Dato for udgivelse
05 mar 2009 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 feb 2009 14:44
SKM-nummer
SKM2009.170.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS C-106/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Software, afskrivning, rettighed, gæld, ugyldighed
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om det sagsøgende selskab var berettiget til at afskrive på købesummen til rettighederne til et edb-program, som selskabet købte i 1998.

Købesummen blev berigtiget ved overtagelse af gæld til programmets ophavsmand, og retten fandt, at gælden ikke kunne kræves betalt efter objektive kriterier, men at betaling af gælden beroede på, om kravets kreditor ønskede at foretage udviklingsarbejde på edb-programmet. Der var heller ikke nogen forrentning af kravet, ligesom det sagsøgende selskabs betalingsevne i forhold til fordringens størrelse efter rettens vurdering måtte antages at være mere end tvivlsom. Endvidere relaterede fordringen sig til rettigheder til edb-programmet, der efter en skønserklærings konklusion reelt måtte antages at være værdiløs ved overtagelsen i 1998. På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 2, stk. 2
Afskrivningsloven § 6, stk. 1, nr. 4
Afskrivningsloven § 45, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.1.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.2.1.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.2.4.6.4

Henvisning
Processuelle regler 2009-1 A.2

Parter

H1 ApS
(Advokat Nicolai Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Christian Andersen)

Afsagt af byretsdommerne

Ulla Otken, Torkel Hagemann og Poul K. Egan

Denne sag er behandlet under medvirken af 3 dommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 1.

Under sagen, der er anlagt den 14. januar 2008 har sagsøgeren, H1 ApS, principalt nedlagt påstand om, at selskabets skatteansættelse for indkomståret 1999 kendes ugyldig, subsidiært at selskabets skattepligtige indkomst for 1999 nedsættes med 1.410.000 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt H1 ApS har været berettiget til at afskrive købesummen til rettighederne til et edb-program, som selskabet købte i 1998.

Sagens omstændigheder

Landsskatteretten afsagde den 13. september 2007 kendelse i en sag vedrørende H1 ApS' skatteansættelse for indkomståret 1999.

Af kendelsen fremgår blandt andet

"...

Klagen skyldes ikke godkendt afskrivning på software. Spørgsmål om værdiansættelse.

Landsskatterettens afgørelse

Ikke godkendt afskrivning på software

1.410.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster Told- og Skatteregionens ansættelse.

Sagens oplysninger

Generelle oplysninger

Selskabets formål var at drive handelsvirksomhed med biler. Formålet blev efterfølgende ændret til at udvikle software vedrørende valuta- og aktiemarkedet og finansiel rådgivning.

A er hovedanpartshaver og var administrerende direktør i perioden 29. oktober 1998 - 11. marts 2001 i H1 ApS. B er far til A og han indtrådte den 12. marts 2001 som administrerende direktør i H1 ApS.

Overdragelse af software

Vedrørende edb-programmets udvikling og historie er det oplyst, at programmet blev udviklet af B, som et personligt værktøj til brug ved vurderingen af valutatransaktioner. B anvendte programmet ved forskellige ansættelser i perioden 1984-1988. I perioden 1988-1992 oversatte B programmet fra programmeringssproget Basic til Pascal. I 1992 blev rettighederne til programmet solgt til G1 Software ApS. I perioden 1992-1998 hvor G1 Sofware ApS havde rettighederne til programmet, blev programmet ikke udviklet eller anvendt.

Det fremgår af købsaftale af 31. september 1998, at H1 ApS overtog og indtrådte i G1 Software ApS' ejendomsret og rettigheder, til det endnu ikke færdigt udviklet edb-program. Overdragelsen skete til en kontantpris på 2.820.000 kr.

Overdragelsessummen blev berigtiget ved modregning i sælgers gæld til B, der i forbindelse med aftalen tiltrådte, at rettighederne blev overdraget til H1 ApS på samme vilkår og betingelser, der var gældende ved overdragelsen til G1 Software ApS. B solgte i december 1992 rettighederne til G1 Software ApS for 3.000.000 kr. med en kontant udbetaling på 175.000 kr. Restbeløbet skulle erlægges i takt med de indkomne indtægter efter nærmere aftale.

