Dato for udgivelse
27 Mar 2009 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Mar 2009 10:08
SKM-nummer
SKM2009.227.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-182046
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Fusion, succession
Resumé
En omvendt lodret fusion mellem et holdingselskab og et driftsselskab udløser ikke skattepligt for hverken selskaberne eller den personlige aktionær i holdingselskabet. Aktionæren kan succedere i overgangssaldoen efter aktieavancebeskatningslovens § 45 A og ejertidsnedslag efter § 47. 
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 11
Aktieavancebeskatningsloven § 45 A
Aktieavancebeskatningslovens § 47

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.3.3.12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.3.3.13
Spørgsmål
  1. Vil en skattefri fusion, således som den er beskrevet under afsnittet om de faktiske forhold, mellem driftsselskabet A og holdingselskabet B efter reglerne i fusionsskatteloven udløse en skattepligtig aktieavance for driftsselskabet A eller holdingselskabet B?
  2. Vil en skattefri fusion, således som den er beskrevet under afsnittet om de faktiske forhold, mellem driftsselskabet A og holdingselskabet B efter reglerne i fusionsskatteloven udløse en beskatning af den personlige aktionær C?
  3. Vil den personlige aktionær C succedere i overgangssaldoen efter aktieavancebeskatningslovens § 45A og ejertidsnedslag efter § 47?

Svar
  1. Nej.
  2. Nej.
  3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Holdingselskabet B overtog pr. 27. september 2007 samtlige aktier i driftsselskabet A. Halvdelen af aktierne, nom. 27,5 mio. kr., købte holdingselskabet B af person D for kontant EUR 340 mio. Den anden halvdel af aktierne i driftsselskabet A indskød den personlige aktionær C som apportindskud i holdingselskabet B samme dag og til samme værdi, som holdingselskabet B havde betalt for person D´s aktier. Holdingselskabet B`s køb af D´s aktiepost i driftsselskabet A blev finansieret med et lån på 2,6 mia. kr. i E bank. Lånet var opdelt i tre trancher og skulle efter lånevilkårene tilbagebetales i rater i perioden juni 2010- december 2017.

Ved holdingselskabet B`s køb af alle aktierne i driftsselskabet A forventedes det at være nødvendigt, at en tredjemand skulle tegne yderligere aktiekapital på 750 mio. kr. i enten holdingselskabet B eller driftsselskabet A.

Derfor accepteredes en låneaftale, hvor alle aktierne i driftsselskabet A blev lagt til sikkerhed for lånet, og at der jf. låneaftalen skulle tegnes ny aktiekapital på 750 mio. kr. inden 30. juni 2008, samt at tilbagebetaling af lån på i alt 2,6 mia. kr. skulle ske i perioden 2010-17.

Fusion mellem holdingselskabet B eller driftsselskabet A blev ikke overvejet eller forudsat ved gennemførelse af købet i september 2007, og fusion er heller ikke nævnt eller forudsat i nogen af aftalerne indgået i forbindelse med købet i september 2007.

Udviklingen siden september 2007

Udviklingen siden september 2007 har ændret forudsætningerne for den oprindelige plan. Driftsselskabet A' s virksomhed har udviklet sig gunstigt med større ordretilgang og bedre resultater end forventet.

Det var som nævnt forventet, at holdingselskabet B skulle afdrage lånet i perioden 2010-2017. Imidlertid har den forbedrede økonomiske situation i driftsselskabet A gjort det muligt at skabe likviditet til at udlodde udbytte til holdingselskabet B med 125 mio. kr. ultimo 2007 og 925 mio. kr. frem til juli 2008, hvorved det har været muligt ekstraordinærtat nedbringe lånet med 850 mio. kr., således at restgælden i dag er nedbragt til1.750 mio. kr.

Det fremgår af proforma fusionsbalancen, hvorledes balancen og egenkapitalen i holdingselskabet B og driftsselskabet A koncernen forventes at være ultimo 2008.

Oplysninger om dispositionen

Vi kan oplyse, at det påtænkes at fusionere driftsselskabet A med holdingselskabet B pr.l.l.2009 med driftsselskabet A som det fortsættende selskab. Der er derfor tale om en skattefri omvendt lodret fusion. Det er mest hensigtsmæssigt, at det er driftsselskabet A, som er det fortsættende selskab, da selve driftsaktiviteten foregår i driftsselskabet A.

Selskabets ledelse har vurderet, at en forenkling af koncernstrukturen vil være en fordel. Der er heller ikke behov for at få tilført 750 mio. kr. i ny egenkapital.

