Dato for udgivelse
18 dec 2008 12:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 nov 2008 10:54
SKM-nummer
SKM2008.1020.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00103
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Opgørelse af tab, bil, overgang, blandet benyttelse, ren privat benyttelse
Resumé

Et tab på en blandet benyttet bil ved overgang til rent privat benyttelse kunne alene fradrages i samme forhold, som bilen i tidligere år havde været benyttet erhvervsmæssigt, uanset omfanget af tidligere afskrivninger.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 11
Afskrivningsloven § 12, stk. 1, 4. pkt.
Lov nr. 308 af 19. april 2006 § 12, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.C.2.5.7

Sagen drejer sig om opgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse. For meget fratrukket tab ved overgang/salg af blandet benyttet bil.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Indkomsten er forhøjet med for meget fratrukket tab ved overgang af blandet benyttet bil: 68.921 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Afdøde A drev bagerforretning i Y1. Den årlige omsætning udgjorde omkring 3 mio. kr. ekskl. moms. En stor del af omsætningen blev indtjent gennem egen butik, men der blev også dagligt leveret til andre brødudsalg.

Der var, udover ægtefællen, JK ca. 3 ansatte medarbejdere i bagerforretningen.

Det er oplyst, at A anvendte virksomhedsordningen, siden der blev mulighed herfor og at han i årene under virksomhedsordningen altid har haft en personbil med blandet benyttelse. Den erhvervsmæssige anvendelse har ligget på ca. 1/3 og den private anvendelse på ca. 2/3.

Det er også oplyst, at bilen i perioder indgik i virksomhedsordningen, og at den i perioder var udenfor, men at den aldrig har skiftet status, idet den altid har været anvendt som blandet benyttet. Når bilen indgik i virksomhedsordningen, blev A beskattet af værdi af fri bil. Bagerforretningen blev solgt med virkning fra 31. august 2005, hvorefter A gik på pension.

Fra 2. februar 2001 til 31. december 2001 indgik bilen i virksomhedsordningen. Der blev foretaget skattemæssige afskrivninger og A blev beskattet af værdi af fri bil. Pr. 1. januar 2002 blev bilen taget ud af virksomhedsordningen. Bilens anvendelse var blandet benyttelse, og der skete forholdsmæssigt fradrag for de faktiske udgifter efter regnskabet.

Personbilen overgik til ren privat benyttelse den 31. august 2005 i forbindelse med salg af bagerforretningen.

Der blev ikke foretaget skattemæssige afskrivninger efter 1. januar 2002.

Bilen har været benyttet således:

 År

 Antal kørte km i alt

 Erhvervsmæssige km

 %

 2001

 

 

 100,00

 2002

 21.165

 6.112

 28,88

 2003

 20.315

 6.423

 31,62

 2004

 17.039

 4.761

 27,94

 

 

 

 188,44

Klageren har opgjort og fratrukket tab på blandet benyttet bil med 130.311 kr.

Den gennemsnitlige erhvervsmæssige andel i % udgjorde 188,44 x ¼ = 47,11 %.

Skat har godkendt en erhvervsmæssig andel af tabet med 47,11 % af 130.311, svarende til 61.390 kr. Skat har ansat for meget fratrukket tab på bilen til differencen mellem 130.311 kr. og 61.390 kr. eller 68.921 kr.

Skattecenterets afgørelse

Tab på blandet benyttet bil kan fratrækkes i samme omfang, som bilen i tidligere år har været benyttet til erhvervsmæssig kørsel.

Det forhold, at der ikke har været foretaget skattemæssige afskrivninger i årene 2002 - 2004 på den blandet anvendte bil, bevirker ikke, at de manglende afskrivninger/tab senere kan fratrækkes med 100 %. Såfremt der havde været foretaget skattemæssige afskrivninger i årene 2002 - 2004, havde der kun været fradrag herfor svarende til den erhvervsmæssige benyttelse af bilen.

Selvom der ikke er foretaget afskrivning på en blandet anvendt bil, skal tab eller gevinst ved salg beskattes efter forholdet mellem den erhvervsmæssige kørsel og den samlede kørsel. Dette fremgår af Landsskatterettens kendelse, LSRM1962.110.LSR. Der henvises til Afskrivningslovens § 12 samt ligningsvejledningen for 2007-1 afsnit A.F.3.4.3, side 784, afsnit E.C:2.5.7 og E.G.2.1.6.3.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at det fulde tab på personbilen ved overgang fra blandet benyttelse til ren privat benyttelse er fuldt fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst, idet personbilen var anskaffet før 7. oktober 2004, og derfor skal behandles skattemæssigt efter de gamle regler. Hele tabet på personbilen, også de 68.921 kr. er skattemæssigt fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst får 2005.

I Ligningsvejledningen for 2007-1 afsnit E.G.2.1.6.3 side 620 og 621 eksempel 1 er det skitseret, hvordan en personbil skal behandles skattemæssigt, og eksempel 1 er nøjagtig ens med forholdene i nærværende sag.

Opgørelsen skal foretages således:

 

Her 

Ligningsvejledningen 

Afskrivningsgrundlag 

340.415 kr.