G1 Software har i perioden december 1992-oktober 1998 ikke foretaget yderligere betalinger for rettighederne til B.

B og hans hustru C har ifølge redegørelse af 11. oktober 2001 afgivet en tilbagetrædelseserklæring vedrørende et resttilgodehavende på 2.000.000 kr., såfremt det mod forventning måtte vise sig, at H1 ApS ikke kan opnå tilsvarende indtægter ved udnyttelse af programmet og rettighederne.

H1 ApS har i regnskabet for indkomståret 1999 optaget værdi af software med 1.410.000 kr. og regnskabsmæssigt afskrevet 282.000 kr. I skattemæssige korrektioner til årsregnskabet er de regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført og saldoen afskrevet skattemæssigt efter afskrivningslovens § 6.

I revisorpåtegningen er anført følgende forbehold

"...

Software og rettigheder til program er i regnskabet optaget til henholdsvis kr. 1.128.000. og kr. 1.410.000. Da vi ikke kan vurdere værdien af software og rettigheder for selskabet, tager vi forbehold for værdien heraf. Kreditor, der pr. 29/2 2000 udgør kr. 2.615.000, har afgivet erklæring om at ville nedsætte sit tilgodehavende, såfremt selskabet ikke opnår indtægter, der modsvarer selskabets købesum af software og rettigheder. Vi tager derfor ikke forbehold for selskabets fortsatte drift.

..."

og videre

"...

Der er ikke foretaget afskrivninger på rettigheder til program, da udviklingen af program endnu ikke er afsluttet

..."

Der er afholdt syn og skøn i sagen, jf. bestemmelsen i daværende skattestyrelseslov § 30 smh. m. retplejelovens § 343.

Den af retten udmeldte syns- og skønsmand har i sin erklæring af 13. marts 2005 og tillægserklæring af 20. oktober 2005 bl.a. udtalt følgende:

"...

Spørgsmål 2

Skønsmanden anmodes om at udtale sig om afsætningsmulighederne for programmerne og at anslå markedsværdien af de ovennævnte programmer i fri handel og vandel pr. 31. oktober 1998. Skønsmanden bedes begrunde sin besvarelse.

Vurdering

Afsætningsmuligheden for programmer/systemer af denne type vil normalt være afhængig af muligheden for på overbevisende måde at demonstrere evnen til forudse kursbevægelser i perioden omkring afsætningstidspunktet. Det har ikke været muligt at gennemføre demonstrationskørsler vedr. kursbevægelser i tidsrummet omkring 31. oktober 1998. Afsætningsmuligheden for programmet i fri handel og vandel i dets form pr. 31. oktober 1998 må vurderes som være meget begrænsede.

Ved vurderingen af afsætningsmuligheden for dette program i 1998 må endvidere lægges til grund, at bevægelserne indenfor valutakurser gennem en længere årrække var af betydelig mindre omfang end de bevægelser, der blev lagt til grund, da programmet blev overdraget til G1 Software ApS. Politiske beslutninger om en fastkurspolitik samt etableringen af fx en fælles europæisk valuta har begrænset udsvingene mellem en lang række valutaer meget.

Svar

Afsætningsmulighederne for programmet i den form det havde pr. oktober 1998 må derfor vurderes som værende meget begrænset.

Spørgsmål 3 a

Skønsmanden anmodes om en begrundet udtalelse om, i hvilket omfang det ville påvirke markedsværdien af de nævnte programmer i fri handel og vandel pr. 31. oktober 1998, forudsat det på overdragelsestidspunktet var muligt at arbejde videre med udviklingen af programmerne, og under forudsætning af at var Bs hensigt med erhvervelsen at opdatere programmet med flg. tilføjelser:

Der tilføjes programmerne et realtids-valutakurssystem med automatisk opdatering af kursdatabasen via Internettet, hvilket kan få programmet til at benytte samtlige kursbevægelser, der forekommer, hvilket vil give mulighed for at benytte programmerne til at reagere på kursudsving helt ned i størrelsesordenen 0.25%.

