Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse på grund af manglende indsendelse af selvangivelse og regnskab.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har skønsmæssigt forhøjet virksomhedens indkomst med 400.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har i indkomståret i lighed med tidligere år drevet arkitektvirksomhed samt virksomhed med salg af importerede brugte biler. Virksomhedens hjemmeside www.H1.dk. er efterfølgende blevet lukket.

Klageren har ikke indgivet selvangivelse i 2003, hvorfor hans indkomst er blevet ansat skønsmæssigt. Han efterfølgende fremsendt en råbalance. Tallene er af retten afrundet til hele kroner.

 

Periode

Sidste år

År til dato

Sidste år

Omsætning gruppe I

       

Udført arbejde, eksport

14.793

419.956

434.750

419.956

Fremmed arbejde

0

-91.667

-91.667

-91.667

Fremmed arbejde, EU

-16.900

0

-16.900

0

Dækningsbidrag i gruppe I

-2.096

328.290

326.193

328.290

Omsætning gruppe II

Salg af biler

674.200

0

674.200

0

Vareforbrug gruppe II

-439.080

0

-435.080

0

Dækningsbidrag Il

233.022

328.290

561.313

328.290

Resultat

57.809

-61.739

-3.929

-61.739

Aktiver

Tilgang, andre anlæg, driftsinventar

15.754

8.637

24.391

8.637

Materielle anlægsaktiver, i alt

15.754

8.637

24.391

8.637

F1 Bank, konto nr ...

0

-1

-1

-1

F2 Bank, konto nr. ...

-11.499

0

11.499

0

F3, konto nr. ...

-4.120

0

-4.120

0

F4, kontonr....

170.369

0

170.369

0

F5 nr. ...

-285.519

0

-285.519

0

Likvide beholdninger, i alt

-130.770

-1

-130.771

-1

Aktiver, i alt

-115.015

8.635

-106.380

8.635

Egenkapital

Overført overskud eller tab

-57.809

61.739

3.929

61.739

Egenkapital primo

0

12.687

12.687

12.687

Korrektion til egenkapital primo

0

-1.398

-1.398

-1.398

Årets hævninger kontant

206.951

313.598

520.549

313.598

Refusion af driftsomkostninger

          0

-76.665

-76.665

-76.665

Egenkapital, interessent I (eller indehaver)

206.951

248.222

455174

248.222

Egenkapital, i alt

149.141

309.961

459.103

309.961

Gæld

-34.126

-318.597

-352.723

-138.597

Passiver, i alt

-115.015

8.635

-106.380

8.635

Ifølge de indberettede oplysninger har klageren pr. 31. december 2003 haft bankindeståender og gæld på henholdsvis 224 kr. og 804.268 kr., heraf har gæld på i alt 558.098 kr. vedrørt klagerens virksomhed. Det fremgår af årsregnskabet for 2002, at årets resultat har udgjort -61.739 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2002 er opgjort til -309.961 kr.

I 2003 er der indberettet salgsmoms og købsmoms på henholdsvis 51.557 kr. og 47.297 kr. Den beregnede omsætning har udgjort 206.228 kr.

Klageren privatforbrug er i 2001 af skattemyndigheden beregnet til -152.587 kr. Skattemyndigheden har i 2001 skønsmæssigt forhøjet indkomsten med 391.255 kr. Privatforbruget har efter forhøjelsen udgjort 238.668 kr. Klageren har udarbejdet en kapitalforklaring i 2002. Det fremgår heraf, at klageren har opgjort sit privatforbrug til 252.249 kr.

Det fremgår af de indberettede oplysninger, at klageren i 2003 har solgt ejendommen ... for kontant 600.000 kr. Ejendommen er erhvervet den 22. juli 2001 for en kontant købesum på 727.969 kr. Klagerens repræsentant har oplyst, at ejendommen i 2003 har været under ombygning.

