Dato for udgivelse
01 mar 2010 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 feb 2010 10:35
SKM-nummer
SKM2010.153.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-183019
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Forening Fagligt Selskab kursus kontingent
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at foreningens indtægter ved udbud af faglige kurser er fritaget for moms. Skatterådet kan imidlertid ikke bekræfte, at foreningens kontingentindtægter er fritaget for moms, med undtagelse af den andel der anvendes direkte til planlægning af faglige kurser eller dækning af deltagerbetaling.

Reference(r)

Momsloven § 3
Momsloven § 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3-4.

Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.3.1
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.4.2.1
Spørgsmål Spørgers forslag Svar  

1.

Vil foreningens indtægter ved udbud af kurser være momspligtige?

Nej

Nej

2.

Vil kontingentet være momsfritaget i sin helhed?

Ja

Nej

3.

Vil foreningens aktivitet med at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne medføre momspligt for en andel af kontingentet?

Nej

Ja

4.

Vil foreningens aktivitet med dygtiggørelse af foreningens medlemmer gennem afholdelse af div. kurser, efteruddannelses- og undervisningsarrangementer medføre momspligt for en andel af kontingentet?

Nej

Nej

5.

Vil foreningens aktivitet med gensidig støtte til løsning af arbejdsmæssige opgaver medføre momspligtig for en andel af kontingentet?

Nej

Ja

6.

Vil foreningens aktivitet med at fremme de faglige sammenslutninger indbyrdes medføre momspligtigt for en andel af kontingentet?

Nej

Se begrundelsen

7.

Vil udsendelse af medlemsbladet medføre momspligt for en andel af kontingentet?

Nej

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et landsdækkende fagligt selskab.

I henhold til foreningens vedtægter har foreningen til formål:

  • At fremme det kollegiale sammenhold mellem sammenslutningens medlemmer
  • At yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver
  • At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
  • At opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde
  • At medvirke til det faglige områdes udvikling
  • At fremme tværgående samarbejder mellem de faglige sammenslutninger indbyrdes

Foreningens formål praktiseres ved at udbyde en række kurser indenfor fagområdet, såvel landsdækkende som regionale. Der afholdes endvidere møder i håndtering og forebyggelse af problemer i ansættelsesforholdet, ligesom foreningen er med til at påvirke arbejdsforholdene for medlemmerne.

Der er kontaktpersoner i alle landets regioner. Kontaktpersonerne planlægger sammen med lokale medlemmer forskellige undervisningsarrangementer 2 - 6 aftener i løbet af vinteren.

Der afholdes Landskursus en gang om året.

 

Desuden afholdes 1 - 2 temadage årligt, arrangeret af selskabet eller i samarbejde med sponsorer. Foreningen deltager desuden i planlægning af efteruddannelsesdage, som eksterne virksomheder gennemfører.

 

Via foreningen får medlemmerne mulighed for faglig sparring, ligesom der arbejdes på, at oprette en vidensbank på hjemmesiden.

 

Medlemmerne får 4 gange årligt et medlemsblad, som indeholder artikler, referater fra kurser, tilbud om kurser, orientering om møder i de enkelte regioner og nyt fra bestyrelsen.

Selskabet har i dag ca. 1100 medlemmer.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 200 kr.

Der opkræves særskilt betaling for udgifterne til kurser og temadage. Hvis afholdelsen af kurser/temadage giver underskud, dækkes underskuddet af kontingentbetalingen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

I henhold momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil, fritaget for moms. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

I henhold til gældende praksis i bl.a. SKM2008.358.SR og SKM2008.402.SR kan foreningers og selvejende institutioners kursusvirksomhed, rettet mod virksomheder og institutioner, ikke anses som drevet med gevinst for øje, når det pågældende organ, i henhold til sine vedtægter, ikke har til formål at give overskud til fordeling mellem dets medlemmer.

Formålet med foreningen er blandt andet at højne det professionelle niveau blandt medlemmerne. Dette gøres bl.a. ved at udbyde faglige kurser til medlemmerne og ikke-medlemmer.

Alle kurser, både lokale samt landsdækkende, er efter vores vurdering faglig undervisning, som har relevans for medlemmernes erhvervsmæssige virke.

Prisen for deltagelse i kurserne varierer afhængig af udgifterne til det enkelte arrangement og antallet af planlagte arrangementer i sæsonen.

De udbudte kurser er efter spørgers vurdering faglig undervisning, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 uanset om kurserne betales af medlemmerne selv eller deres arbejdsgivere.

