Dato for udgivelse
29 Jan 2010 11:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Jan 2010 14:29
SKM-nummer
SKM2010.76.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-553-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Driftsomkostninger, ventureselskab, management, fee
Resumé

Sagen omhandlede, om et ventureselskabs udgifter til management fee betalt til et management selskab i forbindelse med ventureselskabets investering i porteføljevirksomheder er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som driftsomkostninger.

Østre Landsret fandt i modsætning til Landsskatteretten, at udgifterne ikke var fradragsberettigede. Landsretten udtalte, at det er en betingelse for fradragsret for driftsomkostninger efter § 6, stk. 1, litra a, at omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Videre anfører landsretten, at ventureselskabets indtægt ved ejerandel i porteføljeselskaberne som udgangspunkt var skattefri, hvis ejerandelene blev solgt efter mere end tre års ejertid.

Under henvisning til ventureselskabets prospektoplysninger og til ventureselskabets årsrapporter om, at kapitalandelene forventes besiddet ud over tre år m.v., hvorefter skatten bortfalder, samt til et notat udarbejdet af en daværende direktør for selskabet, lagde landsretten til grund, at honoraret i det væsentlige vedrørte erhvervelse af skattefri indkomst. Derfor var betingelserne om fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke opfyldt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.2.1.2
Redaktionelle noter
Sagen er anket til Højesteret

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

mod

H1 Capital A/S
(advokat Nikolaj Bjørnholm)

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Frosell og Tine Vuust

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt ved Byretten den 30. januar 2008 og af denne ved kendelse af 27. februar 2008 i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henvist til behandling ved landsretten, har sagsøgeren, Skatteministeriet, nedlagt principal påstand ond at sagsøgte, H1 Capital A/S, skal anerkende, at selskabets skattepligtige indkomst forhøjes for indkomståret 2001 med 10.887.500 kr., for indkomståret 2002 med 13.075.000 kr. og for indkomståret 2003 med 13.075.000 kr.

Skatteministeriet har nedlagt subsidiær påstand om, at H1 Capital skal anerkende, at selskabets skattepligtige indkomst forhøjes for indkomståret 2001 med 8.203.125 kr., for indkomståret 2002 med 9.843.750 kr., og for indkomståret 2003 med 9.843.750 kr.

H1 Capital har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling hos de skatteansættende myndigheder.

Sagen drejer sig om, i hvilket omfang H1 Capital har fradrag for udgifter til "management fee", som selskabet har betalt til et managementselskab i forbindelse med H1 Capitals investeringer i portefølgevirksomheder. Ved Landsskatterettens kendelse af 31. oktober 2008 [2007.red.SKAT] blev der anerkendt fuldt fradrag for de i denne sag omhandlede beløb, idet Landsskatteretten lagde til grund, at udgifterne til "management fee" var afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst og dermed var fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Skatteministeriet har under sagen bestridt, at § 6, stk. 1, hjemler fuldt fradrag for den betalte "management fee", principalt fordi udgifterne hertil efter ministeriets opfattelse er afholdt med det primære formål at opnå skattefrie indtægter, således at der alene kan anerkendes fradrag for et mindre administrationsgebyr på 50.000 kr. årligt (den principale påstand), subsidiært fordi 75 % af det betalte "managernent fee" vedrører udgifter til ledelse af porteføljeselskaberne, hvorfor H1 Capital for denne del ikke er rette omkostningsbærer og derfor alene kan opnå fradrag for 25 % af de afholdte udgifter til "management fee" (den subsidiere påstand).

Sagsfremstilling

Landsskatterettens kendelse

Landsskatteretten afsagde den 31. oktober 2007 følgende kendelse i anledning af en klage fra H1 Capital A/S over Kommunens skatteansættelse for indkomstårene 2001-2003:

"...

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt fradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for management fee med 6.750.000 kr,

Selskabet har selvangivet fradrag med 14.062.500 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 10.937.500 kr.

Indkomståret 2002

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for management fee med 6.301.792 kr.

Selskabet har selvangivet fradrag med 13.125.000 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 13.125.000 kr.

Indkomståret 2003

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for management fee med 6.300.000 kr.

Selskabet har selvangivet fradrag med 13.125.000 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 13.125.000 kr.

...

Sagens oplysninger

H1 Capital A/S (herefter Selskabet) er etableret den 8. november 2000 af en række selskaber mv. med det formål at investere i nye, innovative virksomheder inden for forretningsområdet relateret til IT, bioteknologi eller medico, enten i form af indskud af selskabskapital eller ydelse af ansvarlige, konvertible lån, samt anden investeringsvirksomhed i forbindelse hermed. Selskabet har kalenderårsregnskab.

Ejerkredsen i Selskabet består af F1 Investment Fund, F2 A/S, F3 Livsforsikringsselskab A/S, F4 Bank A/S, F5 A/S og H1 A/S.

Selskabet, der råder over 300 mio. kr. til investeringer i virksomheder, ledes af en bestyrelse på 3 personer, der er udpeget af investorerne. Der er endvidere en direktør i Selskabet, som har ansvar for driften. Selskabet betegnes som en pengetank, hvor kapitalen fra investorerne kommer ind og investeres fra dette selskab. Det er Selskabet, der ejer anparter/aktier i porteføljeselskaberne. Derfor er der som sådan ikke andre aktiviteter i dette, end hvad der er reguleret i Selskabets forretningsorden og har med bestyrelsen og aktionærerne at gøre.

Selskabet har således ingen ansatte, hvorfor selskabet har indgået en managementaftale af 29. juni 2001 med H1 Management A/S, der er ejet af H1 A/S.

Aktiviteterne i H1 Management A/S er rettet mod at investere i risikovillig kapital i nye højteknologiske virksomheder inden for IT og biotek, udvikle disse virksomheder og sælge dem med bedst mulige afkast til fx. enten andre venturefunde eller til en industriel køber. Der er typisk investeret i virksomheder, med 1-3 personer på basis af en god teknologi-idé, der kan patentbeskyttes. Og det er typisk virksomheder, som er blevet startet på basis af opfindelser eller teknologi udviklet på et af universiteterne i Danmark eller i industrien. Men altid meget "tidlige" virksomheder, hvor der oftest ikke er en forretningsplan for virksomheden endnu men kun en idé, som der formentlig kan dannes og udvikles en højteknologisk virksomhed fra.

Herudover skal H1 Management A/S fungere som sekretariat for Selskabet, varetage bogholderi- og økonomifunktion og sørge for løbende økonomirapporteringer, kvartalsrapporter og årsrapporter til bestyrelsen og aktionærerne.

H1 Management A/S har modtaget management fee fra Selskabet. Fee'et er beregnet som en procentdel af den kapital, som deltagerne har forpligtet sig til at indskyde i selskabet. I Selskabets 1. år (kalenderåret 2001) er der betalt 4,5 % p.a., og for de efterfølgende år (2002 - 2005) er der betalt 3,5 % p.a. Repræsentanten har under den mundtlige forhandling den 14. november 2006 oplyst, at forskellen mellem de 4,5 % og de 3,5 % det første år dækker omkostninger ved Selskabets etablering af administration mv. (opstartsfee).

