Dato for udgivelse
06 Apr 2010 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Feb 2010 14:59
SKM-nummer
SKM2010.238.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03087
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt
Emneord
Nægtelse, genoptagelse, fond, skatteansættelse, almenvelgørende, almennyttig, gods
Resumé

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage en fonds skatteansættelse med henblik på en stillingtagen til, om fonden var berettiget til konsolideringsfradrag vedrørende fondens uddelinger til vedligeholdelse af en fredet hovedbygning til et gods.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2
Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 1
Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 1

Henvisning
-

Sagen drejer sig om nægtelse af genoptagelse af indkomståret 2006.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har nægtet at genoptage fondens skatteansættelse for indkomståret 2006, idet en genoptagelse ikke forventes at ville medføre en ændret skattebetaling.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage fondens skatteansættelse for indkomståret 2006.

Sagens oplysninger

Fonden er stiftet i 1996.

Fondens formål er i henhold til fundatsens § 3, at yde økonomisk støtte til vedligeholdelsen af den fredede hovedbygning samt i øvrigt vedligeholdelse af bygninger under godset X (herefter godset).

I overensstemmelse med dette formål har fonden i indkomstårene 2006 og 2007 uddelt henholdsvis 47.183 kr. og 158.922 kr. til vedligeholdelse og bevarelse af den fredede hovedbygning på godset.

Herudover har fonden i nævnte indkomstår også foretaget uddelinger til vedligeholdelse

af andre bygninger under godset, jf. fundatsens formålsbestemmelse.

Skattecentrets afgørelse

SKAT har afslået at genoptage fondens skatteansættelse.

SKAT kan ikke genoptage grundlaget for fondens skat for indkomståret 2006, fordi en genoptagelse ikke forventes at medføre en ændret skattebetaling.

Fonden anfører i sin anmodning om genoptagelse, at fondens formål er at yde støtte til vedligeholdelsen af den fredede hovedbygning samt øvrige bygninger under godset, samt at fonden under henvisning til TfS 1988, 554 LR anses for berettiget til at beregne konsolideringsfradrag på baggrund af de omkostninger, støttemodtageren har anvendt til bevarelse og vedligeholdelse af den fredede hovedbygning.

I henhold til fondsbeskatningslovens § 5. stk. 1, kan fonden foretage fradrag for konsolidering af formuen. Fradraget kan højst udgøre 25 % af årets uddeling til almennyttige eller almenvelgørende formål.

Idet fondens udlodning til godset ikke kan anses for at være almennyttig, kan SKAT ikke godkende, at der for 2006 beregnes konsolideringsfradrag. Selve udlodningen kan fradrages under forudsætning af, at modtageren er skattepligtig af udlodningen, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2.

Baggrunden herfor er, at støtten til godset ikke anses at komme en videre kreds til gode, hvilket er forudsætningen for, at formålet kan anses for at være almennyttigt.

Afgørende for, om der foreligger en almennyttige udlodning, er, om dispositionen på en eller anden måde kommer "modtagere" uden for fonden til gode - f.eks. i form af adgang til slotte, museer, koncerter o. lign. Er modtagerkredsen direkte eller indirekte "almenheden", vil uddelingen kunne fratrækkes efter FBL § 4, stk. 1 (og hensættelse kan foretages efter § 4, stk. 3).

Er modtagerkredsen snævrere, som det anses for at være tilfældet i fondens tilfælde, kan uddelingen ikke karakteriseres som almenvelgørende/almennyttig.

Fonden har ved brev af 9. juli 2009 gjort indsigelser mod ovenstående begrundelse, idet det anføres, at begrundelsen er hentet fra en redaktionel kommentar til afgørelsen refereret i TfS 1988, 554 LR, hvorfor det anføres, at begrundelsen alene er et udtryk for redaktionens opfattelse og ikke et udtryk for Ligningsrådets opfattelse.

Det anføres endvidere, at det er fondens opfattelse, at det forhold, at hovedbygningen er fredet, er et udtryk for, at denne ud fra en samfundsmæssig betragtning ønskes bevaret som en del af den danske kulturarv og dermed til glæde for "almenheden".

SKAT mener ikke, at det forhold, at hovedbygningen er fredet, alene er tilstrækkeligt til at anse udlodningen for at være almennyttig.

Det er korrekt, at der i den afgørelse fonden henviser til, ikke fremgår noget krav om offentlig adgang, men der ses tilsvarende heller ikke at være oplyst, at der ikke var offentlig adgang. Afgørelserne kan derfor ikke danne grundlag for en antagelse om, at der ikke kræves en eller anden form for offentlig "brugsværdi" for at anses uddelingen for at være almennyttig.

Kravet om, at udlodningen på en eller anden måde kommer almenheden til gode, f.eks. i form af offentlig adgang eller lignende, støttes efter SKATs opfattelse af Ligningsrådet. Dette synspunkt understøttes af SKM2004.72.LR, hvori Ligningsrådet tilslutter sig hele SKATs indstilling og begrundelse, hvori der blandt andet henvises til kommentarerne til SO 1988, 310 i forbindelse med afgrænsningen af interne uddelinger og ikke-fradragsberettigede formuedispositioner.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at der er fradrag for beregnet konsolideringsfradrag beregnet efter FBL § 5, idet fondens formål er af almennyttig/almenvelgørende karakter.

