Dato for udgivelse
08 mar 2010 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2010 08:57
SKM-nummer
SKM2010.193.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-155942
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
nettokurstab, porteføljeaktier, investeringsforeningsbeviser
Resumé

Skatterådet bekræfter, at nettokurstab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 9
Aktieavancebeskatningsloven § 20A
Aktieavancebeskatningsloven § 43

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 9
Aktieavancebeskatningsloven § 20A
Aktieavancebeskatningsloven § 43

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.12

Spørgsmål

  1. Kan nettokurstab, jf. L202, lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 9, nr. 1 og tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, såvel aktiebaserede som obligationsbaserede og blandede afdelinger, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A?

Svar

  1. Ja.

Spørgers forslag

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er udsteder af udloddende investeringsforeningsbeviser i form af aktiebaserede, obligationsbaserede såvel som blandede afdelinger.

Investeringsforeningsbeviserne behandles alle efter aktieavancebeskatningsloven § 20 A, jf. L 202, lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Baggrunden for anmodningen om et bindende svar er, at Spørger ønsker klarhed

over de skattemæssige konsekvenser for de kunder, som har opgjort et nettokurstab efter § 22, stk. 9, nr. 1 i L 202, lov nr. 525 af 12. juni 2009, og som samtidig investerer i A udloddende investeringsforeningsbeviser.

I forbindelse med Spørgers salg af investeringsforeningsbeviser er det afgørende, at vejlede kunderne korrekt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ikke realiserede tab/nettokurstab

Selskaber, som ved overgangen til indkomståret 2010 ejer porteføljeaktier, skal som anskaffelsessum, anvende handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010.

Overstiger aktiernes samlede anskaffelsessummer handelsværdien på aktierne ved begyndelsen af indkomståret 2010, skal selskabet opgøre et nettokurstab. Nettokurstabet kan modregnes i gevinster i indkomståret 2010 eller senere.

Af L202, lov nr. 525 af 12. juni 2009. § 22, stk. 9, nr. 1 fremgår det:

Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre selskabet er omfattet af nr. 2. Hvis et selskabs samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger disse aktiers samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages efter reglerne i § 9, stk. 2-5, i nettogevinster efter aktieavancebeskatningsloven § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere. Ved opgørelsen efter 2. pkt. medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene 2007-2009 har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier som nævnt i 2. og 3. pkt ved indkomstopgørelsen. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsprincippet vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier efter 2. pkt. alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. 2. og 3. pkt omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2, og på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget d. 25. maj 2009 eller senere. Livsforsikringsselskaber opgør ikke et nettokurstab.

Af bestemmelsen fremgår det således, at nettokurstab kan fradrages efter reglerne i § 9, stk. 2-5, i nettogevinster efter aktieavancebeskatningsloven § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere.

Realiserede tab / uudnyttede fradragsberettigede tab

Af aktieavancebeskatningsloven § 43, stk. 3 følger det:

Uudnyttede fradragsberettigede tab som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, jf. § 43, stk. 1 og § 9 A, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, fra indkomstårene 2002-2009 fradrages i nettogevinster efter § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere, jf. dog 2-6 pkt. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster i et tidligere indkomstår. Hvis den skattepligtige anvender realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan tab på sådanne aktier, der realiseres den 22. april 2009 eller senere, alene fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier. 1. pkt omfatter ikke fradragsberettigede tab på koncernselskabsaktier, jf. § 4 B, der realiseres den 22. april 2009 eller senere. 1. pkt omfatter heller ikke fradragsberettigede tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter hertil, hvis tabet er realiseret den 22. april 2009 eller senere. Ved fradrag af tab, der er realiseret i indkomståret 2009, anses de først realiserede tab for anvendt først.

Uudnyttede fradragsberettigede tab fra indkomstårene 2002-2009 kan dermed ligeledes fradrages i nettogevinster efter § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere.