Selskabet har betalt fee således

 

Inkl. moms

Ekskl. moms

2001: Management fee

14.062.500 kr.

11.250.000 kr.

2002: Management fee

13.125.000 kr.

10.500.000 kr.

2003: Management fee

13.125.000 kr.

10.500.000 kr.

 

Selskabet har investeret således

 

År

2001

2002

2003

2004

Antal nye investeringer pr. år

12

6

10

5

     
     
 

Selskabet har haft tab på aktier ejet under 3 år således

 

I 2002

10.321.000 kr.

   

I 2003

298.000 kr.

   

I 2004

5.177.000 kr.

   

Ifølge repræsentanten er Selskabet ikke momsregistreret.

SKATs afgørelse

SKAT har godkendt fradrag for udgiften til management fee i 2001 med 40% af udgiften inkl. moms, 4.500.000 kr., og i 2002 og 2003 med 40 % af udgiften ekskl. moms, henholdsvis 4.201.195 kr. og 4.200.000 kr.

Skatteforvaltningen har fundet, at en del af management fee'en kan anses for at dække udgifter til rådgivning i forbindelse med den løbende drift ved køb eller indskud i selskaber. Denne andel kan anses for fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Efter afholdelse af møde mellem forvaltningen og Selskabet, samt dets repræsentanter, blev efter gennemgang af udgifterne indgået følgende aftale, jf. referat af 29. juni 2005:

"...

Kontorchef KN kunne herefter konstatere, at selskabets udgifter til management honorarer i virkeligheden kan henføres til de investeringsprojekter som selskabet havde foretaget investeringer i eller kunne henføres til anskaffelsessummen for aktier.

Efter længere tids forhandlinger blev der i enighed indgået nedenstående aftale vedrørende management honorarer:

40 % som værende fradragsberettigede
60 % som værende tillæg til anskaffelsessummen for aktier."

Forvaltningen udsendte herefter afgørelse i overensstemmelse med den indgåede aftale, idet forvaltningen ved beregningen af fordelingen tog udgangspunkt i omsætningen hos H1 Management A/S.

SKAT har i et supplerende indlæg til sagen bl.a. tilføjet følgende

"...

SKAT ... finder efter en samlet bedømmelse af den fremlagte dokumentation samt det i klagen fremførte, at en langt mindre andel af det betalte fee til administrationsselskabet kan anses at være omfatter af det skatteretlige omkostningsbegreb efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT er af den opfattelse, at der skønsmæssigt kan henføres 15 % af det betalte fee for det arbejde administrationsselskabet har udført i forbindelse med den egentlige formueadministration af kapitalselskabet.

Herudover finder SKAT, at 10 % af det betalte fee kan tillægges hhv. fratrækkes aktiernes anskaffelses- og afståelsessummer, jf. klagers bemærkning om, at kun en mindre del af det opgjorte totale tidsforbrug på due diligence, reelt er medgået til køb og salg af aktier.

Den resterende del af det betalte fee (75 %) anses herefter ikke som udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalselskabets løbende indkomsterhvervelse, men som udgifter der knytter sig til pleje af kapitalselskabets kapitalinteresser, der i overvejende grad burde være afholdt af de enkelte investeringsselskaber."

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om fradrag for udgiften til management fee inkl. moms. Det vil sige for 2001:14.062.500 kr., 2002: 13.125.000 kr. og 2003: 13.125.000 kr.

Repræsentanten har henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, Ligningsvejledningen 2005-3, afsnit E.A.1.2.2, ligningslovens § 17 C, samt cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven. Endvidere er henvist til Højesterets dom af 23. juni 2004 offentliggjort i SKM2004.297.HR, samt Landsskatterettens kendelser af 24. marts 2006 offentliggjort i SKM2006.409.LSR og af 1. februar 2007 offentliggjort i SKM2007.587.LSR.

Repræsentanten har sammenfattet sine synspunkter således

Management fee er en sædvanlig udgift i venture branchen, og udgiften afholdes for at dække de udgifter managementselskabet afholder i forbindelse med administration af ventureselskabets, investeringer. Management fee er således en nødvendig udgift, der afholdes for at sikre ventureselskabets løbende indkomsterhvervelse.

Det forhold, at et selskab udliciterer selve driften af virksomheden, kan ikke medføre, at selskabet ikke kan anses for at afholde udgifter til drift af virksomheden. Selskabet afholder netop udgifter til drift af virksomheden ved betaling af management fee til managementselskabet.

Størrelsen af management fee'et er konkret fastsat mellem uafhængige parter, hvorefter fee'et må anses for at være en rimelig betaling for den ydelse, der er leveret for administrationen af selskabet. Beregningen af fee'et er sket efter sædvanlig praksis for venturebranchen på grundlag af den investerede kapital.

Det må herefter konkluderes, at management fee'et har dækket udgifter til administration af selskabet, hvilket vil sige udgifter, som Selskabet selv skulle have afholdt, såfremt det selv havde forestået virksomhedsdriften. Det forhold, at fee'et er beregnet på grundlag af den indskudte kapital, kan ikke ændre herved, da dette er den sædvanlige beregningsmetode i branchen, ligesom fee'et i øvrigt er fastsat på armslængde vilkår.

Da management fee'et også har dækket udgifter forbundet med selve købet af aktierne i porteføljeselskaberne, må en del af udgiften til management fee anses for at være medgået til erhvervelser af aktierne. Da H1 Management A/S ikke har foretaget nogen registrering af tid forbrugt direkte til køb af aktier, er der foretaget et skøn på baggrund af de faktisk foretagne registreringer.

Dette skøn viser, at maksimalt 15 % af den forbrugte tid i H1 Management A/S har vedrørt arbejde før foretagelsen af investeringen. Den øvrige tid på minimum 85 % kan således ikke være relateret til køb af aktier.

Selskabets repræsentant har under hensyn hertil oprindeligt påstået fradrag for 85 % af udgiften til management fee, således at de resterende 15 % kan tillægges aktiernes anskaffelsessum.

Repræsentanten har efterfølgende ændret påstanden til fuldt fradrag for fee'et. Dette skyldes offentliggørelsen af Landsskatterettens afgørelse i SKM2006.409.LSR. Landsskatteretten har i denne sag, som er anset for sammenlignelig med nærværende sag, ikke henført nogen del af honoraret til anskaffelsen af aktier, uanset at en del heraf må kunne henføres hertil. Det må heraf udledes, at en sådan sondring ikke er relevant, heller ikke i nærværende sag.

Repræsentanten har bemærket, at selskabet ikke er bundet af en tilkendegivelse overfor forvaltningen om, at man er enig i en given skatteansættelse, hvorfor det er uden relevans for sagens materielle afgørelse, hvad selskabet og dets repræsentanter måtte have tilkendegivet ved et møde med forvaltningen.

Repræsentanten har i et supplerende indlæg til sagen uddybet sine synspunkter. Med henvisning til afgørelsen offentliggjort i SKM2006.409.LSR er anført, at manglen på faktiske oplysninger i sagen ikke synes at have forhindret Landsskatteretten i at træffe afgørelse i sagen. Landsskatteretten har på ingen måde forholdt sig til de faktiske forhold. Retten må derfor have anset oplysninger om typen og omfanget af de eksterne porteføljeforvalteres arbejde mv. for irrelevant i relation til sagens afgørelse. Netop af denne grund er afgørelsen sammenlignelig med nærværende sag. Der er yderligere henvist til to ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten.

Den oprindelige påstand om, at der alene skulle godkendes fradrag for 85 % af udgiften, blev nedlagt under forudsætning af, at Landsskatteretten ville opretholde skattemyndighedernes vurdering, hvorefter en andel af udgifterne skulle tillægges aktiernes anskaffelses-/afståelsessum. En sådan fordeling blev dog afvist af Landsskatteretten i sagen SKM2006.409.LSR og igen i SKM2007.587.LSR.

H1 Capital A/S har på denne baggrund ændret sin påstand, og H1 Capital A/S kan ikke "fanges" af, at Selskabet oprindeligt har "godtaget" skattemyndighedernes argumentation og forsøgt at indrette sig herefter ved at fremlægge dokumentation for, hvorledes en eventuel fordeling skulle foretages. Det følger af de almindelige principper om ligebehandling, at H1 Capital A/S skal have ret til at foretage fradrag for driftsudgifter på lige fod med andre skatteydere. Selskabet kan derfor ikke nægtes fradrag under henvisning til selskabets egen forkerte vurdering af fradragsberettigelsen, hvis det i øvrigt følger klart af lovgivning og praksis på området, at selskabet er berettiget til fradraget.

Repræsentanten har videre anført, at der ikke er grundlag for at foretage en opdeling af management fee betalt i 2001 mellem sædvanligt fee og et såkaldt "opstarts fee". En sådan opdeling genfindes ikke nogen steder i sagen faktum, og grundlaget for at foretage opdelingen fremstår derfor som uvist. Opdelingen synes grebet ud af den blå luft.

Det er således repræsentantens opfattelse, at der skal gives fuldt fradrag for fee'et.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinere afskrivninger, fradrages. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Udgifter der vedrører formuesfæren/indkomstgrundlaget kan ikke fradrages efter bestemmelsen.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler

Af Selskabets udgifter til management fee i indkomståret 2001 dækker ifølge Selskabets oprindelige oplysning 1 % af den tegnede kapital, svarende til 3.125.000 kr., omkostninger ved selskabets etablering af administration mv.

Idet fee'et det første år har andraget 4,5 % af den tegnede kapital modsat de efterfølgende år, hvor fee'et andrager 3,5 % af den tegnede kapital, uden at dette er begrundet i andet end det anførte, må oplysningen lægges til grund. Udgiften kan herefter ikke anses for fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1. litra a.

I afgørelse af 1. februar 2007, offentliggjort i SKM2007.587.LSR, fandt Landsskatteretten et ejendomsselskab berettiget til fradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ejendomsselskabet havde investeret i en amerikansk venturefond, der på vegne af investorerne foretog investeringer i selskaber inden for medicinalindustrien. For administrative ydelser, undersøgelser, udvælgelser mv. vedrørende investeringerne betalte fonden et management fee beregnet som en procentdel af det investerede beløb til et administrationsselskab. Fee'et blev anset for fuldt fradragsberettiget. Ingen del heraf blev henført til selskabsinvesteringerne.

Selskabets udgift til management fee ud over opstartsfee udgør 10.937.500 kr. i 2001 13.125.000 kr. i 2002, og 13.125.000 kr. i 2003. Disse udgifter anses herefter for fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det lægges til grund, at selskabet ikke er momsregistreret og dermed ikke kan fradrage momsen som indgående afgift.

Et retsmedlem finder, at der kan gives fuldt fradrag for management fee'et uden at reducere dette det første år med opstartsfee, da aftalen parterne imellem er fastsat på armslængde vilkår.

Et retsmedlem kan tilslutte sig SKATS indstilling, hvorefter der alene indrømmes fradrag for 15 % af det betalte fee, jf. statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a. 10 % af fee'et kan herefter henføres til aktiernes anskaffelses- og afståelsessummer, mens de resterende 75 % må anses for ikke fradragsberettigede udgifter, der knytter sig til pleje af kapitalselskabets kapitalinteresser. Retsmedlemmet er enig med SKAT i begrundelse for fordelingen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet og den påklagede ansættelse nedsættes derfor i overensstemmelse hermed.

..."

Afalegrundlaget - Prospect og manageaftale

Af prospektet for H1 Capital af 11. december 2000 fremgår blandt andet

"The foundation of H1 is in the research environment in the ... region. In recent years in particular, H1 has enhanced its unique position between the business community and the academic world and is now functioning as an inkubator, adviser and provider of services to several innovative, high-technology, research and knowledge-based start-ups.

During the last 16 months, H1 has invested a total of approx. DKK 10 million in i 5 new start-ups. The investments have been made via H1's involvement in G1 A/S, which has invested up to DKK 750,000 per start-up projekt with public "preproject kapital". H1 has thus gained experience and accumulated substantial kompetence within the screening, development and financing of start-ups in the preseed stage. H1 has identified signifikant pitfalls in the preseed stage and developed methods and concepts to "overcome" and avoid these. By avoiding the pitfalls, investments in such projects may be particularly successful operations.

Start-ups in the early pre-seed stage experience difficulties in attracting professional investors. There are unfilled need for finance between the "pre-projekt kapital" of the innovation environments and subsequent capital sources. This is why H1 wishes to increase the share kapital in the Capital Company.

...

The Capital Company enters into a management agreement with the Management Company, which will make and follow up on the investments made by the Capital Company in portfolio companies on its behalf. The Management Company will follow these investments very closely.

...

The Capital Company will make a number of investments via the Management Company, which differ substantially from the investments made by traditional venture companies. The primary difference is that the majority of the Capital Company's investments will be in the pre-seed stage, and the average size of the investments will be smaller than those of normal venture investments. Investments in the pre-seed stage will, by definition, be subject to significant elements of risk. The risk and costs of managing these very early investments will be reflected in the "market value" of the relevant investments. It will therefore be possible to make some particularly attractive investments.

The investment criteria of the Capital Company with respekt to areas of investment are as follows:

 • Business areas related to IT, biotechnology and medico.
 • Very early research-based, high-technological or "knowledge-intensive" ideas, concepts or products - at the leading edge of developments.
 • Innovative, new business ideas based on specifik knowledge and decisive new technology applikation.
 • A plausible and profitable market.
 • A competent team to realise the project.
 • Projekts in Danmark or in the ... region.

The objective is for the Capital Company, via the Management Company, to become the leading company in Europe within screening, development and financing of very early research-based, high-technological and innovative knowledge-based business ideas.

...

1. Reason for estabIishing the Capital Company

...

Experince shows that it is diffieult for high-technological research or knowledge-intensive projects to attract investors in the very early stages of investments.

...

This is due to the fact that the start-ups with whom H1 is working are in a very early stage of development and are generally characterised by being "merely" a good, promising business or research idea in the mind of a researcher or entrepreneur. The idea may be described in a Ph.D. dissertation or thesis. Only in a few situations has a business plan, budget or financing plan been prepared.

The development from a promising business idea into a sustainable business model may be very complicated, cumbersome and a demanding process as regards financial resources. The process is characterised by considerable technological, market and personal risks, which deter the vast majority of the financial players in Denmark from investing in these business ideas.

Consequently, there is always a need for considerably more capital than DKK 750,000 to develop the project before the traditional venture capital companies intervene.

The business idea typically requires rather extensive processing before being developed into a commercial and sustainable company mission. This will typically imply a specification and focusing of the idea, revelation and identification of the market needs and technological risks, an early identification of collaborators, competitors and exit possibilities. The process is costly and timeconsuming, and there are several pitfalls on the way.

...

The lack of venture and competent capital implies that the great potential of these projects is not exploited. The object of the Capital Company is to provide capital to these new innovative startups.

...

The Need for a Capital Company

Via the Innovation Environment Scheme - in which H1 operates - it is possible to invest up to DKK 750,000 as "pre-project capital" in selected projects. The funds are spent e.g. on developing a prototype or a beta version, performing required tests and trials, preparing and filing patent applications, obtaining advisory services from H1, leasing officer at H1, and on paying salaries to entreepreneurs and employees.

The Danish Ministry of Trade and Industry has recently appointed H1 and H2, the science park in Danmark, a new innovation environment with expected launch on 1 January 2001. The contractual negotiations are expected to be completed before the end of 2000. This new initiative is expected to be in operation for tree to five years, after which the innovation environment scheme will be discontinued. A condition for participating in the new innovation environments is the relevant innovation environments willingness to co-finance the public funds - in the first year by 10 %.

It is H1's experience that the public funds (max. DKK 750,000 per project) from the innovation environment are not sufficient to develop a project so far that it becomes able to attract new investors. On the contrary, there is often still an unfilled need for finance in the most critical part of the company's stage of growth between pre-project and pre-seed.

...

2. Business Plan af the Capital Company

...

Strategy

It is the Capital Company's vision to

 • create the best possible return for the shareholders;
 • be the preferred capital partner for start-ups in the ... region;
 • develop into being among the leading pre-seed capital companies in Europe within its areal of competence;
 • create value for the portfolio companies.

...

The risks of these pre-seed projects are higher and differ substantially from those of traditional venture projects. This applies to the investment stage as well as to the subsequent development and growth stage. H1 has a great deal of competence and experience within these areal, which are all transferred to the Management Company.

...

Exit Strategy

In order to secure that the continued growth possibilities of the Portfolio Companies are not reduced or cut off, the Capital Company will have close contact, via the Management Company, to both Danish and international competent capital sources.

It is the objective of the Capital Company to withdraw as an investor in the Individual Portfolio Company within a period of 2 to 8 years, depending on the line of business of the investment. Usually, exit may thus be expected earlier within the IT area than is the case for other lines of business. The sale of shares may take place e.g. in the following ways:

 • to other sources of capital, venture companies as well as investment funds, pension funds and other institutional investors;
 • to another company (industrial sale);
 • in connection with a listing of the Portfolio Company.

Forecast of the Capital Company's Capital Planning

The condition for the Capital Company's capital planning and scope of activities is that a total amount of DKK 200 million is invested in the Company to cover Investments made in Portfolio Companies and the management fee. Changes in the amount of this capital investment may lead to changes in the Capital Company's planning.

The majority of all portfolio investments in the Capital Company are expected to be made within the first 4 years and a lower number in year 5. The total annual investments in Portfolio Companies (including related allocations) appear from the investment budget below:

Year

Total investments of the year (mill. dkk)

Accum. Investment year-end
(mill. Dkk)

2001

33.450

33.450

2002

36.950

70.400

2003

30.950

101.350

2004

26.000

127.350

2005

6.000

133.350

...

Return on the Capital lnvested

Return on the Capital Company's investments shall as a minimum reach an internal rate of return from portfolio investments of 22% p.a. over 8 years. 22% is in conformity with the market, and the Capital Company should be able to reach this level as the company enters the portfolio companies at an early stage, thereby being able to obtain particularly profitable investments due to proximity, close relations and follow-up.

...

Life of the Capital Company

We wish to establish the Capital Company as a "close-end company" with a life of 8 years. It is possible to extend the life of the Capital Company if not all investments have been realized within 8 years, provided that 2/3 of the share capital agree thereto. Likewise, it will be possible to reduce the life of the Capital Company if all investments have been realised before the expiry of the 8 year period.

...

Summary

The Capital Company's investment strategy and the Management Company's most important tasks are summarised in the table below. However, the size of the ownership interests limed at (at the bottom of the table) is to be based on specific and individuel negotiations with the project owners, and also in consideration of their financial and tax situation.

Summary description of the investment strategy and most important tasks of the Management Compagny

 

Screening

Pre-project

Pre-seed

Seed og GrowthA ...

Continuoous growth and new orientation

Principal activities and characteristics

-Small amount

-News survey

-Technical and expert examinations

-Establish project team

-Focusing of idea

-Prepare business plan

-Partner, market and competitor analysis

-New survey

-Draft contract and establish company

-Investment decision

-Small investment

-Project starter

-Focusing of concept, strategy and exit

-Develop prototype/
beta version

-Find management

-Patent strategy

-Prove concept

-Initiate sales and marketing

-Find competent co-operators

-First customer

-Prepare prospectus
for additional capital

-Small investment

-Develop product

-Devolop business concept

-Hire employees and management

-Professional board of directors

-Marketing, sales and distribution

-First customers and
co-operators

-International sales

-Company initiating the operation stage

-Provide additional Competent capital

-Identify exit strategy

-Product development

-Sales and marketing

-International
distribution

-Management

-Employees

-Implement exit strategy i.e. prospectus for IPO or acquisition of global partner or

-Management

-Product development

-Sales and marketing

-International
distribution

-Employees

-Implement exit strategy, i.e. prospectus for IPO or acquisition of global partner or

Expected investment
per project in
total (DDK)

50,000-100,000

0.5-1 mill

2 mill-10 mill

10 mill-50 mill

20 mill-100 mill

Of this, from the Capital Company
total (DKK)

50,000-100,000

0.5-1 mill

1 mill-5 mill

3-20mill

5-20 mill

Expected
level of risk

Extremely high

Extremely high

Very high

Very high
Medium high

Medium high

Management
Company's
competence

...

...

...

...

 

External partners competence

                                                                        

...

...

The Capital
Company´s aimed
ownership interestsB

None

75 % - 85 %

50 % - 60 %

15 % - 25 %

0 % -15 %

Project owners'
aimed ownership interests

100%

15% - 25%

25% - 35%

20% - 30%

10% - 20%

External investors ownership interestsC

None

None

25 % - 40 %

40 % - 60 %

70 % - 80 %

A In the seed and growth stage, both follow-up investment and syndication will take place in order to maintain ownership interests in the company. The scope of the investment is very dependent on the specific agreements entered into with the project owners on the price in connection with follow-up investments and the risk profile of the project.

B Efforts are made to secure a relatively high ownership interest of the Capital Company from the beginning where the entrepreneur is allotted warrants, which implies that ownership interests and additional financing are returned to the project owner concurrently with satisfactory realization of the milestones of the project.

C Including ownership interests to the employees.

..."

