Dato for udgivelse
20 apr 2009 16:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 apr 2009 16:05
SKM-nummer
SKM2009.268.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-044821
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Afdragsordninger, kulanceaftaler, frivillige aftaler
Resumé

I forbindelse med, at bekendtgørelse nr. 1365 af 19/12/2008 trådte i kraft har SKAT, Juridisk Center modtaget flere spørgsmål vedrørende SKATs mulighed for at tiltræde en afdragsordning, der tilbydes af skyldner.

I denne meddelelse fastsættes derfor nærmere retningslinier for, hvornår SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) kan indgå kulanceaftaler.

Reference(r)
Inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 7
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 I.2.1.1
Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1 afsnit G.A.3.1.1.1.3.5 (til og med udgaven 2021-2)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 (fra og med udgaven 2022-1)

Redaktionelle noter

Bemærk, at minimumsbeløbet på 350 kr. under pkt. 3.2 løbende ændres i forbindelse med, at gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser reguleres en gang årligt. Se Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.1.3.4 Kulanceaftale efter § 10, stk. 11.

1. Hvad forstås ved en kulanceaftale

Kulanceaftaler udgør de aftaler, der indgås efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7, hvorefter RIM kan tiltræde forslag til afdragsordninger fra skyldneren, når særlige forhold taler derfor og forslaget sikrer afvikling af restancen indenfor en rimelig tidshorisont.

Der foreligger alene en kulanceaftale, når skyldneren fremkommer med et forslag til en afdragsordning, der indebærer et mindre afdrag end afdrag fastsat efter tabeltrækket og/eller betalingsevnevurderingen og RIM uden at anmode om yderligere dokumentation tiltræder forslaget.

Det bemærkes derfor:

 • At afdragsordninger, der indgås mellem fordringshaver og skyldner ikke anses som en kulanceaftale, idet det fremgår af INDOG § 2, stk. 3, at en fordringshaver kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.
 • At de situationer, hvor skyldner tilbyder mere end tabeltrækket ikke anses som en kulanceaftale, men fortolkes som en frivillig indbetaling. Dette medfører, at RIM, ved en misligholdelse, alene kan fortsætte inddrivelsen ved fx. lønindeholdelse med et beløb efter tabeltrækket.

Kulanceaftaler efter bekendtgørelsens § 5, stk. 7 træder ikke i stedet for - men er et supplement til det eksisterende regelgrundlag om henstand og betalingsevneberegning.

2.  Hvornår kan kulanceaftaler benyttes

Skyldneren skal være en fysisk person. Dette betyder, at inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7 ikke kan anvendes på afdragsordninger vedrørende restancer, der hidrører fra en igangværende virksomhed, herunder igangværende enkeltmandsvirksomheder. Betingelserne for indgåelse af afdragsordninger med igangværende virksomheder er nærmere beskrevet i inddrivelsesvejledningens afsnit I.2.5.

Inddrivelsesbekendtgørelsen sondrer mellem:

 1. Afdragsordninger, der fastsættes af RIM med udgangspunkt i tabeltrækket,
 2. En konkret betalingsevnevurdering,
 3. Hvis der ikke foreligger oplysning om skyldners indkomst, en afdragsordning fastsat med udgangspunkt i gældens størrelse.
 4. Kulanceaftaler, hvorefter RIM tiltræder et forslag til afdragsordning fra skyldneren.

Det præciseres, at en afdragsordning, der fastsættes af RIM overfor personer, som hovedregel skal fastsættes efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Da de anførte afdragsordninger er i prioriteret rækkefølge, følger det heraf, at det kun er i de tilfælde, hvor særlige forhold taler for det, at RIM kan tiltræde en afdragsordning, der tilbydes af skyldneren og alene i de tilfælde, hvor forslaget sikrer afvikling af restancen indenfor en rimelig tidshorisont.

3. Hvilke krav stilles der for, at RIM kan indgå en kulanceaftale

Det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7, at RIM kan tiltræde et forslag til afdragsordning fra skyldner.

