Dato for udgivelse
13 jan 2010 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2009 14:50
SKM-nummer
SKM2010.35.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-155483
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fusion, mellemholdingregel, aktieavacebeskatning, værnsregel omvendte juletræer, aktieombytning
Resumé
Skatterådet kunne bekræfte, at en påtænkt kapitalforhøjelse ved apportindskud af aktier ville medføre at betingelserne i værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 ikke var opfyldt. Skatterådet kunne også bekræfte, at en alternativ påtænkt fusion ligeledes ville medfører at betingelserne i værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 ikke var opfyldt.
Reference(r)
Aktieavanvancebeskatningsloven § 4A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 afsnit S.C.1.2.4.6

Spørgsmål

1. Vil en kapitalforhøjelse i Mellemholding II ApS ved et apportindskud af aktier i Mellemholding I A/S (svarende til 11% af aktiekapitalen) foretaget af Mellemholding III A/S medføre, at betingelserne i den nye aktieavancebeskatningslovs § 4A, stk. 3 ikke er opfyldt, således, at datterselskabsaktierne i Mellemholding I A/S og underliggende datterselskaber ikke anses for ejet direkte af Mellemholding II ApS' selskabsaktionærer herunder Mellemholding III A/S' selskabsaktionærer?

2. Alternativt ønskes der svar på, om en fusion af Ejer 7 ApS, Ejer 8 ApS og Ejer 9 ApS (fusioneret kaldet Mellemholding IV ApS) vil medføre, at betingelserne i den nye aktieavancebeskatningslovs § 4A, stk. 3 ikke er opfyldt, således, at datterselskabsaktierne i Mellemholding I A/S og underliggende datterselskaber ikke anses for ejet direkte af Mellemholding II ApS' selskabsaktionærer herunder Mellemholding III A/S' selskabsaktionærer?

Svar

1. Ja

2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Koncernen er en (primært) familieejet virksomhed, der på nuværende tidspunkt ejes af 2 generationer af familien samt af ledende medarbejdere i koncernen.

Selskabsstrukturen er:

5 driftsselskaber ejes af Mellemholding I A/S med hhv. 100% (Drift 1 A/S, Drift 2 A/S, Drift 3 ApS og Drift 4 A/S) og 85 % Drift 5 A/S.

Mellemholding I A/S er ejet af Mellemholding II ApS med 20 % og Mellemholding III A/S med 80 %.

Mellemholding II ApS ejes d.d. af følgende 4 selskaber:

Ejer 7 ApS 25 %

Ejer 8 ApS 25 %

Ejer 9 ApS 25 %

Mellemholding III A/S 25 %

I alt  100 %

Ejer 7 ApS, ejer 8 ApS og Ejer 9 ApS er hver ejet 100 % af en ledende medarbejder i koncernen.

Mellemholding III er ejet af 6 selskaber:

Ejer 1 med 10,13 %

Ejer 2 med 21,07 %

Ejer 3 med 21,07 %

Ejer 4 med 21,07 %

Ejer 5 med 10,93 %

Ejer 6 med 15,74 %

I alt 100 %

Koncernen har været igennem en del omstruktureringer de sidste år, og der er i forbindelse hermed søgt bindende svar og/eller tilladelse til en del af dispositionerne.

Formålene med disse omstruktureringer har været flere:

- at samle alle driftsmæssige aktiviteter under Mellemholding I A/S

- en forenkling af ejerstrukturen gennem fusion af selskaber, hvor Mellemholding III A/S er det fortsættende

- at åbne op for at gøre 3 ledende medarbejdere til medejere.

Mellemholding III A/S ønsker at gennemføre en kapitalforhøjelse i Mellemholding II ApS ved apportindskud af aktier i Mellemholding I A/S i indeværende år. Som vederlag for aktierne modtager Mellemholding III A/S aktier i Mellemholding II ApS samt et evt. kontantbeløb, således, at de 3 medarbejdere hver via deres respektive holdingselskaber indirekte bevarer 5 % af aktierne i Mellemholding I A/S (via 16,13 % ejerskab til Mellemholding II ApS).

