Sagen drejer sig om værdiansættelse af gave, der i 2004 er ydet til klageren fra klagerens mor.

Landsskatterettens afgørelse

Overdragelseskursen for nominelt 130.000 kr. anparter i H3 ApS er forhøjet fra kurs 100 til kurs 1.050, svarende til 1.365.000 kr.

Landsskatteretten ansætter gaveværdien til 1.364.430 kr.

Møde mv.

Sagen har været forhandlet på Landsskatterettens kontor.

Sagens oplysninger

Den 14. april 2004 stiftede BB fire anpartsselskaber, herunder H3 ApS. De fire selskaber (herefter i fællesskab benævnt "personselskaberne") havde hver en nominel anpartskapital på 125.000 kr. Anparterne blev tegnet kontant til kurs 100. Personselskabernes formål var at eje anparter i HH Holding ApS.

Den 15. april 2005 stiftede personselskaberne sammen med DD anpartsselskabet HH Holding ApS (herefter benævnt "holdingselskabet"). Holdingselskabet blev stiftet med en nominel anpartskapital på 400.000 kr. Hvert af de fire personselskaber tegnede 1 stk. B-anpart på nominelt 99.250 kr. til kurs 125,9. DD tegnede 60 stk. A-anparter á 50 kr., i alt nominelt 3.000 kr, A-anparter, til kurs 125,9. Ifølge vedtægterne er holdingselskabets formål at fungere som fælles selskab for besiddelser af anparter, aktier, kapitalandele og andre aktiver. Ifølge vedtægternes § 7.3 har hver A-anpart på nominelt 50 kr. 1.000 stemmer på selskabets generalforsamling, mens hver B-anpart har 1 stemme for hver nominelt 1.000 kr.

Der er fremlagt en anpartshaveroverenskomst for holdingselskabet, der er benævnt "udgave 11 ", og som er dateret den 3. august 2004. Af overenskomsten fremgår bl.a.:

Undertegnede

A2

...

der ejer samtlige anparter i H2 ApS, CVR nr. ...2,

A4

...

der ejer samtlige anparter i H4 ApS, CVR nr. ...4,

A1

...

der ejer samtlige anparter i H1 ApS, CVR nr. ...1,

A3

...

der ejer samtlige anparter i H3 ApS, CVR nr. ...3, og

DD

...

Indgår hermed følgende anpartshaveroverenskomst vedrørende vores direkte ejerskab af anparter i HH Holding ApS, eller indirekte ejerskab af anparter i samme selskab via vores ovennævnte holdingselskaber:

...

5.0.

Anparternes fordeling mellem anpartshaverne

 

5.1

Ved nærværende overenskomsts indgåelse udgør anpartskapitalen i selskabet kr. 400.000, og er fordelt således:

 
 

Anpartshaver

Nom. kr.

Fordelt på antal anparter

%

Anpartsklasse

                                                 
 

DD

3.000

60 stk. á hver 50 kr.

0,8

A

 

A2

99.250

1 stk.

24,8

B

 

A4

99.250

1 stk.

24,8

B

 

A1

99.250

1 stk.

24,8

B

 

A3

99.250

1 stk.

24,8

B

 

5.2

Ved anpartshaver forstås i punkt 5.1 de nævnte personer personligt eller deres holdingselskaber.

 

5.3

I henhold til selskabets vedtægter har hver anpart á kr. 50 i anpartsklasse A 100 stemmer, mens hver anpart i anpartsklasse B har 1 stemme for hver kr. 1.000 nominel værdi.

 

5.4

I forbindelse med senere kapitaludvidelser i selskabet foretages udvidelsen i Anpartsklasse B. Der kan ikke gennemføres kapitaludvidelse, hvorved de eksisterende A-anparter i selskabet efterfølgende har mindre end 51 % af stemmerne i selskabet.

Den 10. august 2004 erhvervede BB 75% af den samlede selskabskapital i H7 Hoteller A/S, svarende til nominelt 3.750.000 kr., fra H5 ApS. Købesummen udgjorde 4.687.500 kr., og blev berigtiget kontant. Af overdragelsesaftalen fremgår bl.a.:

"...

Til sikring af, at den aftalte købesum ikke anfægtes af skattemyndighederne, er parternes værdiansættelse af aktierne sket i samråd med R2. I forbindelse hermed har sidstnævnte rettet henvendelse til skattemyndighederne, der har tilkendegivet, at værdiansættelsen af aktierne kan anerkendes ud fra de overfor skattemyndighederne fremlagte oplysninger.