H1 Capital underskrev den 29. juni 2001 den i prospektet omtalte managementaftale med H1 Management A/S. Det fremgår heraf blandt andet:

"...

2

Præamle/Formål

 

2.1.

Formålet med nærværende Managementaftale er at overføre ansvaret for den daglige ledelse og administration af Kapitalselskabet til Managementselskabet, herunder særlig investeringsrådgivning og anden bistand i forbindelse med Kapitalselskabets investering i og besiddelse af ejerandele i Porteføljeselskaber.

 

2.2

Managementselskabets pligter ifølge denne Managementaftale omfatter samtlige de opgaver og ydelser, som er fornødne for en hensigtsmæssig administration og drift af Kapitalselskabet, som nærmere beskrevet neden for under pkt. 5. Som vederlag for samtlige ydelser i henhold til denne Managementaftale oppebærer Managementselskabet de i pkt. 7 beskrevne honorarer.

 

...

 

2.4.

Managementselskabet er et selskab, hvis primære fornål er at finde, undersøge og investere i Porteføljeselskaber samt at administrere Kapitalselskabets kapital i Porteføljeselskaber under behørig hensyntagen til bestemmelserne i nærværende Managenientaftale samt dennes bilag.

 

...

 

5

Managementselskabets forpligtelser

 

5.1

Managementselskabet er forpligtet til at forestå den daglige administration og ledelse af Kapitalselskabet i overensstemmelse med denne aftale og tilhørende bilag samt relevant dansk lovgivning.

 

...

 

5.3.

De pligter, som i den forbindelse påhviler Managementselskabet, svarer til de opgaver, der normalt påhviler et dansk aktieselskabs direktion med tilhørende administration i bred forstand. Således er Managementselskabet blandt andet forpligtet til at tilvejebringe følgende ydelser til Kapitalselskabet:

 
  -  

daglige ledelse, hvorved blandt forstås de forpligtelser, som i følge den i bilag 3 vedhæftede forretningsorden, påhviler direktionen,

  -

 sekretariatsfunktion, herunder særlig sekretariat for Bestyrelsen,

  -

kontoradministration,

  -

bogholderi- og økonomifunktion med henblik på løbende bogføring, månedlige økonomirapporteringer til Bestyrelsen, herunder udarbejde det rapporteringsmateriale, som fremgår af den som bilag 5 til nærværende aftale vedhæftede udkast til skrivelse med anneks 5 til EIF samt udarbejdelse af udkast til årsregnskab m.v. i samarbejde med Kapitalselskabets revisor.

 
 

Opregningen er ikke udtømmende, hvorfor Managementselskabets pligter efter Bestyrelsens nærmere beslutning kan omfatte rimelig ydelser, der ikke er opregnet her.

 

...

 

Managementselskabets honorar

 

7.1.      

Som vederlag for samtlige ydelser i henhold til denne Managementaftale oppebærer Managementselskabet et honorar på de i nærværende pkt. 7 anførte vilkår. Honoraret består af et årligt honorar samt et resultatafhængigt honorar.

 

7.2.

Sålænge denne Managementafale er i kraft, oppebærer Managementselskabet et årligt management honorar. Managementselskabet er i det første (1) år fra den 10. januar 2001 at regne (hvilket er ikrafttrædelsesdagen for den oprindelige managementaftale mellem parterne) og indtil 1. januar 2002 berettiget til at modtage et management honorar på 4,5 % p.a. (ekskl. moms). Fra den 1. januar 2002 til og med udgangen af 2005 betaler Kapitalselskabet til Managementselskabet et årligt honorar svarende til 3,5 % (ekskl. moms) af det samlede kapitalindskud som Aktionærerne i Kapitalselskabet ved Aktionæroverenskomsten har forpligtet sig til at indskyde i selskabet, jf. Aktionæroverenskomsten pkt. 3.1. og 3.2., bilag 2.

 

...

 

7.3.

Efter udløbet af den overfor under pkt, 7.2. omtalte femårige periode betaler Kapitalselskabet til Managementselskabet i tre (3) år et årligt management honorar svarende til 2,5 % (ekskl. moms) af de samlede akkumulerede investeringer ved udgangen af det foregående år.

 

...

 

7.7.

I tillæg til det fast honorar betaler Kapitalselskabet til Managementselskabet et resultatafhængigt honorar svarende til 20 % af det beløb, hvormed de samlede udlodninger til Aktionærerne fra Kapitalselskabet med tillæg af selskabets egenkapital ifølge balancen i indgangsregnskabet til likvidationen, jf. aktieselskabslovens § 122, før afsættelse af resultatafhængigt honorar, overstiger den i Kapitalselskabets indskudte kapital med tillæg af en årlig forrentning på 8 % (hurdlerate).

 
 

Hvis der gennemføres et samlet salg af Aktionærernes aktier i Kapitalselskabet, jf. aktionæroverenskomstens pkt. 9.4, betaler Kapitalselskabet til managementselskabet i tillæg til det faste honorar et resultatafhængigt honorar svarende til 20 % af det beløb, hvormed de samlede udlodninger til Aktionærerne fra Kapitalselskabet med tillæg af aktionærernes nettoprovenu (før fradrag af resultatafhængigt honorar i Kapitalselskabet) ved salget af Aktionærernes aktier i Kapitalselskabet, overstiger den i Kapitalselskabet indskuds kapital med tillæg af en årlig forrentning på 8 (hurdlerate).

H1 Capital har under sagen oplyst, at medarbejderne i managementselskabet efter foretagelsen af en investering i et porteføljeselskab udførte følgende arbejdsopgaver for H1 Capital:

 • Varetagelse af bestyrelsespost
  -Almindeligt bestyrelsesarbejde
  -Deltagelse i møder
  -Materiale gennemgang
  -Gennemgang af budgetter

 • Halvårsplaner
  -Udarbejdelse af interne halvårsplaner for hvert enkeltselskab, om hvad der skal til for at sikre, at selskabets værdi forøges.
  -Udmøntning af halvårsplanen ved dialog med selskabet og intern opfølgning på halvårsplaner
  -Strategiske overvejelser om porteføljeselskabets forretningsgrundlag og udvikling

 • Finansiering af porteføljeselskabet
  -Sikring af kapitalen i porteføljeselskabet
  -Management er ofte drivkraft i ny kapitalrejsning til porteføljeselskaber
  -Overvejelser om evt. nye investeringer/opfølgningsinvesteringer ved løn eller kapitalindskud
  -Henvendelser til og forhandlinger med evt. nye investorer om kapitaltilførelse, herunder forhandling om prissætning af porteføljeselskabet, aktionæroverenskomst m.v.
  -Drøftelser og forhandlinger med iværksætterne/stifterne om tilførsel af ny kapital til porteføljeselskabet

 • Drøftelser om udvikling
  -Drøftelser med de øvrige investorer om porteføljeselskabets virksomhed og fremtid
  -Drøftelser med potentielle nye investorer eller business angels.
  -Drøftelser med potentielle og aktuelle kunder, samarbejdsparter, leverandører

 • Møder/præsentation
  -Møder og udlandsrejser for at præsentere porteføljeselskaber for evt. nye investorer, joint venture partnere eller samarbejdsrelationer
  -Deltagelse i div. konferencer om hvad sker i markedet samt evt. at præsentere det enkelte selskab

 • Generelle forhold
  -Drøftelser med universiteter, væksthuse m.v. om nye investeringsemner og samarbejder
  -Networking og samarbejde med diverse eksperter, andre venture selskaber, foreninger (herunder G2 Capital and G3 Association.
  -Informationer til Capitals bestyrelse og ejere om porteføljeselskabernes udvikling

 • Diverse
  -Gennemgang af materiale, analyser, rapporter m.v. fra og om porteføljeselskaberne
  -Evt. ændringer af businessplan, budgetter, udviklingsplaner m.v.
  -Drøftelser med ledelsen om ressource situation i selskaberne (kapital, personale m.v.)
  -Evt. gennemgang af porteføljeselskabernes væsentlige kontrakter og dokumenter

..."

Regnskabernes beskrivelse af anvendt regnskabspraksis

I H1 Capitals årsrapport for 2001, der dækker perioden fra den 8. november 2000 til den 31. december 2001 og er underskrevet af selskabsdirektion og bestyrelse den 7. februar 2002, hedder det om den anvendte regnskabspraksis blandt andet:

"...

Udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 30% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og udgifter ikke indgår i resultatopgørelsen og i den skattepligtige indkomst i samme periode.

Udskudt skat vedrørende investeringer oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene forventes besiddet udover 3 år, hvorefter skatten bortfalder.

..."

Af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2002, underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse den 18. februar 2003, fremgår blandt andet:

"...

Investeringer

Ændringer i markedsvilkårene har bl.a. betydet, at H1 Capital A/S i dag har en længere exit horisont for de enkelte investeringer. Derfor har H1 Capital A/S i årets løb fokuseret på at tilpasse aktivitetsniveauet i porteføljeselskaberne og i H1 Management A/S til disse vilkår. Der er gennemført opfølgningsinvesteringer i porteføljeselskaber, og for at øge udbudet af nye investerier til H1 Capital A/S er der endvidere foretaget investeringer i nye virksomheder under innovationsmiljøet.

..."

Om den anvendte regnskabspraksis i relation til udskudt skat vedrørende kapitalandele i porteføljeselskaber hedder det i årsrapporten for 2002 blandt andet:

"...

Udskudt skat

...

Udskudt skat vedrørende kapitalandele i porteføljeselskaber oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene forventes besiddet ud over 3 år, hvorefter skatten bortfalder.

..."

I H1 Capitals årsrapporter for 2003-2007 er anvendt en identisk formulering af afsnittet om anvendt regnskabspraksis i relation til udskudt skat vedrørende kapitalandele i porteføljeselskaber. I årsrapporten for 2008, der er underskrevet af direktion og bestyrelse den 27. februar 2009, er denne passus udeladt.

Udviklingen i H1 Capitals aktiviteter

I et udateret notat udarbejdet af daværende direktør i H1. Capital, VT, til brug for Landsskatterettens behandling af sagen er blandt anført følgende:

"...

1.3 H1 Capital og H2 Innovation

H1 Capital blev stiftet i januar 2001. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der er udpeget af investorerne. Det er endvidere en direktør i selskabet, som har ansvaret for driften. H1 Capital er en pengetank, hvor kapitalen fra investorerne kommer ind og investeres fra dette selskab. Det er H1 Capital der ejer anparter/aktier i porteføljeselskaberne. Derfor er der som sådan ikke andre aktiviteter i selskabet, end hvad der er reguleret i selskabets forretningsorden og har med bestyrelsen og aktionærerne at gøre.

H2-H1 Innovation er det innovationsmiljø, som H1 A/S ejer sammen med H2. H2 Innovation finansieres ligesom de øvrige innovationsmiljøer i Danmark, via en årlig bevilling fra Videnskabsministeriet. Da innovationsmiljøordningen blev startet tilbage i 1998, gav det mulighed for at investere ca. DKK 750.000 per virksomhed. Det viste sig hurtigt, at der skal langt mere kapital til, hvis virksomhederne er teknologivirksomheder indenfor IT og biotek, som skal bygges op fra bunden. Og hvis et af målene er, at investorerne skal tjene penge på deres investeringer. Det tager mange år og kræver meget kapital at bygge, udvikle og exit'te (dvs. sælge til andre aktører) denne type af virksomheder.

..."

Der er til brug for sagen af H1 Capitals revisor vedrørende selskabet udarbejdet en "Statusopgørelse af skattemæssig tab/avance for porteføljeinvesteringer", hvoraf fremgår følgende:

[Udeladt.red.SKAT]

Som det fremgår af en note, er der i statusopgørelsen ikke medtaget udbytter for 2004-2006, der alle var skattepligtig indkomst. H1 Capitals skattepligtige renteindtægter for perioden 2002-2007 fremgår heller ikke af oversigten. Renteindtægterne, der stammede fra bank og porteføljeselskaber, udgjorde ifølge H1 Capitals årsrapporter årligt mellem 990.000 kr. og knap 1.500.000 kr.

I årene 2001-2007 har H1 Capital foretaget følgende investeringer i og afhændelser af porteføljevirksomheder:

[Udeladt.red.SKAT]

Som det fremgår heraf har H1 Capital i perioden besiddet aktier eller anparter i 32 porteføljeselskaber. I 4 af disse selskaber havde man en ejerandel på mere end 25 %, hvilket indtil 2005 var grænsen for at opnå skattefrit udbytte.

12 af porteføljeselskaberne blev solgt med virkning fra den 1. december 2004. Ifølge H1 Capitals årsrapport for 2004 skete der et samlet salg af de 12 virksomheder til G4 Capital Denmark K/S til den bogførte værdi på i alt 2,9 mio. kr. G4 Capital Denmark K/S blev etableret pr. 1. december 2004 med et samlet kapitalgrundlag på 309 mio. kr., herunder 156 mio kr. fra investorer i H1 Capital, med det formål at investere i nye forskningsbaserede virksomheder i Danmark og Sverige.

Sammensætningen af H1 Capitals aktiver i årene 2001 til 2007 var efter det oplyste som følger:

År

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Beløb i TDKK

Kapitalandele i porteføljeselskaber

19.498

20.749

50.277

63.586

67.668

75.195

68.422

 

31 %

28 %

57 %

70 %

66 %

67 %

82 %

Konvertible gældsbreve i porteføljeselskaberne

-

56

3.328

5.961

93

5.849

-

 

0 %

0 %

4 %

7 %

0 %

5 %

0 %

Tilgodehavender

107

56

3.328

5.961

93

5.849

-

 

0 %

0 %

4 %

7 %

0 %

5 %

0 %

Likvide beholdninger

42.804

40.258

31.459

17.285

24.971

30.268

14.952

 

69 %

54 %

36 %

19 %

24 %

27 %

18 %

Aktiver i alt

69.409

74.671

88.040

90.910

102.843

112.762

83.374

 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Det fremgår af H1 Capitals årsrapporter, at selskabet i hvert af regnskabsårene 2001 til 2008 havde negativ skattepligtig indkomst.

