Dato for udgivelse
24 Feb 2010 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Feb 2010 10:49
SKM-nummer
SKM2010.137.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-134845
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Spillehaller, kiosker, spil om penge, spilleautomater, ydelser, momspligt, formidling.
Resumé
Spillehaller og andre virksomheder, der har spilleautomater opstillet, og som leverer visse serviceydelser til spiludbyderen, kan anses for at levere formidlingsydelser omfattet af momslovens § 4, stk. 4.
Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 4

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1

Henvisning

Momsvejledning afsnit D.3.3

Henvisning
Momsvejledningen afsnit D.11.12

Indledning

Dette styresignal præciserer, at visse ydelser, der leveres af spillehaller, kiosker, restauranter m.m., som har spilleautomater opstillet, og som i henhold til SKM2009.428.SKAT bliver momspligtige 1. juli 2010, er momsfritagne, hvis de leveres i eget navn og for fremmed regning.

Baggrund og problemstilling

Visse ydelser, der leveres af kiosker, restauranter, spillehaller og lignende til spiludbydere (Danske Spil A/S eller virksomheder, der udbyder spil fra spilleautomater), er momsmæssigt hidtil blevet anset som en integreret del af spillet og dermed momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Som følge heraf er disse kiosker, spillehaller m.m. i dag omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1.

Imidlertid afsagde Landsskatteretten en kendelse i 2008 (SKM2008.877.LSR) om, at et spillested ikke var lønsumsafgiftspligtigt. Kendelsen henviste til en dom fra EF-domstolen (C-89/05, United Utilities plc), som afgjorde, at ydelser foretaget af en britisk virksomhed i forbindelse med registrering af væddemål, ikke er en integreret del af spillet.

På denne baggrund udsendte SKAT i 2009 (SKM2009.428.SKAT) et styresignal som tilkendegav, at man fremover anser ydelser i relation til spil foretaget af kiosker, spillehaller og lignende for momspligtigt, hvorfor indtægten herfra (provisionen) skal momsbelægges. Denne praksisændring får imidlertid først virkning fra det tidspunkt, hvor en ny liberaliseret spillelovgivning træder i kraft - formentlig 1. juli 2010.

Spilleautomatbranchen har efterfølgende rettet henvendelse til Skatteministeriet om den momsmæssige behandling af aftaler indgået mellem spillehallen, kiosken m.m., der har spilleautomaterne stående, og spiludbyderen, der har tilladelse til at udbyde spil.

Det fremgår af disse kontraktforhold, at spillehallen, kiosken m.m. i stort omfang deltager i udbydelsen af spillene, og at spillehallen m.m. over for spillerne fremstår som egentlige udbydere af automatspillene. I disse tilfælde kan reglerne om formidling i eget navn og for fremmed regning anvendes. Dermed er den momsmæssige behandling af formidlingen den samme som den momsmæssige behandling af spillene.

Retligt grundlag

Momslovens § 4, stk. 4, fastslår, at en ydelse, der formidles i eget navn men for en andens regning, momsmæssigt skal behandles på samme måde som den formidlede ydelse, idet formidleren selv anses for at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

Skatteministeriets opfattelse

Af SKM2009.428.SKAT fremgår, at de ydelser, som spillehallerne, kioskerne m.m. (i det følgende omtalt som spillesteder) leverer til spiludbyderen i form af at stille gulvplads til rådighed, leverer elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. er selvstændige momspligtige ydelser, der ikke kan omfattes af momsfritagelsen for spilleydelser i § 13, stk. 1, nr. 12.

Skatteministeriet har foretaget en vurdering af de kontraktlige forhold og finder, at de nævnte ydelser, der leveres af et spillested i forbindelse med spil på spilleautomater, kan anses for at være formidlingsydelser i henhold til momslovens § 4, stk. 4. Spilleydelserne anses således for leveret af spillestederne og er dermed momsfritagne.

Der er ved denne vurdering specielt lagt vægt på, at spillestedet har ansvaret for hele den daglige drift og varetager al kontakt til kunderne, herunder ansvaret for at vurdere, om der er grundlag for at foretage en manuel udbetaling ved fejl i spilafviklingen. Spillerne har dermed kun kontakt med spillestedet og anser derfor dette for at levere spilleydelsen.

Spillestederne, der således kan anses for at handle i eget navn og for fremmed regning, skal ikke beregne moms af honoraret for formidlingen. Disse spillesteder er derimod omfattet af lønsumsafgiftspligten.

For så vidt angår fx kioskers ydelser i forbindelse med salg af lotterier m.v., hvor det over for kunden fremstår, at kiosken er formidler af spillet, og udbyderen af spillet er tilladelsesindehaveren (Danske Spil A/S), udbydes spillet i modsætning til ovenstående ikke i "eget navn". Kioskens honorar kan således ikke omfattes af formidlingsbestemmelsen i § 4, stk. 4, og er dermed momspligtigt.

Eksempler

   Nugældende praksis  Efter ny spillelovgivning træder i kraft, evt. 1.7.2010

Kioskers (m.m.) honorar ifm. salg af tips, lotto o.lign lotterier

 Momsfrit

Lønsumsafgiftspligtigt

  Momspligtigt, jf. § 4, stk. 1.
Spillesteders honorar fra spiludbyderen af spilleautomatspil

 Momsfrit

Lønsumsafgiftspligtigt

 Momsfrit, jf. § 4, stk. 4, og lønsumsafgiftspligtigt, jf. § 1, stk. 1, når spillet formidles i eget navn og for fremmed regning