..."

Der blev den 10. august 2004 afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i personselskaberne, hvor personselskabernes anpartskapital blev forhøjet fra 125.000 kr. til 130.000 kr. Af protokollaterne fra generalforsamlingerne fremgår bl.a.:

"...

Selskabets direktør og eneanpartshaver, BB, redegjorde for det af hende stillede forslag samt selskabets økonomiske stilling i henhold til anpartsselskabslovens § 39, stk. 1, jf. aktieselskabslovens § 6.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget som følger

Kapital forhøjelsen på nominelt kr. 5.000 tegnes af BB ved apportindskud. De nye anparter tegnes til kurs 24.788,80 pr. nom. kr. 100 anpart. Anparterne udstedes i stykstørrelse af kr. 1.000. I alt indskydes kr. 1.239.400.

De nye anparter skal fra generalforsamlingsdagen have samme rettigheder og forpligtelser i forhold til de eksisterende anparter.

Apportindskuddet er sket samtidig med underskrivelsen af nærværende dokument.

Apportindskuddet består af

  • Aktier i selskabet H7 Hoteller A/S, CVR nr. ...7 til en pålydende værdi af kr. 937.500, samt
  • 25% af den samlede post A-anparter (i alt nominelt kr. 6.000) i selskabet H5 ApS, CVR-nr. ...5.

Indskuddet af sidstnævnte anparter udgør dog alene den del af de indskudte anparters værdi, der overstiger kr. 125.000, idet dette beløb skal erlægges af H2 ApS som betaling for anparterne.

Den ansatte værdi af indskuddet svarer mindst til kapitalforhøjelsen, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes. Om værdiansættelsen af apportindskuddet henvises til vedhæftede vurderingsberetning udarbejdet af R2.

..."

Den 10. august 2004 blev endvidere afholdt ekstraordinær generalforsamling i holdingselskabet, hvor holdingselskabets anpartskapital blev forhøjet fra 400.000 kr. til 500.000 kr. Af protokollatet fra generalforsamlingen fremgår bl.a.:

"...

Selskabets direktør, BB, der samtidig er tegningsberettiget i de fire anpartshavere, redegjorde for det af hende stillede forslag samt selskabets økonomiske stilling i henhold til anpartsselskabslovens § 39, stk. 1, jf. aktieselskabslovens § 6.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget som følger

Kapitalforhøjelsen på nominelt kr. 100.000 tegnes af de fire anpartshavere, H2 ApS, H4 ApS, H1 ApS og H3 ApS, med 1/4 til hver.

De nye anparter tegnes til kurs 4.957,72 pr. nom. kr. 100 anpart. Hver tegner en anpart af nom. kr. 25.000 og indskyder herfor værdier for kr. 1.239.430. Der indskydes således i alt værdier for kr. 4.957.720 i forbindelse med kapitalforhøjelsen.

De nye anparter skal fra generalforsamlingsdagen have samme rettigheder og forpligtelser i forhold til de eksisterende B-anparter.

Apportindskuddet fra anpartshaverne er sket samtidig med underskrivelsen af nærværende dokument.

Apportindskuddetfra hver af de fire tegnere af kapitalforhøjelsen består af

  • aktier i selskabet H7 Hoteller A/S, CVR-nr. ...7 til en pålydende værdi af kr. 937.500, således at samtlige indskudte aktier i alt har en pålydende værdi af kr. 3.750.000, samt
  • 25% af alle A-anparter i selskabet H5 ApS, CVR-nr. ...5, således at samtlige indskudte anparter udgør den samlede post A-anparter med en pålydende værdi af i alt kr. 6.000.

Indskuddet af sidstnævnte A-anparter til i alt nom. kr. 6.000 udgør dog alene den del af de indskudte A-anparters værdi, der overstiger kr. 500.000, idet HH Holding ApS skal erlægge kr. 125.000 til hver af anpartshaverne, i alt kr. 500.000, som delvis betaling for A -anparterne.

Den ansatte værdi af indskuddet svarer mindst til kapitalforhøjelsen, herunder den pålydende vædi af de anparter, der skat udstedes med tillæg af overkurs. Om værdiansættelsen af apportindskuddet henvises til vedhæftede vurderingsberetning udarbejdet af R2.

