Dato for udgivelse
04 jan 2010 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2009 15:37
SKM-nummer
SKM2010.3.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-123937
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
Emneord
Madpakke, tilbagebetaling, institutionsbetaling, leverandør, frokostmåltid, dagtilbud
Resumé

Skatterådet bekræfter, at forældre, der deltager i en ordning om levering af frokostmåltid til eget barn i dagtilbud, vil være skattefri af den udbetaling, som en kommune i den anledning foretager til forældrene.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 A.A

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at forældre, der deltager i en ordning om levering af frokostmåltid til eget barn, vil være skattefri af den udbetaling, som X Kommune i den anledning foretager til forældrene?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med nej, kan SKAT så bekræfte, at X Kommune skal oplyse hele udbetalingen til SKAT, hvorefter forældrene selv skal redegøre for medgåede råvarer til fremstillingen af madpakker?

Svar

  1. Ja.
  2. Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven er der indført obligatoriske frokostmåltider for alle børn i daginstitutioner fra den 1. januar 2010, jf. dagtilbudslovens § 16a.

Efter denne bestemmelse skal der tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, som en del af dagtilbudsydelsen.

De enkelte forældres fravalg af frokostmåltidet medfører ikke en reduktion i forældrenes egenbetaling, medmindre barnet har en lægedokumenteret allergi eller en anden sygdom, som kræver en specialkost og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid.

Det er op til det enkelte dagtilbud, om maden skal tilberedes i institutionen, leveres fra kommunalt storkøkken eller fra privat leverandør mv.

Det nuværende loft for forældrebetalingsdelen på 25 procent hæves i den forbindelse med 5 procentpoint til 30 procent, jf. dagtilbudslovens § 32, stk. 1, svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for frokostmåltidet.

I X Kommune blev det besluttet, at ordningen allerede skulle træde i kraft den 1. august 2009.

X Kommune har som følge heraf hævet daginstitutionsbetalingen med 469 kr. Heraf modtager de enkelte daginstitutioner månedligt 305 kr. pr. barn fra kommunen til finansiering af frokostmåltidet. Grunden til, at daginstitutionerne ikke modtager de fulde 469 kr. er, at de 469 kr. også skal finansiere udgifter til søskenderabatter og økonomiske fripladstilskud i forbindelse med frokostmåltidet.

2 institutioner i X Kommune har fået dispensation fra kommunen, således at forældrene selv kan stå for maden.

X Kommune har indsendt kopi af den aftale, som i den anledning skal indgås mellem institution og forældrene om levering af frokostmåltid til eget barn:

Aftalegrundlag:

"Denne aftale er godkendt på bestyrelsesmødet i dagtilbud Y den 19. august 2009. Fra bestyrelsen deltog a, b og c.

Nedennævnte forældre indgår aftale med dagtilbud Y om at levere et dagligt frokostmåltid til ...... (barnets navn og cpr.nr.). Aftalen er gældende til 31.12.2009. Dog ophører den, hvis dit barn bliver udmeldt tidligere, eller hvis bestyrelsen inden den 31.12.2009 træffer anden beslutning.

Med henblik på afregning for frokostmåltidet indberetter forældrene hvert kvartal antallet af ikke-leverede frokostmåltider. Indberetningen sker via mail til dagtilbud Y, hvorefter der afregnes via forældrenes Nemkonto.

Aftalen indgås i øvrigt i henhold til Dagtilbudslovens regler om mad i daginstitutioner, herunder at frokostmåltidet skal være sundt, jf. Lov om ændring af dagtilbudsloven (Frokostmåltid i daginstitutioner mv.)

Indtil bestyrelsen i dagtilbud har udarbejdet en kostpolitik, følges X Kommunes overordnede kostpolitik, som vedlægges denne aftale.

..."

Aftale om vilkår for afregning:

"Dagtilbud Y betaler til forældrene 305 kr. månedligt, beregnet som en gennemsnitspris på årsbasis. Dog modregnes der, når barnet ikke møder i institutionen og der dermed ikke leveres et frokostmåltid. Der modregnes med en pris på 15 kr. pr. dag.

Der afregnes kvartalsvist bagud - med afregning medio den efterfølgende måned.

..."

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at forældrene er skattepligtige af udbetalingen fra kommunen, som følge af, at der er tale om en betaling for et varekøb - nemlig en daglig madpakke, hvor forældrene er leverandør på samme måde som, eller i stedet for, en forretningsdrivende, der leverer mad ud af huset.

De pågældende forældre, som selv ønsker at levere madpakker til deres børn finder, at der blot er tale om tilbagebetaling af den del af institutionsbetalingen, som udgør betaling for frokostmåltidet, og at de derfor ikke er skattepligtige heraf.

Bemærkninger til sagsfremstilling:

Spørger har indsendt sine bemærkninger til sagsfremstillingen og har vedrørende status i forhold til to dagtilbudsafdelinger i X Kommune anført, at i to dagtilbudsafdelinger i X Kommune har forældrene selv ønsket at levere det daglige frokostmåltid til deres børn. Forældrene har fremsat dette ønske i forlængelse af det gennemførte udbud af frokostmåltidet i henhold til udbudsreglerne.

