Dato for udgivelse
02 Feb 2010 12:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Dec 2009 13:15
SKM-nummer
SKM2010.87.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
06-02682
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Amerikansk, olierettigheder, gasrettigheder, afskrivningsgrundlag
Resumé

Investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder blev på baggrund af de konkrete oplysninger om rettighederne anset for omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10. Investeringerne kunne således ikke anses for køb af eksisterende udbytterettigheder, jf. Landsskatterettens kendelse i SKM2002.131.LSR.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra a
Statsskatteloven § 6, 2. led
Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 10
Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1
Afskrivningsloven § 5, stk. 1 - 3
Afskrivningsloven § 40, stk. 2

Henvisning
-

Sagen drejer sig om, hvorvidt investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder omfattes af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, samt opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for disse rettigheder.

Landsskatterettens afgørelse

2002

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt underskud ved olierettigheder fratrukket i virksomhedsindkomsten.

Klageren har selvangivet -7.397 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Udenlandsk kapitalindkomst

SKAT har ansat indkomst ved olierettigheder til 16.988 kr.

Klageren har selvangivet 0 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen og nedsætter indkomsten med 16.988 kr. til 0 kr.

2003

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt underskud ved olierettigheder fratrukket i virksomhedsindkomsten.

Klageren har selvangivet -18.831 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Udenlandsk kapitalindkomst

SKAT har ansat indkomst ved olierettigheder til 7.863 kr.

Klageren har selvangivet 0 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen og forhøjer indkomsten med 1.675 kr. til 9.538 kr.

2004

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt overskud ved olierettigheder tillagt virksomhedsindkomsten.

Klageren har selvangivet 354 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Udenlandsk kapitalindkomst

SKAT har ansat indkomst ved olierettigheder til 54.993 kr.

Klageren har selvangivet 0 kr.

Landsskatteretten ændrer afgørelsen og forhøjer indkomsten med 11.744 kr. til 66.737 kr.

Sagens oplysninger

Klageren har i årene 2001 - 2004 investeret i andele i amerikanske olie- og gasprojekter. Andelene er udbudt som working interest (herefter WI) af selskabet G1. Der er investeret i følgende andele:

 

Anskaffelsesår 

Anskaffelsessum 

 Projekt 1

2001 

401.474 kr.

 Projekt 2

2002 

126.000 kr.

 Projekt 3

2002 

121.796 kr.

 Projekt 1

2003 

130.713 kr.

 Projekt 4

2003 

68.048 kr.

 Projekt 5

2003 

127.360 kr.

 Projekt 6

2003 

82.200 kr.

 Projekt 7

2004 

92.225 kr.

 Projekt 8

2004 

63.534 kr.

 Projekt 9

2004 

55.309 kr.

 Projekt 10

2004 

60.255 kr.

 Projekt 11

2004 

46.070 kr.

Af forretningsbetingelserne for G1 fremgår det, at G1 køber, renoverer og sælger olie og / eller gasfelter i USA med henblik på at opnå størst mulig afkast. Det fremgår endvidere, at køber vil modtage et månedligt afkast så længe, der er en rentabel produktion, og at G1 tinglyser købers WI hos det lokale tinglysningskontor i det amt, hvor olie- og / eller gasfeltet er beliggende. Endelig fremgår det, at det potentielle tab ikke kan overstige det investerede beløb.

Af projektbeskrivelserne fremgår en opgørelse af det enkelte projekts omkostningsstruktur. Der medfølger således en opgørelse over, hvorledes de investerede midler, der betales for en andel af, anvendes. Eksempelvis er midlerne i projekt 5 anvendt således:

 Projekt 5

83,33 % 

 Agenthonorar

6,25 % 

 Projektanalyse

2,43 % 

 Markedsføring

3,13 % 

 Godtgørelse G1

4,86 % 

 I alt

100,00 % 

I hver enkelt projekt anvendes mellem 17 % - 20 % af det investerede beløb til projektanalyse, markedsføring m.m.

