Indhold

Afsnittet beskriver hvem der skal betale stempelafgift i et forsikringsforhold og afsnittet indeholder:

  • Aftalens parter
  • Herboende repræsentant

Aftalens parter

Ved oprettelsen af en skadesforsikring, der er stempelpligtig efter STEMPAL, hæfter såvel forsikringstager som forsikringsselskabet, for afgiftens betaling. Se STEMPAL § 31 stk. 1, 1. pkt.

Herboende repræsentant

Er forsikringsgiver og/eller forsikringstager uden fast ophold her i landet, og forsikringsaftalen er underskrevet af en person som repræsenterer disse, hæfter repræsentanten også for afgiften.  Se STEMPAL § 31 stk. 1, 2. pkt.