Dato for udgivelse
27 jan 2010 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 dec 2009 09:49
SKM-nummer
SKM2010.60.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-305/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, bevis, benyttelse, udlejning
Resumé

Sagsøgeren solgte et sommerhus (sommerhus 1), der havde været anvendt til udlejning og ønskede avancen fra salget fritaget for ejendomsavancebeskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagsøgeren havde ejet sommerhus 1 i en periode på 10 måneder, hvoraf sommerhuset havde været beboeligt i 7½ måneder. Sagsøgeren ejede tillige et andet sommerhus (sommerhus 2) samt en ubebygget grund i samme sommerhusområde (sommerhus 3). Efter at sagsøgeren solgte sommerhus 1, købte sagsøgerens hustru en ny grund i samme sommerhusområde (sommerhus 4) og sagsøgeren bebyggede sommerhus 3.

Under sagen havde sagsøgeren fremlagt oplysninger om forbrug af el og vand samt 6 erklæringer fra forskellige venner og familie, som alle ifølge de pågældende erklæringer havde opholdt sig i sommerhus 1 sammen med sagsøgeren og dennes familie. Endvidere havde sagsøgeren fremlagt en erklæring fra ejeren af det udlejningsfirma, som sommerhuset var tilknyttet, om, at denne havde besøgt sagsøgeren i sommerhuset.

Under hovedforhandlingen afgav udlejeren samt ophavsmanden til en af erklæringerne vidneforklaring. Sidstnævntes forklaring vedrørte ophold i sommerhuset i perioden under og efter, at sommerhuset blev solgt.

Byretten udtalte, at oplysningerne om forbrug af el og vand ikke kunne benyttes som et afgørende bevis for, at sagsøgeren og dennes familie havde benyttet sommerhuset i ejerperioden. Retten fandt imidlertid, at sagsøgeren ved sin forklaring, de afgivne vidneforklaringer og de i øvrigt i sagen foreliggende oplysninger havde ført bevis for, at sagsøgeren og dennes familie i ejerperioden reelt havde benyttet sommerhuset til private formål. Retten udtalte i den forbindelse, at retten havde lagt betydelig vægt på den forklaring, som ejeren af udlejningsfirmaet havde afgivet om sit besøg i sommerhuset, samt den detaljerede forklaring, som det andet vidne havde afgivet.

Skatteministeriet blev herefter dømt til at anerkende, at sommerhuset kunne afstås skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2
Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.6.1

Parter

  1. A
    (Advokat Christian Bachmann)
  2. mod
  3. Skatteministeriet
    (Kammeradvokaten v/Adv.fm. Mia Tholstrup Gedbjerg)

Afsagt af byretsdommer

  1. Niels Bjerre

Parternes påstande

Denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt As avance ved salg af et sommerhus beliggende ...1 er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagen er anlagt den 6. marts 2009, og sagsøger har under sagen nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal tilpligtes at anerkende, at ejendommen ...1, kan afstås skattefrit.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten afsagde den 5. december 2008 følgende kendelse vedrørende As skatteansættelse for indkomståret 2005:

"...

Skatteankenævnet har opgjort klagerens skattepligtige avance ved salget af ejendommen ...1 til 355.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren driver selvstændig erhvervsvirksomhed som butiksindehaver, ligesom han driver et solcenter og har udlejningsvirksomhed med fast ejendom.

Klageren erhvervede den 31. marts 2004 ejendommen ...1. På erhvervelsestidspunktet var ejendommen ikke bebygget. I perioden fra erhvervelsen og indtil den 10. juli 2004 opførte klageren et sommerhus på ejendommen. Sommerhuset havde et samlet beboelsesareal på 80 m2, med 2 toiletter, bad og køkken.

Klageren solgte ejendommen ved skøde af 17. februar 2005.

Klageren har oplyst, at sommerhuset var klar til indflytning pr. 1. juli 2004.

På salgstidspunktet ejede klageren desuden sommerhuset ...2, som klageren havde ejet siden 28. oktober 2002, og som var beliggende ca. 6 km fra ...1. Sommerhuset havde et samlet beboelsesareal på 78 m2, med eget toilet, bad og køkken.

Det er oplyst, at klageren har udlejet ejendommen ...1 i perioden fra den 10. juli 2004 frem til den 9. januar 2005.

