Dato for udgivelse
18 Feb 2009 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2009 11:12
SKM-nummer
SKM2009.116.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-155484
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Land
Laos
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, henstand, sikkerhedsstillelse
Resumé

Skatterådet tager stilling til forskellige spørgsmål vedrørende genanbringelse af ejendomsavance i Laos.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.J.2.6

Spørgsmål

1. Er det muligt at genanbringe hele eller en del af en ejendomsavance igennem investeringer i fast erhvervsmæssig benyttelse i Laos?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, hvilken dokumentation - i forbindelse med erhvervelsen samt evt. løbende - påkræves for at kunne gøre investeringen gældende?

3. a. Kan spørger genanbringe ejendomsavance i ejendom i Laos, der er ejet af spørgers ægtefælle?

3. b. Kan spørger genanbringe ejendomsavance gennem et joint-venture eller et selskab bestående af spørger og ægtefælle?

4. Hvilke af de følgende investeringer vil kunne gøres gældende i forhold til genanbringelse af avance:

 1. Køb af landbrugsjord til egen drift?
 2. Køb af landbrugsjord til forpagtning?
 3. Køb af en kontorbygning med tilhørende grund, som udlejes til en privatbank, hvor spørger vil være administrerende direktør samt - alene eller i selskab med sin ægtefælle - aktieindehaver af ca. 25% af aktierne?
 4. Køb af grund og opførelse af en kontorbygning til det i c) nævnte formål.

5. Hvilken skattemæssig status vil spørger og familie have i Danmark i en periode, hvor familien har to bopæle og spørger er erhvervsmæssig aktiv i såvel Danmark som Laos?

6. a. Vil det være muligt at opnå henstand med betaling af ejendomsavanceskat?

6. b. Under hvilke betingelser vil det være muligt at opnå henstand?

7. Hvis spørgsmål 6 besvares bekræftende, hvilke af de anførte slags aktiver vil de danske skattemyndigheder acceptere som sikkerhed for henstanden:

 1. Indestående (sparkonto/værdipapirer/aktiebeholdninger) i dansk pengeinstitut?
 2. Indestående i udenlandsk pengeinstitut?
 3. Bankgaranti fra dansk pengeinstitut?
 4. Bankgaranti fra udenlandsk pengeinstitut?

8. Vil finansiel indkomst fra indeståender i et dansk pengeinstitut være skattepligtig i Danmark, når spørger er skattemæssig hjemmehørende i Laos?

Svar

1. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

2. Se SKATs indstilling og begrundelse.

3. a. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

3. b. Se SKATs indstilling og begrundelse.

4. a. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

4. b. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

4. c. Nej, se SKATs indstilling og begrundelse.

4. d. Se SKATs indstilling og begrundelse.

5. Se SKATs indstilling og begrundelse.

6. a. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.

6. b. Se SKATs indstilling og begrundelse.

7. a. Ja.

7. b. Se SKATs indstiling og begrundelse.

7. c. Ja.

7. d. Se SKATs indstilling og begrundelse.

8. Se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spøger er landmand og ejer en landbrugsejendom på 345.000 m2, som spørger har ejet siden 1995. Spørger underviser på den regionale landbrugsskole og er uafhængig konsulent til internationale udviklingsprojekter.

Spørger arbejdede fra 2002-2006 i Laos.

Spørgers ægtefælle er laotisk statsborger, mens spørger og tre fælles børn har dansk statsborgerskab.

Spørger og ægtefælle påtænker at flytte til Laos - enten permanent eller for en periode på 2-3 år. I den forbindelse vil spørger muligvis afstå landbrugsejendommen. Spørgers revisor har opgjort den forventede ejendomsavanceskat til ca. 2,8 mio. kr.

Indtil salg af landbrugsejendommen og en eventuel genanbringelse af ejendomsavance, vil der være en periode, hvor spørger og familie har to bopæle - landbrugsejendommen i Danmark samt en bolig i Laos. Familien vil opholde sig i begge lande efter hensigt og nødvendighed. Idet landbrugsejendommen er i fuld drift, vil spørger være erhvervsmæssig aktiv i Danmark indtil ejendommen sælges, samtidig med at spørger også er erhvervsmæssig aktiv i Laos.

