Definition
Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab mv. uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mv. mod at få tildelt aktier mv. i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab mv., som ud fra et organisatorisk synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

De generelle krav fremgår af definitionen på tilførsel af aktiver i den tidligere aktieafgiftslovs § 4.

Vederlaget
Vederlaget skal udelukkende bestå af aktier eller anparter i det modtagende selskab.

Skattefri/skattepligtig
Såvel de skattefri som de skattepligtige tilførsler er omfattet af bestemmelsen. Hvis told- og skatteforvaltningen har givet tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver, vil tinglysning af adkomstændringen altid være omfattet af § 6a.

Erklæring
Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, jf. BEK. § 8, at der på dokumentet afgives følgende erklæring:

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, og der foreligger tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til tilførsel af aktiver."

Er der ved skødets anmeldelse ikke tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til tilførsel af aktiver, erklæres følgende:

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, idet det afstående selskab, der er tinglyst ejer af ejendommen, uden at være opløst, tilfører en gren af sin virksomhed til det modtagende selskab mod udelukkende at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskab."