Dato for udgivelse
20 jan 2010 09:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2009 11:42
SKM-nummer
SKM2010.43.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-0073-08 og B-0074-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, vurdering, deklaration, parcelhus
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejendoms- og grundværdiansættelsen af 2 parcelhusejendomme var ansat for højt, navnlig under hensyn til, at der på ejendommene var tinglyst en deklaration om byggelinier.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at værdiansættelserne var sket på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at ansættelserne gik ud over det skøn, som tilkommer vurderingsmyndighederne. Byrettens domme blev derfor stadfæstet.

Reference(r)

Vurderingsloven § 13

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2010-1 C.1

Parter

B
(advokat Jens Jacob Halling)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

og

A
(advokat Jens Jacob Halling)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Eva Staal og Stig Glent-Madsen

Byretten har den 8. januar 2008 afsagt domme i 1. instans (BS 4-361/2007 og BS 4-241 /2007).

Påstande

For landsretten har appellanten B nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at grundværdien for ejendommen ...1, matr. nr. ..., pr. 1. oktober 2003 nedsættes til 100.000 kr., og at ejendomsværdien i konsekvens heraf nedsættes til afrundet 630.000 kr. samt tilbagebetaling af for meget opkrævet skat med tillæg af procesrente fra betalingstidspunkterne.

Skatteministeriet har principalt påstået stadfæstelse. Subsidiært har Skatteministeriet nedlagt påstand om, at ansættelsen af ejendoms- og grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2003 af ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...1, hjemvises til fornyet behandling ved vurderingsmyndighederne.

Appellanten A har for landsretten nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at grundværdien for ejendommen ...2, matr. nr. ..., nedsættes pr. 1. januar 1999, pr. 1. januar 2000, pr. 1. januar 2001, pr. 1. januar 2002 og pr. 1. oktober 2003 efter rettens skøn, samt at ejendomsværdien for ejendommen ...2, matr. nr. ..., nedsættes pr. 1. januar 1999 til 1.150.000 kr., pr. 1. januar 2000 til 1.200.000 kr., pr. 1. januar 2001 til 1.300.000 kr., pr. 1. januar 2002 til 1.300.000 kr. og pr. 1. oktober 2003 til 1.400.000 kr. samt at skulle tilbagebetale til appellanten for meget opkrævet skat med tillæg af procesrente fra betalingstidspunkterne.

Skatteministeriet har principalt påstået dommen stadfæstet. Subsidiært har Skatteministeriet nedlagt påstand om, at ansættelsen af ejendoms- og grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 1999 til 2002 inkl. og pr. 1. oktober 2003 af ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...2, hjemvises til fornyet behandling ved vurderingsmyndighederne.

Supplerende oplysninger

Det fremgår af en kundgørelse fra kommunen fra 1. juli 2009, at kommunen har forlænget byggelinjepålægget, der er pålagt ejendommene ved ....

Der har til brug for ankesagen været afholdt syn og skøn. Skønsmanden, statsautoriseret ejendomsmægler DJ, har afgivet erklæringer vedrørende de to ejendomme den 14. november 2008 og besvaret supplerende spørgsmål. Erklæringen vedrørende As ejendom er sålydende:

Syns- og skønstema

...

1

Hvad ejendommen beliggende ...2, matr.nr. ...s ejendomsværdi og grundværdi kan ansættes til pr. 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2002 og 01.01.2003, såvel uden som med deklaration om byggelinie tinglyst på ejendommen den 31.01.1977.

2

Hvad ejendommens ejendomsværdi og grundværdi kan ansættes til pr. 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2002 og 01.01.2003, såfremt det af deklarationen omfattede areal på dette tidspunkt var blevet afgivet til vejanlæg.

3

Hvad henholdsvis ejendommens handelsværdi og grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse må antages at have været pr. 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2002 og 01.01.2003, såvel uden som med deklaration om byggelinier tinglyst på ejendommen den 31.01.1977.

4

Hvad henholdsvis ejendommens handelsværdi og grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse må antages at have været i 01.01.1999, 01.01.2000, 01.01.2002 og 01.01.2003, såfremt det af deklarationen omfattede areal på dette tidspunkt var blevet afgivet til vejanlæg.

5

Om de ved besvarelsen af spørgsmål 1-4 værdiansættelser er baseret på oplysninger om gennemførte ejendomshandler, i så fald hvilke.

6

Hvilke forhold der i øvrigt er tillagt betydning ved besvarelsen af spørgsmål 1-4.

...

Besvarelse af syn- og skønstema

1

Ejendomsværdi pr. 01.01.2003 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.471.000,00 - nedrundet til kr. 1.450.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2002 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.440.000,00 - nedrundet til kr. 1.400.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2000 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.320.000,00 - nedrundet til kr. 1.300.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.1999 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.218.000,00 - nedrundet til kr. 1.200.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2003 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.426.000,00 - nedrundet til kr. 1.400.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2002 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.395.000,00 - nedrundet til kr. 1.350.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2000 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.278.000,00 - nedrundet til kr. 1.250.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.1999 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.180.000,00 - nedrundet til kr. 1.150.000,00

Grundværdi pr. 01.01.2003 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 242.400,00

Grundværdi pr. 01.01.2002 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 242.400,00

Grundværdi pr. 01.01.2000 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 242.400,00

Grundværdi pr. 01.01.1999 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 242.400,00

Grundværdi pr. 01.01.2003 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 200.400,00

Grundværdi pr. 01.01.2002 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 200.400,00

Grundværdi pr. 01.01.2000 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 200.400,00

Grundværdi pr. 01.01.1999 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 200.400,00

2

Ejendomsværdi pr. 01.01.2003, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 1.348.000,00 - nedrundet til kr. 1.300.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2002, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 1.319.000,00 - nedrundet til kr. 1.300.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.2000, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 1.209.000,00 - nedrundet til kr. 1.200.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.01.1999, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 1.114.000,00 - nedrundet til kr. 1.100.000,00

Det forudsættes, at ejendommen er reetableret efter arealafgivelse.

Grundværdi pr. 01.01.2003, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 192.000,00

Grundværdi pr. 01.01.2002, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 192.000,00

Grundværdi pr. 01.01.2000, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 192.000,00

Grundværdi pr. 01.01.1999, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 192.000,00

3

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2003 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 1.650.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2002 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 1.570.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2000 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 1.449.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.1999 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 1.369.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2003 med deklaration vurderes til at være
Kr. 1.400.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2002 med deklaration vurderes til at være
Kr. 1.333.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2000 med deklaration vurderes til at være
Kr. 1.230.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.1999 med deklaration vurderes til at være
Kr. 1.163.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2003 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 350.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2002 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 350.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2000 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 350.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.1999 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 350.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2003 med deklaration vurderes til at være
Kr. 250.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2002 med deklaration vurderes til at være
Kr. 250.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2000 med deklaration vurderes til at være
Kr. 250.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.1999 med deklaration vurderes til at være
Kr. 250.000,00

4

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2003, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 1.150.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2002, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 1.095.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2000, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 1.016.000,00

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.1999, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 961.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2003, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 200.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2002, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 200.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2000, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 200.000,00

Grundens handelsværdi pr. 01.01.1999, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 200.000,00

5

Besvarelsen er delvist baseret på gennemførte ejendomshandler.

Gennemførte handler, der delvist er benyttet i besvarelsen

  • ...3 - solgt i 2003 
  • ...4 - solgt i 2003

6

Syn og skønstemaet er besvaret ud fra besigtigelsen, undertegnedes lokalkendskab til boligmarkedet i lokalområdet, erfaring samt ved gennemgang af ejendommens dokumenter.

..."

Skønsmanden er endvidere blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål

Spørgsmål 7

Det fremgår af syns- og skønserklæringen af 14. november 2008, at syns- og skønsmanden ved besvarelsen af henholdsvis spørgsmål 1 og spørgsmål 3 har ansat ejendomsværdien og grundværdien til forskellige beløb.

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvad denne forskel beror på, herunder om syns- og skønsmanden anser henholdsvis "ejendomsværdi" og "grundværdi" i spørgsmål 1 for begrebsmæssigt forskellig fra henholdsvis "ejendommens handelsværdi" og "grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse" i spørgsmål 3, samt hvorledes syns- og skønsmanden har anvendt begreberne ved besvarelsen af de stillede spørgsmål.

Spørgsmål 8

Under henvisning til syns- og skønsmandens besvarelse af spørgsmål 5, bedes det oplyst, om der på de nævnte ejendomme, ...3 og ...4, er tinglyst deklaration om byggelinie svarende til den til den tinglyste deklaration på ejendommen, ...2.

Spørgsmål 9

Under henvisning til syns- og skønsmandens besvarelsen af spørgsmål 5, bedes det oplyst, til hvilken kontantpris de nævnte ejendomme er handlet, samt om ejendommene er bebygget.

Spørgsmål 10

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om værdiansættelsen ved besvarelsen af spørgsmålene 1-4 er forbundet med usikkerhed.

Spørgsmål 11

Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om der i forbindelse med værdiansættelsen ved besvarelse af spørgsmål 1-4 er inddraget trafikbelastningen fra ....

Spørgsmål 12

Såfremt spørgsmål 11 besvares benægtende, bedes syns- og skønsmanden oplyse, hvad værdiansættelsen udgør ved besvarelsen af spørgsmål 1-4, når trafikbelastningen fra ... inddrages i værdiansættelsen.

..."

I erklæring af 16. februar 2009 er spørgsmålene besvaret således

"...

Besvarelse af spørgsmål 7

Spørgsmål 1 er besvaret ud fra offentlige værdier.

Spørgsmål 3 er besvaret ud fra handelsværdier.

Forskellen beror på, at i spørgsmål 1 er benyttet offentlige værdier og spørgsmål 3 er benyttet handelsværdien.

Besvarelse af spørgsmål 8

På ejendommene ...3 samt ...4 er der ikke tinglyst deklaration om byggelinie svarende til den tinglyste deklaration om byggelinie på ejendommen ...2.

Besvarelse af spørgsmål 9

Ejendommen ...3 er solgt til kontantpris kr. 970.000,00 og ejendommen ...4 er solgt til kontantpris kr. 970.000,00.

Begge ejendommene er bebygget.

Besvarelse af spørgsmål 10

Spørgsmål 1-4 er ikke forbundet med usikkerhed ud over, hvad der vil være sædvanligt ved en vurdering som denne.

..."

Spørgsmål 11 har skønsmanden besvaret særskilt i erklæring af 16. februar 2009, hvor skønsmanden har oplyst, at der i forbindelse med værdiansættelsen ved besvarelse af spørgsmål 1-4 er taget højde for trafikbelastningen fra ....

I et brev af 13. oktober 2009 har appellantens advokat bedt skønsmanden om at ansætte ejendommens handelsværdi og grundens handelsværdi pr. 1. januar 2001. Skønsmanden har den 26. oktober 2009 afgivet denne supplerende erklæring:

"...

Vedr. Ejendommen beliggende ...2.

...

Besvarelse af 1

Ejendomsværdi pr. 01.01.2001 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.407.000,00 - nedrundet til kr. 1.400.000,00.

Ejendomsværdi pr. 01.01.2001 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 1.190.000,00 - nedrundet til kr. 1.150.000,00

Grundværdi pr. 01.01.2001 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 242.400,00 kr.

Grundværdi pr. 01.01.2001 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 200.400,00 kr.

Besvarelse af 2

Ejendomsværdi pr. 01.01.2001, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 1.289.000,00 - nedrundet til kr. 1.250.000,00.

Grundværdi pr. 01.01.2001, såfremt areal blev afgivet til vej, vurderes til at være
Kr. 192.000,00.

Besvarelse af 3

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2001 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 1.534.000,00.

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2001 med deklaration vurderes til at være
Kr. 1.302.000,00.

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2001 uden deklaration vurderes til at være
Kr. 350.000,00.

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2001 med deklaration vurderes til at være
Kr. 250.000,00.

Besvarelse af 4

Ejendommens handelsværdi pr. 01.01.2001, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 1.070.000,00.

Grundens handelsværdi pr. 01.01.2001, såfremt areal blev afgivet vurderes til at være
Kr. 200.000,00.

Vedrørende Bs ejendom er spørgsmålene til skønsmanden og dennes besvarelse af 14. november 2008 sålydende:

Syn- og skønstema

1

Hvad ejendommen beliggende ...1 - matr.nr. ...s ejendomsværdi og grundværdi kan ansættes til pr. 01.10.2003, såvel uden som med deklaration om byggelinie tinglyst på ejendommen den 31.01.1977.

2

Hvad ejendommens ejendomsværdi og grundværdi kan ansættes til pr. 01.10.2003, såfremt det af deklarationen omfattede areal på dette tidspunkt var blevet afgivet til vejanlæg.

3

Hvad henholdsvis ejendomsværdi og handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og i en økonomisk henseende god anvendelse må antages at have været pr. 01.10.2003, såvel uden som med deklaration om byggelinier tinglyst på ejendommen den 31.01.1977.

4

Hvad henholdsvis ejendommens handelsværdi og grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til grundens beskaffenhed, beliggenhed og i en økonomisk henseende god anvendelse må antages at have været pr. 01.10.2003, såfremt det af deklarationen omfattede areal på det tidspunkt var blevet afgivet til vejanlæg.

