Landsskatterettens afgørelse

Anmodningen om genoptagelse er ikke imødekommet.

Sagens oplysninger

Hovedanpartshaverens repræsentant har 1. marts 2007 bedt Landsskatteretten om at genoptage rettens afgørelse, der har journalnummer 2-1-1820-2533. Sagen blev afgjort den 1. november 2006.

Klagerens påstand og argumenter

Som begrundelse for at få sagen genoptaget har hovedanpartshaverens repræsentant forklaret, at Landsskatterettens afgørelse af 1. november 2006, j. nr. 2-1-1820-2533 ikke har været korrekt oplyst, og at de manglende oplysninger vil kunne medføre et væsentligt andet resultat.

Der er tre betingelser for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, der skal være tale om nye oplysninger, det forhold, at oplysningerne først er fremkommet efterfølgende, må ikke lægges hovedanpartshaveren til last og oplysningerne skønnes at medføre et væsentligt andet resultat.

Det gøres gældende, at den fri helårsbolig udgør løn til hovedaktionæren. Landsskatterettens afgørelse vedrørende datterens frie helårsbolig anfægtes derimod ikke.

Nye oplysninger

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse, at selskabet i indkomståret kun havde en lønansat person, og at denne person ikke var anpartshaver, at selskabet udloddede 254.706 kr. i indkomståret, at selskabets revisor har anført, at faderen har ladet sig beskatte af 112.000 kr. i husleje vedrørende beboelse af ejendommen på Jægersborg Alle, og at beløbet ikke er beskattet som lønindtægt.

Dette er ikke korrekt. Hovedanpartshaverens er således ansat som direktør i selskabet, jf. udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og har arbejdet ca. 15 timer om ugen for selskabet.

H1 Holding ApS driver virksomhed med forhandling af lægemidler i Danmark og har to ansatte, hovedanpartshaveren og en sekretær. Lægemiddelvirksomheder er nøje lovregulerede og kan kun forhandle lægemidler efter Sundhedsstyrelsens tilladelse. En sådan tilladelse er givet til selskabet, og det fremgår heraf, at virksomhedens ansvarlige leder er hovedanpartshaveren.

Selskabet kan således ikke forhandle lægemidler uden at hovedanpartshaveren fungerer som ansvarlig direktør.

Det gøres gældende, at hovedanpartshaveren har udført et betydeligt arbejde for selskabet.

Hovedanpartshaveren er ansvarlig for kontakten til lægemiddelsstyrelse, sygehuse, læger og grossister og har ansvaret for selskabets markedsføringstilladelser, klager over lægemidlernes bivirkninger, økonomi og bogføring: Det er således ikke korrekt, når Landsskatteretten anfører, at hovedanpartshaveren ikke er ansat i selskabet.

Hovedanpartshaveren har selvangivet 115.000 kr. fra selskabet. Heraf udgør 112.000 kr. værdien af fri helårsbolig og 3.000 kr. fri telefon. Det bemærkes, at lønnen på 112.000 kr. ikke er udbetalt i kontanter, men netop udgør den anslåede værdi af hovedanpartshaverens helårsbolig.

Det er således ikke korrekt, når Landsskatteretten anfører, at hovedanpartshaveren ikke oppebærer løn fra selskabet, og at denne indtægt ikke er blevet lønbeskattet.

Oplysningernes sene fremkomst må ikke lægges hovedanpartshaveren til last

Det fremgår af forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 46, at

"Det må tillægges betydning, at Landsskatterettens afgørelser i videst muligt omfang bliver rigtige og at det bliver Landsskatteretten selv, der tager stilling til, om nye oplysninger, som ikke tidligere har været fremdraget under sagen, kan føre til et væsentligt andet resultat, således at hovedanpartshaveren eventuelt kan undgå at indbringe sagen for de almindelige domstole. Det forudsættes, at bestemmelsen administreres restriktivt, og det må således ikke kunne lægges hovedanpartshaveren til last, at de nye oplysninger af betydning for sagen ikke tidligere har været fremme. Landsskatteretten vil under bestemmelsens anvendelse kunne lægge vægt på, om de nye oplysninger fremkommer inden for en rimelig tid efter sagens afgørelse."