Spørger påtænker at investere i sektorer i Laos, som spørger har ekspertise i, nemlig landbrug og finansvæsen. Spørger forventer at arbejde som uafhængig konsulent i internationale udviklingsprojekter samt at opstarte virksomhed i Laos i form af primært landbrug - plantage eller fedekvæg og/eller opstart af privat mikrofinansbank. Det er spørgers intention, at spørger vil være administrerende direktør og alene eller sammen med sin ægtefælle vil eje en del, typisk 25 pct. af aktierne. Desuden vil spørger eller respektive ægtefællen erhverve eller bygge en kontorbygning i hovedstaden, som skal udlejes til banken

Idet udenlandske statsborgere ikke må eje fast ejendom i Laos, vil spørgers ægtefælle, som er laotisk statsborger, eller et joint-venture eller et selskab bestående af spørger og ægtefælle være den formelle ejer af investeringen.

En del af spørger og ægtefælles formue - som er større end skatten af ejendomsavancen - vil være i form af indestående på opsparingskonti, værdipapirer, aktiebeholdninger mv.

Der er ikke gennemført nogen dispositioner på nuværende tidspunkt. Hele projektet er på tegnebrættet og alle videre skridt afhænger i deres udformning af SKATs svar.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I forlængelse af SKATs udkast til bindende svar oplyser spørger, at Danmark ikke har nogen diplomatisk repræsentation i Laos, og at det kan være meget vanskeligt og tidskrævende at komme i kontakt med laotiske myndigheder. I tilfælde af kommunikations- eller organisationsproblemer med Laos, ønsker spørger oplyst, hvilke konsekvenser det vil have på spørgers skattemæssige dispositioner i forbindelse med genanbringelse?

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, 4. punktum, at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at spørger enten erhverver fast ejendom i indkomståret forud for det indkomstår, hvori spørger har afstået den faste ejendom, i samme indkomstår eller senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2.

SKAT har i en meddelelse af den 10. november 2008, SKM2008.904.SKAT tilkendegivet, hvilke oplysninger den skattepligtige efter SKATs vurdering, skal afgive ved anmodning om anvendelse af genanbringelsesreglerne. Det følger heraf, at en anmodning skal indeholde de nødvendige oplysninger om den afståede og den erhvervede ejendom.

Det følger af EBL § 6 A, stk. 1, 1. punktum sammenholdt med 2. punktum, at en skattepligtig kan anvende fortjeneste ved afståelse af ejendom til at nedsætte anskaffelsessummen på en anden ejendom, såfremt ejendommen har været anvendt erhvervsmæssigt i enten den skattepligtige eller den skattepligtiges ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Det gælder yderligere, jf. EBL § 6 A, stk. 3, 1. punktum, at betingelserne i EBL § 6 A, stk. 1 og 2, tilsvarende finder anvendelse, hvis en ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Det fremgår dog af EBL § 6 A, stk. 3, 2. punktum, at det altid er en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af såvel det indkomstår, hvori afståelse og erhvervelse finder sted.

Det vil sige, at en skattepligtig kan genanbringe fortjeneste ved at nedsætte anskaffelsessummen på en erhvervsmæssig anvendt ejendom, som den skattepligtiges ægtefælle erhverver.

Ved genanbringelse af ejendomsavance skal der være identitet mellem den person, der afstår ejendommen og den person der genanbringer ejendomsavancen.

Genanbringes ejendomsavance gennem et selskab, er det afgørende, at selskabet er transparent, således at der er identitet mellem den person der afstår ejendom og den person der genanbringer ejendomsavance.

I dansk skatteret betragtes personselskaber som f.eks. interessentskaber og kommanditselskaber som skattetransparente enheder. Det vil sige, at det alene er de enkelte persondeltagere, der er genstand for beskatning. Disse personselskabers kendemærke er den særlige hæftelsesform, hvor alle eller nogle af deltagerne hæfter personligt, direkte og solidarisk.

Skatterådet har i en række afgørelser godkendt, at en person kunne genanbringe ejendomsavance gennem et selskab i udlandet, idet selskabet var transparent i forhold til ejeren, og at selskabsformen derfor svarede til et dansk kommanditselskab eller interessentskab. Der henvises til SKM2007.702.SR, SKM2007.705.SR, SKM2008.45.SR, SKM2008.64.SR, SKM2008.570.SR og SKM2007.839.SR.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C

Det følger af EBL § 6 C, at såfremt en skattepligtig foretager ombygning, tilbygning eller nybygning på ejendomme omfattet af EBL § 6 A, kan den skattepligtige vælge at nedsætte anskaffelsessummen på ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten ved afståelse af fast ejendom i stedet for at medregne fortjenesten til den skattepligtige indkomst. Ejendomme omfattet af EBL § 6 A er ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt.