Samtidig andres sammensætningen af selskabets B-anpartskapital, således at den samlede B-anpartskapital efter kapitalforhøjelsen, i alt kr. 497.000, herefter består af 4 stk. B-anparter á nom. kr. 124.500.

..."

BB blev i indkomståret 2004 beskattet af avancen af de nominelt 6.000 kr. anparter i H5 ApS, som den 10. august 2004 blev indskudt i personselskaberne og efterfølgende indskudt i holdingselskabet. Ved avanceopgørelsen blev salgssummen af BB ansat til 770.220 kr.

Der er oplyst, at BB den 20. august 2004 har ydet gaver til sine 4 børn. Der er til dokumentation herfor fremlagt gavebrev af 20. august 2004. Af gavebrevet fremgår bl.a.:

"...

Undertegnede, BB, ... overdrager herved følgende gaver til mine børn:

Til min datter, A2, ... overdrager jeg som gave samtlige anparter i selskabet H2 ApS, ... nominelt kr. 130.000.

Til min datter, A4, ... overdrager jeg som gave samtlige anparter i selskabet H4 ApS, ... nominelt kr. 130.000.

Til min søn, A1, ... overdrager jeg som gave samtlige anparter i selskabet H1 ApS, ... nominelt kr. 130.000.

Til min søn, A3, ... overdrager jeg som gave samtlige anparter i selskabet H3 ApS, ... nominelt kr. 130.000.

Gaverne er alle ydet med virkning pr. 20. august 2004. Gavegiver afholder gaveafgift og foranlediger, at der indgives gaveanmeldelse inden den 1. maj 2005.

De nævnte gaver, hvad der træder i stedet herfor, samt indtægter heraf, skal være fuldstændigt særeje for modtagerne. Modtagerne har forinden tiltrådt de supplerede betingelser for gaven, som fremgår af anpartshaveroverenskomst for selskabet HH Holding ApS, cvr. nr. ..., dateret august 2004, og har i tilknytning hertil bekræftet at ville modtage gaverne på disse vilkår.

..."

Det fremgår af årsrapporten for perioden fra den 14. april 2004 til den 31. december 2004 for H1 ApS, at årets resultat udgjorde 1.132.179 kr. Selskabets egenkapital bestod ultimo 2004 af anpartskapital på 130.000 kr., overkurs på 1.236.250 kr. og reserve for opskrivning efter indre værdi på 1.132.129 kr., i alt 2.498.429 kr. Selskabets ejerandel af holdingselskabet udgjorde ultimo 2004 24,85%.

Det fremgår af årsrapporten for perioden fra den 15. april 2004 til den 31. december 2004 for holdingselskabet, at årets resultat udgjorde 4.601.075 kr., og at holdingselskabet ultimo 2004 - foruden de 75 % af aktiekapitalen i H7 Hoteller A/S og 0,6% af anpartskapitalen i H5 ApS - ejede den fulde aktie- henholdsvis anpartskapital i A/S H8 og ApS H9 , samt 33,3% af H10 ApS og 33,3% af K/S H10. Klagerens repræsentant har oplyst, at disse ejerandele blev erhvervet af holdingselskabet efter den 20. august 2004.

Det fremgår af årsrapport for perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2003 for H5 ApS, at H5 ApS i indkomståret 2003 var det øverste moderselskab i en koncern, der i øvrigt omfattede følgende datterselskaber:

  • 100% af ApS H9 (herunder 10% af dette selskabs datterselskab K/S H11);
  • 100% af A/S H12 (herunder 50% af I/S H12;
  • 100% H13 (herunder 25% af dette selskabs datterselskab H13);
  • 75% af H5 A/S (herunder dette selskabs to helejede datterselskaber H5 Drift A/S og H7 Hoteller A/S);
  • 50% af H6 ApS; og
  • 30% af H14 A/S

SKATs afgørelse

Det fremgår af boafgiftslovens § 27, stk. 1, at en gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Ved handelsværdien forstås det beløb, som det pågældende formuegode kan indbringe i fri handel imellem uafhængige parter.

Ved behandling af gavesager skal SKATs vurdering af værdiansættelserne tage udgangspunkt i principperne i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Værdiansættelsen for unoterede aktier (og anparter) skal ske efter aktiernes (anparternes) handelsværdi, jf. cirkulærets punkt 17, 2. afsnit. Det fremgår i forlængelse heraf:

"...

Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningen har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvende overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte retningslinier for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen.

..."

Klageren har som udgangspunkt et egentligt retskrav på at kunne anvende formueskattekursen i forbindelse med overdragelse af unoterede aktier/anparter inden for den gaveafgiftspligtige personkreds, jf. SKM2004.104.LR - dog under forudsætning af, at der ikke foreligger oplysninger om "stedfundne omsætninger".

Formueskattekursen skal beregnes efter de retningslinier, der senest er omtalt i Ligningsvejledningen for 1996, afsnit A.H.3. Der henvises særlig til punkt G ('Nystiftede selskaber"), hvoraf det fremgår:

"...

Hertil hører selskaber, hvis første regnskabsår udløber på et sådant tidspunkt, at selskabet ikke har været pligtig til at indsende den første selvangivelse, inden kursberegningen foretages. Kursen på aktier i disse selskaber ansættes til pari.

..."

TfS 1989, 191 fastslår dog en vigtig undtagelse til ovenstående, nemlig at i en situation, hvor et holdingselskab stiftes ved apportindskud med datterselskabsaktier til overkurs, så kan aktierne ikke (uden videre) ansættes til pari. Konkret må der "tages hensyn til den indre værdi, som måtte antages at være på grundlag af kursværdien på de indskudte datterselskabsaktier."

Det er SKATs vurdering, at de fire personselskaber klart falder ind under kategorien "Nystiftede selskaber", stiftet ved apportindskud med datterselskabsaktier til overkurs. Det er derfor med rette, at overdragelseskursen ændres.

TfS 1991, 528 forholder sig konkret til hvordan kursberegningen for et holdingselskab, der blev stiftet til en tegningskurs på 300, skulle ske i forbindelse med den dengang gældende skattemæssige formueopgørelse. TfS 1989, 181 må dog anses for at have fortolkningsmæssig forrang i forbindelse med sager om gaveafgiftsberegning,

I TfS 1989, 181 blev handelsværdien ansat til 90% af kursværdien / den indre værdi af de indskudte aktier. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvordan den indre værdi konkret blev fastlagt. Der er intet belæg for at sidestille den indre værdi med formueskattekursværdien.

Kursberegningen kan herefter opgøres således

Anpartskapital

130.004 kr.

                  

Overkurs

1.236.250 kr.

 

I alt                                                     

1.366.250 kr.

 

Overdragelseskurs herefter

1.366.250 kr. x 100

 = kurs 1.450
                                                                         

   130.000 kr.

 

Under sagens behandling for Landsskatteretten har SKAT supplerende udtalt, at Landsskatteretten i kendelse af 17. november 2005 har taget stilling til brugen af TfS 1989, 181 ved en gaveafgiftsberegning, og at retten har fastslået, at kursværdien for de indskudte aktier skulle forstås som »formueskattekursen" for de underliggende datterselskaber. SKAT må derfor erkende, at den påklagede afgørelse ikke er i overensstemmelse med gældende ret.

En korrekt kursberegning omhandlende nærværende problemstilling bør efter SKATS opfattelse ske ved at beregne en formueskattekurs for hvert enkelt selvstændigt, underliggende (datter)selskab i koncernen. Kursberegningen skal tage udgangspunkt i regnskaberne for 2003. Formueskattekursværdien for samtlige selskab skal medtages ved opgørelsen af kursværdien i de nystiftede personselskaber. De fire personselskaber, hvorfra anparterne overdrages ved gave må hver især betegnes som 90% selskaber, hvorfor formueskattekursen skal beregnes til 90% af den indre værdi.

SKAT har opgivet at efterprøve repræsentantens beregning af formueskattekursen, ligesom SKAT har opgivet selv at konstruere en formueskattekursberegning.

Det er dog SKATS opfattelse, at formueskattekursen skal beregnes på baggrund af årsrapporterne pr. 31. december 2003. I 2004 sker der en større omstrukturering i "HH-koncernen". Det er derfor uklart, hvordan koncernstrukturen så ud på den dato, hvor der sker overdragelse af anparter fra BB til hendes børn. De tilbagemeldinger, som SKAT har fået fra repræsentanten, har ikke fjernet denne uklarhed. Repræsentanten omtaler f.eks. selskaber, der åbenbart eksisterede pr. 31. december 2003, men som tilsyneladende ikke var med i "HH-koncernen" pr. denne dato, f.eks. K/S H10.