Vedrørende forståelsen af disse bemærkninger har tidligere fuldmægtig i Landsskatteretten, David A. Munch i TfS 1997, 191 anført, at

"I bemærkningerne, jf. ovenfor, er angivet en prioritering af nævnte saglige hensyn. For så vidt angår nye faktiske oplysninger, jf. § 29, stk. 1, tillægges det væsentlig betydning, at afgørelserne i videst muligt omfang bliver materielt rigtige. Bestemmelsen skal administreres restriktivt, men det overordnede hensyn er, at der fremkommer en materielt rigtig afgørelse,"

Væsentligst andet udfald

Ansatte hovedaktionærer lønbeskattes af fri helårsbolig efter ligningslovens § 16, stk. 9 (dagældende). Hovedaktionærer, der ikke er ansatte i selskabet, beskattes af fri helårsbolig efter reglerne om udbytte efter samme værdiansættelsesprincip, jf. ligningslovens § 16A, stk. 10, jf. § 16, stk. 9 (dagældende). Den ikke-ansatte hovedaktionær bliver dog beskattet af den fri helårsbolig som personlig indkomst på samme måde som en ansat hovedaktionær. Der vil derfor ikke være forskel på, hvilken værdi en ansat hovedaktionær eller en ikke-ansat hovedaktionær bliver beskattet af, hvis han får stillet en helårsbolig til rådighed.

Sondringen mellem udbytte og løn har betydning for selskabet, idet selskabet, som tildeler en hovedaktionær udbytte ikke har fradrag herfor. Såfremt den fri helårsbolig kvalificeres som løn, vil selskabet have fradrag og dermed vil skatteansættelsen være neutral for selskabet.

Det er derfor afgørende for selskabet fradragsret at foretage en kvalifikation af, hvorvidt den fri helårsbolig udgør udbytte eller løn for hovedaktionæren.

Det fremgår af ligningsvejledningen, at hvis der foreligger et ansættelsesforhold, kan udbytte efter praksis anses som en del af aktionærens løn, hvis det samlede vederlag står i rimeligt forhold til hovedaktionærens arbejdsindsats i selskabet. Ifølge praksis på området er der vide rammer for hvilken løn der kan tillades.

Afgørelse gengivet i SKM2006.611.ØLR, vedrørte et selskab, der havde udlejet en ejendom til hovedanpartshaveren til en leje, der lå under markedslejen. Skattemyndigheden anså differencen mellem den betalte leje og markedslejen for maskeret udbytte, hvorimod selskabet gjorde gældende, at beløbet i stedet udgjorde løn. Østre Landsret fandt, at selskabet ikke havde godtgjort, at hovedanpartshaveren havde modtaget løn eller udført arbejde som ansat i selskabet, hvorfor værdien af den fri helårsbolig blev anset for maskeret udbytte. Østre Landsret lagde vægt på, at der ikke var fremlagt nogen ansættelseskontrakt mellem hovedanpartshaver og selskabet, at selskabet ikke havde haft lønnet personale eller udgifter til ansatte i de relevante indkomstår, at et andet selskab i koncernen havde indberettet løn til hovedaktionæren, at hovedaktionæren ikke havde selvangivet nogen lønindtægt fra selskabet og at selskabet først i forbindelse med skattesagen gjorde gældende, at den fri helårsbolig skulle kvalificeres som løn til selskabets direktør.

Afgørelsen i SKM2006.611.ØLR adskiller sig fra nærværende sag ved, at hovedanpartshaveren er ansat som direktør i selskabet, at selskabet både har en direktør og en sekretær, og at hovedanpartshaveren har selvangivet værdien af fri helårsbolig som løn.

Landsskatteretten har fejlagtigt anført, at hovedanpartshaveren ikke er ansat i selskabet og, at han ikke oppebærer løn derfra, samt at denne indtægt ikke er lønbeskattet. Set i lyset af ovennævnte dom, må det antages, at såfremt de korrekte oplysninger var blevet lagt til grund ved Landsskatteretten, ville Landsskatterettens afgørelse vedrørende selskabets fradragsret være faldet anderledes ud.

Der er henvist til skatteforvaltningslovens § 46.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bestemmelserne om genoptagelse af en sag, som Landsskatteretten har afgjort, fremgår af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1 og 2. Bestemmelserne har følgende ordlyd:

"Landsskatteretten kan efter anmodning fra hovedanpartshaveren genoptage en sag, der er afgjort eller afvist af Landsskatteretten, når der forelægges retten oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, uden at dette kan lægges hovedanpartshaveren til last, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Stk. 2. Landsskatteretten kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk, 1 ikke er opfyldt, hvis retten skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor."

Landsskatteretten nægter genoptagelse.

Retten har ved afgørelsen henset til, at de to nye oplysninger, som hovedanpartshaveren har fremlagt: At hovedanpartshaverens har arbejdet 15 timer ugentligt for selskabet, og at denne har pligt til at stå til rådighed 24 timer i døgnet, ikke kan anses for at være oplysninger, som hvis de havde været fremme, da retten traf afgørelse første gang, ville have medført et andet resultat.

Retten finder efter en samlet vurdering, at den af selskabet til hovedanpartshaveren ydede bolig ikke kan anses for at modsvare et af hovedanpartshaveren for selsalbet udført stykke arbejde, men må anses for at være et udbytte ydet af selskabet uafhængigt heraf.