Dato for udgivelse
07 Nov 2008 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Oct 2008 10:56
SKM-nummer
SKM2008.903.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7729-07
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Vederlagsfri, formuefordel, aktiekapital, stiftelse
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren modtog en skattepligtig formuefordel i indkomståret 2000. Sagsøgeren var i marts 2000 medstifter af G1 A/S. Ved stiftelsen blev indskudt 1 mio. kr. i form af apportindskud. Sagsøgeren indskød aktiver repræsenterende en værdi af 150.000 kr. Sagsøgeren modtog imidlertid 60 pct. af selskabets aktiekapital. På denne baggrund fandt byretten, at sagsøgeren ved tildelingen af aktier i indkomståret 2000 opnåede en vederlagsfri formuefordel på 450.000 kr., der var skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.A.1.1
Redaktionelle noter
Dommen er anket til Landsretten og efterfølgende hævet

Parter

A
(Advokat Dorthe Fuglsang)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Tine Vuust

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 6. december 2007, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt tildelte aktier udgjorde en vederlagsfri formuefordel, og dermed var skattepligtigt i indkomståret 2000.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet skal anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med principalt 450.000 kr., subsidiært 428.150 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Den 6. september 2007 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse

"...

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af en vederlagsfri formuefordel i form af aktier i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, 1 pkt., på

600.000 kr.

 

Landsskatteretten anser klageren for skattepligtig af en vederlagsfri formuefordel i form af aktier i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, 1 pkt., på

450.000 kr.

Møde mv.

Repræsentanten har haft lejlighed til at udtale sig ved en forhandling med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Selskabet G1 A/S blev stiftet den 31. marts 2000. Ved stiftelsen blev der indskudt 1.000.000 kr. i form af apportindskud i aktieselskabet.

Registreret revisor PN, R1 Revision ApS havde som vurderingsmand i henhold til aktieselskabslovens § 6 a udarbejdet en vurderingsberetning dateret den 18. juli 2000. Af vurderingsberetningen fremgår bl.a. følgende:

"Med henvisning til Aktieselskabslovens § 6 a, skal jeg hermed som vurderingsmand i forbindelse med stiftelse af G1 A/S oplyse følgende:

  1. I forbindelse med stiftelsen af "G1 A/S" overtages der driftsmidler fra andre selskaber. Til opfyldelse af lovens krav om en beskrivelse af foretagne indskud henviser jeg til nedennævnte vurdering af inventar og driftsmidler som indskydes i aktieselskabet.

  2. Inventar og driftsmidler er optaget til reguleret anskaffelsespris i overensstemmelse med bogført værdi. Værdiansættelsen er forsvarlig under hensyntagen til nytteværdien for virksomheden.


    De overtagne driftsmidler svarer således mindst til den aftalte aktiekapital, herunder værdien af de aktier, der skal udstedes som vederlag.

  3. Selskabets økonomiske stilling siden 31. marts 2000 er ikke forringet, og jeg kan derfor erklære, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag."

Det fremgår tillige af vurderingsberetningen, at værdiansættelsen af apportindskuddet opløst i enkeltposter udgjorde i alt 1.173.300 kr., hvilket blev nedrundet til 1.000.000 kr.

Af referatet fra den stiftende generalforsamling for selskabet G1 A/S fremgår bl.a. følgende

"Stiftende generalforsamling afholdt den 31.03.2000, i G4.

Til stede var som aftalt

Formanden for G2, A, Se nr. ...
Formanden for G3, BB, Se nr. ...
A, CPR ...
BB, CPR ...

Revisor PN, fra R1 Revision ApS havde på forhånd akcepteret at blive valgt til revisor.

...

BB blev valgt som arbejdende bestyrelsesformand (direktør). A blev valgt til bestyrelsesmedlem og som suppleant for BB. Repræsentanter fra foreningerne G2 & G3, pt. A & BB, forventes udskiftet på foreningernes kommende generalforsamlinger. Fordelingen af aktier er således: G2, ved Foreningen G2 svarer til 5%. G3, ved Foreningen G3 svarer til 5%. A, personligt svarer til 60%. BB, personligt svarer til 30%.

BB, som fungerede som dirigent, gjorde opmærksom på en henvendelse han havde fået fra en person, gående ud på at vedkommende havde afgivet tilbud på køb af halvdelen af aktierne, til pari (kurs). Der var enighed om at optage forhandlinger med vedkommende og koble vor revisor på sagen."

