Indhold

Dette afsnit beskriver udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere i VSL afsnit II B i forbindelse med dødsfald.

Afsnittet indeholder:

 • Personer og dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Ikke succession for udlodningsmodtagere
 • Beskatning i mellemperioden for et skiftet dødsbo der er skattefritaget
 • Beskatning i bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo der ikke er skattefritaget
 • Beskatning efter reglerne om uskiftet bo mv. 
 • Beskatning af dødsboer der er udleveret som boudlæg efter DSL § 18.

Personer og dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer, uanset om dødsboet er omfattet af

Regel

Når den skattepligtige ophører med at være skattepligtig her i landet efter KSL § 1, skal henlæggelser til indkomstudligning medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 22 d, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.C.5.5 om de generelle regler for udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere.

Bemærk

Dødsboskatteloven har ingen særskilte regler, der omfatter beskatning af henlæggelser til indkomstudligning efter VSL afsnit II B. Derfor gælder skattelovgivningens almindelige regler for personer.

Se DBSL

 • § 8, stk. 1 for mellemperioden for et skiftet dødsbo, der er skattefritaget
 • § 21, stk. 1 for bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo, der ikke er skattefritaget
 • § 60, stk. 1 for dødsboer, hvor længstlevende ægtefælle får udleveret dødsboet efter reglerne om uskiftet bo.

Ikke succession for udlodningsmodtagere

Der er derfor heller ikke regler om udlodning med succession svarende til opsparet overskud efter VSL afsnit I eller kapitalafkastordningen i VSL afsnit II. Disse regler er karakteriseret ved, at opsparing eller henlæggelse skal udloddes sammen med virksomhed og til samme udlodningsmodtager. Udligningsordningen efter VSL afsnit II B kræver ikke, at ordningen er knyttet til en virksomhed, men arbejdet må ikke være udført i et ansættelsesforhold.

Beskatning i mellemperioden for et skiftet dødsbo der er skattefritaget

Henlæggelse til indkomstudligning er ikke nævnt i DBSL § 13, stk. 5, der opremser afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssig forhold, der gør, at afsluttende skatteansættelse for mellemperioden bliver obligatorisk.

Beskatning af henlæggelse til indkomstudligning kan alene ske i mellemperioden, når enten Skattestyrelsen eller dødsboet kræver afsluttende skatteansættelse af indkomsten i mellemperioden. Se DBSL § 13, stk. 1 og 2.

Efter reglerne i virksomhedsskatteloven skal henlæggelse til indkomstudligning medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører, når den skattepligtige ophører med at være skattepligtig her i landet efter KSL § 1. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til bl.a. VSL § 22 b, stk. 8, 5. pkt.

Den fulde henlæggelse skal indgå i mellemperiodens skattepligtige indkomst, da dødsboskatteloven ikke indeholder nogen regel om fradragsbeløb, der svarer til fradrag ved beskatning af opsparing efter virksomhedsordningen eller henlæggelse efter konjunkturudligningsordningen.

Bemærk

Da dødsboets indkomstopgørelse ikke opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag svarende til levende personers indkomstopgørelse, skal beløbet indgå i den skattepligtige indkomst for mellemperioden.

Skatteberegning for mellemperioden

Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvor henlæggelse til indkomstudligning indtægtsføres, fradrages den indkomstudligningsskat, som svarer til det indtægtsførte beløb, i den beregnede mellemperiodeskat. Indkomstudligningsskat, der ikke kan rummes i mellemperiodeskatten med tillæg af eventuel overført restskat mv., udbetales kontant. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til bl.a. VSL § 22 b, stk. 5.

Bemærk

Indkomstudligningsskatten udgør samme procent, som virksomhedsskatten udgør for de enkelte år, hvor der er henlagt til indkomstudligning. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til VSL § 22 b, stk. 2.

Beskatning i bobeskatningsperioden for et skiftet dødsbo der ikke er skattefritaget

Efter reglerne i virksomhedsskatteloven skal henlæggelse til indkomstudligning medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører, når den skattepligtige ophører med at være skattepligtig her i landet efter KSL § 1. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til bl.a. VSL § 22 b, stk. 8, 5. pkt.

Den fulde henlæggelse skal indgå i bobeskatningsperiodens skattepligtige indkomst, da dødsboskatteloven ikke indeholder nogen regel om fradragsbeløb, der svarer til fradrag ved beskatning af opsparing efter virksomhedsordning eller konjunkturudligningsordning.

Bemærk

Da dødsboets indkomstopgørelse ikke opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag svarende til levende personers indkomstopgørelse, skal beløbet indgå i den skattepligtige indkomst for bobeskatningsperioden.

Skatteberegning for bobeskatningsperioden

Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvor henlæggelse til indkomstudligning indtægtsføres, fradrages den indkomstudligningsskat, som svarer til det indtægtsførte beløb, i den beregnede dødsboskat. Indkomstudligningsskat, der ikke kan rummes i årets dødsboskat med tillæg af eventuel overført restskat mv., udbetales kontant. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til bl.a. VSL § 22 b, stk. 5.

Bemærk

Indkomstudligningsskatten udgør samme procent, som virksomhedsskatten udgør for de enkelte år, hvor der er henlagt til indkomstudligning. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til VSL § 22 b, stk. 2.

Beskatning efter reglerne om uskiftet bo mv.

Den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes skattemæssige stilling. Se DBSL § 59, stk. 2.

Når afdøde har beløb, der skal beskattes i dødsåret, fordi det er ti år siden, at henlæggelse til indkomstudligning er sket, skal indkomsten indgå i afdødes indkomst for mellemperioden efter skattelovgivningens almindelige regler. Se DBSL § 62, stk. 2.

Ved længstlevende ægtefælles skatteberegning for dødsåret, hvor henlæggelse til indkomstudligning er indtægtsført, fradrages den indkomstudligningsskat, som svarer til det indtægtsførte beløb, i slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat mv. Indkomstudligningsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat mv., udbetales kontant. Se VSL § 22 d, stk. 2, der henviser til bl.a. VSL § 22 b, stk. 5.

Se også

Se afsnit C.E.4.2.2 om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle i dødsåret, når dødsboet behandles efter skattereglerne om uskiftet bo.

Beskatning af dødsboer der er udleveret som boudlæg efter DSL § 18

Skattestyrelsen kan ikke kræve afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, når dødsboet er udlagt som boudlæg efter DSL § 18.

Se

 • DBSL § 77 om tilfælde, hvor afdøde er enlig ved dødsfaldet
 • DBSL § 78, stk. 2, om tilfælde, hvor afdøde er gift, ikke separeret og samlevende med længstlevende ægtefælle ved dødsfaldet.

Bemærk

Hvis længstlevende ægtefælle kræver afsluttende skatteansættelse for mellemperioden, hæfter denne ikke for eventuelle skattekrav mod afdøde. Se DBSL § 78, stk. 2, 3. pkt.

Derfor kan den, der har fået dødsboet udlagt af skifteretten, frit råde over indestående på indkomstudligningskonto