Klageren har foretaget følgende ejerreservationer af sommerhuset i ejertiden

1. januar til 10. juli 2004, inden start af udlejningen
31. juli til 7. august 2004
2. oktober til 16. oktober 2004
12. februar til 19. februar 2005

Af forbrugsoplysninger fra ejendommen fremgår, at der har været et elforbrug på i alt 1.577 kWh i 2004, hvoraf de 745 kWh relaterer sig til de ejerreserverede perioder.

Der er endvidere fremlagt erklæringer fra flere personer vedrørende deres ophold i ejendommen sammen med klageren.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8 medregnes fortjenesten dog ikke ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, såfremt disse har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele perioden, hvori denne har ejet ejendommen. Reglen i stk. 1 gælder tillige sommerhuse og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele perioden, hvor denne har ejet ejendommen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 (sommerhusreglen).

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har godtgjort eller sandsynliggjort, at ejendommen ...1 har været anvendt til privat formål for klageren eller hans husstand i en del af eller hele ejerperioden.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren i hele ejerperioden har haft ejendommen ...2 til rådighed, der er beliggende ca. 6 km fra ...1, samt at de fremlagte ejerreservationer og forbrugsoplysninger ikke dokumenterer, at klageren eller hans husstand har anvendt ejendommen i ejerperioden.

..."

Det fremgår af sagens oplysninger, at det omhandlede sommerhus blev solgt ved betinget skøde af 17. februar 2005 med overtagelse pr. 1. marts 2005 for en købesum på 1.195.000 kr.

I handlen medfulgte alt det i huset værende inventar. Der medvirkede ikke ejendomsmægler i forbindelse med handlen.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at der fra As private bopæl i ...4 og til sommerhuset er en afstand på ca. 40 km. Familiens andet sommerhus beliggende på ...2, blev i forbindelse med en bodeling i 2006 overdraget til sagsøgerens hustru. Sagsøgerens hustru modtog endvidere i forbindelse med bodelingen en sommerhusgrund beliggende ...3 erhvervet pr. 1. september 2005.

Det fremgår videre af sagens oplysninger, at der vedrørende de to sommerhuse beliggende henholdsvis ...2, og ...1 var indgået en udlejningsaftale med G1 Feriehusudlejning. Der er under sagen fremlagt en kalenderoversigt for perioden fra juni måned 2004 til februar måned 2005 med en angivelse af såkaldte ejerspærringer for begge sommerhuse, udlejningsperioder for ...1, sagsøgers hustrus ferier samt de perioder, hvor sagsøgeren ifølge egne oplysninger har afholdt ferie med sin familie i sommerhuset beliggende ...1. Sagsøgeren har således anført, at han har anvendt det pågældende sommerhus i ca. 48 dage.

Sagsøgeren har som dokumentation for benyttelsen af sommerhuset fremlagt seks erklæringer fra forskellige venner og familie, som alle ifølge de pågældende erklæringer har opholdt sig i sommerhuset ...1 sammen med sagsøgeren og dennes familie. Der er endvidere fremlagt forskellige andre erklæringer, herunder en erklæring af 28. maj 2009 fra DJ, G1 Feriehusudlejning.

Sagsøgeren har ud over opgørelsen over elforbrug nævnt i kendelsen fra Landsskatteretten fremlagt en yderligere opgørelse over elforbrug, hvor forbruget for så vidt angår de ejerreserverede perioder er opgjort til 587 kWh.

Dansk Energi har oplyst, at der for så vidt angår alle fritidshuse i Danmark i 2008 har været et gennemsnitsforbrug på 2.972 kWh.

Det oplyste vandforbrug for sommerhuset er for perioden 1. juni 2004 til 31. december 2004 opgjort til 15 m3 og for perioden 1. januar 2005 til 28. februar 2005 til 25 m3.

MN, Skive, har i en fremlagt erklæring af 26. august 2009 udtalt, at hun i forbindelse med købet af sommerhuset på ...1 den 15. februar 2005 kontaktede sagsøgeren uopfordret. Hun ønskede således at købe et sommerhus i området, og på grund af personligt kendskab til sagsøger tog hun uopfordret kontakt til ham.

Skorstensfejermester TD har i en erklæring af 2. maj 2009 oplyst, at han den 16. februar 2005 var på adressen ...1 for at foretage syn på skorsten og brændeovn, og at sagsøgeren under dette syn var til stede.

Parts- og vidneforklaringer

A har forklaret, at han i 2002 købte sommerhuset på ...2. Der var tale om et sommerhus opført i 1995. Han kan godt lide området, som ligger tæt på hjemmet i ...4. Sommerhuset indeholder ikke spabad, men sauna. Familien havde for vane at benytte sommerhuset i weekender, samt uge 7 og 42 sammen med de to børn. Han arbejder som privat forretningsdrivende om lørdagen, men kan uden problemer køre til og fra arbejde. Udlejningsaftalen med G1 Feriehusudlejning var blandt andet reguleret, således at familien havde ejerreserveret uge 7 og uge 42. Familien kunne også godt benytte sommerhuset udenfor perioden for ejerreservation, hvis huset ikke var udlejet. Han vil tro, at lejeindtægten for ...2 har ligget på cirka 20.000-30.000 kr. årligt. ...2 er lukket ned om vinteren. Ved afslutning af et lejemål var det normalt sommerhusudlejeren, som foretog aflæsning af elmåler, og hvis ikke sommerhuset stod til genudlejning, blev temperaturen reguleret ned til 5 grader. Under en cykeltur i området blev han opmærksom på en ubebygget grund ...1, som han erhvervede med virkning fra marts 2004. Han havde ikke noget byggeprojekt, men kendte en tømrermester, som godt kunne tænke sig at få en entreprise. Der blev herefter opført et sommerhus på grunden. Sommerhuset indeholder spabad og sauna, 2 toiletter, hems og gulvvarme. ...1 var beboeligt før den 10. juli 2004. Udlejningsfirmaet udarbejdede en skitse over sommerhuset, inden det var færdigopført, samt et modelfoto, som blev indrykket i udlejningskataloget. Sagsøgerens egen familie boede i det nyopførte hus i perioden 1. juli til 9. juli 2004. Alle møbler var da indkøbt og leveret.

Sagsøgeren har om sine ejendomme forklaret, at huset på ...5 er et mindre byhus, som er udlejet. Ejendommen på ...4 er privatboligen, mens ...6 er en forretningsejendom, som blev solgt, hvorefter han købte ejendommen i ...7, hvor han fortsatte med sin lædervarerforretning. ...8 er en andelsbolig, som oprindeligt blev erhvervet med henblik på beboelse for sagsøgerens svigerforældre. Senere overtog hans fraskilte kone andelsboligen, som nu endeligt er solgt. Derudover driver sagsøgeren et solcenter i ...9 fra lejede lokaler. Han købte en ubebygget grund beliggende ...10 i august måned 2004. Den pågældende ejendom blev bebygget i 2005, efter at han havde solgt ...1. Sagsøgerens daværende svoger havde inden da købt ..., og de blev enige om, at bygge to ens huse ved siden af hinanden. Ejendommen ...3, som er en ubebygget sommerhusgrund, ligger tæt ved ...10.

Sagsøgeren har endvidere i relation til salget af ...1 forklaret, at han i februar måned 2005 i uge 6 eller 7 blev kontaktet af MN, som ønskede at købe sommerhuset. Det hele gik meget stærkt, og han var i starten ikke indstillet på at sælge. MN gav imidlertid et bud, som han ikke kunne sige nej til, og hele handlen blev klaret i løbet af en uges tid.

Sagsøgeren kan bekræfte, at han og familien har haft besøg af de venner og familie, som er nævnt i de fremlagte erklæringer. Han kan i relation til erklæringen af 13. april 2008 afgivet af SV huske, at SVs kone, EV, lige var blevet brystopereret, inden SV og EV ankom til huset. Ægteparret boede hos dem i perioden 13. februar til 19. februar 2005. Sagsøgerens kone opholdt sig hele ugen i huset, mens han selv var en enkelt tur i ...4 for at skrive under på skødet til MN. Han kan også huske, at de alle var en enkelt tur i .... Med hensyn til skorstensfejerens besøg den 16. februar 2005 kan han huske, at han blev tilbage i sommerhuset for at vente på skorstensfejeren, mens de andre var gået en tur. DJ var i uge 42 2004 også på besøg i huset, hvor sagsøgeren og DJ foretog en gennemgang af lejekontrakten. MN ville i øvrigt gerne frigøres fra udlejningskontrakten med G1 Feriehusudlejning, men dette kunne ikke umiddelbart lade sig gøre. Sagsøgeren kan vedstå, at han sammen med sin familie har benyttet sommerhuset i de perioder, der er angivet med grønt på det fremlagte skema. Familiens børn var ofte med under opholdet i sommerhuset, dog ikke i uge 41, da børnene skulle passe deres skolegang. Ingen af sagsøgerens huse er i øvrigt blevet købt med henblik på videresalg. Årsagen til, at familien benyttede huset i begyndelsen af juli måned 2004, var, at de selv ville afprøve huset, inden det blev udlejet. I uge 32 kørte både han og hustruen frem og tilbage på arbejde. Med hensyn til udlejningen af de to sommerhuse i juli måned 2004 var forholdet det, at familien ejerreserverede ...2, mens ...1 var udlejet. På den måde mistede han ikke så meget i lejeindtægt, idet indtægten var højere for så vidt angår ...1. Hans ekshustru ejer fortsat ...2.

SV har forklaret, at han tydeligt kan huske at han og hustruen opholdt sig i sommerhuset ...1 i perioden 13. februar til 19. februar 2005. Hans kone havde forud for opholdet været syg og var blevet brystopereret den 11. februar. Efter sygehusopholdet kørte de straks op i sommerhuset, hvor sagsøgeren og hans familie opholdt sig. Det var egentlig meningen, at vidnet og hans kone skulle blive i sommerhuset, efter at sagsøgeren og familie havde forladt huset lørdag den 19. februar 2005. Det viste sig imidlertid, at sommerhuset pludselig var blevet udlejet, hvorfor også vidnet, hans kone og datter måtte forlade sommerhuset, efter at vidnet havde vasket vinduer. Han blev først under opholdet bekendt med, at sommerhuset skulle sælges. Vidnet kan huske, at de også havde aflagt besøg i sommerhuset engang i efteråret 2004.

DJ har som vidne forklaret, at han er indehaver af udlejningsfirmaet G1 Feriehusudlejning. Han blev på et tidspunkt kontaktet af sagsøgeren vedrørende udlejning af ...1. Huset var endnu ikke færdigopført, men man havde nogle drøftelser om husets størrelse og indretning, ligesom der blev indsat nogle modelfotos i kataloget. Udlejningsfirmaet står dels for rengøring og dels for elaflæsning, når en lejeperiode er afsluttet. Hvis ikke huset skal genudlejes, står man også for at reducere temperaturen i huset og slukke for køleskabet. Vidnet kan vedstå den i sagen fremlagte erklæring af 28. maj 2009. Han aflagde besøg i sommerhuset i uge 42 2004 med henblik på udarbejdelse af en statusrapport på sommerhuset og en gennemgang af den skete udlejning i løbet af sommeren. Han kan også huske, at sagsøgeren opholdt sig i sommerhuset med sin familie. Det var tydeligt, at sommerhuset var beboet, idet der stod både fodtøj og madvarer fremme, ligesom der lå bøger og spil mv. Han var ikke i tvivl om, at sommerhuset var beboet, og at familien ikke bare var mødt op for at tale om udlejningen. Da sommerhuset blev afhændet af sagsøgeren, måtte man fra udlejningsfirmaet fastholde kontrakten, idet huset var blevet udlejet i nogle perioder. Ejeren kan godt disponere over sit sommerhus, selv om der ikke ligger en ejerspærring. Det afgørende er, om sommerhuset er udlejet.

Parternes procedure

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende

"...

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, giver hjemmel til at fritage skatteyder for beskatning af fortjeneste ved salg af sommerhus. Skattefriheden er betinget af, at ejeren har anvendt sommerhuset til private formål i en del af eller hele den periode, hvor denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har kunnet afståes skattefrit efter stk. 2.

Dette indebærer, at følgende tre krav skal være opfyldte

Bygningen skal være et fritidshus
Grunden skal være under 1.400 m2
Ejendommen skal være anvendt til private formål.

De første to betingelser er ubestridt opfyldte. Bygningen fremstår som et klassisk sommerhus med bad og køkken. Grunden er på 1.201 m2 og er således under 1.400 m2.

Kravet om, at sommerhuset skal være anvendt til private formål, er lempeligere end boligkravet for helårsboliger. Det er således blot et krav, at ejeren eller dennes husstand skal have anvendt sommerhuset i ferier eller weekends i en del af ejertiden.

...

Der er endvidere intet til hinder for, at skatteyder kan eje to eller flere sommerhuse og stadig være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Det skal blot dokumenteres, at skatteyderen har anvendt ejendommen privat.

Det følger af praksis, at faktisk benyttelse af en ejendom kan sandsynliggøres (dokumenteres) eksempelvis ved avisabonnement, el-, gas- og vandforbrug mv.

Det gøres fra sagsøgers side gældende, at han opfylder betingelsen i sommerhusreglen for at afstå ejendommen ...1 skattefrit, idet sagsøger har anvendt ejendommen privat i perioden fra færdiggørelsen primo juli 2004 til 28. februar 2005.

Sagsøger finder, at den fremlagte dokumentation i tilstrækkeligt omfang beviser, at han og hans familie har anvendt ejendommen privat, og at Skatteministeriet ikke har godtgjort nogen oprindelig videresalgshensigt vedrørende ...1 på købstidspunktet.

Det fremgår af ejerspærringerne, at sagsøger i flere perioder fra sommeren 2004 til vinteren 2005 har anvendt ejendommen ...1 privat.

De nævnte ejerspærringer udgør en betydelig privat anvendelse. Det hindrer ikke sommerhusreglens anvendelse, at ejendommen tillige har været udlejet, blot der også har været privat anvendelse.

Den private anvendelse bestyrkes tillige af de erklæringer fra venner og familie, der har været gæster hos sagsøger (bilag 4-9 samt 16-17).

Sagsøger og dennes familie har anvendt sommerhuset i ferier og weekends, hvilket tillige er dokumenteret ved ejerspærringerne, erklæringerne fra venner/familie og den af sagsøgers daværende hustru afholdte ferie (bilag 11).

Det forhold, at sagsøger ikke kan dokumentere afholdt ferie bør ikke få betydning, da familien (hustru og børn) kan dokumentere deres ferieafholdelse. Der er kraftig formodning for, at sagsøger tillige har afholdt ferie med sin familie.

Anvendelsen af sommerhuset ...1 har været i de traditionelle ferier, som børnefamilier har sammen. Det fremgår således af bilag 11 og bilag 1, at ...1 netop har været spærret i disse perioder.

Erklæringerne fra venner og familie dokumenterer endvidere, at sagsøgers private brug har strakt sig udover ejerspærringsperioderne.

Landsskatteretten synes ikke at have taget disse erklæringer med i sin vurdering af sagen. Dette er særdeles beklageligt, da erklæringerne netop dokumenterer, at sagsøger har anvendt ejendommen privat.

Sagsøger har endvidere fremlagt bevis for, at han har forbrugt 745 kWh i perioden primo juli 2004 til februar 2005.

Hvis man sammenholder sagsøgers dokumenterede private el-forbrug med tallene fra Dansk Energi, fremgår det, at el-forbruget er meget almindeligt og er således udtryk for en betydelig privat anvendelse af ...1.

Forbrugets tidsmæssige placering dokumenterer også, at sagsøger har anvendt ejendommen udover perioderne med ejerspærringer.

Det var desuden mere oplagt for sagsøger og dennes familie at anvende ...1 i stedet for ...2, da førstnævnte sommerhus var nyt og indrettet lige efter familiens behov.

Samlet dokumenterer erklæringerne, el-forbruget og ferieafholdelsen, at sagsøgers og hans husstand har anvendt ...1 privat i et betydeligt omfang.

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende

"...

Det gøres overordnet gældende, at betingelserne for at anvende undtagelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 ("sommerhusreglen") ikke er opfyldt, og sagsøgeren er derfor skattepligtig af avancen ved salg af ejendommen ...1, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1.

Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at han eller hans husstand reelt har benyttet sommerhuset til privat formål i lovens forstand, jf. SKM2007.797.ØLR.

Under de særlige omstændigheder, der foreligger i denne sag, er beviskravene særligt strenge, fordi sagsøgeren har ejet flere sommerhuse i samme område og har haft sin faste bopæl tæt på sommerhusområdet. Der må derfor stilles skærpede krav til dokumentationen for privat benyttelse i lovens forstand.

Hertil kommer, at ejendommen ...2 fremstår som parrets egentlige sommerhus, hvilket understøttes af, at huset var ejerreserveret i længere perioder, samt at huset blev overtaget af hustruen ved parrets bodeling.