Vurdering

Programmernes værdi i fri handel og vandel pr. 31. oktober 1998 skal vurderes ud fra mulighederne for at videreudvikle programmerne samt at programmerne er baseret på et teoretisk grundlag som kan verificeres ved testkørsler.

Muligheden for at videreudvikle programmerne må for tredjeperson anses som være meget begrænsede på grund af en mangelfuld dokumentation.

Ud fra Bs forklaringer vedr. programmets opbygning, vil en automatisk opdatering af kursdatabasen via Internettet alene have indflydelse på antallet af sammenhørende data. Programmers virkemåde skal altid betragtes adskilt fra de data, programmet skal behandle. Programmernes virkemåde og evne til at forudse kursbevægelser er alene afhængig af benyttede algoritmer og den bagved liggende teori. Indhentning af data, med manuel indtastning eller online via Internettet har ingen direkte sammenhæng med programmets evne til at forudse kursbevægelser eller den bagvedliggende teori. Videreudvikling af programmet med moduler til automatisk indhentning af kurser via Internettet vurderes derfor ikke at have nogen indflydelse på programmets værdi pr. oktober 1998.

Automatisk indhentning af kurser via Internettet kan lette brugerens administration og anvendelse af programmet, hvilket i en markedsføringssituation kan befordre et forøget salg.

Svar

Muligheden for at indhente data vedr. kurser via Internettet er almindelig tilgængelig, og under forudsætning af en korrekt dokumentation af den tilhørende datastruktur, vil dette modul kunne leveres af de fleste datavirksomheder for en rimelig omkostning. Muligheden for denne udbygning skønnes derfor ikke at kunne påvirke markedsværdien i fri handel og vandel af programmet i handelssituationen pr. 31. oktober 1998.

Spørgsmål 3 b

Såfremt det er syns- og skønsmandens opfattelse, at de under spørgsmål 3a nævnte ændringer af programmet vil bevirke en ændring i markedsværdien, anmodes syns- og skønsmanden om at angive markedsværdien for programmerne pr. 31. oktober 1998 under hensyntagen til, at det på dette tidspunkt var Bs hensigt, at opdatere programmerne med de i spørgsmål 3 a nævnte forbedringer, og under hensyntagen til den på overdragelsestidspunktet forventede fremtidige indtjeningsevne, som programmet ville kunne generere.

Svar

Markedsværdien af programmellet på overtagelsestidspunktet må anses som værende begrænset.

Ændringerne som er anført i spørgsmål 3 a vurderes ikke til at tilføre programmet en væsentlig større markedsværdi, som vil kunne påvirke markedsværdien pr. oktober 1998.

Spørgsmål 4

Syns- og skønsmanden bedes på baggrund af de to foretagne syns- og skønsforretninger og det modtagne materiale i sagen oplyse, hvorvidt og i hvilket omfang det efter skønsmandens opfattelse må antages at have været muligt for G1 Software ApS efter erhvervelsen af computerprogrammet i 1992 at foretage forbedringer eller videreudvikling på dette.

Vurdering

Generelt anses tilstedeværelses af dokumentation af et program som værende en klar forudsætning for, at programmet kan videreudvikles, forbedres eller at der kan rettes fejl. Programmets grundlæggende teori bygger på en bog "Tjen flere penge på aktier", suppleret med Bs personlige erfaringer og videreudvikling af teorien "Tjen flere penge på aktier". Dokumentationen af Bs videreudvikling af teorien var ikke inkluderet i leverancen til G1 Software.

Der var på tidspunktet for levering til G1 Software ikke udarbejdet en dokumentation for programmet. Dokumentationen skal omfatte såvel en beskrivelse af teorien for programmet som en beskrivelse af programmets opbygning og funktioner og hvorledes teorien omsættes til programmeringsgrundlag.