Skatteankenævnets afgørelse

Skattemyndigheden har ansat overskud af virksomhed til 400.000 kr. Ved skønsudøvelsen er anvendt momsoplysninger. Skatteankenævnet har modtaget en råbalance fra klageren. Den fremsendte råbalance opfylder ikke kravene i bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999. Egenkapitalen er i henhold til regnskabet for 2002 opgjort til -309.960 kr. I henhold til råbalancen har virksomhedens resultat udgjort 57.813 kr., hævningerne er opgjort til 206.951 kr. og egenkapitalen er optaget til 149.142 kr. Nævnet har beregnet en manglende indtægt på 309.961 kr., som er fremkommet således:

Formue i virksomhed primo (negativ)

309.960

   

Nettoresultat af virksomhed

   

57.810

Formue i virksomhed ultimo

   

149.140

Hævet kontant

 

206.951

 

Difference (manglende indtægt)

 

          0

309.961

   

516.911

516.911

Hvis privatforbruget beregnes som differencen mellem egenkapitalen primo og ultimo på henholdsvis -309.960 kr. og 149.140 kr. med tillæg overskud af virksomhed på 57.810 kr., fremkommer der et privatforbrug på -103.010 kr. Af denne grund stadfæstes skattemyndighedens skønsmæssige ansættelse af virksomhedens indkomst.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at overskud af virksomhed ansættes til 3.929 kr. Der er nedlagt en subsidiær påstand om, at overskud af virksomhed ansættes til et beløb større end 3.929 kr., men mindre end 400.000 kr. Det er ikke muligt at beregne virksomhedens overskud ud fra oplysninger om momstal. Omsætningen har ifølge momsopgørelsen udgjort 206.228 kr. Der er ikke taget hensyn til udgifterne i råbalancen. Den fremsendte råbalance er ikke et regnskab. Råbalancen er ikke blevet korrigeret. Af denne grund kan det ikke konkluderes, at differencen på 309.961 kr. er en manglende indtægt. Det må konkluderes, at nettoresultatet af virksomheden + ultimo formuen er lig det tal, der er hævet.

Skatteankenævnet er urigtigt gået ud fra, at virksomhedens overskud har udgjort 57.810 kr. Det fremgår af råbalancen, at overskuddet har udgjort 3.929 kr. Det bestrides, at der er sket en formuefremgang på 310.000 kr. Dette skyldes, at skatteankenævnet urigtigt er gået ud fra, at egenkapitalen pr. 1. januar 2003 har udgjort -309.960 kr. Primo formuen skal ikke indgå i beregningen af eventuel indkomst. Ejendommen på ... har ikke kunnet udlejes, da den har været under ombygning. Under hensyntagen til både resultatet og årets hævninger er der ikke grundlag for en skønsmæssig forhøjelse på 400.000 kr. Allerede af den grund skal den skønsmæssige forhøjelse nedsættes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af dagældende skattekontrollovs § 3, stk. 3, 1. pkt., at reglerne om skønsmæssig ansættelse i § 5, stk. 1- 3, finder tilsvarende anvendelse, når et skattemæssigt årsregnskab ikke er indsendt rettidigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 3, at foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.

Klagerens repræsentant har ikke f.eks. ved fremlæggelse af dokumenterede efterposteringer til råbalancen godtgjort, at skatteankenævnets indirekte opgørelse af virksomhedens resultat er forkert. Der er ikke fremlagt en kapitalforklaring, der kan dokumentere, hvorledes klagerens privatforbrug er fremkommet. Det er derfor ikke godtgjort, at forhøjelsen af klagerens indkomst har bragt klagerens privatforbrug op på et niveau, der er væsentligt højere end privatforbruget i 2001 og 2002. Det bemærkes, at det beregnede privatforbrug skal rumme plads til ombygningen af ejendommen på ... samt tabet ved afståelsen. Skatteankenævnets skøn over virksomhedens resultat stadfæstes derfor.