Dato for udgivelse
02 feb 2010 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 13:48
SKM-nummer
SKM2010.100.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-154749
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation
Emneord
Ekspropriation, cykelsti
Resumé

I henhold til A Kommune godkendte budget for 2009 er det besluttet, at der skal anlægges cykelsti fra X til Y. SKAT er i den forbindelse blevet anmodet om at komme med et tilsagn om, at handelssummerne i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien fra X til Y, og ekspropriationslignende handler kan betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, som der er indsendt enslydende aftaler ind for til SKAT. De underskrevne aftaler er alle underskrevet efter d. 27. august 2009, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte erhvervelsen af de ca. 25.000 kvm på ekspropriationslignende vilkår.

Skatterådet finder, at handelssummerne kan betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, da der på aftaletidspunktet var hjemmel til ekspropriation, og den eksproprierende myndighed har udvist ekspropriationsvilje.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Lov om offentlige veje § 43

Henvisning

Ligningsvejledningen afsnit E.J.2.8

Spørgsmål

I henhold til det af A Kommune godkendte budget for 2009 er det besluttet, at der skal anlægges cykelsti fra X til Y. A Kommune skal herved anmode om at få et bindende tilsagn om, at handelssummerne i forbindelse med ovennævnte anlæg og ekspropriationslignende handler kan betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, som der er indsendt enslydende aftaler ind for til SKAT.

Svar

Ja, se begrundelse.

Spørgers svar    

Ja   

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er oplyst, at der skal etableres en cykelsti fra Z til Æ.

I dag er der etableret cykelsti fra Å til og med Z og i løbet af de nærmere år er det planlagt, at der skal etableres fra Z til Æ. Strækningen fra Y til X er en væsentlig del af reststrækningen. 100 % af det areal, der mangler at blive etableret er beliggende i A Kommune.

Indtil 1. januar 2007 var det en amtsvej, og den pågældende var mærket som den farligste cykelvej i Danmark. Der er sket flere dødsulykker med cyklister indblandet.

I amtets ejer tid blev der gjort flere tiltag, både fra borgergrupper og fra A Kommune, for at få amtet til at etablere cykelstien, men det skete ikke, så opgaven er overgået til A Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

Begrundelsen for at man laver midterstykket først er, at den bruges af skoleelever mellem Y og X.

En anden begrundelse for at der skal laves cykelsti fra Å til Æ er, at A Kommune er en turistkommune, og der kommer mange cyklister til A, netop ad denne vej.

Med hensyn til lovgivningen har A Kommune henvist til bekendtgørelse om lov om offentlige veje § 1, stk. 1 og 2. Som uddybning af, at stien er omfattet af denne lovgivning har spørger henvist til § 96, stk. 1 og 2, hvoraf det fremgår, at stier der ikke er omfattet af § 96 er stier, der følger offentlig vej, betragtes som en del af vejarealet.

Med hensyn til berettigelsen af ekspropriationslignende handler henviser spørger til § 43, stk. 1.

Det er desuden oplyst, at det er Kommunalbestyrelsen som vejmyndighed, som planlægger og etablerer veje og stier i henhold til lov om offentlige veje jf. § 2, stk. 5.

F har været inde over planen og har opstillet forslag til 5 delstrækninger:

A: Sti langs b-vej fra S til krydset r-vej/b-vej.

B: Sti langs v-vej fra krydset w/v-vej til krydset v-vej/b-vej.

C: Sti langs v-vej i nordøst siden fra krydset r-vej/b-vej frem til den eksisterende stitunnel ved krydset v-vej/ø-vej øst for Y.

D: Sti langs v-vej i sydvest siden fra krydset v-vej/b-vej til krydset v-vej/l-vej syd for Y.

E: Sti langs v-vej i sydvest siden fra krydset v-vej/l-vej frem til den eksisterende stitunnel ved krydset v-vej/k-vej øst for Y.

F har anbefalet strækningen B, D og E, som er godkendt af Plan- og Teknikudvalget d. 11. marts 2009, hvilket gentages på mødet d. 13. januar 2009 og godkendes af Økonomiudvalget d. 21. januar 2009 og Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2009.

Det er ligeledes F, som har opgjort anlægsudgiften.