Det øverste selskab i HH-koncernen pr. 31. december 2003 var H5 ApS med 12 underliggende selskaber. Der skal således i princippet beregnes en formueskattekurs for hver enkelt af disse underliggende selskaber pr. 31. december 2003, der herefter skal medtages i formueskattekursen pr. 31. december 2003 for H5 ApS. Det kan omvendt konstateres, at H5 ApS pr. 3 1. december 2005 nu blot har to underliggende selskaber under sig og ikke længere er moderselskab for hele koncernen. Der må således være frasolgt en række selskaber i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2005.

Årsrapporten pr. 31. december 2003 for H5 ApS indeholder dermed en række selskaber, der enten er helt frasolgt koncernen eller som er blevet omplaceret internt i koncernen på det tidspunkt, hvor BB overdrager anparter til hendes fire børn. Disse forhold kan have betydning for en korrekt beregning af formueskattekursen, da bl.a. et selskabs ejerforhold indgår som en komponent i kursberegningen.

H7 Hoteller A/S skal i princippet indgå i opgørelsen af formueskattekursværdien pr. 31. december 2003 for H5 A/S, der i forlængelse heraf skal indgå i formueskattekursværdien pr. 31. december 2003 for H5 ApS. Dette gælder også, selv om H7 Hoteller A/S som følge af omstruktureringen i 2004 nu for 75% vedkommende ejes af holdingselskabet.

Efter SKATs opfattelse er nærværende problemstilling ikke behandlet i den faglitteratur, der er på området, og en acceptabel løsning på problemet vil kræve, at der i et eller anden omfang skal udøves "vold" på formueskattekurssystemet, for derved at få kursberegningen i et vist omfang tilpasset de mange omstruktureringer, der sker i HH-koncernen i perioden 1. januar 2004 til 20. august 2004.

Det er SKATs opfattelse, at H5 ApS, H5 A/S, H5 Drift A/S og H7 Hoteller A/S ikke kan klassificeres som 90%-selskaber, idet disse selskaber er kendetegnet ved, at der foregår en egentlig erhvervsmæssig aktivitet i selskaberne. Kursberegningen bør derfor foregå efter enten 2-dels eller 3-dels reglen, alt efter selskabets ejerstruktur.

Efter SKATS opfattelse skal der ved opgørelsen af formueskattekursværdien for holdingselskabet tages udgangspunkt i regnskaber m.m. pr. 31. december 2003. Umiddelbart skal der ses helt bort fra holdingselskabet eller tages udgangspunkt i holdingselskabets åbningsbalance pr. 15. april 2004. Problemstillingen synes imidlertid ikke omtalt i faglitteraturen.

Omstruktureringen af koncernen er tilsyneladende sket på baggrund af skattepligtige handler. Der bør således kunne konstateres en "stedfunden omsætning" for flere af aktierne/anparterne. Det kan derfor diskuteres, om det er relevant at beregne en formueskattekurs for samtlige selskaber.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at den gaveafgiftspligtige værdi udgør 6.250 kr. Subsidiært, at skatteberegningen foretages til kurs 100 og tertiært, at kursberegningen foretages efter Landsskatterettens vejledning.

Gaveoverdragelserne er foretaget den 20. august 2004. Det er således årsrapporterne for 2003, der skal anvendes ved ansættelsen af skattekursen.

Formueskatteberegningen for de omhandlende selskaber kan opgøres således

"...

H7 Hoteller A/S

Selskabet har investeret i ejendom og værdipapirer. Værdipapirer og gæld er anført til kursværdier pr. 31 . december 2003.

Aktierne er overdraget til holdingselskabet. Værdi skal således fratrækkes for at undgå dobbeltregning, idet værdien indgår senere.

Der skal således foretages en regulering på kr. -5,0 mio.

H5 Drift A/S

Selskabet har forpagtet restaurant H5.

33% af aktierne er handlet eksternt i maj 2003 til kurs 150. Dette modsvares af en værdi på kr. 2,2 mio. kr, med tillæg af årets resultat på kr. 1,2 mio. eller i alt kr. 3,4 mio.

Der skal således foretages en værdiregulering på kr. -1,0 mio.