Det fremgår af fondsbeskatningslovens § 5, at fonde kan foretage fradrag for hensættelse til konsolidering af fondsformuen. Fradraget kan højst udgøre et beløb svarende til 25 % af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det fremgår af ligningsvejledningen afsnit S.H.21.3 samt den der anførte praksis m.v., at der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt formålet er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, herunder en tilsvarende konkret vurdering af den enkelte uddeling.

Samme sted er nævnt det daværende Ligningsråds afgørelse offentliggjort i TfS 1988, 544 LR, der ifølge ligningsvejledningen er stadfæstet at Landsskatteretten. Landsskatteretten afgørelse ses ikke offentliggjort.

Ved denne afgørelse fandt Ligningsrådet - og forudsætningsvist også Landsskatteretten - at en fonds anskaffelse og bevarelse af et slot var almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Ved samme afgørelse fandtes hverken erhvervelsen eller bevarelsen af andre ejendomme, der hørte til slottet, at have karakter af at være almenvelgørende eller almennyttig.

Ligningsrådet udtalte blandt andet følgende i præmisserne for afgørelsen:

"Ligningsrådet finder herefter, at beløb anvendt til erhvervelse af S vil kunne fradrages ved indkomstopgørelsen som intern uddeling efter reglerne i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1. Man har herved henset til, at fonden ifølge fundatsen har til formål at erhverve S, samt til at erhvervelse/bevarelse af S som kulturværdi må anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

Ligningsrådet finder, at beløb hensat til erhvervelse af S i overensstemmelse med besvarelse af spørgsmål 2, litra a), vil kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, idet der hensættes til en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig uddeling. Beløb hensat til erhvervelse af de i spørgsmål 2, litra b) og c), nævnte ejendomme vil i overensstemmelse med besvarelsen ovenfor, ikke kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, idet der ikke foreligger en henlæggelse med henblik på uddeling til formål, der kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige."

Således som præmisserne er formuleret fra Ligningsrådets side, har det afgørende været, at alene det at erhverve og bevare slottet som en kulturværdi anses for at være et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Det skal bemærkes, at det ikke af afgørelsen fremgår noget om eventuel offentlig adgang til det pågældende slot. Dette må tages som udtryk for, at dette forhold ikke i sig selv har haft nogen betydning for afgørelsen af sagen.

Repræsentanten er således ikke enig med SKAT i, at der kan stilles krav om, at der skal være en form for offentlig adgang eller lignende til den omhandlede bygning, for at der kan være tale om, at støtten er almenvelgørende/almennyttig.

Det er repræsentantens opfattelse, at alene bevarelsen af de mange danske slotte, herregårde og godser er en del af den danske kulturarv, der er til gavn for almenheden som sådan. Det forhold, at hovedbygningen på godset er fredet, vidner efter repræsentantens opfattelse om, at bevarelsen af denne for eftertiden er ønskelig ud fra en bredere samfundsmæssig betragtning.

Repræsentanten har i denne forbindelse fremhævet, at Ligningsvejledningen afsnit S.H.21.3 anfører, at et almennyttigt formål foreligger, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Bevarelsen af slotte, godser m.v. opfylder efter repræsentantens opfattelse denne definition af "almennyttig".

SKAT henviser til den redaktionelle omtale af Ligningsrådets afgørelse i Skattepolitisk Oversigt 1988, 310, samt henvisningen i SKM2004.72.LR til samme omtale. Efter repræsentantens opfattelse er der som nævnt alene tale om, at Skattepolitisk Oversigt knytter en redaktionel kommentar til en afgørelse. I afgørelsen fra 2004 er der intet oplyst om karakteren af de omhandlede ejendomme, hvorfor det synes vanskeligt at drage en analogi til den foreliggende sag.

På denne baggrund er det repræsentantens opfattelse, at fondens støtte til vedligeholdelsen af den fredede hovedbygning er et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, der berettiger til skattemæssigt fradrag for konsolideringsfradrag efter FBL § 5. Repræsentanten mener derfor, der skal gives tilladelse til genoptagelse at skatteansættelsen for indkomståret 2006.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 1, opgøres som 25 % af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Afgørende for, hvorvidt fonden kan opnå konsolideringsfradrag, er derfor, hvorvidt den foretagne uddeling til vedligeholdelse og bevarelse af godset i indkomståret 2006 kan kategoriseres som almenvelgørende eller almennyttig.

Ved begrebet "almenvelgørende" forstås tilfælde, hvor der ydes støtte til en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang. Ved begrebet "almennyttig" forstås tilfælde, hvor de tilgodesete er en videre kreds af personer, hvis virke i samfundet, ud fra en i befolkningen almindelig fremherskende opfattelse, kan karakteriseres som nyttig. Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, kan ikke anses for almennyttige.

Det fremgår af sagens oplysninger, at den ejendom, hvortil uddelingerne er anvendt, er fredet. Ejendommens anvendelse eller udgifternes karakter er imidlertid ikke nærmere specificeret.

Af Ligningsrådet afgørelse af 3. oktober 1998, TfS 1988, 554 LR fremgår det af besvarelsen af spørgsmål 2 og 5, at erhvervelse og bevarelse af et slot som kulturværdi må anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Beløb anvendt til erhvervelse samt restaurering af de omhandlede ejendomme ansås herefter som interne uddelinger efter reglerne i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1.

Idet der således er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af fondens skatteansættelse for det omhandlede indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, pålægges SKAT, at genoptage fondens skatteansættelse for indkomståret 2006.

Det bemærkes, at der herved ikke er taget stilling til sagens materielle forhold.