Dato for udgivelse
20 nov 2008 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 08:38
SKM-nummer
SKM2008.932.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-115525
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Tonnageskat + Udenlandsk indkomst
Land
Malta
Emneord
Sømænd, beskatning, tonnageskat, udenlandsk flaget skib
Resumé

Et skib registreret på Malta, der ejes og drives af et dansk rederi og som anvendes til bugser- og bjærgningsopgaver til søs i mere end 50 % af den tid skibet er i drift, kan beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven.

Skibet anses i skattemæssig henseende for dansk, og Danmark har efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO'en) beskatningsretten til søfolkenes indkomst for arbejde udført om bord, der bliver beskattet efter reglerne i Søfolkskatteloven.

Hjemmel

L. nr. 386 af 27.5.2005
LBK nr. 834 af 29.8.2005
BKI nr. 6 af 22.2.1999

Reference(r)

Søfolkskatteloven § 2 og § 5
Tonnageskatteloven § 6, stk. 1, nr. 2
Tonnageskatteloven § 8, stk. 1, nr. 6
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malta artikel 15, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.B.3
Ligningsvejledningen 2008-4 S.C.8
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.3.4.6.3 (tidligere LV Almindelig del, afsnit A.B.3.1.1.1)

Spørgsmål

  1. Hvis Rederiet Malta Ltd. erhverver et bugserskib på mindst 20 bruttoregisterton, - og skibet drives via Rederiet ApS såsom administration af besætning samt ledelse af skibet, - vil driften så juridisk set være fra Danmark?
  2. Vil udenlandske samt danske søfolk kunne overflyttes fra Malta-skibet i Rederiet Malta Ltd. til Rederiet ApS i et kalenderår - og herefter indgå i DIS-ordningen (Der er DIS-ordning på alle Rederiet ApS skibe)?
  3. Vil driften af skibet i Rederiet Malta Ltd. skulle/kunne medtages under tonnageskatteordningen i Rederiet ApS?
  4. Er der en dobbeltbeskatningsaftale mellem DK og Malta - og i givet fald er det Danmark der har beskatningsretten af de danske og udenlandske søfolk ombord på Malta-skibet, der administreres og ledes fra Danmark?
Svar
  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja
Beskrivelse af de faktiske forhold

Rederiet Malta Ltd., der ejes af og ledes fra Danmark af Rederiet ApS, ønsker at erhverve og drive et skib under Malta-flag, der skal anvendes til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs i 50 % af den tid skibet er i drift. Skibet vil have en bruttotonnage på mindst 20 ton og skal som udgangspunkt operere fra havn på Malta.

Rederiet ApS oplyser, at dets aktiviteter p.t. er drift af bugserskibe, der alle indgår til beskatning efter reglerne i tonnageskatteloven.

Det er endvidere oplyst, at det vil blive Rederiet ApS, der skal foretage ansættelse af besætning og indgåelse af charteraftaler.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad 1.: Det er oplyst, at Rederiet Malta Ltd. ejes af og ledes fra Danmark af Rederiet ApS.

ApS'et foretager administrationen af besætningen og ledelsen af skibet. Der er intet oplyst om en egentlig organisation eller administration i Rederiet Malta Ltd.

Det er SKAT's opfattelse, ApS'ets ejerskab af Ltd.'et og drift og bemanding af skibet i det hele kan sidestilles med en bare-boat charter, hvorfor beskatningen af rederiets resultat samt beskatningen af søfolkene om bord skal ske i Danmark efter danske regler.

Efter bestemmelserne i artikel 4, stk. 3 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO'en) med Malta skal en dobbeltdomicileret ikke-fysisk person anses for at være hjemmehørende i den stat hvor dens virkelige ledelse har sit sæde.

Efter artikel 8, stk. 1 i samme DBO kan fortjeneste, der oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved driften af skibe i international trafik, kun beskattes i denne stat.

SKAT indstiller at svare ja til spørgsmål 1.

Ad 2.:Efter bestemmelserne i Lov om beskatning af søfolk § 5 vil personer, der er hhv. fuldt eller begrænset skattepligtige og som erhverver lønindkomst om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, kunne opnå skattelempelse hhv. skattefritagelse.

