Dato for udgivelse
05 dec 2008 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 11:05
SKM-nummer
SKM2008.974.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-129266
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udlandet
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan genanbringe ejendomsavance ved salg af jord i anskaffelsessummen på påtænkt køb af minkfarm i udland A.

Hjemmel
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven) LBK nr. 891 af 17/08/2006
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Kan spørger genanbringe eventuel ejendomsavance ved salg af jord i anskaffelsessummen på påtænkt køb af minkfarm i udland A?
Svar
  1. Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en landbrugsejendom på 256.650 m2. Spørger er pelsdyrsavler og driver selskab fra ejendommen.

Spørger påtænker at frasælge et jordareal fra landbrugsejendommen og genanbringe en eventuel ejendomsavance i en minkfarm. Minkfarmen er beliggende udland A.

Minkfarmen er på 5,2 ha. og består af 52 minkhaller og andre erhvervsmæssige bygninger på 400 m2.

Minkfarmen er i dag ejet af selskabet A/S, der er et 100 % ejet datterselskab af selskab ApS. Selskabet ApS er 100 % ejet af spørger.

Minkfarmen forventes overdraget fra selskab A/S til spørger for DKK 3.300.000. Spørger vil efterfølgende udleje minkfarmen til selskab A/S.

Spørger forbliver fuldt skattepligtig til Danmark.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den udenlandske minkfarm kan ligestilles med en dansk ejendom og anses for at opfylde betingelserne i vurderingslovens § 33 stk. 1. Spørgsmålet bør derfor besvares med et ja.

Repræsentanten oplyser, at der er tale om planlagte dispositioner. Overdragelse af minkfarmen fra selskab A/S til spørger vil ske således, at reglerne om tidspunkt for erhvervelse ifølge EBL § 6 A, stk. 2 er opfyldt.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, 4. punktum, at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at spørger enten erhverver fast ejendom i indkomståret forud for det indkomstår, hvori spørger har afstået den faste ejendom, i samme indkomstår eller senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2.

Konkret

Det er oplyst, at spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance realiseret i forbindelse frasalg af landbrugsjord, i en minkfarm i udland A. Minkfarmen er i dag ejet af et udenlandsk datterselskab til det danske selskab, selskab ApS, som spørger ejer 100 pct.

Det er SKATs opfattelse, at såvel den ejendom der afstås som den der erhverves opfylder kravet til erhvervsmæssig anvendelse efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Spørger kan derfor genanbringe ejendomsavance realiseret ved salg af jordareal fra landbrugsejendom i udland A.

Det skal bemærkes, at SKAT ikke har taget stilling til den oplyste salgssum.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet om spørger kan genanbringe eventuel ejendomsavance ved salg af jord i anskaffelsessummen på påtænkt køb af minkfarm i udland A, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

 I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.