Spørgsmål 1 skal således besvares med et NEJ.

Spørgsmål 2

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 er visse foreningers levering af varer og ydelser i nær tilknytning til foreningens medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent, fritaget for moms.

Det er et krav at foreningens formål er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Fritagelsen er endvidere betinget af, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og at fritagelsen ikke kan fremkalde konkurrenceforvridning.

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, som er en faglig forening.

Foreningen har fokus på både de faglige og ansættelsesmæssige problemstillinger, som medlemmerne kan blive udsat for. Foreningens formål med at opmuntre og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde, samt at fremme det kollegiale sammenhold mellem foreningens medlemmer, er efter vores vurdering af fagforeningsmæssig karakter.

Som eksempel på et møde i 2009 har medlemmerne haft mulighed for at deltage i et møde omkring muligheder for at handle og forebygge problemer i ansættelsesforholdet.

Det er spørgers vurdering at medlemskab af foreningen skal sidestilles med medlemskab af en fagforening, hvorfor kontingentet er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk.1, nr. 4.

Såfremt SKAT ikke er enig i, at hele kontingentet kan henføres til momslovens § 13, stk.1, nr. 4, vil den del af kontingentet, som ikke kan henføres fagforeningsaktiviteter anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, idet medlemmerne via deres kontingent får indflydelse på kurser for efteruddannelse mv., som foreningen er med til at planlægge.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at foreningens aktiviteter er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, subsidiært momslovens § 13, stk. 1,nr. 3 og 4, hvorfor kontingentet er fritaget for moms.

Spørgsmål 2 skal således besvares med et JA.

Såfremt SKAT ikke er enig i, at samtlige kontingentfinansierede aktiviteter kan anses for momsfritaget skal det afklares, hvilke aktiviteter, der vil medføre momspligt.

Spørgsmål 3

Via foreningens lokale kontaktpersoner i regionerne arrangeres forskellige faglige kurser og andre faglige arrangementer, hvor forskellige faglige emner behandles.

Alle arrangementer har et fagligt indhold, som har relevans for medlemmernes daglige arbejde. Det sociale aspekt består således udelukkende i den personlige relation, der knyttes medlemmerne imellem, når disse mødes til de planlagte arrangementer. Arrangementet/undervisningen foretages i alle tilfælde af eksperter på det konkrete område.

Prisen for deltagelse i arrangementerne varierer afhængig af udgifterne til det enkelte arrangement og antallet af planlagte arrangementer i sæsonen.

I forlængelse af de faglige arrangementer er der i visse tilfælde arrangeret fælles spisning. Fællesspisning arrangeres af frivillige i foreningen og formidles via foreningens hjemmeside. Medlemmerne betaler særskilt for arrangementerne, hvorfor arrangementerne ikke skal påvirke den momsmæssige behandling af kontingentet.

Spørgsmål 3 skal således besvares med et NEJ.

Spørgsmål 4

Foreningen arbejder for at højne det professionelle niveau blandt foreningens medlemmer. Dette gøres ved at udbyde en række kurser til medlemmer og ikke-medlemmer. Herudover udbydes en række temadage, ligesom foreningen deltager i planlægning af efteruddannelsesdage.

Kurser, temadage mv. tilrettelægges ud fra det formål, at medlemmerne fagligt skal dygtiggøres. Alle kurser, temadage mv. har således et indhold, som medlemmerne kan anvende i deres daglige arbejde.

Som tidligere oplyst arrangeres der både kurser på landsplan og regionalt. Det er primært i forbindelse med de landsdækkende kurser, at ikke-medlemmer deltager. Deltagelse af ikke-medlemmer er begrænset, idet foreningen ikke annoncerer for sine kurser andre steder end i medlemsbladet og på hjemmesiden.

Det er spørgers vurdering, at foreningen ikke yder nogen momspligtig leverance til medlemmerne i forbindelse med afholdelse af faglige aftenarrangementer, idet der er tale om kursusvirksomhed, rettet mod private. Arrangementer er derfor fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Hvis en arbejdsgiver vælger at betale for kurset, vil der ikke være momspligt i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. modsætningsvis, idet foreningen ikke drives med gevinst for øje.

Prisen for deltagelse i de omhandlede kurser mv. fastsættes ud fra de faktiske udgifter hertil.

Hvis der efter afholdelsen af et kursus er underskud, dækkes dette underskud via kontingentbetalingen.

Foreningen planlægger, i samarbejde med medlemmerne, hvilke faglige emner, der ønskes behandlet i den kommende sæson, hvorefter en egnet underviser findes. Al undervisning forestås i alle tilfælde af eksperter på det konkrete område.