H5 A/S

Selskabet har investeret I dattervirksomheder og værdipapirer. Datterselskaberne er værdiansat til indre værdi pr. 31.12.2003, ligesom værdipapirer og gæld er til kursværdier pr. 31.12.2003.

Som følge af værdireguleringerne i datterselskaberne jf. ovenfor skal der foretages en værdiregulering på kr. -6,0 mio.

I/S H12

Virksomheden er etableret i 2003, og har investeret i ejendom og værdipapirer. Ejendommen er anført til kostpris og værdipapirer er værdiansat til kursværdi pr. 31.12.2003.

Ejendomsværdien udgør kr. 37,3 mio., hvorfor der skal foretages en nedskrivning med kr. 14 mio.

Aktierne er overdraget til HH Holding ApS. Værdien skal således fratrækkes for at undgå dobbeltregning, idet værdien indgår senere.

Som følge af, at virksomheden er et datterdatterselskab foretages reguleringen i A/S H12 .

A/S H12

Selskabet er etableret i 2003, og har investeret i I/S H12, som skal ansættes til kr. 0, som følge af værdireguleringen af ejendommen.

Aktierne er overdraget til HH Holding ApS. Værdien skal således fratrækkes for at undgå dobbeltregning, idet værdien indgår senere.

Der skal således foretages en værdiregulering på kr. -3 mio.

K/S H11

Virksomheden er etableret i 2003, og har investeret i udenlandske ejendomme, som er værdiansat til dagsværdi.

Ejendommen er opskrevet med kr. 12 mio., hvorfor der skal foretages en nedskrivning på samme beløb.

Aktierne er overdraget til HH Holding ApS. Værdien skal således fratrækkes for at undgå dobbeltregning, idet værdien indgår senere.

Som følge af, at virksomheden er et datterdatterselskab foretages reguleringen i ApS H9 .

ApS H9 Selskabet har investeret i K/S H11 som er etableret i 2003, og er værdiansat til indre værdi pr. 31.12.2003.

Der skal således foretages en værdiregulering på andelen på 10% pr kr. -1,2 mio. med fradrag af skat eller i alt kr. -0,8 mio.

Aktierne er overdraget til HH Holding ApS. Værdien skal således fratrækkes for at undgå dobbeltregning, idet værdien indgår senere.

Der skal således foretages en værdiregulering på kr. -1,3 mio.

H14 A/S

Selskabet har for nuværende ingen aktivitet.

Der skal ikke foretages nogen værdiregulering.

H6 ApS

Selskabet har for nuværende ingen aktivitet.

Der skal ikke foretages nogen værdiregulering.

H13

Selskabet er hjemmehørende i Bulgarien, og er etableret i 2003. Selskabet har investeret i et jordstykke til gartneri, som er værdiansat til kostpris.

Der skal ikke foretages nogen værdiregulering.

H5 ApS

Selskabet har investeret i dattervirksomheder og værdipapirer. Dattervirksomhederne er værdiansat til indre værdi. Værdipapirerne og gæld er anført til kursværdi pr. 31.12.2003.

Den korrigerede egenkapital kan herefter opgøres således

Egenkapital pr.31.12.2003

129,4

Udskudt skat

3,9

H5 A/S

-6,0

A/S H12

-3,0

ApS H9

  -1,3

I alt

 123,0

0,6% heraf udgør en værdi på

0,7

 

H7 Hoteller A/S

Egenkapital pr. 31.12.2003

5,0

Udskudt skat

8,0

Regulering af ejendomsværdi

-8,6

Udskudt skat heraf

-2 6

Immaterielle aktiver

-0,4

I alt

1,4

75% heraf udgør en værdi på

1,1

 

A/S H12

Egenkapital pr.31.12.2003

2,9

Udskudt skat

1,0

Regulering af kapitalandele

-4,9

I alt

-1,0

50% heraf udgør en værdi á

0

K/S H10

K/S H10 blev etableret for 3 år siden, og investerer i ejendomme til udlejning

og til videresalg. Selskabet har 1 ansat, og beskæftiger sig kun med køb og salg af fast

ejendom.

Der er indgået en managernentaftale med den ansatte, som skal aflønnes med 25% af det opgjorte regnskabsmæssige overskud.

Selskabet har efter vores opfattelse ingen fast kundekreds eller know-how mv.

