Dato for udgivelse
05 Mar 2002 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. november 2001
SKM-nummer
SKM2002.132.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-0758
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivning, olie, rettighed, genoptagelse
Resumé

Landsskatteretten havde den 13. juni 2001 afsagt kendelse i sagen. Ved sagens genoptagelse fandtes det på baggrund af yderligere fremlagt materiale dokumenteret, at udbyderne af projekterne ”Copeland #1”, ”Gates Ranch # 2” og ”Gates Ranch # 3” havde besiddet rettigheder, der kunne overdrages til investorerne. A A/S’ investering i projekterne måtte derfor anses for investering i udbytterettigheder, jf. ligningslovens dagældende § 16 E, stk. 1, nr. 3.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 E (dagældende)
Ligningsloven § 16 F (dagældende)

Redaktionelle noter
Landsskatterettens tidligere kendelse i sagen af 13. juni 2001, se SKM.2002.131.LSR

Selskabsbeskatningen afsagde den 3. december 1998 kendelser, hvori det klagende selskab A blev nægtet fradrag for afskrivning på investering i en række projekter. Selskabet blev endvidere nægtet fradrag for tab ved salg af en rettighed.

Landsskatteretten afsagde den 13. juni 2001 kendelse i sagen. Af kendelsen fremgår blandt andet følgende:

"Landsskatteretten skal udtale:

Efter ligningslovens dagældende § 16 E, stk. 1, nr. 3 (lov nr. 428 af 25. juni 1993) medregnedes "fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings-, eller lejekontrakt" ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ligningslovens dagældende § 16 F, stk. 2 (lov nr. 428 af 25. juni 1993) havde følgende ordlyd:

"Ved erhvervelse af en rettighed af den i § 16, stk. 1, nr. 2 eller 3 omhandlede art er erhververen berettiget til at afskrive det ydede vederlag i sin skattepligtige indkomst med lige store årlige beløb over et til rettigheden svarende åremål eller - såfremt rettigheden er tidsubegrænset - over en periode af 10 år med 10 pct. årligt. Afskrivning foretages på grundlag af anskaffelsessummen omregnet efter § 16 E, stk. 6."

Landsskatteretten bemærker, at det af domskonklusionen i Dimmit County District Courts dom af 9. august 1999 fremgår, at "...H  is granted a constructive trust (the "Trust") over the rights, titles and interests of E and F and G, if any ...". Det udtales endvidere, at "... each Investor's interest in the Trust Property relates back to the time that an Investor made an investment in a particular property or Project ...".

Retten finder, at vurderingen af det klagende selskabs afskrivningsadgang må ske ud fra de faktiske forhold, der var konstaterede i de påklagede indkomstår. Retten finder det derfor uden betydning for opgørelsen af indkomsten for de påklagede indkomstår, at der efterfølgende mellem investorerne er opnået enighed om, at de olieudvindingsrettigheder, investorforeningen H skulle sikre sig ved en retssag mod E og C, skulle fordeles i forhold til den enkelte investors investering, og at foreningen ved ovennævnte dom er tilkendt sådanne rettigheder. Retten lægger afgørende vægt på, at det klagende selskab på investeringstidspunkterne ikke var indehaver af en rettighed til at modtage en andel i forhold til selskabets samlede investeringer af de olieudvindingsrettigheder, foreningen H måtte sikre sig ved en retssag. Retten kan derfor ikke på denne baggrund godkende fradrag for afskrivning på hele det investerede beløb.

På denne baggrund finder retten, at det for hvert af de i sagen omhandlede projekter må vurderes, om udbyderne har været i besiddelse af de rettigheder, der angiveligt er overdraget til det klagende selskab.

Retten finder, at det ikke på baggrund af Dimmit County District Courts domskonklusion kan fastslås, at udbyderne har været besiddelse af de rettigheder, der angiveligt er overdraget til selskabet. Efter rettens opfattelse er tilføjelsen "if any" i domskonklusionen udtryk for, at der ikke i domskonklusionen er taget stilling til, hvilke rettigheder udbyderne har været i besiddelse af. Retten finder således, at det i domskonklusionen alene fastslås, at den ved dommen oprettede trust tilkendes de rettigheder, udbyderne eventuelt måtte være i besiddelse af.

