnu ikke er fornyet og efter dens indretning løber den videre, så det er den gældende overenskomst i dag.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten bemærker, at der på dette område jo ikke er mulighed for at ændre livrenten til livsvarig løbetid, og der er selvfølgelig tale om et fuldstændigt forsikringselement dikteret af, at der er forbud mod uafdækkede ordninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

 Det følger af pensionsbeskatningslovens (PBL) § 5 B, at forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt alle indbetalinger fra alderspensionen udelukkende udgår kompensation for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold i perioden fra fratrædelse frem til og det tidligere med arbejdsgiveren aftalte fratrædelsestidspunkt.

 Af § 3, stk. 12 i Lov nr. 412 af 12. juni 2009 følger det, at indbetalinger til pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af PBL § 8 og § 11 A og til ophørende livrenter, der foretages af en arbejdsgiver, jf. PBL § 19, medregnes uanset beløbsgrænsen i PBL § 16, stk.2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 36, ikke ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 og følgende indkomstår, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009. 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker.

 Det forslås i stk. 13 i bemærkningerne til lovforslaget (lovens stk. 12), at der i en overgangsperiode skal være fuld bortseelsesret for arbejdsgivers indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, uanset at indbetalingerne herved overstiger den foreslåede beløbsgrænse på 100.000 kr. Dette gælder dog kun obligatoriske bidrag i henhold til den indgående overenskomst. Det er en betingelse, at den kollektive overenskomst er indgået inden den 22. april 2009. Undtagelsen fra 100.000 kr.'s loftet gælder kun til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker. En forlængelse, herunder også en uændret forlængelse af en kollektiv overenskomst efter den 22. april 2009 betragtes i den forbindelse som indgåelse af en ny overenskomst kollektiv, hvor overgangsbestemmelsen ikke finder anvendelse. De kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet er typisk 2-årige eller 3-årige således, at den foreslåede undtagelse fra 100.000 kr.'s loftet kun vil få betydning i et forholdsvist begrænset tidsrum.

 Det findes ikke rimeligt, at pensionsindbetalinger, der følger af sådanne kollektive overenskomster indgået inden d. 22. april 2009, omfattes af det foreslåede loft på 100.000 kr. Den enkelte arbejdstager har således ikke indflydelse på størrelsen af indbetalingerne og kan ikke selv vælge, at der skal indbetales et mindre beløb.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Der spørges om indbetalinger til førtidspensionerne ifølge pensionsbeskatningslovens § 5 B kan anses for omfattet af Lov nr. 412 af d. 12. juni 2009, § 3, stk. 12?

SKAT vurderer, at det afgørende for besvarelsen er, om den kollektive overenskomst er underskrevet før Lov nr. 412 af 12. juni 2009 trådte i kraft.

Derimod vurderer SKAT, at det er underordnet, om navnene på piloterne, der vil blive omfattet af "førtidspensionen" efter 1. januar 2010, er kendte.  

Ikrafttrædelsesdatoen for Lov nr. 412 af 12. juni 2009 var den 22. april 2009.

 Det er oplyst, at den kollektive overenskomstaftale 07-08 udløb d. 31. marts 2009 men, at den løber videre, da den endnu ikke er fornyet.

 I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at en forlængelse, herunder også en uændret forlængelse af en kollektiv overenskomst efter den 22. april 2009 betragtes i den forbindelse som indgåelse af en ny kollektiv overenskomst, hvor overgangsbestemmelsen ikke finder anvendelse.

 Da der er tale om en forlængelse af en tidligere kollektiv overenskomstaftale indgået før 22. april 2009, er det SKATs opfattelse, at X-piloter der går på pension i perioden 55-60 år, og hvor pensionsydelsen bliver afdækket ved en ophørende livrente er omfattet af overgangsreglen i PBL § 3, stk. 12.

 Det skal dog bemærkes, at den kollektive overenskomstaftale 07-08, som nu er forlænget, oprindelig var gældende for en 2-årig periode (1. april 2007 til 31. marts 2009), hvorfor det makismalt vil være muligt at forlænge den kollektive overenskomst aftale med 2 år (1.april 2009 - 31. marts 2011). Indgås en ny kollektiv overenskomst aftale inden 31. marts 2011, betragtes dette som indgåelse af en ny overenskomst.

 Det vil sige, at X-piloter, der går på pension i perioden 55-60 år, og hvor pensionsydelsen bliver afdækket ved en ophørende livrente, kun er omfattet af overgangsreglen i PBL § 3, stk. 12 til og med d. 31. marts 2011, såfremt den kollektive overenskomst aftale 07-08 løber uændret indtil dette tidspunkt.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.