Dato for udgivelse
24 nov 2008 14:20
SKM-nummer
SKM2008.948.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-161235
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Inddrivelse af fordringer erhvervet fra 3. mand samt andres fordringer
Resumé
Inddrivelse af egne fordringer, der er erhvervet fra en tidligere fordringshaver og/eller inddrivelse andres fordringer, er momspligtigt.
Hjemmel

LBK nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
LBK nr. 466 af 22/05/2006 (lønsumsafgiftsloven)

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c
Lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1
Lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og stk. 1, nr. 2.
Lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.11.4.3 
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 G.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.11.6.5
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 B.1.1.7
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.11.6.4
Redaktionelle noter
Forældet, jf. EU-domstolen dom i sag C-93/10.

SKAT skal på baggrund af en konkret henvendelse udtale sig om, hvornår virksomhed i form af inddrivelse af fordringer, er omfattet af momspligten.

I de omfattede situationer, er der tale om inddrivelse af henholdsvis egne fordringer, som er erhvervet fra tidligere fordringshavere, samt inddrivelse af andres fordringer.

SKAT har svaret, at sådanne transaktioner er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c, sidste punkt og dermed er momspligtige.

Henvisning til lovgivning og gældende praksis

EF-Domstolen har i sag C-305/01, MKG-Kraftfarhzeuge-Factoring GmbH fastslået, at såvel ægte som uægte factoring er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Domstolen fastslår sammenfattende i dommens præmisser 52, 54 og 76, at såvel uægte som ægte factoring, herunder drift af inkassovirksomhed i form af inddrivelse af henholdsvis erhvervede egne fordringer såvel som inddrivelse af andres fordringer, er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Domstolen fastslår videre i præmis 78, at inddrivelse af fordringer adskiller sig klart fra de jf. fritagelsen momsfrie aktiviteter og at disse dermed er momspligtige.

Opgørelse af momsgrundlaget

SKAT har endvidere svaret, at momsgrundlaget ved inddrivelse af fordringer, som er erhvervet fra en tidligere fordringshaver, udgør forskellen mellem den pris inkassovirksomheden betaler ved erhvervelsen af fordringen fra den oprindelige fordringshaver og fordringens reelle værdi på tidspunktet for overdragelsen.

Ved fastlæggelse af fordringens reelle værdi på tidspunktet for overdragelsen, skal der henses til flere elementer, bl.a. fordringens alder, kreditors betalingsevne samt øvrige forhold der indikerer sandsynligheden for, at fordringen kan inddrives. Det vil sige, at fordringens reelle værdi skal fastslås ud fra den enkelte fordrings uerholdelighedsgrad.

Kursforskellen mellem det beløb, inkassovirksomheden har betalt til den oprindelige fordringshaver ved erhvervelse af fordringen, og det beløb, inkassovirksomheden har inddrevet ved indfrielsen af fordringen, er uden betydning for opgørelsen af momsgrundlaget.

Fordeling af moms- og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter

Belåning af fordringer er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra a og er dermed omfattet af lønsumsafgiftspligten jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Inkassovirksomheders levering af administrative ydelser er derimod momspligtige jf. momslovens § 4, stk. 1.

Det er lagt til grund, at virksomheder med inkassoaktiviteter er omfattet af begrebet finansielle virksomheder i såvel momslovens som i lønsumsafgiftslovens forstand, da hovedaktiviteten består i belåning af fakturaer. Det betyder, at der skal beregnes lønsumsafgift af den andel af resurser, der anvendes i forbindelse med selve belåningen jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Det bemærkes, at rykkergebyrer ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde og derfor ikke er momspligtige. Uanset dette skal der beregnes lønsumsafgift af den andel af de resurser virksomheden anvender i forbindelse med inddrivelse af fordringer. Såsom resurser anvendt til udsendelse af rykkerskrivelser o. lign., idet denne aktivitet ligger i direkte forlængelse af virksomhedens finansielle aktiviteter. Se også TSS-Cirkulære 2005-05, pkt. 23.

Tab på debitorer

Det er ikke muligt, at fradrage tab på debitorer når der er tale om egne fordringer, der er erhvervet fra tidligere fordringshavere eller andres fordringer jf. momslovens § 27, stk. 6 modsætningsvist. Det er ikke inkassovirksomheden, som har indgået aftalerne og det er dermed ikke inkassovirksomhedens egne debitorer, men derimod den oprindelige fordringshavers debitorer.