Den 13. juni 2002 afsagde skifteretten konkursdekret over G1 A/S. Konkursbehandlingen blev afsluttet, og selskabet blev opløst den 25. november samme år.

Ved brev til skatteforvaltningen anmodede klageren om fradrag for tab på aktier på 600.000 kr. for indkomståret 2002.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af en gave modtaget i form af aktier på 600.000 kr.

Det er nævnets opfattelse, at der i sagen savnes faktuelle holdepunkter for at antage, at tildelingen af 90 % af aktiekapitalen i det nystiftede selskab G1 A/S ved den stiftende generalforsamling den 31. marts 2000 skulle være udtryk for en fejl.

Nævnet har herved i særdeleshed lagt vægt på, at BB i sin selvangivelse for indkomståret 2002, hvor G1 A/S går konkurs, har begæret fradrag for et tab på 300.000 kr., svarende til 30 % af selskabets aktiekapital.

Klageren har efterfølgende for samme år i en henvendelse til skatteforvaltningen begæret fradrag for sit tilsvarende tab på 600.000 kr., hvorved begge ægtefæller har tilkendegivet, at de har opfattet sig som ejere af den ved selskabets stiftelse tildelte aktiekapital.

Det er i referatet fra den stiftende generalforsamling tydeliggjort, at henholdsvis 60 % og 30 af aktiekapitalen blev tildelt henholdsvis klageren og BB personligt. Referatet er endvidere underskrevet af klageren.

Klageren var tilstede på generalforsamlingen bl.a. som repræsentant for lokalradioforeningen G2. BB var ligeså tilstede, også som repræsentant for lokalradio-foreningen G3. Begge i egenskab af formænd for de respektive foreninger.

Lokalradioforeningerne G2 og G3 modtog alene hver 5 % af aktiekapitalen uanset, at de til sammen indskød værdier i udstyr svarende til mindst 700.000 kr. eller 70 % af aktiekapitalen, således at aktiekapital nominelt 600.000 kr. herved blev overført til henholdsvis klageren og BB i forholdet 2/3 til 1/3.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at indholdet af BETA-båndene, som særskilt og med individuel begrundelse i vurderingsberetningen var sat til 300.000 kr., i et ikke nærmere angivet indbyrdes forhold, ejendomsretligt har tilhørt G2 og G3, som dem der har stillet udstyr til rådighed og bekostet produktionerne, og at de herved indskudte værdier ikke er tilfaldet foreningerne, men klageren og BB personligt.

Henset til revisors bemærkninger i vurderingsberetningen om at nogle af produktionerne har kostet over 100.000 kr., sammenholdt med klagerens og dennes ægtefælles økonomiske forhold i øvrigt, er nævnet enig med forvaltningen i, at det ikke er dokumenteret, at indholdet af BETA-båndene er tilvejebragt ved produktion finansieret af klageren og BB.

Vedrørende ophavsretten/ejendomsretten til BETA-båndene lægger nævnet til grund, at revisors begrundede vurdering til handelsværdi i sagens natur må være sket med behørig respekt af mulige ophavs- eller andre intellektuelle rettigheder tilhørende klageren og BB. Såfremt sådanne rettigheder var eller kunne være værdisat til en handelsværdi, og det havde været meningen, at de skulle overdrages til selskabet til gengæld for en aktiepost, måtte dette i givet fald være fremkommet eksplicit af revisors vurderingsberetning. Af vurderingsberetningen fremgår derimod, at "I forbindelse med stiftelsen af G1 A/S overtages der driftsmidler fra andre selskaber."

For så vidt angår revisors brug af ordet "selskaber" lægger nævnet til grund, at G2 og G3 er selvstændige juridiske personer, stiftet i henhold til lovgivningen om lokalradio og lokal TV, men at de i denne konkrete sammenhæng skal anses for omfattet af revisors betegnelse "selskaber".

Nævnet bemærker, at det umiddelbart er uden betydning for afgørelsen, om de omhandlede BETA-bånd ejendomsretligt er overdraget til klageren og BB op til selskabets stiftelse, i forbindelse med selskabets stiftelse, eller om ejendomsretten anses for overgået direkte fra henholdsvis G2 og G3 til det nystiftede selskab, idet virkningen af de samlede dispositioner er, at klageren og dennes ægtefælle modtog henholdsvis 600.000 kr. og 300.000 kr. som værdier uden at yde vederlag herfor i form af aktiekapital til kurs 100.

