Dato for udgivelse
17 Feb 2010 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Feb 2010 13:22
SKM-nummer
SKM2010.129.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-0307-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Forretningsrejse, turist, studietur, ægtefælle, forhandlere
Resumé

Sammen med en række bilforhandlere og deres ægtefæller var direktøren i holdingselskabet for H1 Import A/S og hans samleverske rejst til Paris på en weekendtur, betalt af H1 Import A/S med det formål at styrke forhandlernes engagement i forhold til H1-biler.

Trods det forretningsmæssige formål med rejsen var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige udgangspunktet om beskatning af rejsens værdi under hensyn til rejsens turistmæssige karakter. Direktøren blev derfor beskattet af den udgift, som arbejdsgiveren havde afholdt på direktørens og samleverskens deltagelse i rejsen, jf. LL § 16.

Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9.19

Parter

A
(advokat Bent Ramskov)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Henrik Bjørnager og Hans-Jørgen Nymark Beck

Denne sag, der er anlagt den 24. april 2008 ved byretten, er ved byrettens kendelse af 9. februar 2009 henvist til Vestre Landsret som principiel, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skattemyndighederne har været berettiget til at foretage beskatning af værdien af en udlandsrejse, som A sammen med sin samlever i 2005 deltog i som koncerndirektør samt bestyrelsesformand i det pågældende datterselskab, der arrangerede rejsen.

Påstande

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at nedsætte hans personlige indkomst for indkomståret 2005 med 17.771 kr.

A har subsidiært nedlagt påstand om, at hans personlige indkomst for 2005 nedsættes med et mindre beløb end 17.771 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Den 23. januar 2008 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"Klagen skyldes, at klageren er blevet beskattet af udgifter, i forbindelse med klagerens og hans samleverskes deltagelse i en rejse til Paris arrangeret af H1 Import A/S. Klageren er administrerende direktør i H1 Import A/S's moderselskab,HH Holding A/S.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

SKAT har beskattet klageren for udgifter, i forbindelse med en rejse til Paris, der var arrangeret af H1 Import A/S, med 17.771 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler, og har haft mulighed for at udtale sig over for rettens medlemmer.

Sagens oplysninger Klageren er ansat i HH Holding A/S. Selskabet er et holdingselskab for H1 Import A/S.

Klageren er koncerndirektør med deraf følgende direktøropgaver. Klageren deltager i driften af datterselskaberne efter behov.

H1 Import A/S har afholdt et arrangement i Paris for danske forhandlere af H1er i perioden 8.- 10. april 2005. Klageren deltog sammen med andre ansatte i H1 Import A/S. Han deltager generelt, når forhandlerne mødes i forskellige sammenhænge. Klagerens samleverske deltog også i rejsen. Klageren rejste på samme prisklasse, som de øvrige deltagere, mens hans samlever rejste på 1. klasse. Klagerens repræsentant har oplyst, at dette skyldtes, at der ikke var flere sæder på den almindelige prisklasse.

Der var afrejse fra henholdsvis København og Billund den 8. april 2005. Ved ankomsten til Paris var der, inden fælles frokost og indkvartering på hotellet, en klassisk sightseeingtur i Paris. Om aftenen var der arrangeret middagscruise på Seinen. Lørdag havde deltagerne til fri disposition, mens der lørdag aften var arrangeret bus med guide, fælles middag og show. Søndag tog deltagerne, der skulle hjem via Kastrup, direkte til lufthavnen, mens deltagerne, der skulle hjem via Billund, tog til Montmatre, hvor de besøgte toppen af Sacre Coeur inden indtagelse af frokost og afgang til lufthavnen.

SKATS afgørelse

SKAT har beskattet klageren af udgifter, afholdt af klagerens arbejdsgiver, til en rejse til Paris, arrangeret af H1 Import A/S, med 17.771 kr.

Klageren har sammen med sin samleverske deltaget i en tur til Paris fra den 8. april til den 10. april 2005, arrangeret af H1 Import A/S. Turen anses primært at være af turistmæssig karakter, idet der ifølge rejsebeskrivelsen end ikke har været afsat tid til forhandlermøde eller lignende. Klageren skal derfor beskattes af hans og hans samleverskes rejse, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 3.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at der ikke skal ske beskatning af deltagelse af arrangementet i Paris for klageren. Der er nedlagt subsidiær påstand om, at beskatning af klagerens samleverskes deltagelse i arrangementet ansættes til 50 % af rejseudgifterne, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c og SKM2001.612.LSR.

Der var tale om et forhandlerarrangement med deltagelse af 102 forhandlere fra hele Danmark. Klageren og hans samleverske samt 8 andre ansatte og deres ægtefæller var med på turen, som repræsentanter for H1 Import A/S.

Klageren blev af sin arbejdsgiver, HH Holding A/S, anmodet om at deltage i rejsen til Paris. Klageren skulle stå til rådighed for besvarelser af spørgsmål om arbejdsgiverens produkter, bilmærker samt være til hjælp ved indkvartering af forhandlerne på hotel og hjælp på udflugter m.v. Det er klageren, som har kontakten til den enkelte forhandler, når der er problemer, som kan få væsentlig indflydelse på kontraktsopfyldelsen. Generelt deltager klageren i samtlige forhandlermøder inklusiv den årlige generalforsamling i forhandlerforeningen.

Klagerens samleverske deltog ud fra et repræsentativt formål. Klageren var på arbejde i Paris som koncernledelsens repræsentant for H1 Import A/S. Forhandlerne var inviteret sammen med deres ægtefæller. Derfor blev klagerens samleverske anmodet om at deltage, ligeledes som repræsentant for selskabet.

Samleversken deltager i den årlige generalforsamling i forhandlerforeningen, hvor der er separat program for ledsagerne. Samleversken har således på forhånd været kendt af de deltagende forhandlere og ledsagere, og ville på det personlige plan medvirke til at erhverve, sikre og vedligeholde koncernens indtjening. En manglende deltagelse ville vise, at koncernen over for de øvrige ledsagere, havde nedprioriteret turens formål.

Der har ikke været afholdt møder med hver enkelt forhandler, da der var tale om et stort fælles forhandlerarrangement med fælles spisning. Rejsen til Paris har for klageren en direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktivitet. Som medarbejder i HH Holding A/S var klageren forpligtet til at deltage i forhandlerarrangementet, herunder at repræsentere koncernen og svare på spørgsmål stillet af forhandlerne under turen til Paris. Da han normalt deltager i forhandlermøder og lignende, vil hans udeblivelse blive opfattet negativt.

Klageren skulle deltage i turen for at skabe samhørighed, loyalitet og kontakter til/ mellem forhandlerne. Det er vigtigt med gode relationer, særligt på koncernniveau, f.eks. i forbindelse med introduktion af nye agenturer på bilmærker. I et stærkt forhandlernet skal koncernledelsen kunne vurdere hvilken stemning, herunder udfordring, der eventuelt kan opstå ved introduktion af nye mærker. Introduktion af nye bilmærker er aktuelt i koncernen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En lønmodtager er ikke skattepligtig af en egentlig forretningsrejse, der er betalt af arbejdsgiveren. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har rejsen derimod et turistmæssigt islæt, skal den ansatte beskattes af værdien af den private del af rejsen. Frirejser skal beskattes hos deltageren. For frirejser til ansattes ægtefæller sker beskatningen dog hos den ansatte, jf. Ligningsvejledningen A.B.1.9.19.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, anser rejsen for at være af generel karakter med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt. Der er særligt lagt vægt på, at programmet ikke har noget fagligt eller forretningsmæssigt indhold af betydning for bilkoncernen, men udelukkende omfatter sightseeing og socialt samvær.

Disse medlemmer finder derfor, at klageren skal beskattes af værdien af hans og samleverskens deltagelse i rejsen, jf. statsskattelovens § 4, litra c og ligningslovens § 16, stk. 3, hvorved bemærkes, at udgifterne er afholdt af datterselskabet på holdingselskabets vegne og dermed lønaccessorium for klageren.

To retsmedlemmer finder, at klageren alene skal beskattes af den økonomiske værdi af samleverskens rejse, jf. TfS 1985.671 og SKM2001.612.LSR

Der afsiges kendelse i overensstemmelse med stemmeflertallet. Da der er stemmelighed, er retsformandens stemme afgørende, jf. skatteforvaltningslovens § 13.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKAT's afgørelse."

Der har til brug for skattemyndighedernes behandling af sagen været fremlagt dokumentation vedrørende den arrangerede rejse. Det fremgår af deltagerlisten, at der deltog i alt 120 personer fordelt med to deltagere hver fra i alt 51 forhandlere, 8 medarbejdere med ægtefæller fra H1 Import A/S samt A og dennes samlever. Udgifterne til rejsen, der udgjorde 631.352 kr., er i årsrapporten for H1 Import A/S for regnskabsåret 2005 udgiftsført som en del, af selskabets reklame- og annonceudgifter.