Heri ligger, at en kulanceaftale kan indgås med en skyldner, når skyldner fremkommer med et forslag til afvikling, under forudsætning af, at

 1. der foreligger særlige forhold hos skyldner, se afsnit 3.1 og
 2. kun hvis skyldners forslag sikrer afvikling indenfor en rimelig tid, se afsnit 3.2

uanset om skyldners forslag fremsættes skriftligt eller mundtligt.

3.1. "Særlige forhold"

Det fremgår nu af bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7, at RIM alene kan tiltræde et forslag til en afdragsordning fra skyldner, der indebærer et mindre afdrag end afdrag fastsat efter tabeltrækket og/eller betalingsevnevurderingen, hvis særlige forhold taler derfor.

Det er alene særlige forhold hos skyldneren, der kan medføre, at RIM kan tiltræde en kulanceaftale.

Særlige forhold hos SKAT som eksempelvis ringe eller manglende mulighed for inddrivelse, i forbindelse med, at:

 • der alene foreligger et civilretligt krav uden eksekutionsfundament
 • skyldner alene modtager B-indkomst
 • skyldner er bosat i udlandet

kan IKKE betragtes som særlige forhold, der er omfattet af bestemmelsen og som kan føre til indgåelse af en kulanceaftale, ligesom kravets størrelse er underordnet. 

At skyldneren efter indsatsstrategien betragtes som en "medspiller" kan heller ikke tolkes som et særligt forhold, idet dette ses som en forudsætning for at RIM kan tiltræde en kulanceaftale.

Der foreligger derfor alene særlige forhold, som angivet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 7, når

 • Sociale eller økonomiske forhold i skyldners husstand, f.eks. alvorlig sygdom, dødsfald i den nærmeste familie, skilsmisse eller skyldners ægtefælles indtægtsforhold medfører, at skyldners betalingsevne er væsentlig lavere end hans betalingsevne beregnet ud fra skyldners egen nettoindkomst.
 • Andre forhold hos skyldner af lignende karakter, der efter en konkret vurdering og begrundelse opfylder betingelserne for at være særlige forhold.

3.2. "Indenfor en rimelig tidshorisont"

Medfører skyldners forslag, at afdragsperioden forlænges væsentligt, kan RIM ikke tiltræde en afdragsordning, men må henvise skyldner til at fremsende budgetskema m.m., således at der kan udarbejdes en konkret betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 6.

Ved vurdering af, hvorvidt den tilbudte afdragsordning kan afvikles indenfor rimelig tid, kan der som udgangspunkt tillægges et proportionalitetsprincip, således at

 • jo større afvigelse der foreligger fra afdragsperioden ved et tabeltræk
 • des større krav stilles der til graden/karakteren og omstændighederne ved de særlige forhold 

Dette medfører at de særlige forhold hos en skyldner, der vil kunne begrunde en afvigelse fra tabeltrækket på 6-8 måneder må være mere "indgribende" overfor skyldner end de særlige forhold, der kan begrunde en afvigelse på 1-3 måneder.

Når RIM modtager en henvendelse om en kulanceaftale, skal sagsbehandleren derfor altid vurdere tilbuddet ud fra

 • Hvor "alvorlig/indgribende" er de særlige forhold, der begrunder en afvigelse fra tabeltrækket
 • Det tilbudte afdrag i forhold til afdrag efter tabeltræk
 • Længden på den tilbudte afdragsordning i forhold til en afdragsordning efter tabeltræk

Sagsbehandleren bør endvidere være særlig opmærksom på, hvorvidt restancen er omfattet af specielle retsregler, f.eks. absolutte forældelsesregler, bortfaldsregler eller om kravet eventuel har fortrinsret på fast ejendom, idet der så som udgangspunkt ikke kan indgås kulanceaftaler.