Alternativt ønskes en afklaring af, om en fusion af Ejer 7 ApS, Ejer 8 ApS og Ejer 9 ApS vil bringe forholdene ud af den ny aktieavancebeskatningslovs § 4A, stk. 3. Efter en sådan fusion vil det nye Mellemholding IV ApS besidde 75 % af Mellemholding II ApS, og dermed indirekte 15 % af Mellemholding I A/S og indirekte 12,75 % af Drift 5 A/S.

Mellemholding II ApS, Mellemholding III A/S og Mellemholding I A/S er unoterede og holdingselskab, hvis primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier.

Der er tale om påtænkte dispositioner, der ønskes gennemført før indkomståret 2010 for at undgå værnsbestemmelsen i aktieavancebeskatningsloven § 4A.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vedr. spørgsmål 1:

Den er kommet en ny § 4A i aktieavancebeskatningsloven om datterselskabsaktier.

Mellemholding II ApS er unoteret og i øvrigt er et typisk holdingselskab - hvis primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier, bliver det afgørende for den skattemæssige kvalifikation efter spørgernes opfattelse, om betingelserne i § 4A, stk. 3, nr. 3) er opfyldt.

Såfremt den planlagte kapitalforhøjelse ved apportindskud af aktier gennemføres, besidder Mellemholding III A/S derefter anparter i Mellemholding II ApS svarende til 51,61% af den samlede anpartskapital, hvorefter gruppen af selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i Mellemholding I A/S alene udgør 48,39 %.

F.s.v.a. den anden gren af ejerkredsen (familien) så vil omstruktureringen medføre, at Mellemholding III A/S udover det indirekte ejerskab via Mellemholding II ApS, nu alene direkte ejer 69 % af Mellemholding I A/S, men fortsat 16 % indirekte og dermed i alt samlet fortsat 85 % af Mellemholding I A/S.

Ejerskabet til selskaberne i Gruppen bliver efter omstruktureringen ultimativt som følger:

 

Direkte ejerskab Mellemholding III A/S/ Mellemholding II ApS

Indirekte ejerskab af driftsselskaberne (ekskl. Drift 5 A/S)

Indirekte ejerskab drift 5 A/S

Ejer 6 ApS

15,7 %

13,4 %

11,3 %

Ejer 2 ApS

21,1 %

17,9 %

15,2 %

Ejer 3 ApS

21,1 %

17,9 %

15,2 %

Ejer 4 ApS

21,1 %

17,9 %

15,2 %

Selskaber med en ejerandel over 10 %

 

67,1 %

57,0 %

Ejer  5 ApS

10,9 %

9,3 %

7,9 %

Ejer  1 ApS

10,1 %

8,6 %

7,3 %

Ejer  7 ApS

16,13 %

5,0 %

4,3 %

Ejer  8 ApS

16,13 %

5,0 %

4,3 %

Ejer  9 ApS

16,13 %

5,0 %

4,2 %

Mellemholding III A/S

51,61 %

   

Selskaber med en ejerandel under 10 %

32,9 %

28,0 %

I alt

100 %

85 %

Ved at foretage den planlagte aktieombytning, bliver ejerfordelingen i Mellemholding II ApS således:

Selskab

%-andel

Ejer 7 ApS

16,13

Ejer 8 ApS

16,13

Ejer 9 ApS

16,13

Mellemholding III A/S

51,61

I alt

100,00

Herefter er det spørgernes opfattelse, at modifikationen til aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. i stk. 3 ikke vil finde anvendelse på hverken aktierne i driftsselskaberne eller de mellemliggende holdingselskaber; Mellemholding II ApS, Mellemholding III A/S eller Mellemholding I A/S. Dermed er det spørgerens opfattelse, at ingen af datterselskaber i Koncernen vil blive anset for ejet direkte af moderselskabernes selskabsaktionærer sådan som strukturen ser ud pt.