Retten lægger i overensstemmelse med foreningen H's advokats skrivelse af 19. april 2000 til grund, at det klagende selskabs kvittering på investering i "Gates #1" rettelig angår projektet "Gates Ranch Project #1".

Ved bedømmelsen af, hvilke rettigheder udbyderne har været i besiddelse af, lægger retten afgørende vægt på faktumgengivelsen i Dimmit County District Courts dom af 9. august 1999.

Retten finder, at det på baggrund af faktumgengivelsen i dommen må anses for tilstrækkeligt dokumenteret, at udbyderne har været i besiddelse af udbytterettighederne for de brønde, der indgik i projekterne "Cantu", "Gates Ranch #1" og "Osage". For så vidt angår "Cantu" har retten især lagt vægt på dommens præmisser 40 og 41. For så vidt angår "Gates Ranch #1" er der især lagt vægt på dommens præmis 34. For så vidt angår "Osage" er der især lagt vægt på dommens præmisser 69 og 73.

Retten finder, at investeringerne i disse projekter efter deres art er omfattet af ligningslovens dagældende § 16 E, stk. 1, nr. 3., idet det klagende selskab ved investeringerne anses at have erhvervet rettigheder ifølge udbyttekontrakter. Retten anser det herefter for dokumenteret, at det klagende selskab ved investeringerne i projekterne "Cantu", "Gates Ranch #1" og "Osage" har erhvervet udbytterettigheder, jf. ligningslovens dagældende § 16 E, stk. 1, nr. 3.

For så vidt angår projektet benævnt "Copeland #1" finder retten, at der ikke er fremlagt klar og entydig dokumentation for, at udbyderne har været i besiddelse af udbytterettigheder, der skulle være tilknyttet projektet. Retten finder herefter, at det ikke er dokumenteret, at udbyderne har besiddet rettigheder vedrørende dette projekt, der kunne overdrages til investorerne, herunder det klagende selskab.

For så vidt angår tab ved investering i projektet "Copeland #1" bemærker retten, at der er tale om et ikke fradragsberettiget formuetab, jf. statsskattelovens § 5

For så vidt angår projekterne benævnt "Gates Ranch #2" og "Gates Ranch #3" bemærker retten, at det af præmis 34 i Dimmit County District Courts dom klart fremgår, at udbyderne aldrig opnåede rettigheder til brønde på "Gates Ranch", udover de brønde der indgik i projektet "Gates Ranch #1". Retten finder endvidere, at de øvrige fremlagte dokumenter, herunder de dokumenter, der er fremsendt af foreningen H's amerikanske advokat, ikke klart og entydigt dokumenterer, at udbyderne har været i besiddelse af rettigheder til brønde vedrørende projekterne "Gates Ranch #2" og "Gates Ranch #3". Retten finder herefter, at det ikke er dokumenteret, at udbyderne har besiddet rettigheder vedrørende disse projekter, der kunne overdrages til investorerne, herunder det klagende selskab."

Sagen er efter selskabets anmodning genoptaget til fornyet behandling af retten i henhold til skattestyrelseslovens § 29.

Det fremgår af en kvittering af 5. maj 1995 udstedt af selskabet C, at det klagende selskab har investeret USD 10.000 (54.055 kr.) i projektet "Copeland #1". Af en kvittering af 16. juni 1995 fremgår det, at der er investeret USD 77.000 (422.846 kr.) i projektet "Gates Ranch #2". Af en kvittering af 21. september 1995 fremgår det, at der er investeret 216.120 kr. i en 2,18 % "working interest" i projektet "Gates Ranch #2" og 432.239 kr. i en 4,36 % "working interest" i projektet "Gates Ranch #3".

Af en skrivelse af 29. marts 1996 fra selskabet C til B fremgår følgende:

"Her er så nogle nyheder vedr. Gates Ranch #2 og #3. For en sikkerheds skyld er nedestående nummer så det er muligt at holde styr på hvilke kilder der hører til hvilket projekt:

Gates Ranch #2:                      Bagget 1

                      Lasater #10

                      Lupe #B4

Gates Ranch #3                      Lupe #2

                      Lupe #4

                      Lupe #7

Som du kan se kommer nyhederne lige så hurtigt som vi får dem ind."