Den tidligere omtale af, at der muligvis inden for en 12 måneders periode blev optaget en investor med maksimalt 25 % af aktiekapitalen, er ikke gennemført.

I drøftelserne med banken E indgår en mulig konvertering af 250 mio. kr. af det nuværende lån til egenkapital, hvorved banken E vil få en mindre aktiepost i driftsselskabet A. Det er muligt, at det vil ske i form af en aktieudvidelse, hvor banken E tegner aktier i driftsselskabet A, og der samtidig foretages en nedbringelse af lånet i holdingselskabet B. Det er ikke nærmere drøftet med banken E, hvornår en eventuel aktietegning skal finde sted.

Baggrunden for ovenstående overvejelser er nærmere beskrevet i vedlagte hovedpunktsnotat af 24. oktober 2008 udarbejdet af advokat F.

For at tilsikre, at fusionen kan gennemføres inden for Aktieselskabslovens rammer, er der sendt en forespørgsel til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som i det vedlagte svar af 21. november har udtalt, at fusionen efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse i den konkrete sag ikke vil være i strid med Aktieselskabslovens § 115, stk.2.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

En tilsvarende situation er behandlet af Skatterådet i SKM2007.555.SR, hvor det ophørende holdingselskab (benævnt B) ikke havde ejet aktierne i datterselskabet (A) i 3 år. Dette er parallelt med, at holdingselskabet B ikke har ejet aktierne i driftsselskabet A i 3 år på fusionstidspunktet.

Uanset om de ved fusionen modtagne aktier i driftsselskabet A anvendes som vederlag til den personlige aktionær C eller der udstedes nye aktier i driftsselskabet A samtidig med at de eksisterende aktier annulleres, må reglerne om skattefri fusion medføre, at der ikke udløses en skattepligtig aktieavance for hverken driftsselskabet A eller holdingselskabet B.

Den personlige aktionær C får ombyttet sine aktier i holdingselskabet B med aktier i driftsselskabet A. Da dette er en følge af den skattefri fusion, bør dette ikke udløse nogen beskatning. Der succederes i den skattemæssige anskaffelsessum og tidspunkt, ligesom der succederes i ejertidsnedslag efter § 47 i aktieavancebeskatningsloven og i overgangssaldoen efter § 45A i aktieavancebeskatningsloven. Dette fremgår af Ligningsvejledningen S.G.3.3.12, Nedslag for hovedaktionær, og S.G.3.3.13, Overgangssaldo. 

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det følger af fusionsskattelovens § 8, at det modtagende selskab succederer i den skattemæssige stilling vedrørende aktiver og passiver i det indskydende selskab. Ligeledes er det i fusionsskattelovens §§ 9 og 11 anført, at aktionæren i det indskydende selskab succederer i det omfang, der modtages aktier i det modtagende selskab.

Driftsselskabet A succederer i holdingselskabet B's skattemæssige stilling vedrørende aktierne i driftsselskabet A, jf. fusionsskattelovens § 8. Holdingselskabet B skal ikke beskattes ved afståelse af aktierne i driftsselskabet A til driftsselskabet A i forbindelse med den skattefrie fusion, jf. fusionsskattelovens § 11.

Fusionsskatteloven omhandler ikke driftsselskabet A's overdragelse af egne aktier til den personlige aktionær C. Det er spørgsmålet, hvorvidt denne transaktion udløser beskatning.

En lignende situation blev behandlet af Skatterådet i SKM2007.555.SR. Denne sag omhandlede også en omvendt lodret fusion, hvor det ophørende selskab (benævnt B) heller ikke havde ejet aktierne i datterselskabet (A) i 3 år.

I denne sag nåede Skatterådet frem til, at fusionen ikke udløste beskatning, hverken for de to fusionerende selskaber eller for aktionæren i det ophørende selskab (C).

Skatterådet udtalte endvidere, at det i den forbindelse ikke gjorde nogen forskel, om de modtagende aktier blev annulleret, og der herefter udstedtes fondsaktier, eller om egne aktier blev anvendt som vederlæggelse i fusionen. 

Skatterådet lagde vægt på, at samtidig med, at fusionen besluttes i de fusionerende selskaber, bliver de aktionærer i et ophørende selskab, der vederlægges med aktier, aktionærer i det fortsættende selskab, jf. aktieselskabslovens § 134 h.  Det er uden betydning, hvordan vederlæggelsen i øvrigt formuleres i fusionsdokumenterne. I overensstemmelse hermed er der ikke grundlag for i skattereglerne om skattefri fusion at indfortolke en sondring imellem, om vederlæggelsen betragtes som en overdragelse af egne aktier eller som nytegning af aktier.