Vedr. spørgsmål 2:

Efter den påtænkte fusion vil det nye Mellemholding IV ApS besidde 75 % af Mellemholding II ApS, og dermed indirekte 15 % af Mellemholding I A/S og indirekte 12,75 % af Drift 5 A/S. Mellemholding IV ApS vil således kunne modtage skattefri udbytte efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2), hvorfor selskabet efter spørgerens opfattelse ikke længere falder ind under aktieavancebeskatningslovens § 4A, stk. 3.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Af lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (lov nr. 525 af 12. juni 2009) fremgår af § 1, nr. 6, at der i aktieavancebeskatningsloven indsættes en ny § 4 A, der definerer at datterselskabsaktier er aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2.  ...

Stk. 3.  Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor

1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B,

2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og

3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og

4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

..

Praksis

Af forarbejderne til lov nr. 525 af 12. juni 2009, hvor aktieavancebeskatningsloven § 4 A blev indsat fremgår (med kursiv anført efterfølgende ændringer):

Med forslaget indføres en ny sondring i forhold til beskatning af aktieavancer, der er baseret på karakteren af ejerskab i stedet for ejertid. Efter forslaget sondres der mellem datterselskabs- og koncernselskabsaktier og porteføljeaktier, idet der samtidig indføres en særskilt regulering af egne aktier.

Afgrænsningen af de datterselskaber, der omfattes af reglen om skattefrihed for aktieavancer og aktieudbytter, foreslås ændret i forhold til den gældende afgrænsning, der er indeholdt i bestemmelsen om skattefrit datterselskabsudbytte. I forhold til danske datterselskaber er kriteriet (fortsat), at selskabet er hjemmehørende i Danmark.

Datterselskabsaktier defineres i den foreslåede nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 4 A.

Datterselskabsaktier er aktiebesiddelser på 10 pct. eller mere. Kravet om en aktiebesiddelse på 10 pct. eller mere skal fortolkes i overensstemmelse med 10-procents-kravet i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, om skattefrit datterselskabsudbytte. Heri ligger bl.a., at det kun er direkte ejerskab, der tæller med ved opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør 10 pct. eller mere. Tegningsretter til aktier er omfattet af reglerne om datterselskabsaktier, men indgår ikke i opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør 10 pct. eller mere.

...

Det foreslås endvidere, at datterselskabsaktierne (og koncernselskabsaktierne, jf. nedenfor) anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer i tilfælde, hvor

1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier,

2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed og

3) mere end 50 pct. af dets aktiekapital direkte eller indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter ved direkte ejerskab.

(under udvalgsbehandlingen ændret til: § 4 A, stk. 3, udgår nr. 3 og i stedet indsættes:

»3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og

4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.«

[Værnsreglen om »omvendte juletræer« justeres])

Bestemmelsen medfører, at der skal ses bort fra moderselskabet (herefter mellemholdingselskabet). Aktierne skal anses for ejet direkte af mellemholdingselskabets selskabsaktionærer.

Formålet med denne bestemmelse er at hindre, at 10 pct. ejerkravet omgås ved at lave såkaldte »omvendte juletræer«. Ved »omvendte juletræer« forstås ejerstrukturer, hvor en ejerkreds på f.eks. 25 selskaber, der hver ejer 4 pct. af aktierne i »datterselskabet«, indsætter 5 mellemholdingselskaber med fem deltagere i hver mellem ejerkredsen og »datterselskabet«. Ejerstrukturen er herefter, at »datterselskabet« er ejet af fem mellemholdingselskaber, der hver ejer 20 pct. af aktiekapitalen. Hvert af disse mellemholdingselskaber ejes af fem selskaber i ejerkredsen, som har 20 pct. af aktiekapitalen. På denne måde ville ejerkravet på 10 pct. nemt kunne omgås.

Det foreslås, at der opstilles tre (blev til 4) betingelser for, at værnsreglen finder anvendelse.