De i selskabet G1 A/S indskudte aktiver må anses at hidrøre fra andre end klageren, og da klageren har opnået en andel af aktiekapitalen i selskabet, uden tilstrækkeligt at kunne dokumentere at have ydet vederlag herfor, eller i øvrigt at have haft midler til at indskyde værdier af denne størrelsesorden, må den tildelte aktiekapital anses at være udtryk for en vederlagsfri formuefordel.

Vederlagsfri modtagelse af formuefordele/formuegoder af pengeværdi er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, 1 pkt.. Af personskattelovens § 3, stk. 1, 1. pkt. følger, at det er personlig indkomst.

Vedrørende hjemmelshenvisningen bemærker nævnet, at stk. 1, 1. pkt. umiddelbart må antages at være den bedst dækkende bestemmelse i statsskattelovens § 4, henset til, at der foreligger en konstaterbar vederlagsfri overdragelse af formueaktiver, hvis værdi i penge entydigt kan opgøres, hvorimod det ikke er entydigt konstaterbart, om overdragelsen er sket som følge af overdrages hensigt om at yde en gave.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af en gave i form af aktier, hvorfor skatteansættelsen skal nedsættelse til 0 kr.

Skatteansættelsen kan ikke accepteres, idet klageren har afgivet de nødvendige oplysninger og fremlagt de nødvendige bilag for understøttelse af, at der blev begået en fejl ved noteringen af fordelingen af aktier ved etableringen af driftsselskabet, der skulle stå for "G1".

Der blev begået en fejl, og fremlæggelsen af bilag understøtter klagerens oplysning om, at det omhandlede udstyr blev købt af registrerede selskaber, der både havde svaret moms og skat. Der er heller ikke i de to registrerede selskaber referater fra møder, herunder bestyrelsesmøder, der bekræfter SKATs opfattelse af, at klageren har modtaget gaver svarende til 600.000 kr., som efterfølgende er konverteret til aktier. Fejlen ville sikkert have været opdaget af klageren, hvis aktiebeviserne i G1 A/S var blevet udleveret til ihændehaveren, hvilket de aldrig blev.

Selve idéen med at overføre værdierne var, at G2 havde mistet sin tv-sendetilladelse og derfor reelt ikke mere havde mulighed for at producere og udsende tv på selvstændig vis, men muligheden med hensyn til samarbejdet med aktieselskabet gjorde, at G2 reelt kunne holde sin "værdi" via aktier i aktieselskabet og måske stadig sende tv.

BB var formand for G3 (momsregistreret virksomhed), og af de nedenfor beskrevne værdier er det kun BETA-bånd med gemmeværdige optagelser, der skal registreres i BBs navn. Man kan i øvrigt sætte spørgsmålstegn ved værdierne af optagelserne, nu da der ikke eksisterer nogen tilgængelig sendetilladelse hverken i G2 eller i G3.

Det kan konstateres, at revisors oplysninger om, at der er overtaget driftsmidler fra andre foreninger/selskaber er korrekt, men opdelingen som er foretaget nemlig G2, ved G2 5 %, G3, ved foreningen G3 5 %, A 60 % og BB 30% ikke er korrekt. Der er begået en fejl et eller andet sted, som klageren ikke har været opmærksom på.

Klageren og BB indgik en "barteraftale" gående ud på at G3 (og i nogle tilfælde G2 og G1 A/S) betalte de BETA-bånd som klageren og BB lagde sine tv-optagelser på under den forudsætning, at de som betalte båndene til enhver tid havde brugsretten til disse optagelser, mens ophavsretten blev hos klageren og BB.

Det kan konstateres, at hverken advokater eller de fleste skattefolk har forstand på tv-arkivoptagelser lagt på professionelle BETA-bånd. At advokaten ikke har forsøgt at sælge disse bånd, skal ikke lægges klageren til last.

For så vidt angår ejerforholdet i aktieselskabet skulle klageren og BB eje en andel på 300.000 kr. fremkommet ved, at der blev lagt 300 BETA-bånd med tv-optagelser foretaget af klageren og BB ind som godkendt værdi, dog er det så her, at "barteraftalen" kommer ind, idet nogle af de i sagen nævnte tv-selskaber har betalt disse bånd for klageren og BB. Gennemsnitsprisen for et BETA-bånd ligger på 116 kr. eksklusiv moms.