Da det ikke findes hensigtsmæssigt, at mindre restancer således vil kunne afvikles over en forholdsvis lang periode, bør det tilbudte afdrag være på mindst 350,- kr. pr. måned.

3.2.1 Eksempel

a)

En skyldner retter henvendelse til RIM, der vurderer at der foreligger "svage" særlige forhold af social eller økonomisk karakter. En betalingsaftale efter tabeltræk vil løbe over 38 måneder. Den tilbudte aftales længde kan beregnes til 42 måneder.

Vurdering: Selv om de særlige forhold alene er af "svag karakter" vil en forlængelse på 4 måneder i forhold til 38 måneder, kunne anses for rimelig tid.

b)

En skyldner retter henvendelse til RIM, der vurderer at der foreligger "svage" særlige forhold  af social eller økonomisk karakter. En betalingsaftale efter tabeltræk vil løbe over 38 måneder. Den tilbudte aftales længde kan beregnes til 48 måneder.

Vurdering: Idet de særlige forhold alene er af "svag karakter" vil en forlængelse på 10 måneder i forhold til 38 måneder, IKKE kunne anses for rimelig tid.

c)

En skyldner retter henvendelse til RIM, der vurderer at der foreligger "indgribende" særlige forhold af social eller økonomisk karakter. En betalingsaftale efter tabeltræk vil løbe over 38 måneder. Den tilbudte aftales længde kan beregnes til 48 måneder.

Vurdering: Idet de særlige forhold er af "indgribende" karakter, vil en forlængelse på 10 måneder i forhold til 38 måneder, kunne anses for rimelig tid.

d)

En skyldner retter henvendelse til RIM, der vurderer at der foreligger "indgribende" særlige forhold af social eller økonomisk karakter. En betalingsaftale efter tabeltræk vil løbe over 38 måneder. Den tilbudte aftales længde kan beregnes til 58 måneder.

Vurdering: Selv om de særlige forhold er af "indgribende karakter" vil en forlængelse på 20 måneder i forhold til 38 måneder, IKKE kunne anses for rimelig tid.
Skyldner må i dette tilfælde opfordres til at medvirke til at der foretages en betalingsevneberegning.

4. SKATs vejledningspligt i forbindelse med indgåelse af kulanceaftaler

SKAT har en forvaltningsretlig forpligtigelse til blandt andet at vejlede skyldner om hvilke retsregler, der finder anvendelse og reglernes betydning for skyldner. Dette medfører:

 1. Hvis en skyldner tilbyder en betalingsaftale med et større beløb end han er forpligtet til at betale efter tabeltrækket, skal RIM udtrykkeligt gøre skyldner opmærksom på, at det tilbudte beløb er større end tabeltrækket.
 2. Hvis en skyldner tilbyder en betalingsaftale med et mindre beløb end han er forpligtet til at betale efter tabeltrækket, skal RIM udtrykkeligt gøre skyldner opmærksom på, at det tilbudte beløb er mindre end tabeltrækket.

Herudover skal skyldneren altid vejledes om, at:

 • Det er en betingelse for aftalen, at løbende forpligtelser betales rettidigt. 
 • Afdragsordningen betragtes som misligholdt, såfremt afdrag ikke betales rettidigt.
 • Misligholdelse indebærer, at aftalen bortfalder uden yderligere varsel
 • RIM kan foretage lønindeholdelse for restancen med udgangspunkt i tabeltrækket, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4.
 • Selvom aftalen overholdes, er den ikke til hinder for at RIM kan foretage og realisere udlæg og modregning og indtræde i udbetalinger fra det offentlige, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 9.

5. Skriftlig begrundelse og bekræftelse

Ved RIMs tiltrædelse af en kulanceaftale, skal aftalen skriftligt bekræftes overfor skyldner og skal desuden indeholde ovennævnte vejledning. 

Af hensyn til en efterfølgende dokumentation skal betingelserne for, at RIM har kunnet tiltræde en kulanceaftale, fremgå af sagen.