A Kommune har oplyst, at der ikke skal udarbejdes en VVM-afgørelse ved et sådan projekt. Ligesom Naturklagenævnet ikke skal høres i sagen. Af andre myndigheder skal politiet og A Kommunes miljøafdeling høres, Politiet skal have det forlagt til godkendelse af linieføring og skiltning af hensyn til trafikforhold og - sikkerhed, og der har ikke været bemærkninger, ej heller fra miljøafdelingen. Det endelige projekt er godkendt og blev sendt ud i licitation d. 25. september 2009.

Der er holdt møde med de berørte lodsejere, hvor der er blevet fremlagt tegning over projektet og især over det på deres egen ejendom, og på disse møder har alle godkendt det.

  Kommunalbestyrelsen har d. 27. august 2009 godkendt, at erhvervelsen af de ca. 25.000 kvm skal ske på ekspropriationslignende vilkår, og at man er indstillet på, at igangsætte ekspropriationsforretning, såfremt der ikke kan opnås enighed om handelsvilkårene.

A Kommune har fremsendt 7 aftaler, hvoraf de 6 er underskrevet af de respektive lodsejere. De underskrevne aftaler er alle underskrevet efter d. 27. august 2009, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte erhvervelsen af de ca. 25.000 kvm på ekspropriationslignende vilkår.

Det ses af aftalerne, at A Kommune ikke yder de 7 lodsejere erstatninger for andet end den jord de hver især afstår til cykelstien men, at det er A Kommune, som står for flytning og genetablering af diverse overkørsler, hegn, vandingsanlæg og beplantninger.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Miljøministeriet har ved ny lov vedtaget, at der skal være udarbejdet lokalplan, og man skal være indstillet på at igangsætte ekspropriationsforretning, såfremt der ikke kan opnås forlig, for at handelsprisen kan være skattefri.

Dette er en ændring i planloven, men kan efter det oplyste også have indflydelse for anlægsopgaver, såsom vej, sti, kloak, pumpestationer, rensningsanlæg, og derfor vil der ikke være mulighed for at opfylde 1. punkt i lovgivningen.

A Kommune skal herved anmode om at få et bindende tilsagn om, at handelssummerne i forbindelse med ovennævnte anlæg og ekspropriationslignende handler kan betragtes som skattefrie for sælgerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved Højesteretsdom TfS1995.575.HD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2009-1, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Ad spørgsmål 1

Der spørges om tilsagn om, at handelssummerne i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien fra X til Y, og ekspropriationslignende handler kan betragtes som skattefrie for de 7 lodsejere, som der er indsendt enslydende aftaler ind for til SKAT?

A Kommune har som nævnt ovenfor oplyst, at hjemlen til at ekspropriere arealerne findes i § 43 i lov om offentlige veje.

Det fremgår af denne bestemmelse, at når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse (her Kommunalbestyrelsen) iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg.

Den første betingelse om, at der skal være hjemmel til ekspropriation på aftaletidspunktet ses således opfyldt.

Miljø- og Teknikudvalget har behandlet spørgsmålet om ekspropriation - og spørgsmålet er endeligt behandlet på et byrådsmøde d. 27. august 2009.

"Det fremgår af sagsfremstillingen til Byrådet, at Kommunalbestyrelsen tidligere har meddelt anlægsbevilling til etablering af cykelsti fra w, X til ø-vej, Y.

Da projektet mv. er under udarbejdelse, skal der erhverves jord hos de berørte lodsejere, og der vil så vidt muligt blive indgået aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Hvis der ikke kan blive enighed, vil det blive nødvendigt med en ekspropriation med behandling i taksationskommissionen mv.

Det drejer sig om 25.000 kvm., og der er afsat et beløb i anlægsbudgettet til dette køb.

Det indstilles, at der erhvervs arealer på ekspropriationslignende vilkår samt at der igangsættes ekspropriationsforretning, såfremt der ikke opnås enighed om handelsvilkårene.

Det fremgår af referatet, at Byrådet godkendte indstillingen."

Den anden betingelse om, at der skal være udvist ekspropriationsvilje fra den eksproprierende myndigheds side ses således også for opfyldt.

A Kommune har fremsendt 7 aftaler, hvoraf de 6 er underskrevet af de respektive lodsejere. De underskrevne aftaler er alle underskrevet efter d. 27. august 2009, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte erhvervelsen af de ca. 25.000 kvm på ekspropriationslignende vilkår.

SKAT finder herefter, at det stillede spørgsmål kan besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.