200.000 kr.

År 2001 (år 1) 

 

 

Afskrivning i virksomhedsordning 

85.104 kr.

 50.000 kr.

Årene 2002, 2003 og 2004 (år 2) 

 

 

Afskrivning ved blandet benyttelse 

0 kr.

22.500 kr.

I alt skattemæssige afskrivninger

85.104 kr.

72.500 kr.

I alt beregnede afskrivninger 

85.104 kr.

87.500 kr.

Nedskrevet værdi herefter 

255.311 kr.

112.500 kr.

Afståelsessum 

125.000 kr.

140.000 kr.

Nedskrevet værdi 

- 255.311 kr.

- 112.500 kr.

Tab/fortjeneste 

- 130.311 kr.

27.500 kr.

Erhvervsmæssig andel af afskrivninger:

 

 

(85.104/85.104) (72.500/87.500) 

1,000 %

0,8286 %

Skattepligtigt tab/fortjeneste 

130.311 kr.

22.785 kr.

De afsnit Skattecenteret har henvist til i Ligningsvejledningen kan ikke anvendes i nærværende sag, idet situationen i disse afsnit har været, at personbilen, der var anvendt til blandet benyttelse, har skiftet princip fra fradrag af de faktiske udgifter til fradrag efter Skatterådets satser. Dette er ikke tilfældet i nærværende sag.

Landsskatteretskendelsen fra 1962 kan ikke anvendes. Virksomhedsskatteloven blev først vedtaget med virkning fra indkomståret 1987, og A's personbil var inde i virksomhedsordningen, hvorfor den skal behandles for de der gældende regler.

Det gøres gældende at

  • Bilen er anskaffet den 2. februar 2001, hvilket er lang tid før 7. oktober 2004.

  • Opgørelse af fortjeneste/tab på personbilen ved overgang til ren privat benyttelse er foretaget nøjagtig som beskrevet i Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.G.2.1.6.3 side 620 og 621, eksempel 1.

  • Skattecenterets henvisning til Ligningsvejledningen 2007-1 er forkerte, idet disse afsnit omhandler situationer, hvor personbilen skifter princip til eller fra Skatterådets satser, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag.

  • Skattecenterets henvisning til Landsskatteretskendelse fra 1962 er ikke relevant i denne sag, idet virksomhedsskatteloven først blev vedtaget med virkning fra indkomståret 1987, og hvorefter sagen skal behandle

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af afskrivningslovens § 12, stk. 1, 4 pkt., at fortjeneste eller tab ved salg af et driftsmiddel eller skib som nævnt i § 11 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med så stor en del, som svarer til forholdet mellem de ved indkomstopgørelsen i alt fratrukne afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger.

Klageren har i sin påstand henvist til beregningseksemplerne i ligningsvejledningens afsnit E.C.2.5.7.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at eksemplerne ikke kan anvendes til i den helt konkrete situation at opnå fradrag for de manglende afskrivninger/tab med 100 %, allerede fordi det vedrører et forhold, hvor der er foretaget afskrivninger.

Der henvises til Ligningsvejledningens afsnit A.F.3.4.3, hvoraf det om avance eller tab ved afhændelse af driftsmidler med blandet benyttelse fremgår:

Selvom der ikke er foretaget afskrivning på blandede driftsmidler (biler), skal tab eller gevinst ved salg alligevel beskattes efter forholdet mellem den erhvervsmæssige kørsel og den samlede kørsel.

Der henvises endvidere til afgørelsen LSRM1962.110.LSR. Retten er enig med Skattecenteret i, at afgørelsen fortsat er relevant, fordi den vedrører afskrivninger efter afskrivningsloven. Selvom lovteksten i afskrivningslovens § 12 er blevet ændret, er der ikke tilsigtet nogen ændring af lovbestemmelsen. Det følger af forarbejderne til lov nr. 308 af 19. april 2006, at der ikke er tilsigtet en ændring af indholdet, blot en sproglig præcision. Opgørelsen af fortjeneste/tab på personbilen reguleres af afskrivningslovens § 12 og ikke virksomhedsskatteloven.

I afsnittet i ligningsvejledningen, afsnit E.C.2.5.7, fremgår ud over beregningseksemplerne om beskatning af fortjeneste og tab ved salg, at fortjeneste og tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret med så stor en del, som svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige benyttelse for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede benyttelse for disse indkomstår.

Det fremgår endvidere følgende:

Ved afståelse af driftsmidler inden den 14. december 2005 medregnes fortjeneste eller tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret med en så stor del, som svarer til forholdet mellem de ved indkomstopgørelsen i alt foretagne afskrivninger og de samlede beregnede afskrivninger, jfr. herved § 12, stk. 2 i lov nr. 308 af 19. april 2006 om ændring af ligningslovens, selskabsskatteloven og andre skattelove (justering af erhvervsbeskatningen)

Der ses ikke at være hjemmel til en betragtning, der går ud på, at man - selvom der ikke er foretaget afskrivning på en blandet anvendt bil - kan undgå at tab eller gevinst ved salg skal beskattes efter forholdet mellem den erhvervsmæssige kørsel og den samlede kørsel.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.