Der er fremlagt projektbeskrivelse for samtlige købte andele. Endvidere overdragelsesaftaler ("Assignment") for de erhvervede andele. Af overdragelsesaftalerne fremgår, at G1 overdrager en angivet procentdel WI i navngivet projekt. For andele erhvervet i 2003 er der endvidere fremlagt kvittering fra G1 for modtagelse af betalingen. Herudover er der fremlagt afregningsbilag fra G1 vedrørende afkast for andele erhvervet i 2001- 2003, men ikke for andele erhvervet i 2004, med undtagelse af projekt 10. Af afregningsbilaget fremgår omsætningen af olie og / eller gas, den totale omsætning, betalt skat, royalty samt udgifter til operatøren.

Vedrørende projekt 7 er fremlagt brev af 16. juni 2004. Brevet er ikke adresseret. Repræsentanten har i brev af 13. august 2009 oplyst, at brevet er sendt til alle investorer i projektet, og at modtagers adresse derfor ikke fremgår af hvert enkelt brev. Af brevet fremgår, at investeringen vedrørende projektet er tabt. Andelen er købt i 2004 til en anskaffelsessum på 92.225 kr., hvoraf udgifter til honorar, markedsføring mv. udgør 20 %.

For Landsskatteretten er fremlagt brev af 27. februar 2009 fra selskabet G2 (operatør af oliefelter) til G1. Af brevet fremgår:

"To whom it may concern:

I hereby confirm that G1 has purchased the working interests from G2 as listed below."

Klageren har indskudt andelene i virksomhedsordningen og angivet resultat under "Anden virksomhed" som følger:

 

Indtægter 

Afskrivninger 

Selvangivet resultat

 2002

76.704 kr.

- 84.101 kr.

 - 7.397 kr.

 2003

111.235 kr.

- 130.067 kr.

 - 18.831 kr.

 2004

193.788 kr.

- 193.434 kr.

 354 kr.

Der er ikke afskrevet på andele anskaffet i 2004, dog er fratrukket 92.225 kr. som tab vedrørende projekt 7.

For Landsskatteretten er fremlagt en kopi af den amerikanske selvangivelse for klageren for indkomståret 2004. Indkomsten er selvangivet på en "Schedule C, form 1040" og det fremgår, at der er tale om indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, og at den erhvervsmæssige virksomhed består af "working interest oil wells", og at der er foretaget nedskrivninger på mineraler ("depletion") og afskrivninger på materiel ("depreciation").

Der er endvidere fremlagt den tinglyste aftale for investeringen i projekt 5. Af aftalen fremgår, at klageren den 1. juni 2003 får overdraget 1 % WI og den dertil svarende Net Revenue Interest i de oplistede aktiver, som omfatter en række lejeaftaler (leaseholds) samt de brønde, maskiner og anlæg, som anvendes i forbindelse med olie- og gasindvindingen i de pågældende områder. Det fremgår endvidere, at klageren hæfter for driften.

Skattecentrets afgørelse

Resultat af selvstændig virksomhed under virksomhedsordningen er forhøjet med 7.397 kr. i 2002 og 18.831 kr. i 2003, mens resultat af selvstændig virksomhed er nedsat med 354 kr. i 2004.

Samtidig er udenlandsk kapitalindkomst ansat til 16.988 kr. i 2002, 7.863 kr. i 2003 og 54.993 kr. i 2004.

Investeringerne i olie- og gasprojekterne er anset for omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10. Der er jævnfør projektbeskrivelserne tale om erhvervsmæssig virksomhed med flere end 10 ejere, og hvor ejerne ikke deltager i driften af virksomheden, idet drift og administration foretages af henholdsvis G2 og G1.

SKAT finder, at kendelserne fra Landsskatteretten gengivet i SKM2002.132.LSR (TfS 2002.476 LSR) og SKM2002.131.LSR (TfS 2002.477 LSR) alene vedrører muligheden for at foretage afskrivninger og ikke beskæftiger sig med den skattemæssige behandling for investorerne, som er fysiske personer.