Det er spørgers vurdering at foreningens udbud af kurser, temadage mv. ikke medfører momspligtigt for en andel af kontingentet. Efter praksis i MV D.11.3.1 er der kun momspligtigt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje. Kursusvirksomhed, der udbydes af foreninger og organer, som i følge deres vedtægter ikke har til formål at give et overskud, kan som følge heraf ikke anses for at drive kursusvirksomhed med gevinst for øje.

Det, at medlemmerne får rabat ved deltagelse i kurser, samt opnår mulighed for at påvirke hvilke emner, der skal undervises i, kan ikke medføre momspligt for en andel af kontingentet, idet kontingentet alene kan anses for knyttet til en momsfri aktivitet efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Spørgsmål 4 skal derfor besvares med et NEJ.

Spørgsmål 5

Foreningen har via sin hjemmeside oprettet et debatforum. Alle medlemmer har adgang til at få indlæg med i foreningsbladet eller på hjemmesidens debatforum, som kun medlemmerne har adgang til.

Medlemmerne kan via debatforum søge kollegial vejledning indenfor forskellige faglige emner. Alle medlemmer har således mulighed for at få faglige indlæg på hjemmesiden, ligesom alle medlemmer kan søge gode kollegiale råd, deltage i debatter mv.

Det er vores vurdering, at tilrådighedsstillelse af hjemmesideplads til medlemmernes egne indlæg er en ydelse i nær tilknytning til foreningens momsfrie aktiviteter.

Spørgsmål 5 skal derfor besvares med NEJ

Spørgsmål 6

Foreningen arbejder for at fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige sammenslutninger indbyrdes. Dette sker bl.a. ved afvikling af tværfaglige temadage.

Det er spørgers vores vurdering at foreningens arbejde for at fremme det tværgående samarbejde, herunder tilrettelæggelse af tværfaglige temadage ikke medfører momspligt for en andel af kontingentet.

Arrangementerne knytter sig til foreningens udbud af faglige kurser, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Det at foreningen samarbejder med de øvrige faglige foreninger for at højne efteruddannelsesniveauet kan ikke medføre, at en del af kontingentet bliver momspligtigt. De kurser, som udbydes i fællesskab med de øvrige faglige foreninger, er der ligeledes særskilt betaling for.

Spørgsmål 6 skal derfor besvares med et NEJ.

Spørgsmål 7

Foreningen udgiver 4 gange årligt et medlemsblad.

I bladet er der bl.a. artikler, referater fra kurser, tilbud om kurser, orientering om møder i de enkelte amtskredse og nyt fra bestyrelsen. I december indeholder bladet endvidere referat fra Generalforsamlingen og Landskurset.

Medlemsbladet indeholder annoncer og udleveres uden særskilt betaling til medlemmerne.

Efter praksis i Momsvejledningen afsnit D.4.2.1, er det vores vurdering, at foreningens udlevering af medlemsblade sker i nær tilknytning til de momsfrie aktiviteter som fagforening og kursusudbyder. Der skal således ikke afregnes moms af den del af kontingentet, der dækker over betaling for foreningsbladet.

Spørgsmål 7 skal derfor besvares med NEJ.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes besvaret, hvorvidt foreningens indtægter ved udbud af kurser er momspligtige.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
3.) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

Begrundelse

Forskellige former for undervisnings- og uddannelsesvirksomhed er fritaget for moms. Det gælder efter § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. bl.a. for faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv., er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Efter det oplyste, falder de kurser, der udbydes af foreningen indenfor rent faglige emner.

Det er endvidere oplyst, at det er foreningen, der udbyder kurserne, og at foreningen ifølge vedtægterne ikke drives med det formål at give overskud til fordeling mellem medlemmerne.

Prisen for deltagelse i kurserne fastsættes på baggrund af udgifterne til det enkelte arrangement. Der betales særskilt for deltagelse i de enkelte kurser.

Det er SKATs opfattelse, at kursusudbuddet, således som det er beskrevet, samt kurser af samme faglige karakter i øvrigt er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Foreningen skal således ikke afregne moms af betalingen for deltagelse i de kurser der udbydes.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Ad spørgsmål 2-7:

Lovgrundlag:

Momslovens § 3, stk. 1:
Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:
Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (...)

Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
4.) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

Praksis:

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en sportsforening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Ved vurderingen henviser domstolen til, at der er indgået et retsforhold samt at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler og de ydelser, som foreningen leverer jf. dommens præmis 39 og 40.