Reglen i § 6 C medfører, at der sker udsættelse af de skattemæssige konsekvenser ved afståelse, men at fortjenesten kommer til beskatning ved senere afståelse af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

Det fremgår af EBL § 6 C, stk. 1, 2. pkt., at reglerne i EBL § 6 A tilsvarende finder anvendelse. Bestemmelsen i § 6 C skal således ses i sammenhæng med EBL § 6 A, og henvisningen til reglerne går på hele bestemmelsen, dvs. på såvel de materielle som de formelle regler.

Der gælder herefter, at følgende betingelser skal opfyldes, for at den skattepligtige kan genanbringe en fortjeneste ved afståelse af en ejendom efter EBL §§ 6 A og 6 C:

 • at ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted i indkomståret forud for afståelse af fast ejendom, i afståelsesåret eller indkomståret efter afståelse af fast ejendom, og
 • at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted, skal begære reglerne om genanbringelse anvendt ved indgivelse af rettidig selvangivelse.

Begreberne ombygning, tilbygning og nybygning ses ikke at give anledning til tvivl. Det skal dog bemærkes, at der kan ske genanbringelse i forbedringsudgifter, men ikke i vedligeholdelsesudgifter. Ombygning i EBL § 6 C må forstås i overensstemmelse med statsskatteloven (SL) § 6, litra e, om fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter, således at ombygning defineres som de udgifter, der efter SL § 6, litra e, anses for ikke fradragsberettigede forbedringsudgifter. Dette fremgår af SKM2001.308.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B

Hvis en persons skattepligt efter KSL § 1 ophører som følge af fraflytning, eller hvis en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, foretages der fraflytterbeskatning efter EBL § 6 B, såfremt der er sket nedsættelse af anskaffelsessummen på en ejendom beliggende i udlandet. Fraflytterbeskatning efter EBL § 6 B omfatter kun fysiske personer.

Der kan efter EBL § 6 B, stk. 2, gives henstand med betalingen af skatten indtil salg eller død efter reglerne i KSL § 73 E.

Efter KSL § 73 E kan personer således bl.a. få henstand med betaling af skatter beregnet efter EBL § 6 B, når skatteberegningen skyldes ophør af skattepligt efter lovens § 1, skift af skattemæssigt hjemsted efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Det er bl.a. en betingelse for henstand med skat beregnet efter EBL § 6 B, at

 • der ved fraflytning mv. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter SKL § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist,
 • der stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet. Dette krav skal dog ikke opfyldes, hvis fraflytningen mv. sker til et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (76/308/EØF) som ændret ved Rådets direktiv af 6. december 1979 (79/1071/EØF), Rådets direktiv af 14. december 1992 (92/108/ EØF) og Rådets direktiv af 15. juni 2001 (2001/ 44/EF), dvs. hvis flytningen mv. sker til et land, der er medlem af EU,
 • henstandsbeløbet forfalder til betaling, når aktiverne afstås eller den skattepligtige dør,
 • hvis henstandsbeløbet ikke betales rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne, og
 • hvis selvangivelsen ved fraflytning ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden,

I det tilfælde der skal stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet, skal sikkerheden stå i passende forhold til henstandsbeløbet. Dette følger af KSL § 73 E, stk. 3, 2. pkt., at der kan stilles sikkerhed i form af aktier, børsnoterede obligationer, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter Skatteministeriets bestemmelser.

"Anden betryggende sikkerhed" er ikke yderligere defineret, men det er SKATs opfattelse, at dette giver mulighed for en konkret vurdering af sikkerheden i den enkelte sag. SKAT finder dog, at der skal være tale om en sikkerhed på samme niveau som de oplistede former for sikkerhed i KSL § 73 E, stk. 3. Det må betyde, at der skal være tilstrækkelig sikkerhed for henstandsbeløbet samt at sikkerhedsstillelsen er hurtig omsættelig.

Denne opfattelse har Skatterådet bekræftet i SKM2007.747.SR.

Dobbeltbeskatning

Danmark har ikke indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning med Laos. Indtægter fra Danmark beskattes derfor efter interne danske skatteregler.