Spørger har endvidere anført, at det med dagtilbudsloven har været intentionen at aflaste forældrene. Spørger henviser til forarbejderne til loven: "...Desuden vil sund frokost i daginstitutionen aflaste børnefamiliernes travle hverdag, idet de ikke længere skal smøre madpakker." Forarbejderne til dagtilbudsloven angiver samtidig, at "Det er op til lokal beslutning ..., om maden skal tilberedes i institutionen, leveres fra kommunalt storkøkken eller privat leverandør m.v." Den eneste mulighed for at imødekomme forældrenes ønske om selv at levere frokostmåltidet har derfor været at betragte forældrene som leverandører af ydelsen "et dagligt frokostmåltid til eget barn".

I henhold til dagtilbudsloven er der alene hjemmel til at reducere forældrebetalingen, såfremt et barn har behov for lægeordineret kost pga. allergi eller anden sygdom, og denne særlige kost ikke kan leveres af dagtilbuddet. Der er ingen andre muligheder i dagtilbudsloven for tilbagebetaling af forældrebetalingen, hvilket også er bekræftet telefonisk af Indenrigs- og Socialministeriet den 26. august 2009. Kommunen har således ikke mulighed for at reducere forældrebetalingen for eksempelvis leveret frokostmåltid, bleer eller legetøj m.v. Dagtilbuddet kan alene betale forældrene for den leverede ydelse, såfremt forældrene betragtes som leverandører af ydelsen frokostmåltid.

For så vidt angår spørgers bemærkninger til SKATs udkast til svar anfører spørger, at SKATs præmisser baserer sig på, at betalingen til forældrene i skattemæssig sammenhæng er at betragte som en tilbagebetaling af takster. I takstmæssig forstand er betalingen for frokostmåltidet en integreret del af den samlede forældrebetaling på max 30% efter indførelsen af frokosttilbuddet. Dvs. frokostmåltidet betragtes på samme måde som øvrige ydelser og varer i dagtilbuddet såsom bleer og lønninger.

Som det fremgår af ovenstående, er der ifølge Indenrigs- og Socialministeriet ikke hjemmel til at tilbagebetale takster til forældre - med lægeordineret kost som eneste undtagelse.

Det er spørgers vurdering, at der på baggrund af en juridisk vurdering ikke er sammenhæng mellem betalingen for frokostmåltidet til forældrene og den takststigning, der sker for forældrene fra de tidligere 25% til nu 30%. Således kan der i X Kommune også konstateres en betydelig variation mellem de priser, de enkelte dagtilbud har afsat til kosten pr. barn, og den takststigning, der er sket i forlængelse af indførelsen af frokostmåltidet.

Den manglende direkte sammenhæng mellem takststigningen og betalingen for frokostmåltidet understreges desuden af, at der i X Kommune har været flere dagtilbud, som allerede forud for indførelsen af det obligatoriske frokostmåltid har haft en fuldkostordning. Tilsvarende bliver der fra 2010 tilført yderligere midler til alle dagtilbud - til eksempelvis frokostmåltidet eller til en styrket pædagogisk indsats, såfremt dagtilbuddet hele tiden har haft afsat ressourcer til frokostmåltidet. De yderligere midler tilføres i øvrigt uden medfølgende takststigning. Desuden vil det enkelte barns takster variere med husstandens indkomst- og søskendeforhold.

Spørger stiller derfor spørgsmålstegn ved, om SKAT kan lægge en præmis om sammenhæng mellem stigningen i forældrebetalingen og indførelsen af obligatorisk frokostmåltid til grund for sit svar. Mere konkret stilles der spørgsmålstegn ved SKAT's svar om, at "ordningen om levering af mad til eget barn ... skattemæssigt anses for at udgøre en tilbagebetaling af en del af daginstitutionsbetalingen" ... "uanset det af dagtilbudslovens § 16a, stk. 2 fremgår, at forældrenes fravalg af frokostmåltidet ikke kan medføre en reduktion i forælderens egenbetaling". Dvs. SKAT henviser selv til, at der ikke er lovhjemmel til, at kommunen kan efterleve SKAT's svar.

Spørger bemærker derudover, at det tilsvarende af X Kommunes dialog med Indenrigs- og Socialministeriet fremgår, at kommunen ikke har lovhjemmel til at tilbagebetale en del af taksten og har spurgt om, hvorvidt SKAT har afklaret sin præmis med Indenrigs- og Socialministeriet.

Spørger bemærker dernæst, at det i SKATs udkast til bindende svar anføres, at "det er spørgers opfattelse, at forældrene er skattepligtige af udbetalingen." Spørger understreger klart hertil, at X Kommune ikke har haft nogen præferencer i forhold til skattespørgsmålet.

X Kommune kontaktede SKATs hotline ultimo juni 2009 for at få et klart grundlag for skattespørgsmålet, inden der blev indgået kontrakter med forældre som leverandører af frokostmåltidet. I denne dialog anførte SKAT, at forældrene var at betragte som øvrige leverandører, og at betalingen derfor som udgangspunkt var skattepligtig. Men i lyset af det principielle i spørgsmålet blev X Kommune i forbindelse med samtalen foreslået at anmode skriftligt om et bindende svar. X Kommunes spørgsmål skal derfor ses i dette lys - og ikke ud fra en speciel præference i forhold til svaret på spørgsmålet.