Endvidere har ...1 kun været kortvarigt ejet af sagsøgeren, og i hele perioden har sommerhuset på 80 m2 været udlejet eller udlånt til andre personer. Sommerhuset har således i hele perioden været omfattet af udlejningsaftalen med udlejningsbureauet.

Hertil kommer, at det lave/manglende elforbrug i perioder, hvor ...1 ikke var udlejet, ikke stemmer med sagsøgerens oplysninger om privat benyttelse.

Det gøres gældende, at privat benyttelse til eget fritidsformål ikke har været formålet med sagsøgerens erhvervelse af grunden og opførelse af et sommerhus, og at sagsøgeren rent faktisk heller ikke har foretaget sædvanlig privat sommerhusanvendelse af det pågældende hus.

Sagsøgeren har ikke gjort brug af ejendommen som sædvanlig anvendelse til privat sommerhus. Dette understøttes af, at sagsøgeren er selvstændig erhvervsdrivende bl.a. med udlejningsvirksomhed, at sagsøgeren har ejet flere sommerhuse i området, at sagsøgeren har haft sin faste bopæl tæt på sommerhusområdet, at sagsøgeren solgte ejendommen 7,5 måned efter, at sommerhuset var beboeligt, og at sagsøgeren efter at have solgt ejendommen købte en ny grund i samme sommerhusområde.

Sagsøgeren har ikke ved ejerreservationer over for udlejningsbureauet eller de fremlagte erklæringer og oplysninger om el- og vandforbrug godtgjort, at sommerhuset blev taget i brug af sagsøgeren til sædvanlig privat benyttelse, jf. SKM2007.797.ØLR og SKM2003.152.ØLR. Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgerens ferie ikke er sammenfaldende med de ejerreserverede perioder.

De ganske korte perioder, hvor sagsøgeren måtte have opholdt sig på ...1, kan ikke føre til, at ejendommen kan afståes skattefrit i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, idet sagsøgeren ikke herved reelt har benyttet ...1 til privat formål i lovens forstand.

Endelig gøres det gældende, at sagsøgerens eventuelle anvendelse af ejendommen umiddelbart før og efter skødets underskrift den 17. februar 2005 ikke kan tillægges betydning ved vurderingen af om sagsøgeren opfylder betingelserne for avancefritagelse i ejendomsavancebeskatningsloven. Uanset sagsøgeren ikke iværksatte sædvanlige salgsbestræbelser må det dog lægges til grund, at sagsøgeren ikke fra den ene dag til den anden underskrev skødet til salg af ejendommen.

..."

Rettens overvejelser og resultat

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, at fritagelsen for avancebeskatning også gælder for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afståes skattefrit efter § 8, stk. 1.

Det kan som anført af Landsskatteretten lægges til grund, at sagsøgeren i ejerperioden også har haft ejendommen ...2 til rådighed. Dette sommerhus er beliggende ca. 6 km fra ejendommen ...1.

Det bemærkes endvidere, at oplysningerne om forbrug af el og vand under sagen ikke kan benyttes som et afgørende bevis for, om sagsøgeren og dennes familie har benyttet sommerhuset ...1 i ejerperioden fra 1. juli 2004 til 17. februar 2005.

Retten finder imidlertid, at sagsøgeren ved sin forklaring, de afgivne vidneforklaringer og de i øvrigt i sagen foreliggende oplysninger har ført bevis for, at sagsøgeren og dennes familie i ejerperioden reelt har benyttet sommerhuset til private formål. Retten har herved lagt betydelig vægt på den forklaring, som vidnet DJ fra udlejningsfirmaet G1 Feriehusudlejning har afgivet om sit besøg i sommerhuset i uge 42 i 2004, ligesom retten også har taget hensyn til den detaljerede forklaring, som vidnet SV har afgivet.

Som følge af det anførte tilpligtes sagsøgte at anerkende, at ejendommen ...1 kan afståes skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal betale sagsomkostninger til sagsøgeren, A, med i alt 28.000 kr. Beløbet omfatter 4.000 kr. til retsafgift, 1.406,25 til vidne- og transportudgifter, 1.007,75 inkl. moms til ekstrakt, og i øvrigt passende udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Retten har lagt vægt på sagens værdi og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at ejendommen ...1, kan afståes skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgeren, A, med i alt 28.000 kr.