Ved videreudvikling og salg af denne type programmer er det væsentligt for såvel udvikler som kunde, at teorien og programmellet er veldokumenteret og forståelig, således at brugeren kan have tillid til programmets anbefalinger, og således at leverandøren/udvikleren så vidt muligt kan sikre sig mod fejl i programmet.

Det anses normalt ikke som værende muligt ved hjælp af test og demonstration at dokumentere et programs fejlfrihed eller effektivitet med henblik på at indgå som grundlag for en beslutning.

Det må umiddelbart vurderes at, det ville have været forbundet med væsentlig forretningsmæssig risiko for G1 Software at markedsføre og levere programmellet uden at programmellet og dokumentationen var kvalitetssikret.

Svar

Det vurderes, at det ville have været forbundet med væsentlige omkostninger og stort besvær for G1 Software at foretage forbedringer eller videreudvikling af programmet.

Såfremt G1 Software skulle foretage forbedringer eller videreudvikle programmet ville det forudsætte, at G1 Software udarbejdede en dokumentation for såvel programmet som den bagvedliggende teori.

..."

SKAT Hovedcentret har som kommentar til den afgivne syns- og skønserklæring anført, at syns- og skønsmanden har vurderet salgsværdien pr. 31. oktober 1998 til at være meget begrænset.

Told- og Skatteregionens afgørelse

Det købte software og rettighederne kan ikke tillægges nogen skattemæssig værdi, hvorpå der kan foretages afskrivninger efter afskrivningslovens § 6, punkt 4, da fordringen mod oprindeligt G1 Software ApS og nu H1 ApS må antages at være kurs 0, hvorfor anskaffelsessummen også bliver 0 kr.

Efter afskrivningslovens § 2, stk. 2, kan udgifter til anskaffelse af edb-software afskrives efter reglerne i dette kapitel. Efter samme lovs § 6, stk, 1, punkt 4, kan selskabet straksafskrive hele anskaffelsessummen for edb-software for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.

Der hersker stor usikkerhed om værdiansættelsen af det anskaffede edb-software og rettigheder. Rettighederne er ifølge kontrakt handlet for 3.000.000 kr. i 1992, med en udbetaling på kr. 175.000.

Herefter sker der i en periode på knap 6 år hverken afdrag på restgælden kr. 2.825.000 eller forrentning af fordringen.

En 6 år gammel fordring, hvis indfrielse ydermere er betinget af et løbende afkast fra rettighederne, kan under disse betingelser næppe antages at have kurs 100, men derimod kurs 0. Specielt når henses til at der er tale om edb-progammel og rettigheder, der jævnfør de udvidede afskrivningsmuligheder i afskrivningsloven, netop antages at have en særlig kort levetid.

Den omstændighed at H1 ApS den 30. oktober 1998 går ind og overtager rettighederne mod at indestå for fordringen, kan således ikke i sig selv begrunde en kursfastsættelse til kurs 100, idet der ikke findes at være modstridende interesser mellem sælger og køber. Sælger afstår således noget muligvis forældet edb-programmel og rettigheder ved samtidig at slippe for en gæld af samme størrelse. En gæld der alene kunne gøres gældende i det omfang samme programmel og rettigheder gav et afkast.

Forholdet omkring kursfastsættelsen til kurs 100 svækkes yderligere af, at fordringen ejes af faderen til hovedaktionæren i H1 ApS. Ved at få fordringen overført til H1 ApS til kurs 100, skabes mulighed for, at B kan hæve op til kr. 2.820.000 i H1 ApS uden skattemæssig konsekvens.

Endeligt har H1 ApS også en egen interesse i den høje anskaffelsessum, idet selskabet ved sin ordinære drift ved reeksport af biler i 1999 skabte et skattemæssigt overskud på kr. 1.486.485, som netop neutraliseres ved straksafskrivninger på rettighederne på kr. 1.410.000 og fremførsel af tidligere års underskud.