Af en række nyhedsbreve dateret 18. marts 1996, 17. maj 1996, 15. august 1996, 18. september 1996 og 15. oktober 1996 fremgår det, at "Gates Project #2" og "Gates Project #3" blandt andet omfatter kilderne Bagget #5, Lasater #10, Lupe #B4, #2, #4 og #7. Det fremgår af en prospektbeskrivelse udarbejdet af selskabet C vedrørende projektet "Copeland #1", at projektet består af kilderne Pennington No. 1, Copeland- Wright, Edsall Unit No. 1, Edsall Polk Unit No. 1 og Edsall B. No. 3. Af materialet fremgår endvidere 4 registreringsnumre fra Texas Railroad Commission. I forbindelse med behandlingen af genoptagelsessagen er der endvidere fremlagt kopi af retsbogsudskrifter af aftaler benævnt "PARTIAL ASSIGNMENT OF OIL, GAS AND MINERAL LEASES" fra Throckmorton County, Texas. Aftalerne omhandler overdragelse af andele i udbytterettigheder til de i prospektbeskrivelsen nævnte kilder fra selskabet M til selskabet E. For så vidt angår projekterne Gates Ranch #2 og #3 er der fremlagt kopi af retsbogsudskrifter af aftaler benævnt "PARTIAL ASSIGNMENT OF OIL, GAS AND MINERAL LEASES" fra Dimmit og Zavala Counties, Texas. Aftalerne, der er dateret den 11. januar 1996 og angiver at have virkning fra denne dato, omhandler blandt andet overdragelse af andele i udbytterettigheder til kilderne John B. Bagget #1, M. L. Lasater #10,  John B. Lupe et al #4 og John B. Lupe #2, #4 og #7 fra selskabet N til selskabet E.

Der er endelig fremlagt en række dokumenter med titlen "REVENUE SUMMARY STATEMENT" udarbejdet af selskabet C. Dokumenterne omhandler blandt andet "Gates Project #2" og "Gates Project #3".

Det klagende selskabs repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at afskrivninger og fradrag for tab godkendes som selvangivet.

For så vidt angår Copeland har repræsentanten henvist til, at udbydernes erhvervelse af rettigheder over oliekilder omfattet af projektet fuldt ud er dokumenteret med udskrifter af de offentlige registreringer i Throckmorton County. Han har henvist til den fremlagte prospektbeskrivelse og anført, at det af det tilhørende "fact sheet" fremgår, at de fire allerede da eksisterende kilder har et registreringsnummer hos Texas Railroad Commission, og at repræsentanten har kunnet sammenstille de nævnte numre med leasenavnene. Der er endvidere henvist til udskrifterne fra Throckmorton Countys retsbøger vedrørende dokumenterne benævnt "Partial Assignment of Oil, Gas and Mineral Leases" og de dertil hørende bilag typisk benævnt "Exhibit A", der mere detaljeret beskriver, hvad den enkelte overdragelse omfatter. Navnet på det overdragne, der også er anvendt som feltnavn ved indrapportering til Texas Railroad Commission (RRC), frem­går nederst på selve assignment'et med småt. Den ikke borede kilde er ikke navngivet, da der i hvert fald ikke på daværende tidspunkt var sket indrapportering af drift til RRC. Også denne aftale vedrører jord ejet af familien X, som navnet i prospektmaterialet også angiver.

For så vidt angår Gates #2 og #3 har repræsentanten anført, at investeringerne efter aftale med investorerne blev byttet ud med andre kilder, der ikke befandt sig på den såkaldte Gates Ranch. For det klagende selskabs vedkom­mende omfattede Gates #2 kilderne Bagget 1, Lasiter #10 og Lupe #B4. Gates #3 omfattede Lupe #2, #4 og #7. Disse kilder er tilkendegivet direkte overfor selskabets direktør B i fax af 29. marts 1996 og er for investorerne løbende fremgået i de nyhedsbreve, udbyderne har udsendt. Repræsentanten har henvist til, at Landsskatteretten har accepteret, at selskabets investering i Gates Ranch #1 blev erstattet med en andel af Osage feltet i Wyoming, og at det derfor også må kunne accepteres, at en om­bytning sker i andre tilfælde, som f.eks. fra Gates #2 og #3 til Bagget, Lasiter og Lupe. Repræsentanten har bemærket, at kilderne Bagget, Lasiter og Lupe er med i den por­tefølje af kilder, som investorerne selv driver videre i dag.