Efter virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, kan virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, ikke indgå i virksomhedsordningen.

Udgifter til projektanalyse, marketing og godtgørelse til G1 er ikke godkendt tillagt afskrivningsgrundlaget, da de ikke er anset for at være en del af anskaffelsessummen for selve olie- og gasrettighederne, idet de ikke har den fornødne tilknytning til anskaffelsen af aktiverne, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 2. Udgifterne anses for etableringsudgifter, der ikke er fradrag for jf. statsskattelovens § 6, 2. led. Der er henvist til praksis vedrørende investeringer i anpartsprojekter, hvor honorar til projektudbyder ikke godkendes tillagt anskaffelsessummen, jf. blandt andet Landsskatterettens kendelse af 23. juni 2003, offentliggjort som SKM2003.350.LSR, Ligningsrådets afgørelse af 16. december 2003, offentliggjort som SKM2004.25.LR og Vestre Landsrets dom af 20. oktober 2005, offentliggjort som SKM2005.450.VLR. Afskrivningsgrundlaget er derfor ændret som nedenfor angivet (i kr.). De årlige afskrivninger er godkendt med 1/7, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 2:

 

Tilgang 

Ikke godkendt 

Ansat afskrivningsgrundlag

Afskrivning 

 2001

 

 

 

 

 Projekt 1

401.474 

66.886 

334.588 

47.798 

 2002

 

 

 

 

 Projekt 3

121.795 

20.300 

101.495 

14.499 

 Projekt 2

126.000 

25.200 

100.800 

14.400 

 2003

 

 

 

 

 Projekt 5

127.360 

23.360 

104.000 

14.857 

 Projekt 6

82.200 

14.700 

67.500 

9.643 

 Projekt 4

68.048 

13.610 

54.438 

7.777 

 Projekt 1

130.713 

21.777 

108.936 

15.562 

 Projekt 9

55.410 

11.082 

44.328 

 2004:

 

 

 

 

 Projekt 7

92.225 

18.445 

73.780 

73.780 

 Projekt 11

46.172 

7.697 

38.475 

 Projekt 10

60.357 

10.061 

50.296 

7.185 

 Projekt 8

64.944 

12.989 

51.955 

 Projekt 9

55.410 

11.082 

44.328 

Overskud ved virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, beskattes som kapitalindkomst. Underskud kan ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst, men skal fremføres til modregning i fremtidig overskud af den pågældende virksomhed, jf. personskattelovens § 13, stk. 6.

Indkomst til beskatning for de enkelte projekter er opgjort således (i kr.):

 

2002 

2003 

2004 

 Projekt 3

 

 

 

 Indtægter 

14.456 

13.909 

13.919 

 Afskrivninger 

14.499 

14.499 

14.499 

 Resultat 

- 43 

- 590 

- 580 

 Underskud til fremførsel ultimo 

- 43 

- 633 

- 1.213 

 Til beskatning 

 Projekt 2 

 

 

 

 Indtægter  

20.834 

22.030 

23.104 

 Afskrivninger 

14.400 

14.400 

14.400 

 Resultat 

6.434 

7.630 

8.704 

 Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

 

 Til beskatning 

6.434 

7.630 

8.704 

 Projekt 5

 

 

 

 Indtægter  

 

9.224 

21.158 

 Afskrivninger 

 

14.857 

14.857 

 Resultat

 

- 5.633 

6.301 

 Underskud til fremførsel ultimo 

 

- 5.633 

 

 Til beskatning 

 

668 

 Projekt 6 

 

 

 

 Indtægter 

 

27.576 

 Afskrivninger 

 

9.643 

9.643 

 Resultat 

 

- 9.643 

17.933 

 Underskud til fremførsel ultimo  

 

- 9.643 

 Til beskatning 

 

8.290 

 Projekt 4 

 

 

 

 Indtægter 

 

11.936 

 Afskrivninger 

 

7.777 

7.777 

 Resultat 

 