Der er endvidere lagt vægt på revisors forbehold, herunder specielt kreditors tilsagn om at nedsætte sit tilgodehavende.

Retten til at efterprøve den aftalte overdragelsessum er bl.a. fastslået i Højesterets dom af 7/6 1996.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter afskrivningslovens § 2, stk. 2, kan udgifter til anskaffelse af edb-software afskrives efter reglerne i dette kapitel. Efter samme lovs § 6, stk. 1, punkt 4, kan selskabet straksafskrive hele anskaffelsessummen for edb-software for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.

Landsskatteretten er enig i, at det købte software og rettighederne ikke kan tillægges nogen skattemæssig værdi, hvorpå der kan foretages afskrivninger efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, punkt 4, da fordringen mod oprindeligt G1 Software ApS og nu H1 ApS må antages at være kurs 0, hvorfor anskaffelsessummen bliver 0 kr.

Det fremgår af syns- og skønserklæringen, at programmet reelt ikke havde nogen værdi, på overdragelsestidspunktet den 31. oktober 1998.

Programmet blev oprindeligt solgt af hovedanpartshaverens far personligt til G1 Software ApS i 1992 for 3 millioner kr. Der blev betalt 175.000 kr., og det resterende beløb stod i 1998 fortsat som en fordring. I 1998 købte H1 ApS programmet fra G1 Software ApS for 3 millioner kr. Købesummen blev berigtiget ved, at H1 ApS overtog gælden til hovedanpartshaverens far. Der ses således ikke at være tale om konkret modstående interesser. H1 ApS har reelt ikke betalt noget for programmet, men opnår mulighed for store afskrivninger, der kan nedbringe et skattemæssigt overskud.

Landsskatteretten stadfæster derfor Told- og Skatteregionens afgørelse.

..."

Af salgsaftale mellem B og H1X Holding ApS (senere navneændring til G1 Software ApS) dateret 31. december 1992 fremgår:

"Hermed sælger undertegnede B sine rettigheder til det af ham udarbejdede EDB-program til anvendelse til forvarsling af fremtidige prisbevægelser på valutamarkedet til H1X Holding ApS. Købesummen andrager kr. 3. mio., der berigtiges kontant ved kr. 175.000 inden 1.8.1993, og restbeløbet i takt med de indkomne salgsindtægter efter nærmere aftale.

Salgsaftalen omfatter et EDB-program, der overdrages i såvel eksekverbar form som i sourcekode. Sourcekoden er skrevet i sproget Pascal.

Programmet indeholde en række hjælpemoduler/rutiner, som er købt af G2 Software i USA, samt af G3 ligeledes i USA. Disse rutiner må kun videredistribueres i eksekverbar form."

Af købsaftale mellem G1 Software ApS og H1 ApS dateret 31. oktober 1998 fremgår:

"Underskrevne

H1 ApS

Overtager og indtræder hermed i

G1 Software ApS's

ejendomsret og alle rettigheder i øvrigt til det endnu ikke færdigudviklede edb-program til anvendelse til forvarsling af fremtidige prisbevægelser på valutamarkedet.

Overdragelsen sker til en kontantpris på kr. 2.820.000,00, skriver kroner tomillionerottehundredeogtotitusinde 00/100.

Overdragelsessummen berigtiges ved modregning i sælgers gæld til B, der i forbindelse med nærværende aftale har tiltrådt, at rettighederne overdrages til H1 ApS på samme vilkår og betingelser, der var gældende ved overdragelsen til G1 Software ApS.

Overdragelsen omfatter tillige source-koden for edb-programmet.

Køber er fuldt bekendt med progammet og alle dets funktioner, og køber er fuldt bekendt med, at programmet ikke er færdigudviklet. Køber er endvidere bekendt med, at programmet indeholder en række hjælpemoduler/rutiner, som er købt af bl.a. G2 Software i USA, samt af G3, ligeledes i USA. Disse hjælpemoduler/rutiner må kun videredistribueres i ekserkverbar form. Det påhviler i øvrigt i enhver henseende køber selv at cleare rettigheder med eventuel tredjepart.

Køber kan således i ingen henseende gøre noget mangelansvar gældende mod sælger, idet programmet som anført overdrages i den stand, hvori det er og forefindes, og med de fejl og mangler, som det på nuværende tidspunkt måtte have. Det påhviler således fuldt ud køber at videreudvikle og færdigudvikle programmet, der ved nærværende overdragelse endnu ikke er salgsmodent.

Sælger er således i enhver henseende uden ansvar for købers videre anvendelse af programmet.

Nærværende aftale sker med virkning fra 30/6 - 1998 uanset endelig datering.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af

B, der har forklaret, at han er uddannet revisor, Han er direktør i H1 ApS.

Han udviklede edb-programmet før 1992. Det er udviklet på baggrund af algoritmer med henblik på forudsigelse af større kursbevægelser, og kan anvendes ved blandt andet aktie- og valutainvesteringer og til likviditetsstyring.

Han solgte programmet til G1 Software ApS med henblik på en markedsmodning og udvikling af programmet, idet han ikke selv havde mulighed for teknisk at færdigudvikle det. Programmet var udviklet i DOS. G1 Software ApS foretog sig imidlertid intet. I 1998 købte H1 ApS derfor programmet fra G1 Software ApS. Programmet kunne allerede inden overdragelsen til G1 Software ApS godt bruges til rådgivning, og det er siden blevet forbedret, så det er blevet mere effektivt.

I 2002 solgte H1 ApS programmet til et nyoprettet selskab H1 Data ApS, der er et datterselskab af H1 Aps. Overdragelsessummen var på 2,6 millioner kroner. Skattemyndighederne har ikke korrigeret denne pris i forbindelse med H1 Data ApS' afskrivning af købet. Betalingen af de 2,6 millioner kroner blev udlignet mellem selskaberne ved, at H1 Data ApS overtog forpligtelsen til at betale hans personlige fordring. H1 ApS har i dag ingen aktivitet, men kan ikke lukkes på grund af nærværende sag.

Ham bekendt har G1 Software ApS afskrevet på købet i 1992, og han er overbevist om, at selskabet blev beskattet af genvundne afskrivninger i 1999 i forbindelse med salget i 1998.

For så vidt angår revisorforbeholdet i H1 ApS' regnskab for 1998/1999 mener han, at det skyldes, at revisor reelt ikke har haft nogen mulighed for at vurdere edb-programmets værdi. Han mener, at han fra H1 ApS har modtaget cirka 200.000 kr. i betaling på sin fordring. Fra 1998 til 2001 var hans søn anpartshaver i H1 ApS, hvorefter ejerskabet gik tilbage til ham selv.

I 2006 overdragede H1 Data ApS rettighederne til edb-programmet til H2 Software I/S. Et af formålene ved overdragelsen til et I/S var, at han kunne afskrive i sin personlige indkomst. Han har indtil nu afskrevet enten 50.000 kr. eller 100.000 kroner, men påregner at afskrive mere, når hans indtægter bliver større.

Han er hovedinteressent i interessentskabet, og ejer nu - efter at to af de oprindelige fire interessenter er udtrådt - 97 procent af interessentskabet. Interessentskabet betalte 8 millioner kroner for edb-programmet, der fortsat kører som DOS baseret. Programmet er blevet brugt fra december 2008. Det er anvendt til investeringer i køb af valuta. 16 investorer har indskudt midler hertil, i alt omkring 2,4 millioner kroner. H1 Data ApS er blevet beskattet af genvundne afskrivninger i forbindelse med dette salg.

Procedure

H1 ApS har til støtte for sin principale påstand anført, at H1 ApS i 1998 har betalt G1 Software ApS for rettighederne til edb-programmet, idet H1 ApS har overtaget G1 Software ApS' pligt til at betale B i henhold til aftalen fra 1992. H1 ApS har derfor været berettiget til at foretage afskrivning, og da der er tale om software, har H1 været berettiget til at foretage en straksafskrivning, der har skullet kursfastsættes i medfør af bestemmelsen i afskrivningslovens § 45, stk. 1.

