Dato for udgivelse
17 dec 2009 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2009 10:55
SKM-nummer
SKM2009.784.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-038058
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
personalegoder, kaffeordning, kantineordning
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at virksomhedens ansatte ikke vil blive beskattet af værdien af kaffeordning, såfremt spørger undlader af opkræve den nuværende betaling på 70 kr. Det vurderes, at den nye ordning får karakter af en almindelig personalepleje af begrænset økonomisk karakter, under forudsætning af, at ophævelse af de ansattes egen betaling ikke indebærer, at virksomheden udvider ordningen.

Skatterådet kan dernæst ikke bekræfte, at spørger kan tilbyde sine ansatte kaffeordning eller iværksætte en kantineordning for virksomhedens ansatte betalt i form af en skattefri kontantlønnedgang.
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3
Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2, A.B.1.9.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 A.B.1.9.11

Spørgsmål

 1. Vil virksomhedens ansatte kunne få kaffe stillet til rådighed uden at blive beskattet heraf, såfremt spørger undlader at opkræve den nuværende betaling på 70 kr.?
 2. Kan betaling for kaffeordning tilbydes virksomhedens ansatte som en skattefri kontantlønnedgang?
 3. Kan spørger iværksætte en kantineordning for virksomhedens ansatte som en skattefri kontantlønnedgang?

Svar

 1. Ja.
 2. Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse.
 3. Spørgsmålet afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er en medlemsejet rådgivningsforening registreret under revisorlovens § 12 stk. 8.

Virksomheden har ca. 220 ansatte som yder rådgivning inden for primært landbrug.

Som et led i udviklingen af virksomhedens tilbud om personalegoder for de ansatte, påtænkes det at iværksætte en kantineordning ved en lønnedgangsordning.

Det er oplyst, at medarbejderne på nuværende tidspunkt betaler 70 kr. pr. måned for kaffe og et stykke morgenbrød. Dette beløb trækkes ved lønberegningen efter indeholdelse af A-skat.

Virksomheden ønsker at erstatte den nuværende ordning med en ordning, hvor de ansatte trækkes i løn før indeholdelse af A-skat, dvs. kontantlønnedgang.

Virksomheden ønsker endvidere at etablere en frokostordning, hvor de ansatte ligeledes trækkes i løn, før indeholdelse af A- skat, dvs. kontantlønnedgang.

Der er tale om en påtænkt disposition som vil blive iværksat under iagttagelse af følgende forudsætninger:

 • Der vil foreligge en ændret lønaftale, som fremadrettet indebærer en reel nedgang i den kontante løn.
 • De overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale.
 • Den aftalte reduktion af den kontante løn løber over overenskomstperioden (minimum 12 måneder).
 • Arbejdsgiveren har den økonomiske risiko i forbindelse med ordningen, hvilket indebærer, at de ansattes kontante lønnedgang vil blive et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med de ansattes forbrug af kantineordningen eller arbejdsgiverens løbende omkostninger ved at have stillet kantineordning til rådighed.
 • Arbejdsgiveren stiller rent faktisk kantineordningen til rådighed for de ansatte, og driver kantinen samt er kontraktspartner i forhold til leverandørerne af varer og ydelser til kantinen.
 • Ordningen er frivillig for de ansatte.
 • Kontantlønsnedgangen har ikke betydning for beregning af blandt andet feriepenge og pension.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har anført, at der efterhånden ved talrige afgørelser er meddelt tilladelse til at lønmodtagere kan modtage skattefrie personalegoder mod en kontantlønsnedgang, når nærmere opstillede betingelser for ordningen er opfyldt.

Spørger er af den opfattelse, at de helt overordnede betingelser som SKAT har opstillet som et krav for at en evt. kantineordning kan godkendes må anses for opfyldt.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges om spørger kan undlade at opkræve den nuværende betaling på 70 kr. for kaffeordning, uden at dette medføre beskatning hos virksomhedens ansatte.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Endvidere fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

SKAT skal således fremhæve, at goder, der modtages som led i et ansættelsesforhold, som udgangspunkt er skattepligtige og godernes værdi ansættes til den objektive markedsværdi.

Det fremgår imidlertid af Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit A.B.1.9.1 og A.B.1.9.11 at ligningslovens § 16 ikke omfatter goder uden væsentlig værdi, der ydes som led i almindelige personalepleje og som kun stilles til rådighed på arbejdspladsen. Der kan eksempelvis være tale om kaffe, kantine-, kunst- eller lignende ordninger.

Det er oplyst, at virksomhedens ansatte på nuværende tidspunkt opkræves 70 kr. per måned for kaffe og et stykke morgenbrød.

Ophævelse af den nuværende betaling vil indebærer, at de ansatte vil få adgang til kaffe, morgenbrød og eventuelt frugt. Det er kun på arbejdspladsen, disse goder er til rådighed, hvilket indebærer at betingelsen om, at godet kun stilles til rådighed på arbejdspladsen opfyldt.