Aktionær- og anpartshaveroverenskomster i porteføljeselskaberne

Det er oplyst, at der ved H1 Capitals investering i porteføljeselskaber generelt blev indgået aktionæroverenskomster uden bestemmelse om omsætningsbegrænsninger for H1 Capital.

Ved aktionæroverenskomsten for porteføljeselskabet P1 A/S, underskrevet den 27. juni 2003, havde aktionærerne, herunder H1 Capital, over for hinanden forpligtet sig til at købe aktier for et nærmere fastsat beløb ved stiftelsen af selskabet og at indskyde yderligere aktiekapital ved opnåelse af nærmere definerede "milestones". Om "Investment exit" fremgår det af aktionæroverenskomstens afsnit 8.4:

"Therefore, with effect from 30 June 2007, the Parties shall jointly appoint a financial and a legal advisor to be in charge of the advisory services if an admission of securities to trading on a regulated marked or, alternatively, a sale of the Company, and the realisation of such admission or sale should be decided by the Parties, with respect of clause 6 in this Shareholders' Agreement. The investors have the right to suggest and approve financial advisors and legal advisors. The Company, in whose interest the attempt is made at realising the capital increase by an admission of the securities to trading on a regulated marker, shall pay the expenses for such financial and legal advisors. Each of the Parties shall pay the expenses for their own advisors. Notwithstanding anything to the contrary in this clause 8.4, the Board of Directors is on one or several occasions by unanimous decision entitled to postpone the above-mentioned time limit (i.e. 30 June 2007) with up to 18 month.

..."

I anpartshaveroverenskomsten vedrørende porteføljeselskabet P2 Technology ApS, underskrevet den 4. november 2003, fremgår om "Exit and Funding Provisions" blandt andet:

"To the extent that no Exit has been achieved by January, 1 st 2008, Parties representing 60 % of the Securities in the Company shall be entitled to require the Board of Directors to engage a reputable investment bank to arrange a transfer of all of the assets of the Company or the shares the Company to a third party.

..."

Denne bestemmelse blev gentaget i den anpartshaveroverenskomst, underskrevet den 26. februar 2008, der afløste den oprindelige anpartshaveroverenskomst vedrørende selskabet.

I anpartshaveroverenskomsten vedrørende porteføljeselskabet P3 Limit ApS, underskrevet den 29. december 2006, var der i exit-klausulen fastsat bestemmelser for det tilfælde, at investeringen ikke var afhændet inden den 31. december 2009.

Forklaringer

SL har forklaret blandt andet, at han har været bestyrelsesformand i H1 Capital, siden selskabet blev stiftet i december 2000. Han er uddannet økonom og har tidligere været direktør i F6 Bank og medlem af direktionen i F7 Bank. Han har fra forskellige formandshverv stor erfaring med arbejdet i venture-fonde. H1 Capital blev stiftet af H3, som ønskede at etablere et kapitalselskab, der sammen med statslige forskermidler kunne investere i nyoprettede virksomheder på et meget tidligt stadium. H1 Capital er ikke et traditionelt venture-selskab, men satser snarere på at udvikle selskaber og sælge dem til de egentlige venture-fonde.

Han var i efteråret 2000 med til at udforme prospektet for H1 Capital og kontakte investorer. På grund af risikoen ved den type investeringsvirksomhed ønskede man at investere så lidt som muligt i begyndelsen og i stedet opsætte mål for fortsat investering i selskabet. Det lå således i forretningskonceptet, at man investerede i etaper, og blev målene ikke nået, stoppede man investeringerne. Der er senest besluttet en opfølgningsinvestering på cirka 1 mio. kroner i virksomheden P3 Limit som følge af, at et påtænkt salg af virksomheden, som ville have genereret et betydeligt overskud på investeringen, er blevet udskudt på grund af finanskrisen. H1 Capital har i dag ikke flere midler at investere for.

Det var oprindeligt tanken at afhænde porteføljeselskaberne efter få år, men forholdene i IT-branchen og angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 nødvendiggjorde en ændring af denne strategi. De traditionelle investorer, herunder venture-fonde, gik ind i selskaberne på et langt senere stade i virksomhedernes udvikling end hidtil. Dette udskød salget af virksomhederne i måske 4-5 år, ligesom prospektets omtale af tilsigtet ejerandel aldrig blev nået. Den opfattelse af H1 Capitals investeringshorisont, som den tidligere direktør VT har givet udtryk for i et notat til skattevæsnet, herunder at det tager mange år og kræver megen kapital at bygge, udvikle og "exit'te" porteføljeselskaberne, passer fint på selskabets situation efter den 11. september 2001. Som følge af markedssituationen er H1 Capitals levetid, der oprindeligt var fastsat til 8 år, nu forlænget til 2010 med mulighed for yderligere forlængelse. Der er fortsat 2-3 investeringer tilbage, som kan give et pænt overskud.

Det er selskabets revisorer, der har formuleret afsnittet i H1 Capitals regnskab om anvendt regnskabspraksis. Han har ikke tidligere været opmærksom på afsnittet om "udskudt skat", og bemærkningen i dette afsnit om, at kapitalandelene forventes besiddet i længere tid end 3 år, var og er ikke korrekt. Der er formentlig på dette punkt tale om en anvendelse af revisionsfirmaets faste koncept, som ikke passer på H1 Capitals situation. Det har altid været tanken at afhænde porteføljeselskaberne så hurtigt som muligt og gerne inden for de første 3 år, men det har i praksis vist sig ikke at være muligt.

Managementselskabet udøvede aktivt ejerskab på investeringerne på vegne af H1 Capital med hyppig opfølgning på porteføljeselskabernes drift. Der var ikke tale om arbejde, som man kunne fakturere over for de pågældende virksomheder, og pengene hertil skulle i givet fald være kommet fra investorerne selv, idet der ikke i øvrigt var penge i porteføljeselskaberne til at betale for manegementselskabets engagement. Managementselskabet indførte ikke bogføring og markedsføring for virksomhederne. Bistanden til porteføljeselskaberne var alene båret af et ønske om at sikre H1 Capitals investeringer i lighed med den rådgivning, banker yder for at sikre deres investeringer i nødlidende virksomheder.

Anbringender

Skatteministeriet har til støtte for de principale påstande gjort gældende, at de af H1 Capital afholdte udgifter til "management fee" ikke er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde skattepligtig indkomst. Der er i denne sag tale om investeringer, der er foretaget med henblik på at opnå skattefri avancer, idet det var hensigten at besidde aktierne i mere end 3 år. Det følger af investeringernes karakter, at det - når man starter med meget tidlige virksomheder - tager mange år at bygge, udvikle og senere "exit'te" denne type virksomheder, hvilket også har fundet udtryk i H1 Capitals prospekt og årsrapporter for 2001-2007. Under disse omstændigheder må det i det mindste påhvile H1 Capital at bevise, at investeringerne havde et andet sigte, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Der har ikke været skattepligtige indtægter, af betydning i selskabet. Det forhold, at H1 Capital i 2002-2004 realiserede tab på aktier ejet under 3 år, skal tilskrives den høje risiko, der er forbundet med denne type investeringer og skyldes lukning af porteføljeselskaber, der ikke var profitable. H1 Capital er alene berettiget til fradrag for et mindre beløb, skønsmæssigt fastsat til 50.000 kr. pr. år, for helt almindelige administrationsomkostninger i de pågældende indkomstår, hvilket beløb er fratrukket i påstandsbeløbene i den principale påstand i forhold til det af Landsskatteretten godkendte fradrag. Det må i relation til administrationsomkostningernes størrelse tillægges processuel skadevirkning, at H1 Capital ikke har ønsket at medvirke til at fastlægge det efter selskabets opfattelse rigtige beløb, således at det af ministeriet skønsmæssigt fastsatte beløb må lægges til grund.