For det første skal mellemholdingselskabets primære funktion være at eje datterselskabsaktier. Dette kan være aktier i et eller flere datterselskaber. Der skal i den forbindelse foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for at være formålet med mellemholdingselskabets eksistens. Mellemholdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden aktivitet end ejerskabet af datterselskabsaktier - ellers vil værnsreglen finde anvendelse.

For det andet finder bestemmelsen kun anvendelse, hvis moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen. Moderselskabet skal udøve en eller anden form for erhvervsvirksomhed for, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, og denne erhvervsvirksomhed skal have en tilknytning til aktiebesiddelsen. Selskabet skal også have en fysisk eksistens, dvs. lokaler, personale og udstyr. »Postkasse-« og »skærmselskaber« udøver i denne sammenhæng ikke reel økonomisk virksomhed. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at eje datterselskabsaktierne, idet dette ikke er reel økonomisk virksomhed i denne sammenhæng.

(om det nye nr. 3 og 4:

Det foreslås, at den foreslåede værnsregel mod såkaldte »omvendte juletræer« begrænses til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er skattepligtige i Danmark. ...

Herudover foreslås det, at bestemmelsen i § 4 A, stk. 3, præciseres, således at det fremgår, at bedømmelsen foretages for hvert enkelt datterselskab af mellemholdingselskabet, hvis mellemholdingselskabet ejer flere datterselskaber.)

Udbytter kan modtages skattefrit, når der er tale om datterselskabsudbytter, jf. de foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2. Selskabet skal i givet fald eje mindst 10 pct. af aktiekapitalen. Udbytter kan desuden modtages skattefrit, når der tale om koncernselskabsudbytter, jf. ligeledes de foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2.

Af bilag 41 til L 202 fremgår, at skatteministeren kan bekræfte, at der skal ses igennem til de øverste selskabsaktionærer, som umiddelbart opfylder kravene i §§ 4 A og 4 B (uanset antallet af holdingselskabsled uden reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen), når det skal bedømmes, om det potentielle moderselskab kan modtage skattefrie udbytter fra datterselskabet/porteføljeselskabet. Dette følger af, at det skal vurderes, om værnsreglen finde anvendelse i hvert led - er der for det pågældende selskab tale om datterselskabsaktier? Det kan således også bekræftes, at det er disse øverste selskabsaktionærer, der anses for at være de direkte ejere af aktierne i selskabet.

Det fremgår desuden, at FSR har bedt skatteministeren bekræfte, at både direkte og indirekte aktiebesiddelser medregnes, således at følgende tilfælde ikke er omfattet af mellemholdingselskabsreglen, fordi § 4 A, stk. 3, nr., 3 ikke vil være opfyldt. A som er et selskab eller en fond(erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende) ejer 60% af et holdingselskab, der igen ejer 15% af aktierne i selskab B. A's indirekte ejerandel i B udgør herefter 9%. Herudover har A en direkte ejerandel i B på 10%. Ved bedømmelsen efter § 4 A, stk. 3, nr. 3 må de 9% skulle sammenlægges med de 10%, hvorefter betingelsen for at modtage skattefrit udbytte på såvel den indirekte som den direkte aktiebesiddelse er opfyldt. Skatteministeren bekræftede at bestemmelsen ikke finder anvendelse i den sidstnævnte situation, hvor selskabsaktionæren A ved direkte ejerskab af aktierne, som ejes via holdingselskabet, i alt ville eje 19 pct. af B og dermed ville kunne modtage udbytterne skattefrit.

Begrundelse

Ad. Spørgsmål 1.

Der er spurgt, om Mellemholding II ApS aktier i Mellemholding I A/S og dets datterselskaber, skal anses for datterselskabsaktier, hvis der sker aktieombytning af nogle af Mellemholding III A/S aktier i Mellemholding I A/S med aktier i Mellemholding II ApS.

Datterselskabsaktier er ifølge aktieavancebeskatningsloven § 4 A, aktiebesiddelser på 10 pct. eller mere.

Datterselskabsaktier giver ret til skattefri aktieudbytte.