Dernæst overstiger værdien af kaffeordningen ikke 70 kr. pr. måned pr. mand, hvilket medfører, at SKAT også anser betingelsen om, at godet skal være uden væsentlig værdi for at være opfyldt.

Under forudsætning af, at kaffeordningen vil være generelt stillet til rådighed for alle på arbejdspladsen, uden en særlig tilmelding til at deltage i ordningen, vurderer SKAT, at ordningen kan opfattes som et led i den almindelige personalepleje.

SKAT vurderer derfor, at en den beskrevne ordning, er omfattet af undtagelsen, da der er tale om goder uden væsentlig værdi, der ydes som led i almindelig personalepleje og som kun stilles til rådighed på arbejdspladsen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende, dvs. at de ansatte ikke vil blive beskattet af værdien af kaffeordning, såfremt virksomheden ikke opkræver betaling.

Spørgsmål 2

Der spørges, om den nuværende kaffeordning kan erstattes med en morgenkaffeordning med kontantlønnedgang, når nærmere opstillede betingelse er opfyldt

Det er oplyst, at medarbejdere, der benytter sig af morgenkaffeordningen, på nuværende tidspunkt betaler 70 kr. pr måned. Beløbet trækkes ved lønberegningen efter indeholdelse af A-skat.

Det er endvidere oplyst, at virksomheden planlægger at erstatte den nuværende ordning, hvor de ansatte betaler med beskattede midler, til en ordning, hvor de ansatte vil betale via nedgang i kontant løn.

I den forbindelse har spørger oplyst, at følgende betingelser vil være opfyldt:

 • Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 • Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
 • Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode.  Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.
 • Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 • Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. 

SKAT bemærker, at det er muligt, at lave en aftale om en fremtidig lavere kontantløn kombineret med et vederlag i goder. Det forudsætter, at en række betingelser, der fremgår af Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit A.B.1.9.1 er opfyldt.

Uanset opfyldelsen af disse betingelser, så vil kaffeordningen imidlertid ikke kunne laves som en skattefri ordning, hvis den finansieret ved en nedgang i kontantløn. Det skyldes, at såfremt medarbejderen betaler for deltagelse i kaffeordningen, ved en nedgang i kontantløn, må det forudsætte en eller anden form for tilmelding til ordningen.

Når den enkelte medarbejder skal melde sig til ordningen, så er godet ikke længere at opfatte som et led i almindelig personalepleje. Det bevirker, at kaffen ikke længere vil være et skattefrit gode, som beskrevet under spørgsmål 1.

SKAT indstiller på den baggrund, at spørgsmålet besvares benægtede, idet godet ikke vil være skattefrit, hvis det indgår i en ordning med kontantlønnedgang. 

Det skal dog bemærkes, at dette ikke er til hinder for at kaffeordningen finansieres ved en nedgang i kontantlønnen. De ansatte vil da blot blive skattepligtige af godet. Det vil derfor få samme skattemæssige virkninger som den nuværende ordning, hvor de ansatte betaler for kaffen via et fradrag på lønsedlen efter der er indeholdt skat.

Spørgsmål 3

Der spørges om virksomheden kan etablere en kantineordning med kontantlønnedgang, når nærmere opstillede betingelse er opfyldt.

Taget i betragtning, at virksomheden endnu ikke har etableret en kantineordning har SKATs nedenstående indstilling en vejledende karakter.

Ved at etablere en kantineordning bør spørger være opmærksom på bestemmelsen i ligningslovens § 16. 

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Endvidere fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Dernæst fremgår det af afsnit A.B.1.9.12 i Ligningsvejledning 2009-2, at ansatte, der får gratis frokost i arbejdsgiverens kantine, er skattepligtige af værdien heraf, og værdien ansættes til et beløb svarende til besparelsen i den almindelige privatudgift, samt at værdien fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i markedsværdien.

Det er ikke oplyst, hvilket beløb de ansatte skal betale for frokostordningen, men virksomheden og de ansatte bør være opmærksomme på, at den del af værdien af kantinemaden, der overstiger medarbejdernes egen betaling kan være skattepligtig i overensstemmelse med ligningslovens § 16.

Som beskrevet under spørgsmål 1 omfatter ligningslovens § 16 ikke goder uden væsentlig værdi, der ydes som led i almindelige personalepleje og som kun stilles til rådighed på arbejdspladsen.

Det forhold, at de ansatte skal tilmelde sig ordningen - hvilket antageligt vil være i det tilfælde, hvor der indgås aftaler om kontantlønnedgang - vil medfører, at ordningen vil miste karakter af almindelige personalepleje.

For så vidt angår spørgsmål om egen betaling via nedgang i kontant løn, bemærkes det, at dette forudsætter, at følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
 • Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
 • Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode.  Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.
 • Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.
 • Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
 • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Ud fra det oplyste er det ikke muligt at vurdere om de ovennævnte betingelser er opfyldt.

SKAT indstiller derfor at spørgsmål 3 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.