Dato for udgivelse
18 dec 2008 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2008 15:59
SKM-nummer
SKM2008.1014.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-147938
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Momsregistrering, momsfradrag, udlandsaktiviteter, træplantage
Resumé
Skatterådet har truffet afgørelse om, at et dansk selskab, der opkøbte en træplantage beliggende udenfor EU med henblik på at foretage momspligtige leverancer udenfor EU, kunne momsregistreres i Danmark. Selskabet var endvidere berettiget til fradrag for momspligtige udgifter, herunder udgifter vedrørende førstegangssalg af anparter, jf. momslovens § 37.
Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1
Momsloven § 47, stk. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-4 J.1.1

Henvisning

Momsvejledningen 2008-4 M.1.1

Spørgsmål

  1. Kan spørger blive registreret for moms i Danmark, når selskabets aktiviteter foregår i udlandet, under forudsætning af at aktiviteterne er momspligtige, såfremt de bliver udøvet fra Danmark?
  2. Hvis ja til spørgsmål 1 kan spørger fradrage momsen som en fuld momspligtig virksomhed?
  3. Hvis ja til spørgsmål 2 kan spørger ligeledes fradrage momsen fuldt ud af udgifter, der vedrører førstegangssalget af selskabets anparter?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger indgår i en koncern bestående af de danske selskaber A, spørger og B samt selskabet C, der er beliggende i et tredjeland.

Spørger er et investorselskab, som har til formål at drive teaktræsplantage i et tredjeland. Det er hensigten, at selskabet skal ejes 20 % af A og 80 % af private investorer.

Spørger er blevet stiftet af A med minimumskapital. I forbindelse med optagelsen af private investorer skal dette ske ved en kapitalforhøjelse. Der vil således blive udstedt nye anparter mod kontantindskud.

I forbindelse med plantagedriften vil selskabet afholde udgifter i form af:

  • Honorar til søsterselskabet C i tredjelandet for etablering og drift af plantagen (ingen dansk moms)
  • Provisionshonorar til søsterselskabet B for formidling af salg af anparter (momsfrit)
  • Administrative udgifter til f.eks. revisor, kontorartikler m.m. (dansk moms)
  • Rådgivningshonorar til B (dansk moms).

Spørger forventes ikke at opnå nogen løbende indtægter fra plantagen før i år 12, hvor selskabet vil opnå en indtægt ved salg af træet fra plantagen.

Det er ikke hensigten, at selskabet skal have øvrige aktiviteter i Danmark eller udlandet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Da spørger er et dansk selskab, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er selskabet en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1. Da selskabets aktiviteter består af opstart og drift af en plantage med henblik på salg af det avlede træ, og derfor sælger varer, som ikke er momsfritaget efter momsloven § 13, er selskabet endvidere omfattet af registreringspligten i momslovens § 47, stk. 1. Selskabet skal dermed lade sig momsregistrere i Danmark.

Da den eneste forudsætning for at blive momsregistreret i Danmark efter momslovens § 47 er, at selskabet leverer varer eller ydelser, som ikke er omfattet af momslovens § 13, har det ingen betydning i forhold til registreringspligten, at salget af træet har leveringssted uden for Danmark, og varerne derfor ikke bliver belagt med dansk moms. Således skal en dansk momsregistreret virksomhed også angive salg i rubrik C, når der er tale om leverancer, som har leveringssted uden for Danmark.

Bestemmelsen i § 47 forudsætter således ikke, at der rent faktisk bliver opkrævet moms af leverancerne - kun at der sker et salg af momspligtige varer eller ydelser. Virksomheder der udelukkende sælger varer, som har leveringssted uden for Danmark, er derfor også omfattet af registreringspligten.

Dette er også i overensstemmelse med momsdirektivet, som fastslår, at det er uden betydning for afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person, på hvilket sted den selvstændige virksomhed udøves, og hvilket formål eller resultat virksomheden har. Den afgiftspligtige person skal aflastes for moms, således at momsen er neutral for virksomheden.

At spørger skal lade sig momsregistrere i Danmark, selv om selskabets leverancer har leveringssted uden for Danmark, fremgår endvidere indirekte af momslovens § 37, stk. 1, som fastslår, at der også er ret til fradrag for udgifter, som er anvendt til brug for virksomhedens leverancer, herunder også leverancer udført i udlandet. Da en ret til momsfradrag forudsætter, at virksomheden er momsregistreret, kan der således ikke være tvivl om, at registreringspligten indtræder uanset om virksomhedens leverancer har leveringssted i eller uden for Danmark.

Spørger er derfor forpligtet til at lade sig registrere for moms i Danmark, hvorfor det første spørgsmål skal besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at spørger har ret til fuldt momsfradrag for momsen af de danske udgifter, som selskabet afholder, idet det af momslovens § 37 fremgår, at en virksomhed opnår fuldt momsfradrag for de varer og ydelser, som der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, der ikke er omfattet af § 13.

Da det er hensigten, at spørger kun skal drive plantagevirksomhed samt salg af træ fra plantagen, vil selskabet kun udøve momspligtig aktivitet. Alle udgifter, som selskabet afholder, vil derfor være til brug for disse momspligtige aktiviteter, hvilket berettiger til fuldt momsfradrag. Dette vil også være i overensstemmelse med neutralitetsprincippet, som er kernen i fradragsordningen efter 6. momsdirektiv.