Det vil ikke udløse en skattepligtig aktieavance, uanset om de ved fusionen modtagne aktier i driftsselskabet A anvendes som vederlag til den personlige aktionær C eller der udstedes nye aktier i driftsselskabet A samtidig med at de eksisterende aktier annulleres, jf. SKM2007.555.SR.

SKAT finder derfor, at fusionen mellem driftsselskabet A og holdingselskabet B ikke vil udløse en skattepligtig aktieavance for hverken driftsselskabet A eller holdingselskabet B.

SKAT skal derfor indstille, at spm. 1 besvares med "nej".

Ad spørgsmål 2

Den personlige aktionær C  får ombyttet sine aktier i holdingselskabet B med aktier i driftsselskabet A som følge af den skattefri fusion. Det fremgår af fusionsskattelovens §§ 9 og 11, at dette ikke udløser nogen beskatning af den personlige aktionær C.

SKAT indstiller derfor, at spm. 2 besvares med "nej".

Ad spørgsmål 3

Ifølge fusionsskattelovens § 11 behandles aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det indskydende selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier (succession).

Hverken fusionsskatteloven eller aktieavancebeskatningslovens § 47 indeholder nogen bestemmelse om, at der ikke succederes efter aktieavancebeskatningslovens § 47 (vedrørende ejertidsnedslag) i forbindelse med en skattefri fusion. 

Det fremgår tværtimod udtrykkeligt af bemærkningerne til § 47 i lovforslaget om den "nye" aktieavancebeskatningslov (L 78, fremsat den 16.11.2005), at værdistigningen og ejertiden både før og efter ombytningen m.v. skal medregnes ved opgørelsen af ejertidsnedslaget for aktier, der er erhvervet ved succession efter fusionsskatteloven, og at ombytning ikke er nogen hindring for anvendelse af reglerne om ejertidsnedslag. Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 47 stk. 3 kan der dog kun beregnes nedslag for tiden frem til udløbet af indkomståret 1998. Dette indicerer, at der ved en skattefri fusion også succederes efter aktieavancebeskatningslovens § 47.

Dette fremgår også af Skatterådets afgørelse, offentliggjort som SKM2008.361.SR, samt af ligningsvejledningen (2009-1) afsnit S.G.3.3.12. 

SKAT finder derfor, at den personlige aktionær C ved fusionen succederer i ejertidsnedslaget efter aktieavancebeskatningslovens § 47, jf. fusionsskattelovens § 11 stk. 1.

Det forudsættes, at den personlige aktionær C før fusionen opfyldte de almindelige betingelser for ejertidsnedslag efter aktieavancebeskatningslovens § 47, samt at der er tale om en skattefri fusion.

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 45 A opgøres der efter nærmere angivne regler en overgangssaldo for personer, der den 1.1.2007 var fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens § 1 og som ejede aktier den 1.1.2007.

Overgangssaldoen opgøres som udgangspunkt som differencen mellem aktiernes kursværdi pr. 1.1.2007 og aktiernes anskaffelsessum, opgjort efter nærmere angivne regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 45 A stk. 3 og 4. 

Overgangssaldoen nedsættes med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst, der erhverves i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår, jf. aktieavancebeskatningslovens § 45 A stk. 2. Det er uden betydning, hvorfra aktieindkomsten hidrører.

Overgangssaldoen er ikke knyttet til bestemte aktier og påvirkes derfor ikke af, at der efterfølgende foretages en skattefri aktieombytning eller fusion.

Det fremgår i øvrigt udtrykkeligt af spørgsmål 47 og 48 til lovforslaget om overgangssaldoen (L 213, fremsat den 18.4.2007), at overgangssaldoen ikke påvirkes af, at den skattepligtige efterfølgende ombytter aktier, der er medregnet ved opgørelsen af saldoen, med aktier i et andet selskab, eller af, at det selskab, hvis aktier er medregnet ved opgørelsen af saldoen, efterfølgende bliver ophørsspaltet efter fusionsskattelovens bestemmelser om skattefri spaltning.

Dette fremgår også af Skatterådets afgørelse, offentliggjort som SKM2007.919.SR, samt af ligningsvejledningen (2009-1) afsnit S.G.3.3.13

SKAT finder således, at den personlige aktionær C ved fusionen succederer i såvel ejertidsnedslag efter § 47 i aktieavancebeskatningsloven, jf. dog ovenfor, som i overgangssaldoen efter § 45 A i aktieavancebeskatningsloven.

SKAT indstiller derfor, at spm. 3 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.