Dato for udgivelse
16 feb 2010 07:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 nov 2009 14:54
SKM-nummer
SKM2010.121.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-2813-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Gældssanering, oplysninger
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om berettigelsen af en kendelse om gældssanering for A.

Skifteretten afsagde den 21. september 2009 kendelse om gældssanering for A, baseret på de for skifteretten fremlagte oplysninger, herunder gældssaneringsforslag udarbejdet af advokat SK.

Skifterettens kendelse blev kæret ved kæreskrift af 5. oktober 2009, idet SKAT var kommet i besiddelse af nye oplysninger, som skyldner ikke havde oplyst for skifteretten. Disse nye oplysninger viste blandt andet, at A havde fået indregistreret en bil efter redegørelsen fra Karl Stephensen, hvilket betød, at skyldner var registreret som ejer af to biler. I tillæg til dette var A blevet pålagt tre nye bøder siden gældssaneringssagens begyndelse.

Landsretten konstaterede, at A havde stiftet ny gæld til det offentlige under gældssaneringssagen samt havde undladt at oplyse om ejerskabet til de registrerede biler. Som følge heraf fandt landsretten, at disse forhold talte afgørende imod gældssanering, hvorefter skifterettens kendelse blev ophævet.

Reference(r)

Konkursloven § 197, stk. 2
Konkursloven § 197, stk. 3
Konkursloven § 197, stk. 4
Konkursloven § 212, stk. 1, nr. 1
Konkursloven § 212, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 H.6.2.1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-1 H.6.4.1

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Anne C. Kjær Egholm

mod

A

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, Henrik Bitsch og Anna Lindgren (kst.)

----------

Skifterettens kendelse af 21. september 2009, G 677/08-G

Forklaringer

Ansøgeren forklarede, at hans økonomiske og sociale forhold er uændret siden ansøgningstidspunktet.

Skifteretten afsagde sålydende kendelse

Det findes godtgjort, at ansøgeren ikke er i stand til og indenfor de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Da det endvidere må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af ansøgerens økonomiske forhold, og da der ikke foreligger omstændigheder, der taler imod gældssanering, jf. konkurslovens § 197, stk. 2-4,

b e s t e m m e s

Ansøgeren As gæld, stiftet inden den 6. marts 2009, nedsættes til 5,073221 % og afdrages over en 5-årig periode med 1,0146442 % årligt hver den 1. maj første gang den 1. maj 2010 og sidste gang den 1. maj 2014.

Medhjælper udfærdiger udlodningsliste.

Skifteretten vejledte ansøgeren om dennes retsstilling, jf. konkurslovens § 216, stk. 5.

----------

Østre Landsrets kendelse af 6. november 2009 15. afd. kære nr. B-2813-09

Der fremlagdes brev af 9. oktober 2009 fra advokat SK på vegne A. Det fremgår bl.a. heraf, at A har et stort behov for at køre i bil, og at det er hans far, der har købt bilerne til ham. Bilerne er blevet solgt inden gældssaneringsforslaget blev stadfæstet. Det fremgår endvidere, at A ikke kan redegøre for årsagen til de idømte bøder.

Kærende har nedlagt påstand om, at kendelsen om gældssanering ophæves, subsidiært at sagen hjemvises til skifteretten med henblik på ændring af vilkårene for gældssaneringen.

Anbringender

Kærende har til støtte for sin påstand anført blandt andet, at indkærede har forholdt skifteretten oplysninger om ejerskabet af to biler, og at indkærede er idømt tre bøder mens gældssaneringssagen har verseret.

Personlige forhold

Om indkæredes personlige forhold har advokat SK bl.a. anført følgende i gældssaneringsforslaget af 2. juni 2009:

Ansøgeren har flere gange været indlagt på psykiatriske hospitaler og er nu under ambulant behandling på distriktspsykiatriske afdeling, hvor han behandles medicinalt hver 14. dag. Hans situation er stabil og han klarer sig selv, men er ikke i stand til at klare et fast arbejde.

Gælden stammer fra perioden 2001-2006 og er hovedsageligt forbrugslån, billån og forskellige mellemværender med det offentlige. Gælden er efter det oplyste opstået i perioder hvor ansøger på grund af sin sygdom ikke har været ganske i stand til at redegøre for rationalet bag sine handlinger.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til kendelsen.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Som sagen foreligger oplyst, har indkærede stiftet ny gæld til det offentlige, idet han er idømt 3 bøder, mens gældssaneringssagen har verseret. Indkærede har endvidere undladt at oplyse om det registrerede ejerskabet af to biler.

Uanset indkæredes særlige personlige forhold og situation, finder landsretten efter en samlet vurdering, at de oven for anførte forhold taler afgørende imod gældssanering, jf. konkurslovens § 212, stk. 1, nr. 1 og 2, hvorfor

b e s t e m m e s

Skifterettens kendelse om gældssanering ophæves.