Dato for udgivelse
21 apr 2009 09:14
SKM-nummer
SKM2009.272.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
09-056797
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Motorkøretøjer
Emneord
Momsfradrag, leasing, grundlag, registreringsafgift
Resumé
Skatteministeriet meddeler, at momslovens § 42, stk. 4, jf. stk. 5, skal fortolkes således, at ved "den for køretøjets betalte registreringsafgift her i landet" tillige skal forstås den i henhold til registreringsafgiftsloven beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 2 og stk. 3, hvorved leasingkontrakter vedrørende personmotorkøretøjer behandles fradragsmæssigt ens, uanset om der er betalt forholdsmæssig registreringsafgift, eller om der er betalt den fulde registreringsafgift.
Reference(r)
Momsloven § 42, stk. 4 og stk. 5
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.3.1.7
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.3.4

Moms af anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, kan ikke fradrages ved opgørelsen af momstilsvaret, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7.

Efter lovens § 42, stk. 4, er der dog fradragsret for moms af leje (leasing) af visse personkøretøjer, dog højest med et beløb svarende til den del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften, jf. § 42, stk. 5.

Ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 er muligheden for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift med virkning fra 1. januar 2009 udvidet til også at omfatte leasingselskaber med hjemsted i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 3b.

Fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 4, jf. stk. 5, er omfattet af momssystemdirektivets artikel 176, jf. artikel 168 (standstill).

Det følger af EF-domstolens praksis, at i det omfang en medlemsstats bestemmelser ændrer anvendelsesområdet for de gældende undtagelser ved at reducere dette efter tidspunktet for 6. momsdirektivs ikrafttræden, og samtidig hermed nærmer sig 6. momsdirektivs - nu momssystemsdirektivets - formål, er disse bestemmelser dækket af undtagelsen i direktivets artikel 176, andet afsnit, og hvorefter medlemsstaterne kan opretholde de undtagelser fra fradragsretten, som var gældende i henhold til deres nationale lovgivning pr. 1. januar 1979 eller for de medlemsstater, som er tiltrådt Fællesskabet efter denne dato, datoen for deres tiltrædelse.

Derimod er nationale bestemmelser, hvorefter anvendelsesområdet for de gældende undtagelser udstrækkes efter tidspunktet for sjette direktivs ikrafttræden, og som således fjerner sig fra direktivets formål, ikke er tilladt efter direktivets artikel 176, andet afsnit, og strider mod direktivets artikel 168.

Den i 1998 indførte adgang til for momsregistrerede virksomheder at fradrage den del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften, indebærer efter EF-Domstolens praksis, at der er pligt til fuldt ud at opretholde fradragsretten for denne del af leasingydelsen, hvilket nødvendiggør, at momslovens § 42, stk. 5, skal fortolkes således, at ved "den for køretøjets betalte registreringsafgift her i landet" tillige skal forstås den i henhold til registreringsafgiftsloven beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 2 og stk. 3.

Skatteministeren vil ved først givne lejlighed fremsætte forslag om tilsvarende ændring af momslovens § 42, stk. 5.