Spørger forespørger endelig, om det er SKATs opfattelse, at forældre ikke kan være leverandører af daglige frokostmåltider til eget barn, og om X Kommune skal ophæve aftalen med forældrene, da kommunen ikke vil kunne betale forældrene for maden, idet der, som beskrevet, ikke er lovhjemmel til at tilbagebetale takster.

Forældrene har til sagsfremstillingen udtalt, at de er fuldstændig enige i SKATs konklusion i det fremsendte udkast til sagsfremstilling: at forældre ikke er skattepligtige af de tilbageførte 305 kr. pr./mdr. og tilføjer, at de ikke har nogen skattetekniske bemærkninger til udkastet.

Forældregruppen tilføjer yderligere hertil, at de praktiske konsekvenser for den/de individuelle forældre vil være omfattende såfremt Skatterådets bindende svar bestemmer at forældre er skattepligtige. For i så fald vil den madpakkeordning, de har fået tilsagn om at etablere fra 1. aug. 2009 af X Kommune, ikke være økonomisk rentabel for forældre, medmindre hver madpakkesmørende forælder opretter cvr.nr., momsregistreres osv. - altså etablerer virksomhed på linje med andre cateringfirmaer.

Dette anser forældrene som værende helt urealistiske krav at stille til individuelle familier. De ser ikke umiddelbart nogen rimelighed i, at private personer stilles ringere end private virksomheder - slet ikke når det vedrører egne børns mad.

Endelig bemærker forældrene, at alle forældre, der ikke er omfattet af fuld friplads, allerede én gang har svaret skat af daginstitutionsbetalingen. I fald Skatterådets afgørelse bliver, at de skal beskattes af de 305 kr., vil der i deres øjne være tale om en dobbeltbeskatning for mange forældre.

Det er derfor forældrenes opfattelse, at forældre, der smører madpakke til eget barn, ikke er skattepligtige af de tilbageførte penge for madpakkerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Det ønskes besvaret, om forældrene vil være skattepligtige af det beløb, som de får for levering af madpakke til eget barn.

I henhold til den aftale, som indgås mellem det enkelte dagtilbud og de pågældende forældre, skal forældrene levere et dagligt frokostmåltid til deres eget barn.

Afregningen herfor udgør 305 kr. månedligt, idet der dog modregnes 15 kr. pr. frokostmåltid, som ikke leveres pga. barnets fravær i dagtilbuddet.

Forældre, som har hel eller delvis økonomisk friplads, kan også deltage i ordningen om levering af frokostmåltid til eget barn. Disse forældre modtager et "tilskud" i form af lavere eller ingen daginstitutionsbetaling. Dette "tilskud" har ingen indkomstskattepligtige konsekvenser for disse forældre.

Uanset det af dagtilbudslovens § 16a, stk. 2 fremgår, at forældres fravalg af frokostmåltidet ikke kan medføre en reduktion i forælderens egenbetaling, er det SKATs vurdering, at denne ordning om levering af mad til eget barn mod at kommunen afregner et beløb til forældrene, skattemæssigt anses for at udgøre en tilbagebetaling af en del af daginstitutionsbetalingen.

Forældre med hel eller delvis økonomisk friplads modtager et økonomisk tilskud, som er blevet større, fordi dagtilbuddet nu også indeholder et frokostmåltid. Som alle andre forældre får forældre til disse børn mulighed for at levere en madpakke, og det betyder, at det yderligere fripladstilskud udbetales i form af 305 kr. for madpakken. Denne udbetaling er til dækning af de udgifter, som kommunen ellers skulle have afholdt til frembringelse af frokostmåltidet til disse forældres børn.

Ordningen om levering af mad til eget barn mod tilbagebetaling af en del af daginstitutionsbetalingen, eller for fripladsmodtagere en kontant udbetaling af en del af det offentlige tilskud, indeholder efter SKATs vurdering, ikke en indkomstskattepligtig disposition efter statsskattelovens § 4.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Det skal bemærkes, at der ved ovenstående alene er taget stilling til denne specielle ordning, hvor en offentlig myndighed over for en persongruppe - for samme forhold (frokostmåltidet), opkræver betaling samtidig med, at myndigheden foretager en udbetaling. 

Spørgers bemærkninger i høringssvaret har ikke givet anledning til en ændret indstilling.

For så vidt angår det af spørger anførte om, hvorvidt det er SKATs opfattelse, at forældrene ikke kan være leverandører af daglige frokostmåltider til eget barn, skal SKAT henvise til det ovenfor anførte, nemlig at ordningen, som den er beskrevet, skattemæssigt anses for at udgøre en tilbagebetaling af en del af daginstitutionsbetalingen. SKAT kan ikke tage stilling til, hvorvidt spørger skal ophæve aftalen.

Ad. spørgsmål 2

Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse