Dato for udgivelse
05 feb 2010 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 09:35
SKM-nummer
SKM2010.112.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-184823
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Multimediebeskatning, PC, mobiltelefon, tjenesterejser
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at studievejledere, der underskriver en tro og loveerklæring om kun at benytte bærbar PC og mobil dataforbindelse erhvervsmæssigt, vil blive omfattet af multimediebeskatningen henset til de faktiske omstændigheder.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at studievejledere vil blive omfattet af multimediebeskatningen, såfremt de tager en bærbar PC og mobil dataforbindelse med hjem i forbindelse med tjenesterejse, såfremt studievejlederne kan anses for at være på tjenesterejse i skattemæssig forstand og opfylder kriterierne, der stilles i forbindelse hermed som angivet i SKM2009.680.SR.

Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at undervisere vil blive omfattet af multimediebeskatningen, når de tager en bærbar PC med hjem, selv om de har underskrevet en tro og loveerlæring.

Hjemmel
Ligningslovens § 16
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

1. Hvis studievejlederne underskriver en tro og loveerklæring om kun at benytte bærbar PC og mobil dataforbindelse erhvervsmæssigt, vil de så, henset til de faktiske omstændigheder, blive omfattet af multimediebeskatningen?

2. Vil studievejlederne blive omfattet af multimediebeskatningen, såfremt de tager en bærbar PC og mobil dataforbindelse med hjem i forbindelse med tjenesterejse?

3. Vil underviserne blive omfattet af multimediebeskatningen, når de tager en bærbar PC med hjem, hvis de har underskrevet en tro og loveerlæring?

Svar

1. Ja

2. Nej, såfremt studievejlederne kan anses for at være på tjenesterejse og opfylder kriterierne, der stilles i forbindelse hermed som angivet i SKM2009.680.SR

3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har ansat nogle studievejledere, der kører til skoler, gymnasier m.m. for at vejlede studerende i studievalg. For at give de studerende en god vejledning benytter de netsiderne www.ug.dk og www.sdu.dk for at vejlede de studerende. De medbringer til det formål en bærbar PC samt mobilinternetopkobling. Dette er en PC samt opkobling, som de låner hos studieservice.

Spørger har lokationer forskellige steder i landet. De ansatte kører derfor meget rundt. Det er for en del ansatte en ekstraordinær omvej og besværligt hvis de efter endt arbejdsdag skal køre ind på campus for at aflevere den bærbare PC, der er stillet til rådighed.

Spørgers undervisere benytter i dag bærbare PC'er til at forberede deres undervisning på. Som en del af forberedelsen tager de disse PC'er med hjem.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er ikke fremkommet med en opfattelse af, hvorledes spørgsmålene bør besvares.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed for en ansat af en eller flere arbejdsgivere mv., som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM2009.680.SR:

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring. Formodningen kunne dog afkræftes, såfremt der var tale om, at medarbejderen havde et arbejdsbetinget behov for at få stillet PC'en til rådighed på en tjenesterejse, og PC'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere PC'en på arbejdspladsen.

Skatterådet kunne bekræfte, at såfremt en mobil internetforbindelse kun giver adgang til spørger's interne netværk, kan den private rådighed over en mobil internetforbindelse afkræftes, hvis medarbejderen anvender den hjemmefra udelukkende til erhvervsmæssigt brug.

Spørgsmål 1:

Hvis studievejlederne underskriver en tro og loveerklæring om kun at benytte bærbar PC og mobil dataforbindelse erhvervsmæssigt, vil de så, henset til de faktiske omstændigheder, blive omfattet af multimediebeskatningen?

PC'er og mobile dataforbindelser er omfattet af multimediebeskatningen, jf. LFB 2009-04-22 nr. 199, pkt. 2.7.2 (L 199):

"- Computer med sædvanligt tilbehør - det vil sige computer inkl. sædvanligt tilbehør, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Eksempelvis vil en 50 tommer fladskærm med indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter ikke blive anset for sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Denne afgrænsning svarer til de gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug ved arbejdet.

- Datakommunikation via en internetforbindelse - det vil sige en adgang til og brug af internet, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse - eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Endvidere omfattes engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet. Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis »gratis« download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen."

Når der er tale om en PC og en mobil dataforbindelse, er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er rådighed over dem til privat anvendelse, jf. L 199:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen (SKATs fremhævning). Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

En erklæring er således ikke tilstrækkeligt til at afkræfte den private rådighed af en PC og en mobil dataforbindelse, der tages med hjem.

Karakteren af den ansattes arbejde tillægges i denne forbindelse ikke betydning. Spørger har oplyst, at PC'en lånes hos studieservice, og den er medbragt for at kunne få adgang til www.ug.dk og www.sdu.dk.

Imidlertid kan adgang til disse hjemmesider ikke anses for at være særlige programmer, hvorfor dette personale ikke kan falde ind under undtagelsen for multimediebeskatning for arbejdstagere, der i ny og næ tager PC med særligt programmel med hjem.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2:

Vil studievejlederne blive omfattet af multimediebeskatningen, såfremt de tager en bærbar PC og mobil dataforbindelse med hjem i forbindelse med tjenesterejse?

Af SKM2009.680.SR fremgår det, at formodningen for privat rådighed kan afkræftes i forbindelse med en tjenesterejse:

"Såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet PC'en til rådighed på en tjenesterejse, og PC'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere PC'en på arbejdspladsen, så kan formodningen afkræftes, jf. L 199:

"Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen."

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om en tjenesterejse i skattemæssig forstand."

Såfremt studievejlederne kan anses for at være på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen, er de ikke omfattet af multimediebeskatningen.

Der er ikke tilstrækkelige oplysninger om de enkelte medarbejdere til at vurdere, om de i den konkrete situation opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse.

SKAT skal bemærke, at arbejdstagerne skal have et fast arbejdssted, hvis de skal kunne anses for at være på tjenesterejse.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med nej, såfremt studievejlederne kan anses for at være på tjenesterejse og opfylder kriterierne, der stilles i forbindelse hermed som angivet i SKM2009.680.SR.

Spørgsmål 3:

Vil underviserne blive omfattet af multimediebeskatningen, når de tager en bærbar PC med hjem, hvis de har underskrevet en tro og loveerlæring?

Da spørgsmålet handler om beskatning af PC ligesom spørgsmål 1, henvises der til svaret og begrundelsen af spørgsmål 1, da karakteren af arbejdstagernes arbejde ikke tillægges betydning i denne forbindelse.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.