Til støtte for de subsidiære påstande har Skatteministeriet anført, at såfremt en del af udgifterne til "management fee" må anses for at være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, så er 75 % af de afholdte udgifter ikke fradragsberettigede udgifter til formueadministration. Der er derimod i vidt omfang tale om udgifter til ledelse af porteføljeselskaberne, idet managementselskabet udøvede et meget omfattende ledelses- og bestyrelsesarbejde, som slet ikke havde karakter af formueadministration. Størstedelen af udgifterne burde derfor retteligt have været båret af porteføljeselskaberne. Da disse udgifter ikke vedrører administration eller rådgivning i forbindelse med forvaltningen af H1 Capitals formue, er H1 Capital ikke rette omkostningsbærer i relation til disse udgifter. Fordelingen af selskabets udgifter til "management fee" på henholdsvis fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter svarer til den fordeling, som tidligere er skønnet af SKAT, og som er baseret på H1 Capitals egne oplysninger om anvendeIsen af forbrugt tid i managementselskabet.

H1 Capital har til støtte for frifindelsespåstanden i første række gjort gældende, at det omtvistede "management fee"dækker over H1 Capitals udgifter til formueadministration og -forvaltning og er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor udgiften er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Bevisbyrden for, at H1 Capital specifikt har foretaget sine investeringer med henblik på at opnå udbytter og/eller avancer, der ikke er eller kun rent undtagelsesvist vil være skattepligtige, påhviler Skatteministeriet. Det giver ikke mening for H1 Capital at ønske fradrag, hvis det var hensigten, at samtlige indtægter skulle være skattefri. H1 Capitals formål var at opnå et afkast af investorernes kapital, uanset om dette var skattepligtigt eller skattefrit for H1 Capital, og prospektet indeholder da heller intet krav om et minimum på 3 års ejertid. Der blev løbende foretaget opfølgningsinvesteringer, og der er intet grundlag for at antage, at de herved erhvervede ejerandele først ville blive afstået efter 3 år. En gennemgang af H1 Capitals regnskaber viser, at H1 Capital i overvejende grad realiserede skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede tab, hvilket undestreger at H1 Capitals dispositioner ikke var betinget af skattemæssige hensyn.

I forhold til Skatteministeriet subsidiære påstande har H1 Capital anført, at det i sagen omhandlede "management fee" er forhandlet mellem uafhængige parter og er helt sædvanligt og i overensstemmelse med praksis inden for "venture" og "private equity". Der er intet i statsskatteloven eller dens forarbejder, der tilsiger, at "management fee" alene kan være delvist fradragsberettiget. På pensionsområdet har lovgiver accepteret fradrag for, at formueforvaltningsudgifter, som tillige omfattede de til tider anseelige omkostninger, der er forbundet med at overvåge investeringer. Managementselskabets arbejde vedrørende porteføljeselskaberne kan ikke anses for at overstige, hvad der er sædvanligt i relation til varetagelse af et aktivt ejerskab, når tillige henses til karakteren af de virksomheder, som investeringerne angår. Arbejdet med porteføljeselskaberne er i det hele udført for at opnå H1 Capitals formål, som er forrentning af investorernes kapital primært ved opnåelse af avance ved salg af andele i porteføljeselskaberne. Hermed har H1 Capital alene varetaget sin egen ejerinteresse, hvorefter der ikke er tale om udgifter, som rettelig burde have været afholdt af porteføljeselskaberne. H1 Capital er overvejende minoritetsaktionær i porteføljeselskaberne sammen med andre eksterne investorer og kan ikke anses for at have sammenfaldende interesser med porteføljeselskaberne. Dermed må indbyrdes transaktioner i det omfang, de måtte foreligge, antages at være sket på armslængdevilkår og kan på ingen måde henføres til driften af porteføljeselskaberne.

Til støtte for den nedlagte hjemvisningspåstand har H1 Capital gjort gældende, at i det omfang, der måtte være grundlag for at nægte fradrag for en del af den afholdte udgift til "management fee", bestrides Skatteministeriets skøn over størrelsen heraf. Sagen må i overensstemmelse med sædvanlig praksis herefter hjemvises til fornyet behandling hos skattemyndighederne med henblik på den beløbsmæssige opgørelse af dette fradrag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er en betingelse for fradragsretten for driftsomkostningerne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. Dette er fastslået ved Østre Landsrets dom, SKM2009.555.ØLR, og parterne har for landsretten varet enige herom.

H1 Capitals indtægt ved salg af ejerandele i porteføljeselskaberne var som udgangspunkt skattefri, hvis ejerandelene i perioden 2001 til 2003 afhændes efter mere end 3 år.

Af prospektet vedrørende H1 Capital fremgår, at selskabet forventedes at trække sig tilbage som investor i porteføljeselskaberne inden for en periode på 2 til 8 år. I selskabets årsrapport for årene 2001-2007 er det for hvert år anført, at udskudt skat vedrørende investeringer alene oplyses i noterne, idet kapitalandelene forventedes besiddet ud over 3 år, hvorefter skatten bortfalder. Endvidere fremgår det af årsrapporten for 2002, at ændringer i markedsvilkårene blandt andet indebar, at selskabet nu havde "en længere exit horisont for de enkelte investeringer." Endeligt anføres det i det notat, som selskabets daværende direktør, VT, udarbejdede til brug for Landsskatterettens behandling af sagen, at det "tager mange år... at bygge, udvikle og exit'te (dvs. sælge til andre aktører) denne type af virksomheder", som udgør H1 Capitals porteføljeselskaber.

Herefter må landsretten lægge til grund, at det honorar, som H1 Capital betalte for H1 Managements varetagelse af selskabets interesser i overensstemmelse med managementsaftalen af 29. juni 2001, i det væsentlige vedrørte erhvervelse af skattefri indkomst, hvorfor betingelserne for fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke er opfyldt.

H1 Capitals indtægter og opfølgningsinvesteringer i porteføljeselskaberne kan under hensyn til det ovenfor anførte ikke føre til andet resultat.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets påstand til følge.

Efter sagens udfald skal H1 Capital betale 300.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Beløbet dækker en under hensyn til sagens omfang og karakter skønsmæssigt fastsat udgift til advokat og til mangfoldiggørelse af ekstrakt og materialesamling samt 4.000 kr. i retsafgift.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 Capital A/S, skal anerkende, at selskabets skattepligtige indkomst forhøjes for indkomståret 2001 med 10.887.500 kr., for indkomståret 2002 med 13.075.000 kr. og for indkomståret 2003 med 13.075.000 kr.

I sagsomkostninger skal sagsøgte inden 14 dage betale 300.000 kr. til sagsøgeren Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.