I hvilke gevinster er der modregningsadgang

Afgørende for, at tab kan modregnes i eventuelle gevinster er, at de pågældende gevinster er omfattet af af § 9, stk. 1, hvoraf det fremgår:

Gevinst på aktier, der ikke er omfattet af § 8, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 10.

Det kan fastslås, at aktieavancebeskatningsloven § 9 bestemmer, at alle porteføljeaktier beskattes efter § 9.

Af aktieavancebeskatningsloven § 20 A, stk. 1 følger det:

Gevinst og tab på omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 9, 10 og 17 og kapitel 6-9, jf. dog stk. 2

Bestemmelsen fastslår således, at selskabers investeringer i udloddende investeringsforeningsbeviser ligeledes skal beskattes efter reglen i aktieavancebeskatningsloven § 9, tilsvarende porteføljeaktier.

Endvidere differentierer bestemmelsen ikke mellem aktiebaserede, obligationsbaserede og blandede udloddende investeringsforeningsbeviser og fastslår således, at beskatningen af selskabers investering i udloddende investeringsforeningsbeviser, uafhængigt af, om der er tale om aktiebaserede, obligationsbaserede eller blandede afdelinger, er identisk med beskatningen af selskabers investering i porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningsloven § 20 A, sammenholdt med aktieavancebeskatningsloven § 6, og er således også omfattet af bestemmelsen i lovens § 9.

Dette bekræftes endvidere af bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslaget L 202, fremsat 22. april 2009, hvori følgende fremgår af bemærkningerne til § 1, nr. 19:

Med den nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 20 A, foreslås det, at der for selskaber ikke længere skal være forskellige regler, alt efter om der er tale om investeringsforeningsbeviser i en aktiebaseret investeringsforening eller i en ikke-aktiebaseret investeringsforening. Endvidere foreslås det, at gevinst og tab på disse investeringsforeningsbeviser skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter lagerprincippet.

Fordi der ikke positivt er taget stilling til, at aktieavancebeskatningslovens § 20 A skal udskilles i relation til anvendelse af tab fra nettokurssaldoen, jf. L 202, lov nr. 525 af 12. juni 2009 og uudnyttede fradragsberettigede tab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 er det således A's  opfattelse, at tab fra nettokurssaldoen og uudnyttede fradragsberettigede tab kan modregnes i gevinster fra udloddende investeringsforeningsbeviser.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker Skatterådets stillingtagen til hvorvidt nettokurstab og uudnyttede fradragsberettigede tab fra før 1. januar 2010 for selskabsinvestorer kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A.

Aktieavancebeskatningslovens § 20 A omhandler:

  • Gevinst og tab på omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 9, 10 og 17 og kapitel 6-9, jf. dog stk. 2.
  • Stk. 2. Er investeringsforeningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, er det en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Investeringsforeningsbeviser skal altså som udgangspunkt behandles som porteføljeaktier.

Skattemæssigt skelnes der efter 1. januar 2010 ikke længere mellem beviser i udloddende aktie-, obligationsbaserede eller blandede investeringsforeninger, når investeringsforeningsbeviserne er ejet af selskaber, jf. L 202 2009/09 (bemærkninger til § 1, nr. 19).

Om anvendelsen af nettokurstab fremgår det, at nettokurstab kan modregnes i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 2-5, jf. § 22, stk. 9, nr. 1, 2. pkt. i lov nr. 525 af 12. juni 2009 ligesom uudnyttede kildeartsbegrænsede tab fra indkomstårene 2002 - 2009 kan modregnes i gevinster på porteføljeaktier i indkomstårene 2010 og senere, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3.

Der gives ikke fradrag for tab, der ikke ville kunne fradrages efter de tidligere gældende regler i § 22.

Nettokurstab opgjort efter § 22, stk. 9, nr. 1, 2. pkt. i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og uudnyttede kildeartsbegrænsede tab jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 kan modregnes i gevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9. Det indstilles at spørgsmålet besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.