Den reelle andel for klageren og BB burde således ligge på 300.000 kr. fratrukket 300 x 116, svarende til 34.800 kr., hvilket vil sige i alt 265.200 kr. som samlet andel til ægteparret. For nemheds skyld fordeles beløbet med 50 % til hver, selv om det reelle tal ville være et andet, men dette ville kræve, at man så de 300 bånd af ca. 36 minutters varighed igennem for at se hvem, der har været med på hvilke optagelser. Den resterende del var fordelt med ca. 600.000 kr. for G3 og 135.000 kr. for G2.

Værdierne, i form af de nævnte BETA-bånd, blev ikke opgivet på selvangivelsen, hvilket de heller ikke skulle. Det forhold, at klageren ikke nåede at få aktiebeviserne for de indskudte værdier, er desværre en kendsgerning, som ikke kan ændres.

Det handler således ikke om, at klageren har modtaget en gave, men derimod om at hun har indskudt sin andel i TV-optagelser og billeder, som hun sammen med sin mand har samlet i en del år. Det afvises således, at gavebeskatningen er korrekt, ligesom det afvises, at der skal betales skat på den måde som fremstillet af SKAT.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, betragtes som skattepligtig indkomst med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Modtagelse af vederlagsfrie formuegoder er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4 og skal beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1.

Et aktieselskabs kapitalgrundlag tilvejebringes ved tegning af aktier, og kapitalindskuddet kan foretages enten ved kontante midler eller ved andre formuegoder (apportindskud). Indskud af andre værdier end kontante midler (apportindskud) sidestilles med salg af de pågældende formuegoder.

Klageren blev ifølge referatet fra den stiftende generalforsamling afholdt den 31. marts 2000 tildelt 60 pct. af aktierne, svarende til 600.000 kr. i det nystiftede aktieselskab G1 A/S. Efter det oplyste indskød klageren og hendes daværende ægtefælle selv værdier i selskabet til et beløb på 300.000 kr.

Da klageren har modtaget vederlag i form af aktier til en værdi på stiftelsestidspunktet på 600.000 kr., og alene har indskudt værdier i selskabet til en værdi af 150.000 kr., er der tale om overpris for apportindskuddet. Klageren har således efter Landsskatterettens opfattelse modtaget en vederlagsfri formuefordel på 450.000 kr., der er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4.

Landsskatteretten nedsætter klagerens skatteansættelse i indkomståret 2000 til 450.000 kr.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og af vidnet BB..

Sagsøgeren, A, har forklaret blandt andet, at hun, der er uddannet kontorassistent, fra omkring 1995 lavede lokal-tv sammen med sin daværende ægtefælle, BB, først i ... og senere .... De aktiver, som de indskød i aktieselskabet ved stiftelsen, tilhørte bortset fra BETA-båndene de to lokal-tv stationer, men oprindeligt havde hun og BB købt udstyret for deres egne penge. Hun deltog i den stiftende generalforsamling og har også underskrevet referatet herfra. Hun ved ikke, hvorfor hun modtog 60 % af aktierne, men hun mener, at det skete på anbefaling af deres revisor. Da selskabet gik konkurs i 2002, udfyldte de selv deres selvangivelser. Der skete i den forbindelse en fejl, som er baggrunden for denne sag. Hun mener ikke, at hun på noget tidspunkt har fået en gave. Det er BB, der har ført sagen på hendes vegne med skattemyndighederne, herunder har forfattet brevene i sagen.