Forklaringer

A har forklaret, at han er ... år gammel og uddannet cand. merc. Han har været tilknyttet HH-koncernen siden 1986, bl.a. som finanschef og senere finansdirektør. I 2000 blev han udnævnt til administrerende direktør i HH Holding A/S, og han har dermed det øverste ansvar for koncernen og for den daglige ledelse af virksomheden. Strukturen er sådan, at koncernens bogføringsforhold, it-forhold og personalefunktionen er placeret centralt i holdingselskabet, mens salgs- og servicefunktionerne typisk ligger i datterselskaberne. Han er i kraft af sin stilling bestyrelsesformand i koncernens datterselskaber, ligesom han er leder af koncernens ledergruppe, og han har dermed løbende både møder og almindelig sparring med ledelsen i de enkelte selskaber i koncernen. Han varetager endvidere bl.a. en række opgaver direkte i forhold til de forskellige forhandlere, og han har desuden over for datterselskaberne en generel pligt til at stå til rådighed med henblik på at skaffe nye agenturer, ligesom han løbende deltager i møder med forskellige brancheorganer. Der er ca. 15 ansatte i holdingselskabet og ca. 340 ansatte i koncernen som helhed. Koncernen har haft H1-agenturet siden 1992, og der er ca. 35 ansatte i H1 Import A/S. Selve bestyrelsesarbejdet i datterselskaberne er ikke så omfattende. Hans arbejde i forhold til datterselskaberne ligger mere i den daglige sparring og det daglige samarbejde. Han mødes ca. 1-2 gange månedligt med direktørerne i datterselskaberne. Der har ikke i koncernen været nogen praksis for at arrangere udlandsture som den foreliggende. Baggrunden for, at ægtefæller var inviteret med, var, at mange forhandlerfirmaer er etableret som familiefirmaer, hvor også ægtefællen arbejder i firmaet. Det ville derfor have forekommet besynderligt, hvis ægtefæller ikke var inviteret med. Det er også normalt, at ægtefæller deltager i forhandlermøderne, som holdes 2-3 gange årligt. Det var ikke ham, der besluttede, at turen skulle finde sted. Han husker ikke, hvem der fik ideen til turen, og han havde ikke noget med programmets tilrettelæggelse at gøre. I kraft af budgetgodkendelsen accepterede han, at turen blev afholdt. Formålet med den var at forsøge at skabe en større enhed i forhold til forhandlerne og at knytte dem tættere til H1-mærket. Hans samlever, der er sygeplejerske, var med på turen, idet dette forekom naturligt, når ægtefæller i øvrigt var inviteret med. Der var ikke på turen som sådan indlagt egentlige faglige arrangementer i programmet. Under sejlturen på Seinen om fredagen holdt direktør NN dog et foredrag på vegne af H1 Import A/S. Baggrunden for hans deltagelse var først og fremmest den signalværdi, der lå i, at han som koncernens øverste leder og i øvrigt selskabets bestyrelsesformand var med på turen. Herudover var hans opgave bl.a. at tage kontakt til nogle i forvejen udvalgte forhandlere. Der var særligt to forhandlere, hvoraf den ene påtænkte at etablere en ny forretning, mens den anden forhandler havde nogle problemer, der skulle forsøges løst. Han havde ikke et egentligt program for, hvad han skulle, men han havde lavet en "to do-liste" over de ting, han skulle nå. Han var desuden meget opmærksom på at få talt med så mange forhandlere som muligt. Han havde intet at gøre med den praktiske logistik under turens afvikling. Han husker, at han om lørdagen havde en snak med et par forhandlere, men i øvrigt var han i løbet af lørdagen sammen med sin samlever, hvor de bl.a. så Eiffeltårnet. Der har ikke siden turen til Paris været arrangeret tilsvarende ture for forhandlerne. Han mener ikke, at man i koncernen foretog en egentlig evaluering af, om turen opfyldte formålet. Der havde tidligere været arrangeret en tur til bilfabrikken, hvor han dog ikke selv deltog. Han er sikker på, at det ville være blevet bemærket, hvis han som direktør for koncernen og selskabets bestyrelsesformand ikke havde deltaget i turen.