Det er SKAT's opfattelse, at danske såvel som udenlandske søfolk inden for samme kalenderår vil kunne overflyttes til et af Rederiet ApS' skibe og anvende DIS-beskatningsreglerne i Lov om beskatning af søfolk § 5 under forudsætning af, at de øvrige betingelser om registrering og anvendelse af skibene opfyldes.

SKAT indstiller at svare ja til spørgsmål 2.

Ad 3.: Det er SKATs opfattelse, at indkomst fra driften af bugserskibet, der ejes af Rederiet Malta Ltd., under visse forudsætninger, kan omfattes af den danske tonnageskatteordning. Tonnageskatteordningen er senest offentliggjort ved lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 om beskatning af rederivirksomhed.

Det er oplyst, at bugserskibet vil blive drevet af det danske moderselskab Rederiet ApS, der indgår i tonnageskatteordningen, og som driver sin rederivirksomhed fra Danmark med andre skibe. Skibet vil blive anvendt på tilsvarende måde som skibe, der er indlejet på bare-boat basis. Det er Rederiet ApS, der sørger for bemanding, befragtning mv. Skibet sejler under maltesisk flag.

Skibe, der er indlejet på bare-boat lignende vilkår, kan som udgangspunkt omfattes af tonnageskatteordningen jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 1, nr. 2, såfremt rederiets skibe drives strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er dets SKATs opfattelse, at denne betingelse er opfyldt, idet det danske selskab foretager administrationen af besætningen og driften af alle skibe og herunder også det indlejede skib fra datterselskabet på Malta.

Da skibet skal anvendes til bugser- og bjærgningsopgaver er det omfattet af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6. Som udgangspunkt kan indkomst ved en sådan aktivitet ikke omfattes af tonnageskatteloven. Dette gælder dog ikke, hvis skibet udfører bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift.

Da det er oplyst, at skibet skal anvendes til bugser- og bjærgningsopgaver til søs i mindst 50 pct. må denne betingelse anses for at være opfyldt.

Endvidere kan SKAT bemærke, da det danske rederi er omfattet af den danske tonnageskatteordning skal skibet indgå i ordningen jf. tonnageskattelovens § 1, stk. 3, idet samtlige skibe skal indgå i ordningen. Rederiet har derfor ikke mulighed for at vælge om rederiet vil lade bugserskibet indgå under anvendelse af tonnageskatteloven.

Under forudsætning af, at ovennævnte betingelser kan opfyldes, er det SKATs opfattelse, at skibet kan omfattes af tonnageskatteordningen.

SKAT indstiller at svare ja til spørgsmål 3.

Ad 4.: Der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Malta.

Efter bestemmelserne i artikel 4, stk. 3 i DBO'en med Malta skal en dobbeltdomicileret ikke-fysisk person anses for at være hjemmehørende i den stat hvor dens virkelige ledelse har sit sæde.

Efter artikel 8, stk. 1 i samme DBO kan fortjeneste, der oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved driften af skibe i international trafik, kun beskatte i denne stat.

I henhold til artikel 15, stk. 3 i DBO'en kan søfolkenes indkomst for personligt arbejde udført om bord på et skib, der anvendes i international trafik af et foretagende i en kontraherende stat beskattes i den kontraherende stat hvor foretagendet der driver skibet er hjemmehørende, under forudsætning af at sådan indkomst er undergivet beskatning i denne kontraherende stat.

Da driften af skibet, der efter det oplyste anvendes i international trafik, foretages af det danske foretagende Rederiet ApS, er det SKAT's opfattelse, at beskatningsretten til søfolkenes indkomst er tillagt Danmark.

Malta skibet vil blive sidestillet med et dansk skib og søfolkene om bord vil blive beskattet efter de betingelser i Lov om beskatning af søfolk, der er gældende for søfolk om bord på danske skibe, der ikke er registreret i Dansk International Skibsregister (DIS).

SKAT indstiller at svare ja til spørgsmål 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT's indstilling med de anførte begrundelser.