Vidnet, BB, har forklaret blandt andet, at såvel lokal-tv stationen i ... som stationen ... blev drevet i foreningsregi. Indtægterne kom fra salg af reklametid til G5 og det udstyr, der blev indskudt i aktieselskabet ved stiftelsen, var oprindeligt indkøbt af de to lokal-tv stationer. Det var derfor en fejl, at G2 og G3 kun fik 10 % af aktiekapitalen. Han og sagsøgeren skulle tilsammen kun have haft 30 % af aktierne, svarende til BETA-båndenes værdi. Han opdagede først fejlen, da ToldSkat rettede henvendelse til dem. Det er vidnet, der har forfattet referatet fra den stiftende generalforsamling. Det blev efterfølgende sendt til deres revisor og advokat. Han kan ikke i dag forklare, hvorledes han nåede frem til fordelingen af aktier mellem ham, sagsøgeren og de to foreninger. Der blev aldrig udstedt aktiebreve i selskabet. På tidspunktet for den stiftende generalforsamling havde de, som det fremgår af referatet, et bud på køb af halvdelen af aktierne fra en person, som de dog efterfølgende ikke havde interesse i at få ind i selskabet. De BETA-bånd, som produktionerne var gemt på, kostede 116 kr. pr. stk., og dem havde de fået foræret som led i en sædvanlig byttehandel mellem TV-kanaler, hvori også indgik rettigheder til produktionerne på båndene. Det var ham, der udfærdigede deres selvangivelser efter selskabets konkurs, og i forbindelse hermed anmodede han skattemyndighederne om fradrag for tab på aktier for 300.000 kr. på egne vegne og på 600.000 kr. på vegne af sagsøgeren. Han erindrer i dag ikke noget om en efterfølgende henvendelse til skattemyndighederne.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at hun ikke har modtaget nogen gave, som kan berettige skattemyndighederne til at forhøje hendes skattepligtige indkomst med 450.000 kr. i 2000, således som sket. Der skete en fejl ved udarbejdelse af referatet fra den stiftende generalforsamling, således at hun fik tildelt en ejerandel på 60% af aktiekapitalen, idet hun kun skulle have haft tildelt en aktiekapital svarende til værdien af de BETA-bånd, hun indskudte i selskabet. Det var aldrig hensigten at yde hende en gave. På grund af den manglende udfærdigelse af aktiebreve blev fejlen først opdaget efter selskabets konkurs. Det kan allerhøjest komme på tale at beskatte sagsøgeren af værdien af BETA-båndene, og i så fald skal sagsøgeren have medhold i den subsidiære påstand.

Sagsøgte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at sagsøgerens indkomst for 2000 med rette blev forhøjet med 450.000 kr., idet sagsøgeren ved tildeling af aktier modtog en gave eller anden vederlagsfri formuefordel, som er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, litra e. Sagsøgeren modtog i henhold til det udfærdigede og af hende underskrevne referat fra den stiftende generalforsamling 60 % af aktiekapitalen, svarende til 600.000 kr., mens hun kun indskød BETA-bånd i selskabet til en værdi af 150.000 kr. Hendes formuefordel i indkomståret 2000 var således 450.000 kr. Ved fastsættelsen af dette beløb er det af skattemyndighederne lagt til grund, at den fulde opgjorte værdi af BETA-båndene blev indskudt af hende og BB, og dermed er der intet grundlag for den subsidiære påstand.

Parterne er ikke fremkommet med særlige bemærkninger vedrørende sagens omkostninger.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøgeren modtog ifølge det af BB udarbejdede referat fra den stiftende generalforsamling 60 % af aktierne i selskabet, der ved stiftelsen fik tilført værdier til 1 million kroner, mens de resterende aktieposter blev fordelt med 30 % til BB og 5 % til hver af de to lokal-tv stationer. Sagsøgeren deltog i generalforsamlingen dels på egne vegne, dels som formand for G2, og underskrev referatet. Efter selskabets konkurs anmodede BB på sagsøgerens vegne om fradrag for tab på aktier til en værdi af 600.000 kr.

Under disse omstændigheder finder retten ikke at kunne lægge til grund, at den i generalforsamlingsreferatet anførte fordeling af ejerandele i selskabet var fejlagtig.

Det er ubestridt, at sagsøgeren indskød værdier i selskabet for 150.000 kr. Hun opnåede således ved tildelingen af aktier i indkomståret 2000 en vederlagsfri formuefordel på 450.000 kr., jf. statsskattelovens § 4. Det er uden betydning for skattepligten, om parterne herved havde til hensigt at yde sagsøgeren en gave.

Retten finder på denne baggrund, at sagsøgerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2000 med rette blev forhøjet med 450.000 kr., hvorfor sagsøgtes frifindelsespåstand tages til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er heri indgår et beløb på 330 kr. til udgifter vedrørende udfærdigelse af materialesamling samt et passende beløb til dækning af til advokatbistand, der er fastsat med udgangspunkt i de gældende takster og under hensyntagen til sagens karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeret med 20.000 kr.