- 7.777 

4.159 

 Underskud til fremførsel ultimo 

 

- 7.777 

- 3.618 

 Til beskatning 

 

 Projekt 1 

 

 

 

 Indtægter 

58.352 

63.594 

100.692 

 Afskrivninger 

47.798 

63.361 

63.361 

 Resultat 

10.554 

233 

37.331 

 Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

 

 Til beskatning 

10.554 

233 

37.331 

 Projekt 10

 

 

 

 Indtægter 

 

 

2.779 

 Afskrivninger 

 

 

7.185 

 Resultat 

 

 

- 4.406 

 Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

- 4.406 

 Til beskatning 

 

 

Klagerens påstand og argumenter

Resultat af anden virksomhed (olierettigheder) skal godkendes som selvangivet.

De erhvervede olie- og gasrettigheder skal behandles skattemæssigt, som det er fastslået af Landsskatteretten i kendelserne af henholdsvis 13. juni 2001 og 15. november 2001, offentliggjort i SKM2002.131.LSR og SKM2002.132.LSR. Det er i ovennævnte kendelser fastslået, at investeringen betragtes som en investering i en udbytteret, der kan afskrives efter afskrivningslovens § 40, stk. 2.

I Ligningsvejledningen, afsnit E.I.4.2.2.1, vedrørende retten ifølge udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt er udbyttekontrakter ligestillet med licensindtægter. Af Ligningsvejledningen fremgår endvidere, at indtægter fra sådanne kontrakter ikke er indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det fremgår eksempelvis af Landsskatterettens meddelelse, LSRM 1974.189, hvor licensindtægter fra et af skatteyderen behersket selskab ikke blev anset som indtægt ved selvstændig virksomhed. Landsskatteretten anfører i sin afgørelse,

"at klagerens oppebørsel af licensindtægter fra aktieselskabet ikke kunne anses for selvstændig erhvervsvirksomhed, idet den eksisterende virksomhed ikke blev drevet af klageren, men af selskabet, der i alle forhold måtte respekteres som en selvstændig juridisk person. Da disse indtægter, så lidt som klagerens øvrige påberåbte indtægter, ikke kunne danne grundlag for henlæggelser til investeringsfond, blev den påklagede ansættelse stadfæstet."

Den omstændighed, at afskrivning efter afskrivningsloven forudsætter, at aktiverne er anvendt erhvervsmæssigt, falder ikke nødvendigvis sammen med, at en sådan udøvelse er udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Fortjeneste eller tab ved de pågældende investeringer i udbytterettigheder i olie- og gasrettigheder skal derfor skattemæssigt henføres til anden personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, idet personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, alene omfatter indkomst ved selvstændig virksomhed.

Resultatet af investeringerne er således heller ikke omfattet af reglen om underskudsbegrænsning i personskattelovens § 13, stk. 6.

Idet der er tale om investeringer i en udbytteret, er der tale om køb af et aktiv på samme måde, som når man køber en post aktier. Det er således hele anskaffelsessummen inklusive alle købsomkostninger, der danner grundlag for afskrivningsgrundlaget på samme måde, som det er hele anskaffelsessummen for en post aktier inklusive alle købsomkostninger, der danner grundlag for opgørelse af aktieavancen. Der er således ikke grundlag for at foretage en reducering af afskrivningsgrundlaget.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den amerikanske ligningsvejledning, kaldet "The Internal Revenue Manuel" (herefter IRM), indeholder en beskrivelse af den amerikanske olie- og gasindustri (part 4, kapitel 41, sektion 1 "Oil and Gas Handbook").