Skatterådet fandt i SKM2007.515.SR, at en forening, der afholdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for business developere, var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af arrangementerne måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for adgangen til at deltage i arrangementerne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget.

Ved EF-domstolens dom i sag C-149/97, The Institute of the Motor Industry, har EF-Domstolen taget stilling til rækkevidden af afgiftsfritagelsen i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l, i relation til organisationer med formål af fagforeningsmæssig karakter.

De centrale præmisser findes i dommens præmis 19-21, hvor domstolen udtaler:

"På baggrund heraf bemærkes det, at en organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis formål er at virke for medlemmernes interesser, uden at der herved bliver tale om en virksomhed til forsvar og repræsentation af medlemmernes fælles interesser i forhold til de beslutningscentre, som berører dem, ikke kan antages at have formål af fagforeningsmæssig karakter i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l.

Udtrykket "fagforeningsmæssig" i denne bestemmelse er en særlig betegnelse for en organisation, hvis hovedformål er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvad enten der er tale om arbejdstagere, arbejdsgivere, personer i liberale erhverv eller erhvervsdrivende, og at repræsentere disse over for tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

En organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis hovedformål er at forsvare og repræsentere medlemmernes fælles interesser, opfylder det kriterium om en virksomhed af almen interesse, som fritagelserne i henhold til direktivets artikel 13, punkt A, stk. 1, litra l, bygger på, idet medlemmerne derigennem kan råde over et repræsentativt organ og opnå en styrkeposition i forhandlinger med andre."

EF-domstolen har i sagen C-434/05 (Horizon College) fastslået, at de fritagelser, som er fastsat i sjette direktivs artikel 13, i henhold til fast retspraksis er selvstændige fællesskabsretlige begreber, hvormed det skal undgås, at momsbestemmelserne anvendes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. De udtryk, der er anvendt til at beskrive disse fritagelser, skal ifølge domstolen fortolkes strengt, da de er undtagelser fra det almindelige princip.

Det fremgår af dommens præmis 39-41, at en ydelse, for at kunne anses for at være en ydelse i nær tilknytning til en momsfri hovedydelse, skal være uomgængeligt nødvendig for hovedydelsen, altså at ydelsen ud fra en konkret vurdering skulle være af en sådan art og kvalitet, at det ikke uden at anvende en sådan ydelse kunne sikres, at hovedydelsen ville have en tilsvarende værdi.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes besvaret, hvorvidt kontingentet for medlemskab af foreningen er momsfritaget i sin helhed.

Begrundelse:

Ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen, blandt andet med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at foreningens kontingenter kan karakteriseres som et vederlag og således som den modværdi, foreningen modtager for levering af tjenesteydelser i form af afholdelse af møder, kurser mv. samt i øvrigt fremme af sociale og kollegiale forhold og netværk.

SKAT finder på den baggrund, at foreningen er momspligtig efter momslovens § 3, stk. 1, og leverer ydelser mod vederlag jf. samme lovs § 4, stk.1.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreninger, der opfylder en række nærmere bestemte betingelser, kan være fritaget for moms. De betingelser, der skal være opfyldt, er:

  • Foreningen leverer ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.
  • Foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje.
  • Foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller vedrøre borgerlige rettigheder.
  • Momsfritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Dette er en udtømmende opremsning, og alle betingelser skal være opfyldt, for at en forening kan blive momsfritaget.

Foreningen er et fagligt selskab.

Ifølge vedtægterne er foreningens formål ikke fagforeningspolitisk, idet foreningens formål er at fremme sociale og kollegiale forhold, samt at fremme fagligheden blandt medlemmerne ved at give adgang til faglig sparring, netværk samt kursusudbud mv.

For at en forenings formål kan anses for at være af fagforeningsmæssig karakter, og således være momsfritaget, er det et krav, at foreningen repræsenterer medlemmernes fælles interesser og i den forbindelse ligeledes repræsenterer medlemmerne overfor tredjemand herunder offentlige myndigheder.

Idet foreningen ikke efter sit formål kan repræsentere medlemmernes interesser overfor tredjemand, er foreningens formål ikke omfattet af bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Foreningens formål kan endvidere ikke betegnes som værende af filantropisk karakter.

SKAT finder på den baggrund, at medlemmernes kontingent ikke er momsfritaget i sin helhed.

Det indstilles derfor, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Ad Spørgsmål 3:

Det ønskes besvaret, hvorvidt foreningens aktivitet med at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne vil medføre momspligt for en del af kontingentet.

