Dato for udgivelse
19 mar 2009 14:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 jan 2009 12:23
SKM-nummer
SKM2009.199.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2447-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Halskæde, udlægsforretning, forhåndsformodning
Resumé

Sagen vedrørte et af SKAT foretaget udlæg i 2 halskæder af guld og et armbånd af guld som rekvisitus bar under udlægsforretningen.

For fogedretten forklarede rekvisiti moder, at smykkerne tilhørte hende, hvilket hun havde afgivet en efter udlægsforretningen udarbejdet skriftlig erklæring om. Fogedretten fandt det herefter tilstrækkeligt godtgjort, at smykkerne tilhørte rekvisiti moder og ophævede udlægget.

Landsretten fandt, at fogedretten ikke havde haft grundlag for at ophæve udlægget. Herved lagde landsretten vægt på, at der gjaldt en forhåndsformodning for, at rekvisitus, som bar smykkerne, også var ejer af disse. Landsretten udtalte hertil, at rekvisitus ikke ved fremlæggelse af en erklæring, der var udarbejdet efter udlæggets foretagelse, og ved forklaring afgivet af rekvisiti moder, havde afkræftet denne formodning.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 G.5.1

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Tim Holmager)

mod

A og B
(Advokat Claus Zinck)

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Lene H. Mortensen (kst.)

-----------

Fogedrettens kendelse af 27. november 2008, FS 20-8124/2008

Påstande

SKAT nedlagde påstand om, at den den 28. juli 2008 foretagne udlæg i to guldhalskæder og et guldarmbånd stadfæstes.

A og B nedlagde påstand om, at det foretagne udlæg ophæves.

Der var melIem parterne enighed om, at A bar de i sagen omhandlede smykker på udlægstidspunktet.

Forklaringer

B forklarede behørigt formanet, at smykkerne tilhører hende. Den ene af halskæderne har tilhørt hende barnebarn, CB. Da CB døde, købte hun halskæden af sin datter for godt 10.000 kr. for at hjælpe datteren med at skaffe penge til begravelsen af CB. Hendes datter er pensionist. Den anden halskæde og armbåndet har tilhørt hendes barnebarn, DB. Da DB døde i 2001, hjalp hun igen sin datter med udgifterne til begravelsen, idet hun også købte disse smykker af datteren. Hun gav også 10.000 kr. for disse smykker. Hendes børnebørn var voksne, da de døde. DB var over 30. Hun har ladet sin søn, A, bære smykkerne, da de ellers bare skulle have ligget i hendes skuffe. Hun har dog sagt til ham, at det er de øvrige børnebørn, der skal arve smykkerne. Hun har et stykke papir liggende derhjemme, hvor hun skrevet, at det er børnebørnene, der skal have smykkerne, når hun "lukker sine øjne". Hun har også givet A lov til at bære et par guldringe, som hun har efter sin mand.

Procedure

SKAT fastholdt sin påstand og gjorde til støtte herfor gældende, at smykkerne på udlægstidspunktet blev båret af A. Det følger af landsretspraksis, at der er en formodning for, at smykker tilhører den person, der bærer dem.

A og B gjorde til støtte for deres påstand gældende, at smykkerne tilhører B. Udlægget er derfor i strid med tredjemands ret. B har klart og utvetydigt forklaret i retten, at hun ejer smykkerne.

Fogedretten afsagde straks kendelse

Fogedretten lægger som ubestridt til grund, at A bar de i sagen omhandlede smykker under udlægsforretningen, og der er derfor ifølge retspraksis en formodning for, at han er rette ejer af smykkerne.

Efter bevisførelsen, herunder særligt Bs forklaring, finder fogedretten det imidlertid tilstrækkelig godtgjort, at smykkerne tilhører hende. Fogedretten har herved særlig lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem forklaringen og den af B tidligere afgivne erklæring om adkomstforholdene til smykkerne (bilag B). Der ses heller ikke i øvrigt at være grundlag for at betvivle rigtigheden af Bs forklaring, der er afgivet under strafansvar. Da smykkerne således tilhører tredjemand, var et uberettiget at foretage udlæg heri den 28. juli 2008.

Efter sagens udfald skal SKAT betale sagsomkostninger til A og B som angivet nedenfor. Beløbet, der modsvarer A og Bs udgifter til advokatbistand, er fastsat under hensyn til sagens karakter og begrænsede tidsmæssige og skriftlige omfang.

T h i   b e s t e m m e s

SKAT's udlæg af 28. juli 2008 ophæves.

Inden 14 dage skal SKAT betale 3.625,00 kr. i sagsomkostninger til A og B. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 30. januar 2009, B-2447-08

Den 27. november 2008 har fogedretten ophævet et pantefogedudlæg i nogle smykker.

Landsretten afsagde kendelse

Det tiltrædes, at der er en forhåndsformodning om, at A, som bar smykkerne, også er ejer af disse. A har ikke ved fremlæggelse af en erklæring, der er udfærdiget efter, at pantefogeden foretog udlæg, og ved forklaring afgivet af hans mor afkræftet denne formodning.

Fogedretten har derfor ikke haft grundlag for at ophæve det foretagne udlæg.

Da udlægget er ophævet af fogedretten, er det ophørt med at eksistere. Sagen hjemvises derfor til fogedretten til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg, hvorfor

b e s t e m m e s

Fogedrettens afgørelse om sagsomkostninger ophæves.

Sagen hjemvises til fornyet behandling ved fogedretten.