Dato for udgivelse
01 Dec 2008 12:43
SKM-nummer
SKM2008.959.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-173280
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt
Emneord
Lønsumsafgift, moms, spil, provision, praksisændring
Resumé
SKAT overvejer de momsmæssige konsekvenser af Landsskatterettens kendelse, hvori Landsskatteretten har underkendt SKAT praksis, efter hvilken virksomheder, der leverer visse ydelser i forbindelse med momsfritagne spil, har været anset for lønsumsafgiftspligtige.
Hjemmel
Momsloven
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 12
Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledning 2008-4 B.1.1.8

Henvisning
Momsvejledning 2008-4 D.11.12

I SKM2008.877.LSR fandt Landsskatteretten, at ydelser, som en kiosk leverer i forbindelse med momsfritagne spil, ikke var momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, og dermed ikke var omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Landsskatteretten udtalte i overensstemmelse med EF-domstolens udtalelse i sagen United Utilities, C-89/05, at momsfritagelsen for spil er begrundet i praktiske hensyn, da spiltransaktioner egner sig dårligt til at være momspligtige. Da fritagelsen tillige skal fortolkes strengt, fandtes de af kiosken leverede ydelser i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealet og servicere spillerne med pengeveksling og anden hjælp i forbindelse med spillene, ikke at kunne karakteriseres ved tildeling af en chance for gevinst for de personer, der deltager i spillene. Den andel af overskuddet, som kiosken modtager for at levere disse ydelser, er dermed ikke omfattet af bestemmelsen om momsfritagelse for spil.

Ændring af praksis

Praksis er beskrevet i Momsvejledningen D.11.12, hvoraf fremgår, at en automatoperatørs momsmæssige behandling af indtægterne fra kontantspilsautomater afhænger af, om operatøren udlejer spilleautomaterne eller om operatøren udbyder spillet. I vurderingen heraf indgår, hvem der har tilladelse til drift af den gevinstgivende spilleautomat - operatør eller restaurant/spillehal, se TSSSKM2001.267. Den virksomhed, hvor spilleautomaterne fysisk er opstillet, skal ikke opkræve moms af betalingen fra operatøren, idet virksomhedens ydelser (servicering af spillerne m.v.) anses for en integreret del af det momsfrie spil, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Virksomheden er herefter pligtig til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Landsskatterettens kendelse ændrer således praksis for de virksomheder, der fysisk har automaterne opstillet, og som ikke anses for at være udbyderen af spillene. Da ydelserne ikke er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen for spil, skal virksomheder, der leverer disse ydelser ikke betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, der medgår til levering af ydelserne.

Krav på tilbagebetaling

SKAT vil snarest muligt offentliggøre en SKAT-meddelelse med nærmere retningslinier for muligheden for at fremsætte krav om tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift.

Ny praksis

Af kendelsen fremgår, at den momsmæssige vurdering af ydelserne er overladt til SKAT. Vi vil så snart vi har afsluttet vores overvejelser herom udmelde ny praksis for den moms- og afgiftsmæssige behandling af ydelser leveret af virksomheder i forbindelse med momsfritagne spil.