For at undgå omgåelse, er der indsat en værnsregel i stk. 3, der skal forhindre at aktionærer samler deres aktiebeholdninger i selskaber, der indskydes, så der opnås ejerandel på over 10 % i de enkelte led.

Når betingelserne for at anvende værnsreglen er opfyldt ses der ved vurderingen af aktierne bort fra eventuelle mellemholdingselskaber.

For at værnsreglen finder anvendelse skal følgende være opfyldt:

1) moderselskabets (mellemholdingselskabets) primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier,

2) moderselskabet (mellemholdingselskabet) ikke udøver reel økonomisk virksomhed og

3) mere end 50 pct. af dets aktiekapital direkte eller indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter ved direkte ejerskab.

4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Det fremgår af bilag 41 til L 202, at der ved vurderingen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3, nr. 3 skal ses igennem til de øverste selskabsaktionærer uanset antallet af holdingselskabsled uden reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen.

Det fremgår desuden, at både direkte og indirekte aktiebesiddelser medregnes.

Efter den påtænkte aktieombytning vil Mellemholding II ApS være ejet af Ejer 7 ApS, Ejer 8 ApS og Ejer 9 ApS med hver 16,13 %. De resterende 51,61 % vil være ejet af Mellemholding III A/S.

Mellemholding II ApS, Mellemholding III A/S og Mellemholding I A/S er unoterede og holdingselskaber, hvis primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier. Det skal derfor vurderes, om bestemmelsen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3, nr. 3 er opfyldt.

Hvis der bortses fra alle mellemholdingselskaber, vil de øverste selskabers indirekte ejerandele i driftselskaberne kunne opgøres således:

 

Ejerandel

Mellemholding II ApS

Ejerandel 100 % ejet datterselskaber (*)

Ejerandel

Drift 5 A/S

Ejer 7 ApS

16,13

5

4,3

Ejer 8 ApS

 

16,13

 

5

4,3

Ejer 9 ApS

16,13

5

4,3

 

Ejerandel

Mellemholding III A/S

Ejerandel

Mellemholding I A/S via Mellemholding III A/S

Ejerandel

Mellemholding I A/S via

Mellemholding II ApS

Ejerandel

100 % ejet datterselskaber (*)

Ejerandel

Drift 5 A/S

Ejer 1 ApS

10,13

7

1,62

8,62

7,33

Ejer 2 ApS

21,07

14,54

3,38

17,92

15,23

Ejer 3 ApS

21,07

14,54

3,38

17,92

15,23

Ejer 4 ApS

21,07

14,54

3,38

17,92

15,23

Ejer 5 ApS

10,93

7,55

1,75

9,3

7,91

Ejer 6 ApS

15,74

10,86

2,52

13,38

11,37

(*) Drift 1 A/S, Drift 2 A/S, Drift 3 ApS og Drift 4 A/S.

Ved vurdering af, om værnsreglen finder anvendelse skal herefter i hvert enkelt mellemholdingled vurderes om 50 % eller mere af kapitalen er ejet af aktionærer, der kunne modtage skattefrit aktieudbytte.

Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS og Ejer 6 ApS ejer indirekte, jf. ovenstående, mere end 10 % i alle Mellemholding I A/S's datterselskaber. Selskaberne ejer tilsammen 78,95 % af aktierne i Mellemholding III A/S.

Mellemholding III A/S ejer 69 % af Mellemholding I A/S, dvs. Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS og Ejer 6 ApS ved direkte ejerskab af denne vej ville eje 54,48 % af Mellemholding I A/S.

Mellemholding III A/S ejer 51,61 % af Mellemholding II ApS.

Mellemholding II ApS ejer 31 % af Mellemholding I A/S, og Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS og Ejer 6 ApS vil ad denne vej eje yderligere 12,64 % af Mellemholding I A/S.

Mere end 50 % af aktiekapitalen i Mellemholding I A/S (54,48 % + 12,64 %) er dermed ejet af aktionærer, der ved direkte ejerskab kunne modtage skattefrit aktieudbytte i datterselskaberne, og værnsreglen i stk. 3 finder derfor ikke anvendelse.