NN har forklaret, at han er ... år gammel og uddannet inden for salg og marketing. Han har været tilknyttet koncernen siden 1982, og han var fra 2002 til januar 2009 direktør i H1 Import A/S. Han stoppede i koncernen med udgangen af januar måned i år. H1 Import A/S forestår primært salg af biler og reservedele til det opbyggede forhandlernet, ligesom selskabet på vegne af fabrikken varetager forskellige reklamationsmæssige opgaver. Som direktør for selskabet varetog han endvidere bl.a. en række opgaver i forbindelse med opbygningen af forhandlernettet, og han havde et løbende samarbejde om selskabets forhold med A, som tillige er bestyrelsesformand i selskabet. Forud for turen til Paris havde der været arrangeret en lignende tur for forhandlerne til fabrikken, og der havde også været en tur til det europæiske hovedsæde. Deltagerkredsen havde dog her ikke været helt den samme. Turen til Paris var hans ide, og baggrunden var, at han på det pågældende tidspunkt vurderede, at der var et behov for at gøre noget ekstraordinært for at forhandlerne blev mere dedikerede til H1-bilmærket. På grund af byen, og da rejsetiden endvidere var overskuelig, faldt valget på Paris. Ægtefæller blev inviteret med, fordi mange af forhandlerfirmaerne drives sammen af mand og kone. Det faldt derfor helt naturligt, at ægtefæller blev inviteret med. Det var ham, der havde ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse af turens program. I forbindelse med sejlturen på Seinen om fredagen forestod han en generel orientering af forhandlerne, og der blev også fredag aften holdt et kort fællesmøde på hotellet. Herudover havde han i løbet af dagene en række konkrete mødeaftaler med flere af forhandlerne. Hans ægtefælle deltog ikke i disse møder. Han var i løbet af lørdagen også på shopping sammen med sin ægtefælle. Når A var med på turen, var det bl.a. fordi, man hermed i kraft af hans position som leder af koncernen og bestyrelsesformand i selskabet gerne ville signalere vigtigheden af arrangementet. Hertil kom, at varetagelsen af de finansielle og de it-mæssige forhold i relation til forhandlerne var, og fortsat er, placeret i holdingselskabet, og forhandlerne har derfor også en direkte forbindelse til holdingselskabet. Det ville helt sikkert være blevet bemærket, hvis A ikke havde deltaget. Det forekom naturligt, at hans ægtefælle og As samlever også deltog, når øvrige ægtefæller var inviteret med. Konklusionen på den efterfølgende evaluering af turen var, at pengene havde været givet godt ud, og at der således havde været tale om en fornuftig investering. Selv om der var tilknyttet guider på turen, var det fortsat ham, der som direktør for selskabet havde det overordnede ansvar for, at turen forløb godt.

Procedure

A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at selv om den pågældende Paris-tur ikke var en studierejse, var det en nødvendig forretningsrejse, idet der var et klart forretningsmæssigt formål i, at han som direktør for den samlede koncern og som bestyrelsesformand for H1 Import A/S deltog i rejsen. Dette understøttes også til en vis grad af retspraksis og landsskatteretspraksis, jf. herved f. eks. Landsskatterettens kendelse af 29.marts 1996, gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1996, nr. 383. Derfor er der ikke i medfør af statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16 hjemmel til at beskatte ham af rejsens værdi. Da hans samlever udgør en del af det samlede billede og hermed signalværdien over for rejsens øvrige deltagere, hvis ledsagere også deltog i turen, er der heller ikke hjemmel til at beskatte ham af værdien af hendes rejse. Subsidiært bør han kun beskattes af en forholdsmæssig del af værdien af sin og samleverens rejse.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at værdien af As og dennes samlevers rejse skal beskattes i medfør af statssskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, der har fået karakter af at være en specialregel i forhold til reglen i statsskattelovens § 4. Der var tale om en ren turistrejse uden noget fagligt formål eller forretningsmæssigt islæt, hvor A og hans samlever var med som gæster ligesom rejsens øvrige deltagere, og det kan ikke gøre nogen forskel, at A var koncerndirektør og var bestyrelsesformand i det selskab, der arrangerede turen.. At rejsen er skattepligtig støttes også af retspraksis.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at rejsen var arrangeret med det formål at styrke forhandlernes engagement i forhold til salget af H1-biler og derved forbedre bilsalget, og rejsen må derfor for H1 Import A/S anses for forretningsmæssigt begrundet.

Programmet for den pågældende rejse var imidlertid rent turistmæssigt og uden fagligt eller - trods det overordnede forretningsmæssige formål - forretningsmæssigt islæt. På den baggrund er værdien af rejsen som klart udgangspunkt skattepligtig for A, både for så vidt angår hans egen og hans samlevers del af rejsen, i medfør af statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16.

Den omstændighed, at A var direktør for den koncern, som H1 Import A/S indgik i, og var bestyrelsesformand i det pågældende selskab, indebærer, at der kunne være en vis forretningsmæssig interesse i hans deltagelse i turen i form af signalværdien over for bilforhandlerne. Dette er imidlertid ikke et forhold, som - efter det, der for Landsskatteretten og landsretten har været anført af A om turens forløb og As egen deltagelse - er tilstrækkeligt til at føre til en fravigelse af udgangspunktet om beskatning. Det bemærkes herved, at i henhold til programmet var hele lørdagen til rejsedeltagernes frie disposition, hvor der end ikke var fastsat fællesarrangementer af ikke-faglig karakter indtil den fælles middag om aftenen.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 15.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og materialesamling. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, omfang og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal betale sagens omkostninger til sagsøgte med 15.000 kr.

De idømte sagsomkostninger der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.