åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om overgangssaldo fandtes i aktieavancebeskatningslovens § 45 A, der blev indsat ved lov nr. 540 af 6. juni 2007.

Reglerne om overgangssaldo blev imidlertid ophævet ved § 2 i lov nr. 459 af 12. juni 2009. Ophævelsen har virkning fra og med indkomståret 2010.

Overgangssaldoen har derfor kun betydning for indkomstårene 2008 og 2009.

For en nærmere beskrivelse henvises derfor til LV, Selskaber og aktionærer, 2010-1 afsnit S.G.3.3.13