Dato for udgivelse
11 sep 2009 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2009 12:41
SKM-nummer
SKM2009.541.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-086895
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Dispositivt afkald
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en kommune kan udbetale diæter direkte til et politisk parti, hvis en valgstyrer eller en tilforordnet giver indkomstafkald og ønsker at et politisk parti skal modtage diæterne, uden af valgstyreren eller den tilforordnede bliver beskattet heraf.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2, A.A.1.3.10.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at en kommune kan udbetale diæter direkte til et politisk parti, fordi en valgstyrer eller en tilforordnet giver indkomstafkald, og ønsker at et politisk parti skal modtage diæterne, uden at valgstyreren eller den tilforordnede bliver beskattet heraf?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares med et ja, er det politiske parti så skattepligtigt af den udbetalte diæt?

Svar

  1. Nej.
  2. Spørgsmålet bortfalder.

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 30. april 2009.
Gebyret er registreret indbetalt d. 13. maj 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold 

I forbindelse med afholdelse af valg, skal kommunalbestyrelsen vælge et antal valgstyrere og tilforordnede til hhv. at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet samt til at bistå ved valget, jf. § 29 og 30 i lov 145 af 24. februar 2009 om valg til folketinget.

I den forbindelse modtager de diæter for deres arbejde efter § 31, stk. 3 i samme lov.

Valgstyrerne og de tilforordnede ønsker at give afkald på diæterne, således at diæterne i stedet udbetales direkte til et politisk parti.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ikke anført sin opfattelse af spørgsmålet, men har vedlagt kopi af lov nr. 145 af 24/02 2009. Lov om valg til Folketinget (Valgloven).

Valgstyrere

§ 29. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
Stk. 2. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Stk. 3. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.
Stk. 4. Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.
Stk. 5. Valgstyrerne fører en afstemningsbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Velfærdsministeren fastsætter regler om afstemningsbogens indhold og udformning.

Ændringer

Ændret 1/2 2004 ved 2003-12-27-ÆL.1209 (LF 57 03-04).

Tilforordnede vælgere

§ 30. Senest når valg er udskrevet, vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Stk. 2. En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger.

§ 31. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilforordnet vælger.
Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen. Hvis en valgstyrer eller en tilforordnet vælger har forfald, udpeger den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer eller en ny tilforordnet vælger.
Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

SKATs indstilling og begrundelse 

Spørgsmål 1

Det ønskes besvaret, om en kommune kan udbetale diæter direkte til et politisk parti, fordi en valgstyrer eller en tilforordnet giver indkomstafkald, og ønsker at et politisk parti skal modtage diæterne, uden at valgstyreren eller den tilforordnede bliver beskattet heraf.

Indkomst, der efter statsskattelovens § 4 skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal henføres til beskatning hos den, der har retlig adkomst til indkomsten.

En skattepligtig indtægt skal som hovedregel medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. Hvis der gives afkald på en indtægt forud for tidspunktet for den endelige retserhvervelse, skal der normalt ikke ske beskatning, jf. Ligningsvejledning 2009-2, A.A.1.3.10.

Beskatning indtræder dog, hvis modtageren i forbindelse med afkaldet træffer beslutning om, hvordan indtægten skal anvendes. Dette kaldes et dispositivt afkald. Det er således en forudsætning for skattefrihed, at der gives et blankt afkald over for den, der skulle have udredet vederlaget.

Det er SKATs klare opfattelse, at der i denne sag er tale om et dispositivt afkald, idet valgstyrerne og de tilforordnede giver afkald på diæterne under den forudsætning, at de i stedet skal udbetales til et politisk parti.

SKAT skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmål 1 besvares benægtende, idet en kommune ikke kan udbetale diæter direkte til et politisk parti, hvis en valgstyrer eller en tilforordnet giver indkomstafkald, og ønsker at et politisk parti skal modtage diæterne, uden at valgstyreren eller den tilforordnede bliver beskattet heraf.

Spørgsmål 2

Idet spørgsmål 1 skal besvares med et nej, bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.