Repræsentanten har anført, at de forskellige projekter, som udbyderne solgte til investorerne, generelt baserede sig på samme idégrundlag, nemlig at opkøbe ældre nedslidte kilder/felter til renovering og ud­bygning, at udbyderne modtog et beløb som betaling for udbytteretten, at dette beløb udover en honorering af salgsarbejdet bl.a. også skulle dække renovering af pumpeudstyr, borehuller og om fornødent nye huller, at det derfor heller ikke af investorerne har været forud­sat, at deres investerede beløb kun skulle anvendes til erhvervelsen af selve lease-aftalen til en bestemt kilde, og at der ikke er et retligt grundlag for at kritisere afskrivningen på olieudbytteret­ten, blot fordi operatøren af olieprojektet vælger at finde andre kilder som grundlag for den videre drift.

Repræsentanten har videre henvist til, at kendsgerningerne viser, at en indvindingsvirksomhed blev igangsat med kilder, som udbyderne havde erhvervet rettigheder til, at investorerne løbende blev informeret om denne ændring, at de har modtaget direkte skriftlig tilkendegivelse om de nye kilder og opgø­relser på disse, at udbyderne havde de fornødne "legal assignments" til de omtalte kilder (Baggett, Lasater og Lupe) og overfor investorerne har tilkendegivet hvilke kilder, der præcist er omfattet af deres investering benævnt Gates nr. 2 og 3, at der derfor heller ingen usikkerhed er omkring identiteten af grundlaget for investeringen, at det imidlertid også af dommen vedrørende "Gates Projects" fremgår, at udbyderne havde kilder i Dimmit og Zavalla Counties, der indgik i Gates projekterne #2-#7, bl.a. benævnt Lupe, Lasater og Baggett, at når man oprindeligt fra sagsøgernes side i dommen i erstatningsretlig sammenhæng - og som forløber for den strafferetlige efterforskning og retsforfølgelse af udbyderne - har fo­kuseret på eksistensen af kilderne, skyldtes dette nok, at man kunne konstatere, at netop Gates Ranch-kilderne på visse af de udbudte Gates projekter ikke blev endeligt overført til udbyderne, men at man nu kan konstatere, at situationen sandsynligt har været den, at udbyderne faktisk havde optioner til de udbudte kilder beliggende på selve Gates Ranch, at det ikke ligger helt klart, på hvilket grundlag disse udbytterettigheder er opgivet, men at det muligvis skyldes, at de påtænkte kilder var meget lidt lukrative, at etableringen af kilderne samtidigt hermed må­ske er sket for langsomt, så optionerne løb ud, at udbyderne derfor indså, at man måtte finde andre erstatningskilder, som kunne opfylde investorernes aftale om udbytte fra olieindvindingsvirksomhed, at investorerne blev tillagt andre kilder end de nævnte Gates Ranch kilder, at disse nye kilder blev drevet under samme projektnavn og vilkår, men blot var placeret på andre lokali­teter, at disse andre kilder for Gates nr. 2's vedkommende omfatter Baggett # 5 (API nr. 42-127-32936) og Lasater #10 (API nr. 42-507-32437) og Lupe B 4 (API nr.42-507-30426) og for Gates nr. 3's vedkommende Lupe nr. 7 (API nr. 42-127-3 1621) , Lupe 4 (API nr. 42-507-30945) og Lupe 2 (API nr. 42-507-30936), at disse kilder, som investorerne herved fik rettigheder til, er veldefinerede og er dokumente­ret at være ejet af udbyderne på investeringstidspunktet, at kilderne indgår blandt dem, der blev overtaget af investorernes i trust-form, og som i dag drives af investorernes fælles selskab, at kildernes tilstedeværelse og rettighedernes eksistens bekræftes af de ovennævnte overdragelsesaftaler, som udbyderne har modtaget i form af "assignment", at der også er udbetalt løbende udbytter i den periode, hvor udbyderne har drevet kilderne, om end der muligvis er sket en vis sammenblanding af indtægterne fra kilderne, jf. domspræmisserne, at kilderne fortsat eksisterer og i dag bidrager med udbytte til det fælles selskab og de fortsættende investorer, at det forhold, at man tilfældigvis har valgt de oprindelige projektnavne fra udbudsmaterialet på den fortsatte investering, ikke kan fratage investeringen dens substans, at man på det tidspunkt, hvor det har stået udbyderne klart, at de oprindelige kilder på Gates Ranchen ikke ville blive til noget, og man i stedet ville lade andre kilder indgå i Gates #2 og #3, skriftligt overfor investorerne udtrykkeligt har tilkendegivet, hvilke andre kil­der der blev tale om og de præcise numre for disse nye kilder, og at dette for det klagende selskabs vedkommende har været tilkendegivet i et brev af 29. marts 1996.