Det fremgår imidlertid af afskrivningslovens § 45, stk. 4, at en ændring af afskrivningskursen skal foretages af den skatteregion, hvor det sælgende selskab har hjemsted. G1 Software ApS havde hjemsted i ..., der i medfør af det på tidspunktet gældende cirkulære nr. 227 af 11. december 1998 hørte under skatteregion ... Afgørelsen om, at kursfastsættelsen ikke kunne godkendes, er imidlertid truffet af den skatteregion, som H1 ApS på dette tidspunkt hørte under, nemlig ...

Skatteregion ... har således ikke været kompetent til at træffe afgørelse om afskrivningskursen, og afgørelsen må derfor efter almindelige forvaltningsretlige principper anses for ugyldig, jf. også det særlige hjemmelskrav til hjemlen for skatteopkrævning i Grundlovens § 43. Ugyldighedsspørgsmålet bør ikke ske under indflydelse af nogen væsentlighedsvurdering, da der er tale om en meget klar kompetencefordeling.

Til støtte for sin subsidiære påstand har H1 ApS gjort gældende, at G1 Software ApS blev beskattet af genvundne afskrivninger vedrørende salget til H1 ApS. Heller ikke ved videresalget til H1 Data ApS i 2002 anfægtede skattemyndighederne værdiansættelsen. Edb-programmet har da også efter Bs forklaring vist sig at udgøre en betydelig værdi, hvorfor Bs fordring mod H1 ApS utvivlsomt har haft den værdi, som den er afskrevet med i 1999.

Skatteministeriet har som sit principale anbringende gjort gældende, at der reelt ikke forelå en købsaftale mellem G1 Software ApS og H1 ApS. Det fremgår af afskrivningslovens § 1, at hvis der skal ske afskrivning, skal dette ske på udgifterne til anskaffelsen, og sådanne udgifter har H1 ApS reelt ikke haft, hvorfor overdragelsen fra G1 Software ikke er omfattet af afskrivningslovens bestemmelser.

Bevisbyrden for at fradragsbetingelserne er opfyldt påhviler skatteyderen, og denne skal i hvert fald kunne sandsynliggøre, at disse er opfyldt. Der må endvidere påhvile skatteyderen en skærpet bevisbyrde, hvis omstændighederne taler imod, at dette skulle være tilfældet. I denne sag taler både forholdene i forbindelse med overdragelsen, skønserklæringens konklusion om, at edb-programmet er af meget begrænset værdi og hele konstruktionen omkring gælden til B imod, at der er ret til at foretage et fradrag.

Der er under sagen ikke fremlagt nogen dokumentation for, at G1 Software ApS skulle være blevet beskattet af genvundne afskrivninger i forbindelse med overdragelsen i 1998, ligesom det forekommer påfaldende, at værdien af edb-programmet - bortset fra kontantbetalingen, som B modtog ved overdragelsen - er fastsat til nøjagtig det samme beløb som ved aftalen i 1992. Der er endvidere hverken i perioden mellem 1992 til 1998 eller senere sket nogen form for betaling af gælden til B, hvilket stærkt indicerer, at Bs fordring ikke dækker over nogen reel økonomisk forpligtelse, idet det næppe er tale om noget reelt låneforhold. Forpligtelsen til at betale B noget beløb kunne ensidigt fastsættes af B, der var den eneste der i stand til at arbejde videre med edb-programmet. Selv hvis retten måtte lægge Bs forklaring om, at han modtog 200.000 kr. i betaling af H1 ApS, er der under alle omstændigheder tale om et så lille beløb i forhold til fordringens påståede størrelse, at betalingen ingen betydning har for vurderingen.