EF-domstolen udtaler i præmis 19 i sagen 268/83, Rompelman, at det fælles momssystem har til hensigt at sikre, at afgiftsbyrden er fuldstændig neutral over for enhver økonomisk virksomhed, uanset denne virksomheds formål eller resultater, forudsat sådan virksomhed i sig selv er momspligtig.

Det forhold at leverancerne har leveringssted uden for Danmark begrænser således ikke spørger i sin ret til momsfradrag. Efter momslovens § 37, stk. 1, afskæres fradragsretten således kun i relation til leverancer, som er fritaget i henhold til § 13. Det fremgår dermed modsætningsvist af bestemmelsen, at der er fradragsret i forbindelse med gennemførelse af leverancer, som er fritaget for afgift i henhold til § 34.

En momspligtig person kan dermed godt udøve sine aktiviteter uden for Danmarks grænser og samtidig være berettiget til fradrag for dansk moms af sine omkostninger - det såkaldte "globalprincip", som betyder, at fradragsretten består, uanset hvor aktiviteten/omsætningen finder sted.

Spørger er derfor berettiget til fuldt fradrag for moms af sine danske udgifter, hvorfor det andet spørgsmål skal besvares med et "ja".

Spørgsmål 3

Spørger er endvidere af den opfattelse, at spørger også er berettiget til fuldt momsfradrag af udgifter, som kan henføres til salg af anparter, da der er tale om førstegangssalg af anparterne, jf TSS-cirkulære 2005-24, som ændrer praksis vedrørende fradragsret for indkøb anvendt til brug for udstedelse af selskabsandele. 

Af cirkulæret fremgår det, at det på baggrund af EF-domstolsafgørelsen i sag 465/03, Kretztechnik AG, må lægges til grund, at det er momslovens almindelige bestemmelser om fradrag, der skal anvendes i forbindelse med fastsættelsen af fradragsretten for udgifter, der knytter sig til udstedelse af aktier m.v., da udgifterne må anses for generalomkostninger.

Dette gælder også, når der er tale om udstedelse af anparter fra et anpartsselskab. Eneste betingelse er, at selskabet udøver momspligtig virksomhed.

Da udgifterne, som spørger afholder i forbindelse med salg og udbud af anparter, sker i forbindelse med førstegangssalg af anparterne, er det vores opfattelse, at udgifterne er omfattet af praksisændringen beskrevet i TSS-cirkulære 2005-24 som følge af Kretztechnik-dommen. Da udgifterne som følge heraf er generalomkostninger for spørger, og da selskabet hverken har momsfri omsætning efter momslovens § 13 eller har aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, vil selskabet være berettiget til fuldt momsfradrag for udgifterne i forbindelse med salg og udbud af anparterne.

Vi er på baggrund af ovenstående af den opfattelse, at spørger er berettiget til fuldt momsfradrag for de udgifter, der knytter sig til førstegangssalget af anparter, hvorfor det tredje spørgsmål også skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1-2

Af momslovens § 47, stk. 1, fremgår, at

"Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, som ikke er fritaget efter § 13, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår, at

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5."

Det lægges til grund for besvarelsen, at spørgers aktiviteter med drift af en plantage med henblik på salg af det avlede træ vil opfylde betingelserne for at blive anset for økonomisk virksomhed, samt at alle spørgers leverancer vil få leveringssted i udlandet.

Det bemærkes, at spørger er etableret i Danmark, og spørger er derfor udelukket fra at opnå momsgodtgørelse af udgifter til varer og ydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug efter momslovens § 45, stk. 1.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at spørger vil være berettiget til at blive momsregistreret i Danmark, jf. momslovens § 47, stk. 1, samt at selskabet vil være berettiget til at fradrage momsen af udgifter til varer og ydelser, som spørger udelukkende anvender til brug for spørgers momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det har herved ikke betydning, at selskabets aktiviteter er placeret i udlandet, samt at alle spørgers leverancer vil have leveringssted i udlandet.

Det indstilles på denne baggrund, at både spørgsmål 1 og 2 besvares med "ja".

Spørgsmål 3

EF-domstolen har i sagen C-4/94 (BLP-Group plc.) udtalt, at der ikke er fradragsret for købsmoms i forbindelse med salg af selskabsandele, når den foregående erhvervelse og besiddelse af selskabsandele i datterselskaber har udgjort økonomisk virksomhed. Salget vil være en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e).

Derimod har EF-domstolen i sagen C-465/03 (Kretztechnik AG) udtalt, at der ved nyudstedelse af aktier er fuld fradragsret for moms af udgifter afholdt til forskellige tjenesteydelser erhvervet i forbindelse med aktieudstedelsen, for så vidt som samtlige de transaktioner, den momspligtige har foretaget inden for rammerne af sin økonomiske virksomhed, udgør momspligtige transaktioner.

Under hensyn til, at de omhandlede udgifter vil blive afholdt i forbindelse med nyudstedelse af anparter i spørger, samt at spørger udelukkende vil have momspligtige aktiviteter, er det SKATs opfattelse, at spørger i overensstemmelse med principperne i EF-domstolens dom i sagen C-465/03 (Kretztechnik AG) vil kunne fradrage momsen af de pågældende udgifter som generalomkostninger.

Det indstilles på denne baggrund, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.