Vi har foretaget følgende vedlagte beregninger af værdien på grundlag af værdiansættelsescirkulæret:

Goodwill

1 år

2 år

3 år

Værdi

0

1,0 mio.

1,9 mio.

Der er i beregningerne anvendt standardløn, men den reelle er væsentlig højere.

På grundtag af selskabets forretningsmæssige grundlag og den indgående managementaftale eksisterer der ingen skattemæssig goodwill mv.

Ejendommene er anført til en kostpris på kr. 86,3 mio. De offentlige vurderinger med tillæg af ombygningsudgifter udgør kr. 71,8 mil.

Værdien af andelen kan herefter opgøres til følgende

Egenkapital pr.31.12.2003

25,3

Ikke indbetalt grundkapital

-6,0

Forventet regulering vedr. managementaftale

-1,5

Regulering til ejendomsværdi

-66,5

I alt

-48,7

33 1/3% heraf udgør en værdi på

0

 

ApS H9

 

Egenkapital pr.31.12.2003

1,3

Udskudt skat

0,3

Regulering af kapitalandele

-2,2

I alt

-0,7

Ansættes til en værdi på

  0

I alt

1,4

75% heraf udgør en værdi på

1,1

 

HH Holding ApS

 

Egenkapital pr.31.12.2004

9,9

Kapitalandele tilbageført

-15,7

Kapitalandele jf. ovenstående

H5 ApS

0,7

H7 Hoteller A/S

1,1

A/S H12

0

K/S H10

0

ApS H9

  0

I alt

 -4,0

Skattekurs ansættes til en værdi på

0

Dette får følgende indflydelse på de 4 selskaber som der skal beregnes gaveafgift af. Som grundlag er anvendt 1 af selskaberne som følge af, at disse er identiske:

H1 ApS

 

Egenkapital pr.31.12.2004

2,5

Kapitalandele tilbageført

-2,5

Kapitalandele jf. ovenstående

0

Kan minimum ansættes til kurs 5

6.250

Gaveafgiftpligtig værdi

6.250

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af anpartshaveroverenskomsten mellem klageren og de øvrige direkte og indirekte anpartshavere i holdingselskabet, dateret den 3. august 2004, at anpartskapitalen i H3 ApS på dette tidspunkt var 125.000 kr,, og at holdingselskabets aktiekapital var 400.000 kr.

Det lægges derfor til grund, at H3 ApS var ejet af klageren forud for generalforsamlingerne den 10. august, hvor der blev truffet beslutning om kapitaludvidelse i H3 ApS og dernæst holdingselskabet ved apportindskud af nom. 937.500 kr. aktier i H7 Hoteller A/S og nom. 6.000 kr. anparter i H5 ApS med fradrag af betaling 125.000 kr. Den i gaveanmeldelsen anførte overdragelsesdag 20. august 2004 kan således ikke lægges til grund.

Det må derimod lægges til grund, at klageren har modtaget en gave dels svarende til anpartsselskabets værdi ved stiftelsen og dels svarende til værdien af H3 ApS' andel af apportindskuddet på de nom. 937.500 kr. aktier i H7 Hoteller A/S og de nom 6.000 kr. anparter i H5 ApS med fradrag af vederlaget på 125.000 kr.

Værdien af H3 ApS, der var et nystiftet selskab, ansættes i overensstemmelse med pkt. 17 i cirk. nr. 185 af 17. november 1982 til pari svarende til 125.000 kr.

Værdien af nom. 937.500 kr. aktier i H7 Hoteller A/S ansættes i overensstemmelse med gavegivers købspris til 4.687.500 kr.

Værdien af anparterne i H5 ApS ansættes i overensstemmelse med salgssummen ved gavegivers avanceopgørelse til 770.220 kr., idet der herved er reguleret dels for afsat udbytte og dels afhændelse af selskaber i koncernen forud for overdragelsen af anparterne til klageren (apportindskuddet).

Værdien af de til klageren overdragne anparter ansættes herefter til 1.489.430 kr., opgjort som 125.000 kr. med tillæg af 25% af 4.687.500 kr. og tillæg af 25% af 770.220 kr. Den gaveafgiftspligtige værdi udgør herefter 1.364.430 kr. efter fradrag af det af klageren betalte vederlag på 125.000 kr.

Den gaveafgiftspligtige værdi nedsættes således til 1.364.430 kr.