Det følger af Kildeskattelovens (KSL) § 1, at personer der har bopæl her i landet er fuldt skattepligtige. For fuldt skattepligtige personer gælder et globalindkomstprincip, dvs. at såvel dansk som udenlandsk indkomst medregnes i indkomstopgørelsen.

Ved en eventuel dobbeltbeskatning af indkomst fra udlandet lempes der efter Ligningslovens (LL) § 33. Det fremgår af LL § 33, at en skattepligtig, der har betalt skat i udlandet af en i udlandet erhvervet indkomst, har krav på et nedslag i den danske skat. Nedslaget skal svare til den i udlandet betalte skat, dog højest den forholdsmæssige andel af den danske skat, som falder på den udenlandske indkomst. Nedslaget er betinget af, at den skattepligtige begærer nedslaget samt at den skattepligtige dokumenterer størrelsen af den i udlandet betalte skat.

Det følger af KSL § 2, at personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men har indkomst herfra, er begrænset skattepligtig til Danmark. Det fremgår bl.a. af KSL § 2, at en person er begrænset skattepligt, når personen har indkomst fra udbytte. Der beregnes en endelig skat på 28 pct. af udbytte. Renter er ikke omfattet af bestemmelsen.

Konkret

Spørger påtænker at genanbringe en forventet ejendomsavance ved salg af landbrugsejendom i Danmark i fast ejendom i Laos.

Ad spørgsmål 1

Det er SKATs opfattelse, at spørger kan genanbringe ejendomsavance i ejendom i Laos, såfremt ejendommen anvendes til erhvervsmæssig benyttelse i overensstemmelse med definitionen heraf i ejendomsavancebeskatningsloven og såfremt, at betingelserne i EBL § 6 A er opfyldt i øvrigt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1) om det er muligt at genanbringe hele eller en del af avancen igennem investeringer i fast erhvervsmæssig benyttelse i Laos, besvares med et ja, såfremt den erhvervsmæssige benyttelse opfylder betingelserne i EBL § 6 A.

Ad spørgsmål 2

Ved genanbringelse af ejendomsavance fremgår det af SKAT-meddelelse offentliggjort som SKM2008.904.SKAT, at den skattepligtige i forbindelse med selvangivelsen og ved anmodning om anvendelse af genanbringelsesreglerne skal afgive de nødvendige oplysninger om den afståede og den erhvervede ejendom.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 2) om hvilken dokumentation påkræves for at kunne gøre investeringen gældende, besvares i overensstemmelse med ovenstående.

I forlængelse af spørgers bemærkninger til det fremsendte udkast til bindende svar, kan SKAT oplyse, at det afgørende for spørgers skattemæssige dispositioner er, at der foreligger oplysninger om de implicerede ejendomme og betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt. 

Ad spørgsmål 3

Det fremgår ovenfor, at en skattepligtig kan genanbringe fortjeneste ved at nedsætte anskaffelsessummen på en erhvervsmæssig anvendt fast ejendom, som den skattepligtiges ægtefælle erhverver.

Dette betyder, at spørger kan genanbringe ejendomsavance i fast ejendom i Laos, som spørgers ægtefælle erhverver. Det er dog en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 3 a) om spørger kan genanbringe ejendomsavance i ejendom i Laos, der er ejet af spørgers ægtefælle, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance gennem et selskab. Der foreligger dog ikke oplysninger om en konkret selskabsform. Spørgsmålet besvares derfor generelt.

Ved genanbringelse af ejendomsavance skal der være identitet mellem den, der opnår ejendomsavance, og den, der genanbringer ejendomsavance. Dvs. i det tilfælde hvor spørger genanbringer ejendomsavance gennem et selskab, skal der være tale om at selskabet skal være transparent i forhold til spørger.

På baggrund heraf indstiller SKAT, at spørgsmål 3 b) om spørger kan genanbringe ejendomsavance gennem et joint-venture eller et selskab bestående af spørger og ægtefælle, besvares i overensstemmelse med ovenstående.

Ad spørgsmål 4

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, at den erhvervede faste ejendom skal anvendes erhvervsmæssigt. Det fremgår ligeledes, at udlejning af anden ejendom end ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, i denne forbindelse ikke anses for erhvervsvirksomhed.

