Dato for udgivelse
17 Dec 2008 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2008 13:26
SKM-nummer
SKM2008.1007.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01435
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Virksomhedsomdannelse
Resumé

Mellemregningskonto mellem 2 virksomheder i virksomhedsordningen var ikke et aktiv/passiv i virksomhedsordningen og skulle ikke indgå i forbindelse med omdannelse af den ene virksomhed efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Beløbet skulle således ikke medregnes ved opgørelsen af ejerens anskaffelsessum for de ved omdannelsen erhvervede anparter.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2
Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 3

Klagen skyldes, at skattecentret har medtaget mellemregning mellem klagerens to virksomheder som passiv ved omdannelsen af den ene af virksomhederne, og dermed nedsat klagerens anskaffelsessum for anparter modtaget ved omdannelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecenteret har ansat anskaffelsessum for anparter i G1-Gruppen ApS modtaget ved skattefri omdannelse af virksomhed pr. 1. januar 2006 til 436.210 kr.

Landsskatteretten ansætter anskaffelsessummen til 759.861 kr.

Sagens oplysninger

Klageren har drevet to personlige virksomheder - dels en entreprenørvirksomhed og dels en landbrugsvirksomhed. Klageren har anvendt virksomhedsordningen og har i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, i relation hertil behandlet begge virksomheder som én virksomhed.

I overensstemmelse med bogføringsloven er der udarbejdet regnskab for hver virksomhed for sig. I denne forbindelse er der oprettet en mellemregningskonto for mellemværender mellem virksomhederne. Ved udgangen af 2005 udgjorde mellemregningskontoen 323.651 kr., der er bogført som et passiv i entreprenørvirksomheden og et aktiv i landbrugsvirksomheden. Det er oplyst, at mellemværendet skyldes, at entreprenørvirksomheden anvendte lokaler tilhørende landbrugsvirksomheden og regnskabsmæssigt overførte 60.000 kr. årligt i leje herfor.

Med virkning fra 1. januar 2006 er entreprenørvirksomheden omdannet til et selskab, G1-Gruppen ApS, efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne er mellemregningskontoen med landbrugsvirksomheden ikke medregnet. Anskaffelsessummen er opgjort til 759.861 kr.

Skattecentrets afgørelse

Anparternes anskaffelsessum er nedsat til 436.210 kr.

Mellemregningen med landbrugsvirksomheden på 323.651 kr. skal medregnes som et passiv ved opgørelse af anskaffelsessummen. Ifølge virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2, skal alle aktiver og passiver i virksomheden indgå i omdannelsen. Derfor skal entreprenørvirksomhedens gæld til landbrugsvirksomheden indgå som et passiv på lige fod med anden leverandør- og bankgæld.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at anparternes anskaffelsessum ansættes til 759.861 kr.

Skattecentrets afgørelse beror på en misforståelse. Skattecentret har anset en bogholderimæssig postering af en mellemregning mellem de to virksomheder for at være omfattet af begrebet "aktiver og passiver" i virksomhedsomdannelseslovens forstand.

Det følger af virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2, at alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet i forbindelse med den skattefrie omdannelse. Den konkrete mellemregning mellem de to virksomheder på 323.651 kr. er dog ikke et aktiv/passiv i denne sammenhæng.

Skattecentrets antagelse er grundlæggende i strid med almindelige danske civil- og kreditretlige principper. Det er således ikke muligt på denne måde at låne penge af sig selv/til sig selv. Kreditretligt ville der i givet fald være identitet mellem debitor og kreditor, hvorved der opstår konfusion og fordringen ophører.

Der er ikke tale om en mellemregningskonto i virksomhedsskattelovens forstand, jf. virksomhedsskattelovens 4a, da der ikke er tale om en mellemregning mellem klagens privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Der er ikke tale om et egentligt låneforhold, men alene en rent bogholderimæssig postering.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De ved omdannelsen erhvervede anparter skal ifølge virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til det kontante beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af skattepligtig fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg.

I relation til virksomhedsordningen skal entreprenørvirksomheden og landbrugsvirksomheden behandles som én virksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3. Den bogførte mellemregningskonto mellem virksomhederne er således hverken et aktiv eller et passiv i virksomhedsordningen. Mellemregningskontoen er ikke udtryk for gæld/tilgodehavende, men er alene en regnskabsmæssig postering.

Ved opdelingen af de to virksomheder i forbindelse med omdannelsen af entreprenørvirksomheden kan den bogførte mellemregningskonto følgelig heller ikke anses som et aktiv/passiv, der skal henføres til en af virksomhederne. Mellemregningskontoen anses derfor heller ikke som et passiv i virksomhedsomdannelseslovens forstand.

Beløbet på mellemregningskontoen skal herefter ikke indgå som et passiv ved ansættelsen af klagerens anskaffelsessum for de ved omdannelsen erhvervede anparter. Anskaffelsessummen ansættes til 759.861 kr.