Det må endvidere efter skønserklæringens konklusion lægges til grund, at edb-programmet var værdiløst i 1998 - og i øvrigt igen i 2002 - hvilket medfører, at H1 ApS ikke havde pligt til at betale noget til B. Dette er også forklaringen på, at selskabets revisor ved sin revision af selskabets 1998/1999 regnskab tog forbehold vedrørende værdifastsættelsen. Hvorvidt edb-programmet senere - via Bs udviklingsarbejde - muligt er kommet til et udgøre en værdi er uden betydning for afgørelsen af denne sag.

Som sit subsidiære anbringende har Skatteministeriet gjort gældende, at hvis der er sket en reel betaling ved H1 ApS' overtagelse af gælden til B, skal denne kontantomregnes efter afskrivningslovens § 45, stk. 1. Bestemmelsen finder også anvendelse for erhvervelser sket i 1998, jf. således den tidligere gældende afskrivningslovs § 33 a, jf. § 3.

For så vidt angår kursfastsættelsen efter denne bestemmelse, gør de samme forhold som vedrørende det principale anbringende sig gældende, og det må lægges til grund, at fordringen skal fastsættes til kurs 0, da den ikke repræsenterer nogen værdi.

Over for H1 ApS' principale påstand har Skatteministeriet gjort gældende, at afskrivningslovens § 45, stk. 4, ikke kan fortolkes som påstået af H1 ApS, idet § 45, stk. 4, alene henviser til § 45, stk. 2, og ikke til bestemmelsens første stykke. Skulle retten imidlertid finde, at også stykke 1 er omfattet af kompetencereglen i § 45, stk. 4, kan dette imidlertid ikke føre til afgørelsens ugyldighed, idet der alene er tale om en stedlig kompetenceregel eller ordensforskrift. Tilsidesættelse af en sådan kan ikke medføre ugyldighed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten finder, at den aftale, der blev indgået mellem G1 Software ApS og H1 ApS den 31. oktober 1998 indeholder en overdragelse af såvel et aktiv - edb-programmet - som en betaling - gældsovertagelsen, Der kan derfor ikke kan gives Skatteministeriet medhold i, at der efter aftalens indhold slet ikke tilkommer H1 ApS nogen ret til fradrag. Afskrivningen skal derfor ske efter afskrivningslovens § 45, stk. 1, hvilket indebærer, at der skal ske kursfastsættelse efter et skøn under hensynstagen til sagens omstændigheder.

Bs krav kan efter aftalen af 31. december 1992 ikke kræves betalt efter objektive kriterier, men beror på, om kravets kreditor ønsker at foretage udviklingsarbejde på edb-programmet. Dette er han ifølge skønserklæringen den eneste, der kan, da der ikke er udarbejdet noget beskrivelse af programmet, der kan bruges af andre. Der finder ej heller nogen forrentning sted af kravet, ligesom H1 ApS' betalingsevne i forhold til fordringens størrelse må antages at være mere end tvivlsom. Endelig relaterer fordringen sig til rettigheder til et edb-program, der efter skønserklærings konklusion reelt må antages at have været værdiløst ved overtagelsen. Det er i den forbindelse uden betydning for vurderingen af afskrivningsretten i 1999, om programmet senere måtte være blevet udviklet eller bragt i brug på en sådan måde, at det er i stand til at generere en indtjening.

Vedrørende H1 ApS' ugyldighedspåstand findes det efter formuleringen af afskrivningslovens § 45, stk. 4, at være uklart, om reglen tillige gælder for bestemmelsen i § 45, stk, 1. Dette må formentlig antages at være tilfældet. Da der imidlertid alene er tale om en stedlig kompetenceregel, findes en mulig tilsidesættelse af bestemmelsen ikke at kunne føre til, at en i øvrigt sagligt rigtig afgørelse bliver ugyldig.

Der vil herefter være at give Skatteministeriet medhold i sagen.

Efter sagens udfald og økonomiske størrelse findes sagsøgeren at skulle betale sagsomkostninger til sagsøgte med 70.000 kr. incl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

H1 Aps betaler inden 14 dage 70.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.