Dato for udgivelse
04 Feb 2009 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Jan 2009 09:51
SKM-nummer
SKM2009.96.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-0645-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Tilførsel, aktiver, stiftermellemværende, kontantvederlag
Resumé

Begrebet "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 7, stk. 1, omfattede efter bestemmelsens forarbejder ikke en situation, hvor ejendomsoverdragelsen dels skete mod vederlæggelse af aktier i det modtagende selskab, dels mod et kontantvederlag i form af et stiftermellemværende mellem overdrageren og det modtagende selskab. Efter forarbejderne er det således en betingelse for afgiftsfritagelse af transaktionen, at vederlæggelsen udelukkende sker med kapitalandele i det modtagende selskab. Landsretten stadfæstede byrettens dom af 8. april 2008 (SKM2008.422.BR) i henhold til grundene.

Reference(r)
Tinglysningsafgiftloven § 7, stk. 1
Henvisning
Tinglysningsafgiftsvejledningen 2009-1 C.1.11.4

Parter

H1 Holding ApS
(advokat Randi Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Tina Morell Nielsen (kst.)

Byretten har den 8. april 2008 afsagt dom i 1. instans (BS C8-368/2007).

For landsretten har appellanten, H1 Holding ApS, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne har gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten dommen, idet henvisningen til aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 6, dog skal være til aktieafgiftslovens § 4, stk. 6.

H1 Holding ApS skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 27.750 kr. Beløbet omfatter 25.000 kr. inklusiv moms til udgifter til advokatbistand og 2.750 kr. inklusiv moms til materialsamling. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og omfang samt dens udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, H1 Holding ApS, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 27.750 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.