Af vejledningen fremgår, at der findes to former for økonomiske interesser i olie- og gasindvindingsprojekter, dels "an operating interest", dels "a non-operating interest", som ligeledes er benævnt henholdsvis en "working interest" og en "royalty". Den afgørende forskel mellem "an operating" og "a non-operating interest" er, at ejeren af en "operating interest" hæfter for samtlige omkostninger i forbindelse med driften af olie- og gaskilden, hvorimod ejeren af en "non-operating interest" ikke hæfter for nogen del af driftsudgifterne, men alene modtager en andel af overskuddet. Ejeren af en "operating interest" kan, i modsætning til ejeren af en "non-operating interest", afskrive på driftsmateriel, mens de begge kan foretage nedskrivninger på mineraler. Endelig fremgår det, at den enkelte ejer af en "operating interest" skal selvangive sin indkomst fra salg af olie og gas på "form 1040, schedule C", og at denne indkomst betragtes som indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed.

Af projektbeskrivelserne fremgår salgsprisen ved køb af 1 % WI i de enkelte projekter, ligesom det af overdragelsesaftalerne samt kvitteringerne fremgår, at der er tale om køb af en WI.

Af den fremlagte aftale vedrørende projekt 5 fremgår endvidere, at klageren får overdraget såvel immaterielle aktiver i form af lejeaftaler (leaseholds) som materielle aktiver i form af de brønde, maskiner og anlæg, som forefindes og anvendes på de af lejeaftalerne omfattede lokationer, samt at klageren hæfter for driften.

Idet G1 er udbyder og G2 er operatør i alle de projekter, som klageren har investeret i, lægger retten til grund, at aftalerne vedrørende de øvrige projekter indholdsmæssigt svarer til den fremlagte aftale.

Det overdragne svarer således til beskrivelsen af en WI ifølge den amerikanske IRM. Der er herved også lagt vægt på, at klageren har selvangivet sin indkomst i USA som erhvervsmæssig indkomst og foretaget afskrivninger på materiel.

Der er således ikke grundlag for at anse det overdragne som køb af en allerede eksisterende udbytteret med deraf følgende adgang til at afskrive på anskaffelsessummen i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 2, idet der således skulle være tale om køb af en "non-operating interest", eksempelvis i form af en "net profit interest".

Landsskatteretten anser udbetalingerne fra olie- og gasprojekterne for skattepligtig indkomst i Danmark efter globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a. Indkomsten anses som kapitalindkomst i medfør af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, idet der er tale om indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, hvor antallet af ejere er større end 10, og idet klageren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentlig omfang.

Dette medfører at et eventuelt underskud ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, men skal fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed i medfør af personskattelovens § 12, stk. 6, 1. pkt. Landsskatteretten anser det enkelte projekt som én virksomhed.

Landsskatteretten har i en tidligere afgørelse af 13. juni 2001, offentliggjort som SKM2002.131.LSR, anset en WI for en udbytteret omfattet af dagældende ligningslovs § 16 E, stk. 1, nr. 3, nu afskrivningslovens § 40, stk. 2.

Den ændrede bedømmelse anses ikke for en skærpelse af hidtidig praksis. Der er herved henset til, at den tidligere afgørelse må anses for at være truffet på et ufuldstændigt grundlag.

Der er endvidere henset til, at anpartskontrollen i brev af 30. november 2005 til G1 har gjort rede for deres opfattelse af den skattemæssige behandling for fysiske personers investering i working interest, og at det heraf fremgår, at anpartskontrollen anser dem for omfattet af anpartsreglerne, idet der er tale om passiv erhvervsmæssig virksomhed med mere end ti ejere.

Der har således ikke på investeringstidspunktet været en almindelig kendt praksis, som har kunnet give klageren en berettiget forventning om en anden skattemæssig behandling end den foreliggende.

Efter virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1, kan virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, ikke indgå i virksomhedsordningen.

Anskaffelsessummen for den enkelte WI skal fordeles på lejekontrakten og materiellet efter deres markedsværdi og er afskrivningsberettiget efter afskrivningslovens § 5, stk. 1 - 3, og afskrivningslovens § 40, stk. 2, 1. pkt., med henholdsvis 25 % og 1/7.

I mangel af oplysninger om markedsværdien fordeles anskaffelsessummen med en tredjedel på lejekontrakten og to tredjedele på materiellet.