Dette betyder, at køb af landbrugsjord til egen drift eller til bortforpagtning falder under bestemmelsens ordlyd.

Derimod er det SKATs opfattelse, at der ikke kan genanbringes ejendomsavance i køb af en kontorbygning med tilhørende grund, som udlejes til en privat bank, hvor spørger vil være administrerende direktør, idet udlejning af en kontorbygning ikke er omfattet af bestemmelsen.

Det er SKATs opfattelse, at køb af grund og opførelse af en kontorbygning til en privat bank kan anses for at være erhvervsmæssige virksomhed. SKAT skal dog bemærke, at det er en betingelse, at ejendommen anvendes af spørger og/eller ægtefælle i deres erhvervsvirksomhed. Dvs. det er en betingelse, at det er spørger der ejer og driver privatbanken, og hvis banken skal drives i selskabsform, at der er tale om et transparent selskab, der er ejet af spørger og/eller ægtefælle. Der henvises til ovenstående under spørgsmål 3 b).

SKAT indstiller at spørgsmål 4 a og b) besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt. SKAT indstiller endvidere, at spørgsmål 4 c) besvares med et nej, mens spørgsmål 4 d) besvares i overensstemmelse med ovenstående.

Ad spørgsmål 5

Det er oplyst, at spørger forventer at have bopæl i såvel Danmark som i Laos i forbindelse med salg af landbrugsejendom og køb af ejendom og etablering af erhvervsvirksomhed i Laos. I denne periode vil spørger fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, og da spørger er skattepligtig af sin globalindkomst, medregnes indtægter fra Laos ligeledes i den skattepligtige indkomst. En eventuel dobbeltbeskatning lempes efter LL § 33.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 5), om hvilken skattemæssige status spørger vil have i Danmark i denne periode, besvares med henvisning til ovenstående.

Ad spørgsmål 6

Det fremgår af EBL § 6 B, stk. 2, at en skattepligtig har mulighed for at opnå henstand med betaling af skatter ved ophør af skattepligt efter KSL § 1.

Ved henstand med betaling af skatter er det en betingelse, at spørger indgiver selvangivelse rettidigt samt, at der stilles betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling, når ejendommen i Laos afstås eller den skattepligtige dør. Betales henstandsbeløbet i disse tilfælde ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb.

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 a) om det vil være muligt for spørger at opnå henstand med skatten, besvares med et ja, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Endvidere indstiller SKAT, at spørgsmål 6 b) om under hvilke betingelser det er muligt at opnå henstand, besvares i overensstemmelse med ovenstående.

Ad spørgsmål 7

Det fremgår af ovenstående, at der ved henstand kan stilles sikkerhed i form af aktier, børsnoterede obligationer, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter Skatteministeriets bestemmelser. Der henvises til KSL § 73 E, stk. 3, 2. pkt.

Skatterådet har en afgørelse bekræftet, at der ved "anden betryggende sikkerhed" skal være tale om en sikkerhed på samme niveau som de oplistede former for sikkerhed i KSL § 73 E, stk. 3 og, at der skal være tilstrækkelig sikkerhed for henstandsbeløbet samt at sikkerhedsstillelsen er hurtig omsættelig.

På baggrund heraf er det SKATs opfattelse, at sikkerhedsstillelse kan ske ved indestående i danske pengeinstitutter og ved en bankgaranti fra et dansk pengeinstitut.

Bankgaranti i et udenlandsk pengeinstitut og indestående i udenlandsk pengeinstitut kan anses for betryggende sikkerhed. En bankgaranti skal stilles i danske kroner eller euro.

SKAT indstiller, at spørgsmål 7 a og c) besvares med et ja, mens spørgsmål 7 b og d) besvares med henvisning til ovenstående.

Ad spørgsmål 8

Det er oplyst, at spørger har indestående på opsparingskonti, værdipapirer, aktiebeholdninger mv. Indkomst fra Danmark beskattes efter de interne skatteregler i Danmark, og efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6, vil spørger være begrænset skattepligtig af udbytte. Renter er ikke omfattet af bestemmelsen, hvorfor der ikke opkræves skat heraf.

I forlængelse heraf SKAT, at spørgsmål 8) om finansiel indkomst fra indeståender i et dansk pengeinstitut, vil indkomst være skattepligtig i Danmark, når spørger er skattemæssigt hjemmehørende i Laos, besvares i overensstemmelse med ovenstående.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.