Dato for udgivelse
11 nov 2009 09:13
SKM-nummer
SKM2009.672.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-147562
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, videreuddannelse, kontantlønsnedgang
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørgers deltagelse i en psykoterapiuddannelse vil være skattefri for spørgeren i medfør af ligningslovens § 31, selvom medarbejderen samtidig accepterer en lønnedgang for halvdelen af udgiften til uddannelsen.
Hjemmel
Ligningslovens § 16 og ligningslovens § 31.
Reference(r)

Ligningslovens § 16 og ligningslovens § 31.

Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9.1
Henvisning

Spørgsmål

Kan spørgers ordning med arbejdsgiver om betaling af psykoterapiuddannelsen godkendes som kontantlønsnedgang?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 6. september 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 7. september 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er under uddannelse til speciallæge i psykiatri. Som led i speciallægeuddannelsen er der nye øgede krav til psykoterapiuddannelsen. I den sammenhæng tager spørger en 2-årig uddannelse i grundkursus i kognitiv psykoterapi hos SAKT.

Spørgers arbejdsgiver betaler halvdelen (20.000 kr.) af uddannelsen, jf. ny ansættelseskontrakt. Spørger skal selv betale den anden halvdel over lønnen i det kommende år.

Ordlyden af kontrakten med arbejdsgiver er:

SAKT's 2 årige uddannelse i kognitiv terapi.

..."Med henvisning til din ansøgning om deltagelse i SAKTs 2 årige uddannelse i kognitiv terapi, aftales det herved, at Psykiatrisk Center afholder 50 % af udgiften svarende til 19.000 kr. Samtidig afholder du resten af udgiften 50 % svarende til 19.000 kr., således at udgiften dækkes ved, at Psykiatrisk Center indbetaler beløbet samtidig med, at du går det tilsvarende beløb ned i løn. Da beløbet udgør 19.000 kr. om året betyder dette, at din løn nedsættes med et fast beløb på 1.583,33 kr. brutto pr. måned. Allerede aftalte lønstigninger pr. 1/10 og pr. 1/4 påvirker ikke det månedlige bruttobeløb. Øvrige ansættelsesvilkår som hidtil gældende. Når uddannelsen er afsluttet og udgiften til denne er indbetalt, vil din løn være som før med de faste lønstigninger, som har været aftalt..."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger oplyser, at være blevet rådgivet af en medarbejder hos SKAT, der har oplyst, at ordningen indebærer en reel risiko for arbejdsgiver, da de betaler halvdelen og ikke har nogen "binding" i spørger. Ordningen løber også over mindst 12 måneder, og ordningen må anses som uddannelse i arbejdsgivers interesse. Det skulle derfor være muligt at indgå en bruttolønsordning med arbejdsgiver. Spørger beder om bekræftelse herpå, så ordningen kan sættes i gang.

At ordningen bør godkendes, idet der findes en række tilsvarende ordninger, herunder mulighed for bruttolønsordninger for MBA-uddannelser på CBS.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Efter ligningslovens § 31 kan en arbejdsgiver, som led i et ansættelsesforhold afholde udgifter til uddannelse og kurser uden at den ansatte beskattes i den anledning. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 955 af 20. december 1999 og det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med bestemmelsen bl.a. er at styrke virksomhedernes sociale ansvar og medvirke til et højere uddannelsesniveau for medarbejderne.

Efter de hidtil gældende regler var medarbejderen som udgangspunkt kun skattefri, når arbejdsgiveren afholdt udgifter i forbindelse med ajourføring eller vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Medarbejderen var imidlertid ikke skattefri af ydelser i forbindelse med grund- og videreuddannelse.

Ligningslovens § 31 er således udtryk for en forenkling, idet det nu ikke er nødvendigt at sondre mellem grund- og videreuddannelser på den ene side og ajourføring eller vedligeholdelse på den anden side, når udgifterne bliver afholdt af arbejdsgiveren. Uddannelsen skal være erhvervsrettet, men det er ikke en betingelse, at den tager sigte på fortsat ansættelse hos nuværende arbejdsgiver.

I det omfang udgifter ikke dækkes af arbejdsgiveren, men af den ansatte selv, er der kun fradrag efter skattelovgivningens almindelige regler. Det fremgår direkte af ligningslovens § 31, stk. 6.

Parterne har endvidere mulighed for at indgå en aftale om, at medarbejderen deltager i finansieringen af uddannelsen ved reduktion af sin kontante løn. En sådan aftale må blot ikke være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3. der foreskriver at indeholdelse af A-skat skal gå forud for andre krav om den pågældende A-indkomst, herunder krav fra arbejdsgiveren.

Efter praksis stilles der en række betingelser for etablering af en ændret vederlagsaftale. I SKATs Ligningsvejledning, almindelig del, afsnit A.B.1.9.1 anføres:

  1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.
  2. Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.
  3. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode. Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.
  4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3
  5. Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.
  6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Der skal herudover være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og arbejdstageren skal have mulighed for - eventuelt med et rimeligt varsel - at udtræde af ordningen. Begge kriterier kan ses som supplement til kravet om, at arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko fx ved at den ansatte kan udtræde af ordningen, selvom arbejdsgiveren fortsat er bundet til kontrakten med leverandøren.

Praksis:

I SKM2004.46.LSR anførte Landsskatteretten, at således som ligningslovens § 31 var formuleret, var der ikke i det foreliggende tilfælde tale om omgåelse af denne bestemmelse. Landsskatteretten har lagt vægt på, at der var tale om en reel lønnedgang for medarbejderen, og at denne efter endt uddannelse automatiske tilbageregulering af lønnen ikke var tilstrækkeligt til at anse uddannelsen for betalt af medarbejderen.

I SKM2008.795.SR godkendte Skatterådet en aftale om ændret vederlagssammensætning til grunduddannelse, bøger mv. i studieperioden.

I SKM2008.862.SR bekræftede Skatterådet, at deltagelse i en uddannelse på Københavns Universitet vil være skattefri for spørgeren i medfør af ligningslovens § 31, selvom medarbejderen samtidig accepterer en lønnedgang i den periode studiet varer.

Begrundelse:

Efter SKATs opfattelse vil den arbejdsgiverbetalte del af den her omhandlede uddannelse være omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 31, idet kravet om at uddannelsen er erhvervsrelateret samt at betingelserne for modregning i lønnen er opfyldt, herunder at arbejdsgiver anses at bære den økonomiske risiko for betaling af uddannelsen.

Efter SKATs opfattelse, er den ændrede vederlagsaftale ikke i strid med modregningsforbuddet i kildeskattelovens § 46, stk. 3, jf. SKM2004.46.LSR, som nævnt ovenfor, hvori Landsskatteretten bl.a. anfører, at den automatiske tilbageregulering af lønnen ikke var tilstrækkeligt til at anse uddannelsen for betalt af medarbejderen.

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT derfor, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.