5

Om de ved besvarelsen af spørgsmål 1-4 foretagne værdiansættelser er baseret på oplysninger om gennemførte ejendomshandler, samt i givet fald hvilke.

6

Hvilke forhold der i øvrigt er tillagt betydning ved besvarelsen af spørgsmål 1-4.

Besvarelse af syn- og skønstema

1

Ejendomsværdi pr. 01.10.2003 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 848.000,00 - nedrundet til kr. 840.000,00

Grundværdi pr. 01.10.2003 uden tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 213.000,00

Ejendomsværdi pr. 01.10.2003 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 787.000,00 - nedrundet til kr. 780.000,00

Grundværdi pr. 01.10.2003 med tinglyst deklaration vurderes til at være
Kr. 151.000,00

Der forudsættes, at der er byggeret og grunden kan bebygges med min 30%

2

Ejendomsværdi pr. 01.10.2003, såfremt det omfattede areal var blevet afgivet til vejareal, vurderes til at være
Kr. 522.000,00 - nedrundet til kr. 520.000,00

Det forudsættes, at villaen er reetableret efter afgivelse af areal.

Vurderingen er ren teoretisk, da det vurderes, at man ikke kan reetablere villaen på en fornuftig brugbar måde eller økonomisk fornuftig måde.

Grundværdi pr. 01.10.2003, såfremt det omfattede areal var blevet afgivet til vejareal, vurderes til at være
Kr. 139.000,00

Det forudsættes, at grunden efter frastykning kan bebygges med en bebyggelsesprocent. på min. 30% og grunden er vurderet som værende fri for bygninger.

3

Uden deklaration vil jeg vurdere ejendommens handelsværdi pr. 01.10.2003 til at være
Kr. 1.245.000,00 - nedrundet til kr. 1.200.000,00

Med deklaration vil jeg vurdere ejendommens handelsværdi pr. 01.10.2003 til at være
Kr. 945.000,00 - nedrundet til kr. 940.000,00

Der forudsættes fuld erstatning til ejer ved udnyttelse af vej.

Uden deklaration vil jeg vurdere grundens handelsværdi i ubebygget stand pr. 01.10.2003 til at være
Kr. 325.000,00.

Med deklaration vil jeg vurdere grundens handelsværdi i ubebygget stand pr. 01.10.2003 til at være
Kr. 100.000,00

4

Ejendommens handelsværdi pr. 01.10.2003, såfremt det omfattede areal var blevet afgivet til vejareal, vurderes til at være
Kr. 100.000,00

Villaen vurderes ikke at kunne benyttes på en hensigtsmæssig måde efter afgivelse.

Grundens handelsværdi pr. 01.10.2003, såfremt det omfattede areal var blevet afgivet til vejareal, vurderes til at være
Kr. 75.000,00

Det forudsættes, at grunden efter frastykning kan bebygges med en bebyggelsesprocent på min. 30%.

5

Besvarelsen er delvist baseret på gennemførte ejendomshandler.

Gennemførte handler, der delvist er benyttet i besvarelsen

  • ...3 - solgt i 2003 
  • ...4 - solgt i 2003

6

Syn- og skønstemaet er besvaret ud fra besigtigelsen, undertegnedes lokalkendskab til boligmarkedet i lokalområdet og erfaring samt ved gennemgang af ejendommens dokumenter.

Der er foretaget afrundinger af ejendomsværdier i henhold til afrundingsregelserne i Vurderingsvejledning 2008-4.

..."

Skønsmanden har endelig vedrørende Bs ejendom den 16. februar 2009 besvaret 5 supplerende spørgsmål. Spørgsmål og svar er i overensstemmelse med spørgsmål og svar nr. 7-11 vedrørende A.

Forklaringer

A har forklaret, at han købte ejendommen den 1. april 1995. Byggelinjen berører hele forhaven og en del af huset, og indgangen vil blive lige ud til vejen, hvis byggelinjen aktualiseres. Byggelinjen vil medføre problemer, hvis huset skal genopføres efter en brand. Området er med blandet villa- og industribebyggelse. Skulle naboen, Bs, ejendom brænde, vil han nok ikke kunne genopføre huset, for et nyt hus vil komme for tæt på skel. Efter landsrettens dom i 2004 fik han penge tilbage. Han henvendte sig til skattemyndighederne for at få nedsat ejendomsværdien, men medarbejderen sagde, at grundværdien nok var nedsat, men husets værdi var steget tilsvarende, og så kunne det gå lige op.

