Dato for udgivelse
24 nov 2008 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 10:19
SKM-nummer
SKM2008.944.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-135722
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, genanbringelse, skov, Sverige, afslag
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kan ske genanbringelse af en ejendomsavance i en svensk skovejendom, da ejendommen må anses for et fritidshus med et mindre skov- og landbrugsareal. Skovejendommen anvendes således ikke erhvervsmæssigt straks fra erhvervelsen.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6
Spørgsmål

Kan der ske genplacering af ejendomsavance ved salg af landbrugsejendommen i 2008 i køb af skovejendommen beliggende A, Sverige?

Svar

Nej, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2008 solgt sin landbrugsejendom beliggende B i Danmark. I forbindelse med salget er der konstateret en avance på x kr., som spørger ønsker genanbragt i anskaffelsessummen for en skovejendom i Sverige, som han har erhvervet en ejerandel på 50 pct. af i 2007.

Den samlede købesum for den svenske ejendom har udgjort ... SEK med tillæg af købsomkostninger på ... SEK.

Ejendommen er ved den offentlige vurdering vurderet til ... SEK. Der er ikke foretaget ejerboligfordeling.

Ejendommen i Sverige har et tilliggende på 30 ha, hvoraf 9 ha er landbrugsagerjord og 2 ha anvendes til afgræsning. Resten af jorden er skov og klipper.

Landbrugsjorden og jorden til afgræsning udlejes i henhold til udlejningsaftale indtil 2012 for et årligt beløb på 3.000 SEK. Fra 2012 vil jordlejen kunne stige til 33.000 SEK. Der er ikke indtægter fra skoven.

Det er oplyst, at skovejendommen er bebygget med en bolig på 120 m2. Herudover indeholder ejendommen en ældre ladebygning og et skur.

Spørger og hans husstand forbliver boende i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Efter § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det er en betingelse for genanbringelse, at den skattepligtige i den her foreliggende situation begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Der gælder særlige regler for genanbringelse i fast ejendom i udlandet. Genanbringelse i udenlandsk ejendom er således yderligere betinget af, at ejeren, når denne er en fysisk person, på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover skal de øvrige betingelser for genanbringelse som nævnt i § 6 A i ejendomsavancebeskatningsloven være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Konkret

Det er oplyst, at spørger og hans husstand forbliver boende i Danmark. Det er videre oplyst, at formålet med erhvervelsen af den svenske ejendom er at udleje såvel landbrugsjorden som stuehuset. Stuehuset skal udlejes som sommerbolig.

Når der er tale om at anvende genanbringelsesreglerne i forbindelse med erhvervelse af en ejendom, der kunne tænkes egnet til et privat eller hobbypræget formål, kræver SKAT en sikker dokumentation for, at den erhvervede ejendom vil kunne forventes at blive anvendt erhvervsmæssigt straks fra anskaffelsestidspunktet.

På baggrund af de fremlagte oplysninger om formålet med erhvervelsen af ejendommen, ejendommens størrelse og de forventede bruttoindtægter ved driften af ejendommen, finder SKAT, at der er erhvervet et fritidshus i Sverige med et mindre landbrugsareal og et skovareal. SKAT finder ikke, at det er dokumenteret, at der er tale om erhvervelse af en ejendom, der straks fra erhvervelsen vil blive drevet erhvervsmæssigt.

SKAt indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.