Anskaffelsessummen skal reduceres med udgifter til agenthonorar, projektanalyse, markedsføring samt honorar til G1, idet disse udgifter ikke anses at have en sådan tilknytning til erhvervelsen af henholdsvis lejekontrakt og materiel, at de kan tillægges afskrivningsgrundlaget, jf. Højesterets domme af 24. oktober 2007, SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR. Af Højesterets præmisser fremgår:

"At ligningslovens § 8 J, stk. 3 [som vedrører tillæg til købesummen eller fradrag i en salgssum for et aktiv, rettens tilføjelse], for så vidt angår tilfælde, hvor en virksomhed udvides ved erhvervelse af en bestemmende aktiepost i et andet selskab, må forstås således, at bestemmelsen alene omfatter sådanne udgifter til advokat og revisor, som kan henføres til berigtigelsen og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transporttegninger, noteringer og anmeldelser. Andre udgifter til bistand fra advokat og revisor, herunder bistand i form af undersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandling og udfærdigelse af kontrakter, kan ikke anses for tillæg til købesummen."

Højesteret har anvendt samme snævre betragtning i en senere dom af 15. maj 2008, offentliggjort som SKM2008.465.HR, hvor en samlet udgift på 385.000 kr. ikke blev godkendt fradragsberettiget, hverken som en driftsudgift eller som tillæg til anskaffelsessummen. Af præmisserne fremgår følgende:

"De omhandlede udgifter [på 385.000 kr.] til markedsundersøgelse, advokat og revisor er afholdt af [udbyder] som led i udarbejdelsen af investeringsprojektet og kan af [udbyder] fradrages som driftsudgifter. Beløbet på 385.000 kr., som er opkrævet hos K/S L, har - ligesom beløbet på 6,8 mio. kr. for byggeteknisk gennemgang af projektet mv. - karakter af honorar til [udbyder] i dets egenskab af projektudvikler og -udbyder. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at kommanditisterne i K/S L ikke har fradragsret i medfør af ligningslovens § 8 I og § 8 J for nogen del af deres andel af beløbet på 385.000 kr."

På denne baggrund finder Landsskatteretten, at det er med rette, at udbyderhonorar, udgift til agent, markedsføring og projektgennemgang, som er tillagt udbyders salgssum, ikke er godkendt tillagt klagerens afskrivningsgrundlag. Udgifterne anses for formueudgifter, som ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, 2. led.

Den skattepligtige indkomst kan herefter opgøres således:

 

 

Afskrivning
2002 

Saldo ultimo
2002
 

Afskrivning
2003
 

Saldo ultimo
2003
 

Afskrivning
2004

 Saldo ultimo
2004

Projekt 3

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2002 

 121.795

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

20.300

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag

 101.495

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

 33.832

4.833

28.999

4.833

24.165

4.833

19.332

Henført til materiel 

 67.663

16.916

50.748

12.687

38.061

9.515

28.545

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

14.456

 

13.909

 

13.919

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

(4.833)

 

(4.833)

 

(4.833)

 

Afskrivning - materiel 

 

(16.916)

 

(12.687)

 

(9.515)

 

Resultat 

 

(7.293)

 

(3.611)

 

(429)

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

(7.293)

 

(10.904)

 

(11.333)

 

Til beskatning 

 

0

 

0

 

0

 

Projekt 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2002 

126.000

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

25.200

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

100.800

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

33.600

4.800

28.800

4.800

24.000

4.800

19.200

Henført til materiel 

67.200

16.800

50.400

12.600

37.800

9.450

28.350

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

20.834

 

22.030

 

23.104

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

(4.800)

 

(4.800)

 

(4.800)

 

Afskrivning - materiel 

 

(16.800)

 

(12.600)

 

(9.450)

 

Resultat 

 

(766)

 

4.630

 

8.854

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

(766)

 

3.864

 

8.854

 

Til beskatning 

 

0

 

3.864

 

8.854

 

Projekt 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2003 

127.360

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

23.360

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

104.000

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

34.667

 