Skønsmanden DJ har forklaret, at han er statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Han har arbejdet som ejendomsmægler siden 1993. Hans firma kender området, hvor det har solgt de to ejendomme, han nævner i sine erklæringer, på ...3 og ...4. Firmaet har ikke solgt ejendomme med en byggelinjedeklaration som den, der på appellanternes ejendomme. Oplysningerne om ejendommes handelsværdier i de offentlige registre er aldrig helt up to date, fordi der er tale om handler, som tidligere har fundet sted. Spørgsmål 1 er besvaret på sædvanlig måde på grundlag af de oplysninger, han har indhentet, og besvarelserne er afgivet efter bedste evne og overbevisning. Det samme gælder spørgsmål 3. Han har vurderet ...2-ejendommens grundværdi til 250.000 kr.og ...1-ejendommens grundværdi til 100.000 kr. Forskellen på de to naboejendommes grundværdier er udtryk for, at det på den ene grund vil være muligt at bygge en normal villa i tilfælde af byggelinjens aktualisering, mens det vil være næsten umuligt på den anden ejendom. Ved besvarelserne af spørgsmålene om ejendommenes værdier har han opereret med en liggeperiode på 6 måneder. Han har ikke taget hensyn til myndighedernes vurdering af henholdsvis grundværdier og ejendomsværdier. Ud over de to ejendomme, der er nævnt i erklæringerne, har der været 17 referenceejendomme. Ingen af ejendommene er pålagt byggelinjer. Det er alene vedrørende ejendommene på ...3 og ...4, at der er indhentet nærmere data. Dette er ikke sket for så vidt angår de 17 referenceejendomme.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Appellanterne har yderligere henvist til, at det ved skønsmandens ansættelser af ejendommenes værdier ved det afholdte syn og skøn er godtgjort, at Landsskatterettens skøn over byggelinjernes betydning for ejendommenes værdiansættelser må tilsidesættes.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at forskellen mellem Landsskatterettens værdiansættelser og de værdier, som skønsmanden har fastsat, ikke har en sådan størrelse, at der er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende Bs ejendom

Skønsmanden har vurderet grundværdien pr. 1. oktober 2003 til 100.000 kr. og ejendommens samlede handelsværdi med den tinglyste deklaration til 940.000 kr. Vurderingsankenævnet har vurderet grundværdien til 151.100 kr. og den samlede ejendomsværdi til 790.000 kr., og Landsskatteretten har efter besigtigelse tiltrådt disse værdiansættelser.

Skønsmanden har forklaret, at han ved sin vurdering af grundværdien særlig har lagt vægt på, at det i tilfælde af byggelinjens aktualisering vil være næsten umuligt at bygge et hus på grunden. Han har endvidere taget udgangspunkt i sit lokalkendskab, herunder fra to handler i området med ejendomme, som dog ikke er pålagt byggelinjer, samt henvist til yderligere ejendomme, som der ikke er nærmere oplysninger om.

Den nominelle forskel mellem skønsmandens værdiansættelse af grunden og vurderingsankenævnets er på godt 50.000 kr., men skønsmandens vurdering af ejendommens handelsværdi med deklarationen er væsentlig højere end den offentlige vurdering.

Landsskatteretten har efter besigtigelse af ejendommen ikke fundet anledning til at ændre skattemyndighedernes værdifastsættelser af grundværdien og ejendomsværdien.

På denne baggrund tiltrædes det, at B ikke har godtgjort, at grundværdien og dermed ejendomsværdien for ejendommen ...1 er fastsat for højt, eller at skattemyndighederne har udøvet skønnet på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller er gået uden for rammerne af det skøn, som tilkommer myndighederne.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom i sagen mellem B og Skatteministeriet.

Vedrørende As ejendom

Skønsmanden har vurderet grundværdien i de relevante indkomstår til 250.000 kr. og ejendommens handelsværdi med deklarationen til mellem 1.163.000 kr. og 1,4 mio. kr., mens den offentlige vurdering af grundværdien i alle årene har været 200.400 kr., og ejendomsværdien har været på mellem 1,4 mio. kr. i 1999 og 1,5 mio. kr. i 2003.

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten, herunder det afholdte syn og skøn, har A godtgjort, at skattemyndighedernes værdiansættelser i de pågældende indkomstår er sket på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at ansættelserne er gået ud over det skøn, som tilkommer vurderingsmyndighederne. Det bemærkes, at den omstændighed, at byggelinjedeklarationen er forlænget, ikke kan ændre herved.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom i sagen mellem A og Skatteministeriet.

B skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 15.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, forløb og udfald.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 15.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens domme stadfæstes.

B og A skal begge betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med hver 15.000 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.