Dato for udgivelse
24 Feb 2009 12:47
SKM-nummer
SKM2009.136.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-01798
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Inddrivelse, Betalingsevneberegning, lønindeholdelse, afdragsordning, offentlig gæld
Resumé

Landsskatteretten har i SKM2008.1028.LSR i forbindelse med beregningen af skyldners betalingsevne, beregnet transportudgift ved erhvervelse af indkomsten, uden at fratrække det årligt regulerede beløb, der skal afholdes af rådighedsbeløbet. Landsskatteretten har over for SKAT, Hovedcentret, oplyst, at dette er en fejl. Der er dermed ikke sket en ændring af praksis, hvorfor der fortsat skal ske reduktion i befordringsudgiften med kr. 640 i 2009.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige (ophævet)

Bekendtgørelse nr. 1365  af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældende)

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 § 13, stk. 4, nr. 3 (ophævet)
Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 § 14, stk. 4, nr. 3 (gældende)

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 I.3.6.4.1

Baggrund og problemstilling

Landsskatteretten har i afgørelse af 12. november 2008, offentliggjort som SKM2008.1028.LSR, ændret skattecentrets afgørelse, idet Landsskatteretten fandt, at der ikke var en betalingsevne hos klager, der muliggjorde en lønindeholdelse, jf.  § 13, stk. 1, i den dagældende inddrivelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007). Bestemmelsen findes i § 14, stk. 1, i den nugældende inddrivelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008).

A havde indsendt budgetskema til skattecentret, der ved beregningen af As transportudgifter lagde til grund, at der ikke forelå særlige omstændigheder, og dermed ikke accepterede udgifterne til As bil. Beregningen af transportudgiften blev baseret på offentlige transportmidler.

Skattecentret fratrak kr. 610 i beregningen af transportudgiften, jf. den dagældende inddrivelsesbekendtgørelses § 13, stk. 4, nr. 3, svarende til § 14, stk. 4, nr. 3, i den nugældende.

A klagede over skattecentrets afgørelse, idet hans rejsetid til arbejde i bil udgjorde ca. 40 minutter, mens rejsetiden med offentlig transport udgjorde ca. 2 timer. Dette ville, ifølge A, betyde at han kunne få problemer med at nå sit arbejde til tiden - samt at hans samvær med børnene ville være meget begrænset.

Landsskatteretten gav klageren A medhold i, at han kunne få fradrag for udgifterne til sin bil.

I sin beregning af udgifterne til bilen lagde Landsskatteretten til grund, at der kunne gives fradrag for afdrag på billån, forsikring, vægtafgift og brændstof, men ikke fradrag for uforudsete udgifter.

Landsskatteretten fratrak ikke et beløb på kr. 610 i beregningen.

SKATs opfattelse

Efter offentliggørelsen af landsskatteretskendelsen har Landsskatteretten over for SKAT, Juridisk Center oplyst, at det er en fejl, at der ikke er sket et fradrag på kr. 610 (2008 sats).

SKAT, Juridisk Center, anser det derfor som utvivlsomt, at der ikke er sket en ændring i måden, hvorpå transportudgifterne skal beregnes i forbindelse med udregning af en betalingsevne.