 

4.952

29.714

4.952

24.762

Henført til materiel 

69.333

 

 

17.333

52.000

13.000

39.000

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

 

 

9.224

 

21.158

 

Afskrivning - lejekontrakt 

 

 

 

(4.952)

 

(4.952)

 

Afskrivning - materiel 

 

 

 

(17.333)

 

(13.000)

 

Resultat 

 

 

 

(13.062)

 

3.206

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

 

(13.062)

 

(9.856)

 

Til beskatning 

 

 

 

0

 

0

 

Projekt 6 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2003 

82.200

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

14.700

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

67.500

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

22.500

 

 

3.214

19.286

3.214

16.071

Henført til materiel 

45.000

 

 

11.250

33.750

8.438

25.313

Resultat  

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

 

 

13.909

 

13.919

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

 

 

(3.214)

 

(3.214)

 

Afskrivning - materiel 

 

 

 

(11.250)

 

(8.438)

 

Resultat

 

 

 

(555)

 

2.267

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

 

(555)

 

1.712

 

Til beskatning 

 

 

 

0

 

1.712

 

Projekt 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2003 

68.048

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

13.610

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

54.438

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

18.146

 

 

2.592

15.554

2.592

12.961

Henført til materiel 

36.292

 

 

9.073

27.219

6.805

20.414

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

 

 

0

 

11.936

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

 

 

(2.592)

 

(2.592)

 

Afskrivning - materiel 

 

 

 

(9.073)

 

(6.805)

 

Resultat 

 

 

 

(11.665)

 

2.539

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

 

 

(11.665)

 

(9.126)

 

Til beskatning 

 

 

 

0

 

0

 

Projekt 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2001 

401.474

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

66.886

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

334.588

 

 

 

 

 

 

Afskrevet 2001

 57.009

           
Afskrivningssaldo ultimo 2001

 277.579

           

Henført til lejekontrakt 

92.526

13.218

79.308

 

 

 

 

Henført til materiel 

185.053

46.263

138.790

 

 

 

 

Tilgang 2003

130.713 

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

21.777 

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag

108.936 

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

15.562 

 

 

 

 

 

 

Henført til materiel

31.125 

 

 

 

 

 

 

Samlet grundlag - lejekontrakt 

108.089 

 

 

15.441 

92.647 

15.441 

77.206 

Samlet grundlag - materiel

169.914 

 

 

42.479 

127.436 

31.859 

95.577 

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

58.352

 

63.594

 

100.692

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

(13.218)

 

(15.441)

 

(15.441)

 

Afskrivning - materiel 

 

(46.263)

 

(42.479)

 

(31.859)

 

Resultat 

 

(1.129)

 

5.674

 

53.392

 

Underskud til fremførsel ultimo 

 

(1.129)

 

0

 

0

 

Til beskatning 

 

0

 

5.674

 

53.392

 

Projekt 10 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgang 2004 

60.357

 

 

 

 

 

 

Ikke afskrivningsberettigede 

10.061

 

 

 

 

 

 

Ansat afskrivningsgrundlag 

50.296

 

 

 

 

 

 

Henført til lejekontrakt 

16.765

 

 

 

 

0

16.765

Henført til materiel 

33.531

 

 

 

 

0

33.531

Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter 

 

 

 

 

 

2.779

 

Afskrivning - lejekontrakt  

 

 

 

 

 

0

 

Afskrivning - materiel 

 

 

 

 

 

0

 

Resultat 

 

 

 

 

 

2.779

 

Til beskatning 

 

 

 

 

 

2.779

 

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse for så vidt angår ansættelse af den personlige indkomst, idet virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, ikke kan indgå i virksomhedsordningen i medfør af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.

For så vidt angår ansættelsen af kapitalindkomst ændrer Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse, idet indkomst til beskatning ændres fra 16.988 kr. til 0 kr. i 2002, fra 7.863 kr. til 9.538 kr. i 2003 og fra 54.993 kr. til 66.737 kr. i 2004.