Begrundelse

Det er oplyst, at foreningens aktiviteter for at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne finder sted i forbindelse med afholdelse af faglige arrangementer og kurser, der er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Aktiviteten varetages ved det sociale samvær, der finder sted i forbindelse med de faglige kurser, herunder ved at der arrangeres fælles spisning mod særskilt betaling i forlængelse af de faglige arrangementer.

Det er SKATs opfattelse, at foreningens aktiviteter med at fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne - for eksempel ved at formidle arrangementer som fælles spisning o. lign. - ikke er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Endvidere varetager en del af kursusplanlægningen tillige sociale formål, og denne del er ligeledes ikke omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 4:

Det ønskes besvaret, hvorvidt foreningens aktivitet med dygtiggørelse af foreningens medlemmer gennem afholdelse af diverse kurser, efteruddannelses- og undervisningsarrangementer vil medføre momspligt for en andel af kontingentet.

Begrundelse:

Det er spørgers opfattelse, at den del af kontingentet, der anvendes til foreningens arbejde med at udbyde faglige kurser, dækning af underskud i forbindelse med afholdelsen af kurserne mv. er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

SKAT er, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 enig i, at de faglige kurser mv. som foreningen udbyder, er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 3.

SKAT er ligeledes enig i, at den del af kontingentet, der går til dækning af underskud i forbindelse med den direkte deltagerbetaling for kurset er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 3.

SKAT finder herefter, at i det omfang en andel af kontingentet kan udskilles og dokumenteres anvendt direkte til dækning af deltagerbetaling samt til planlægning af faglige kurser, kan denne del af kontingentet herefter fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 4 besvares med "nej".

Ad spørgsmål 5:

Det ønskes besvaret, hvorvidt foreningens aktivitet med gensidig støtte til løsning af arbejdsmæssige opgaver vil medføre momspligt for en andel af kontingentet.

Begrundelse:

Det er oplyst, at foreningens medlemmer via medlemsbladet eller debatfora på foreningens hjemmeside kan søge kollegial vejledning indenfor forskellige faglige emner.

Foreningens aktiviteter med gensidig støtte til løsning af arbejdsmæssige opgaver er ikke omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKAT finder endvidere ikke, at denne aktivitet kan siges at være i nær tilknytning til foreningens momsfrie kursusaktivitet.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 6:

Det ønskes besvaret, hvorvidt foreningens aktivitet med at fremme de faglige sammenslutninger indbyrdes vil medføre momspligt for en andel af kontingentet.

Begrundelse:

Det er oplyst, at foreningen arbejder for at fremme det tværgående samarbejde mellem de forskellige faglige sammenslutninger indbyrdes. Spørger har oplyst, at foreningen søger at nå dette mål blandt andet ved at arrangere fælles temadage med tværgående emner med andre faglige selskaber.

Det er spørgers opfattelse, at denne aktivitet er i nær tilknytning til foreningens momsfrie kursusaktivitet, idet den særskilte betaling for deltagelse i temadagen er omfattet af momsfritagelsen for undervisning mv. i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

SKAT er, jf. besvarelsen af spørgsmål 1 enig i, at den særskilte betaling for deltagelse i en temadag er momsfritaget efter bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

SKAT finder ikke, at varetagelsen af foreningens formål med at fremme det tværgående samarbejde mellem de forskellige faglige sammenslutninger kan anses for at være i nær tilknytning til foreningens momsfrie aktiviteter.

I det omfang en andel af kontingentet anvendes til fremme af de faglige sammenslutninger indbyrdes, kan denne andel således ikke fritages for moms.

Andele af kontingentet, der er anvendt direkte til at dække eventuelle underskud i forbindelse med deltagerbetalingen eller direkte til planlægningen af temadagenes faglige indhold kan derimod jf. besvarelsen af spørgsmål 4.

SKAT indstiller således, at spørgsmål 6 besvares med "se begrundelsen".

Ad spørgsmål 7:

Det ønskes besvaret, hvorvidt udsendelse af medlemsbladet 4 gange om året vil medføre momspligt for en andel af kontingentet.

Begrundelse:

Spørger har anført, at udgivelsen af medlemsbladet sker i nær tilknytning til foreningens momsfrie aktiviteter som fagforening og kursusudbyder.

SKAT finder ikke, at foreningen er fritaget for moms som fagforening jf. besvarelsen af spørgsmål 2.

SKAT finder endvidere ikke, at udgivelsen af medlemsbladet er uomgængeligt nødvendig for at foreningen udbyder faglige kurser mv.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmål 7 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.