Repræsentanten har anført, at fradrag for afskrivningen på en rettighed ikke på samme måde som for driftsmidler kan henføres til eksistensen af et bestemt aktiv, men kun til eksistensen af en aftale om udbytteret, at eksistensen af en sådan aftale er dokumenteret i sagen, og at det endvidere er dokumenteret, at aftaleparten, udbyderne, havde rettigheder til kilder, der gav aftalen om en løbende fremtidig indtægtsmulighed substans.

Repræsentanten har konkluderet, at udbytterettighedernes eksistens og reelle grundlag ikke kan angribes, at en kritik af grundlaget heller ikke kan rejses med støtte i Dimmit County-dommen, navnlig når dommen læses in extenso, at der ligeledes ikke er retlig baggrund for, hverken i praksis eller i lovgivningen at kritisere den skattemæssige afskrivning på udbytterettighederne i projekterne Gates Ranch #2 og #3 eller for at opstille ekstraordinære krav til afskrivningsadgangen, og at det klagende selskab og de øvrige investorer utvivlsomt vil finde det stødende og krænkende for deres retsfølelse, når der konstateres løbende beskatning af indtægter fra kilder, som både udbyderne og investorer hele tiden har anset for omfattet af Gates projekterne, hvis de samtidigt nægtes adgang til afskrivning på den tilsvarende investering på grund af mang­lende substans.

Landsskatteretten skal udtale:

Retten finder, at det på baggrund af det nu fremlagte materiale må anses for tilstrækkeligt dokumenteret, at udbyderne har været i besiddelse af udbytterettighederne for de kilder, der indgik i projektet "Copeland #1". 

For så vidt angår "Gates Ranch #2" og "Gates Ranch #3" finder retten det tilstrækkeligt dokumenteret, at udbyderne ved aftalerne af 11. januar 1996 har erhvervet udbytterettigheder. Retten finder, at det klagende selskab i marts 1996, hvor selskabet blev orienteret om, at kilderne John B. Bagget #1, M. L. Lasater #10,  John B. Lupe et al #4 og John B. Lupe #2, #4 og #7 indgik i projekterne, må anses at have erhvervet udbytterettigheder i projekterne "Gates Ranch #2" og "Gates Ranch #3".

Rettens afgørelse af 13. juni 2001 ændres derfor på disse punkter.

For så vidt angår perioden fra selskabets investeringer i "Gates Ranch #2" og "Gates Ranch #3" og frem til marts 1996, hvor udbyderne orienterede om, hvilke kilder, der indgik i projekterne, finder retten fortsat, at der ikke er fremlagt klar og entydig dokumentation for, at selskabet har erhvervet udbytterettigheder, der skulle være tilknyttet projekterne. Det bemærkes endvidere, at udbyderne - ifølge de fremlagte retsbogsudskrifter af aftalerne benævnt "PARTIAL ASSIGNMENT OF OIL, GAS AND MINERAL LEASES" fra Dimmit og Zavala Counties, Texas - først med virkning fra den 11. januar 1996 har erhvervet andele i udbytterettigheder til kilderne John B. Bagget #1, M. L. Lasater #10,  John B. Lupe et al #4 og John B. Lupe #2, #4 og #7. Retten finder herefter, at det for perioden frem til den 11. januar 1996 ikke er dokumenteret, at udbyderne har besiddet rettigheder vedrørende projekterne, der kunne overdrages til investorerne, herunder det klagende selskab.