Mellemholding II ApS er 51,61 % ejet af Mellemholding III A/S. I Mellemholding III A/S er 78,95 % af aktierne ejet af selskaber, der kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab af Mellemholding I A/S. Mere end 50 % af aktiekapitalen i Mellemholding II ApS er dermed ejet af aktionærer, der kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab, og værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 finder derfor ikke anvendelse.

Da værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 ikke finder anvendelse, vil aktierne i såvel Mellemholding I A/S som de underliggende datterselskaber være datterselskabsaktier.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 1 besvares Ja.

Der er ved besvarelsen ikke taget stilling til de skattemæssige konsekvenser af aktieombytningen.

Ad. Spørgsmål 2.

Der spørges om en fusion af Ejer 7 ApS, Ejer 8 ApS og Ejer 9 ApS vil betyde, at aktierne i Mellemholding I A/S og datterselskaber vil anses for datterselskabsaktier jf. aktieavancebeskatningsloven § 4A.

Det nye selskab, Mellemholding IV ApS vil komme til indirekte at eje 15 % af Mellemholding I A/S. Tilsvarende vil det indirekte eje 15 % af Drift 1 A/S, Drift 2 A/S, Drift 3 ApS og Drift 4 A/S, og 12,75 % af Drift 5 A/S.

Mellemholding IV ApS ville derfor ved direkte ejerskab af datterselskaberne under Mellemholding I A/S kunne modtage skattefrit udbytte.

Ejerandelene vil for Ejer 1 ApS, Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS, Ejer 5 ApS og Ejer 6 ApS være:

 

Ejerandel

Mellemholding III A/S

Ejerandel

Mellemholding I A/S via Mellemholding III A/S

Ejerandel

Mellemholding I A/S via

Mellemholding II ApS

Ejerandel

100 % ejet datterselskaber (*)

Ejerandel

Drift 5 A/S

Ejer 1 ApS

10,13

8,1

0,51

8,61

7,33

Ejer 2 ApS

21,07

16,86

1,06

17,92

15,23

Ejer 3 ApS

21,07

16,86

1,06

17,92

15,23

Ejer 4 ApS

21,07

16,86

1,06

17,92

15,23

Ejer 5 ApS

10,93

8,75

0,6

9,35

7,95

Ejer 6 ApS

15,74

12,6

0,79

13,39

11,39

(*) Drift 1 A/S, Drift 2 A/S, Drift 3 ApS og Drift 4 A/S.

Mellemholding III A/S ejer 80 % af Mellemholding I A/S, dvs. Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS og Ejer 6 ApS ved direkte ejerskab af denne vej ville eje 63,16% af Mellemholding I A/S.

Mellemholding III A/S ejer 25 % af Mellemholding II ApS.

Mellemholding II ApS ejer 20 % af Mellemholding I A/S, og Ejer 2 ApS, Ejer 3 ApS, Ejer 4 ApS og Ejer 6 ApS vil ad denne vej eje yderligere 3,95 % af Mellemholding I A/S.

Mellemholding IV ApS ejer 15 % og Mellemholding III A/S ejer 67,11 % (63,16 +3,95) af Mellemholding I A/S.

Som i spørgsmål 1 vil mere end 50 % af aktiekapitalen i Mellemholding I A/S være ejet af aktionærer, som ved direkte ejerskab af datterselskaberne ville ejer mere end 10 % af datterselskaberne. Værnsreglen finder derfor ikke anvendelse på Mellemholding I A/S.

Mellemholding II ApS er 100 % ejet af selskaber, der ville kunne modtage skattefrit udbytte af Mellemholding I A/S. Værensreglen finder derfor ikke anvendelse på Mellemholding II ApS.

Da værnsreglen ia ktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 ikke finder anvendelse, vil aktierne i såvel Mellemholding I A/S som de underliggende datterselskaber være datterselskabsaktier.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 2 besvares Ja.

Der er ved besvarelsen ikke taget stilling til de skattemæssige konsekvenser i øvrigt af fusionen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstillinger og begrundelser.