Dato for udgivelse
05 Nov 2008 14:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2008 12:54
SKM-nummer
SKM2008.894.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-2346/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Renteindtægter, indestående, børn, forældre, gave
Resumé

Sagsøgeren var sammen med sin ægtefælle og 2 mindreårige børn registreret som ejer af en konto med et indestående på knap 1,2 mio. kr. (år 2000) i F2 Bank. Byretten fandt, at sagsøgeren - i lighed med ægtefællen - skulle beskattes af halvdelen af de heraf indvundne renteindtægter. Byretten lagde vægt på, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret, at hun alene ejede 1/4 af indeståendet, og at halvdelen af indeståendet skulle hidrøre fra de to børn, og at dette ikke i så fald var gaver fra forældrene.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 5, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.A.5.2

Parter

A
(Selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Thomas Thorup Larsen)

Afsagt af byretsdommer

Elisabet Michelsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 5. Juli 2007, vedrører opgørelsen af sagsøgerens, As, skattepligtige indtægt i indkomstårene 2000, 2001 og 2002.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst

for 2000 nedsættes med 10.105 kr. og klageafgiften til Landskatteretten kr. 700 tilbagebetales,
for 2001 nedsættes med 14.464 kr. og
for 2002 nedsættes med 11.608 kr.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen er behandlet sammen med BS 2345/2007.

Sagsøgeren og hendes samlever havde i de omhandlede år sammen med deres børn, der i 2000 var 8 år og 3 år, en bankkonto med et indestående pr. 31. december 2000 på 1.193.207,51 kr. Renteindtægterne for 2000 var på 43.871,87 kr.

Skattemyndighederne beskattede sagsøgeren og hendes samlever med hver halvdelen af renteindtægterne. Sagsøgeren har klaget herover, idet hun mener, at hun alene skal beskattes med 1/4, idet kontoen og renteindtægterne tilkommer hende, hendes samlever og de to børn lige sameje.

Det samme gør sig gældende for 2001 og 2002. I 2002 modtog sagsøgeren og hendes samlever et beløb på 464.436 kr. i erstatning fra deres brandforsikring. Beløbet er indgået på den omhandlede fælles konto.

Sagsøgeren har fremlagt kopi af udskrifter fra F2 Bank, hvoraf fremgår, at hendes søn, C, den 10. januar 1996 havde et indestående på 107.991,48 kr. og den 1. januar 2007 havde et indestående på 136.685,74 kr.

Der henvises endvidere til kendelser fra Landsskatteretten af 30. marts 2007.

Forklaringer

Sagsøgeren A har vedrørende den fælles konto med børnene forklaret, at begge børn har modtaget gaver til dåb, omkring 20.- 25.000 kr. hver, og efterfølgende. Pengene har børnene løbende fået fra andre familiemedlemmer, venner og bekendte, og de er løbende blevet indsat på børnenes konti. Der er tilskrevet renter på børnenes konti. Skattemyndighederne må være bekendt hermed. Renten faldt på indlån, og banken sagde derfor, at de kunne samle formuen og lave et aftaleindlån, hvor pengene blev bundet for en periode. Derfor samlede de deres konti. Børnene havde forinden hver en konto med nogenlunde samme beløb. De havde et internt regnskab over fordelingen af pengene, men alle deres papirer er gået til grunde ved en brand. Aftaleindlånet er lavet i år 2000 eller måske året før. Skattemyndighederne havde tidligere accepteret, at børnene havde en selvstændig renteindtægt.

Hun mener, at halvdelen af det indsatte beløb på kontoen kom fra børnenes penge. De har opfattet det således, at de ejede hver 1/4 af indeståendet.

Brandforsikringsbeløbet dækker for de ting, der blev ødelagt. Det var både hendes, hendes samlevers og børnenes ting.

Parternes synspunkter

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

Sagsøgeren har gjort følgende gældende:

"Anbringender

Indkomståret 2000, 2001 og 2002

Det gøres gældende, at børn er selvstændigt skattepligtige, jf. Kildeskatteloven § 5, stk. 1, uanset deres alder, og uanset om de er hjemmeboende eller ej.

Jf., bilag A, er ejerne i lige sameje af kontoen, D, C, A samt B.

Børnenes formue er opstået ved der er givet pengegaver ved fødsel, dåb, ved løbende pengegaver samt ved tilskrivning af renter.

Jf., bilag 4 og 5 har sagsøgte har fået meddelelse om, at C i 1995 havde et bankindestående på kr. 107.991,48 og i 1996 på kr. 136.685,74.

1.193.207,51 kr. (2000) fordelt mellem 4 personer er 298.301,88 kr. til hver person og henset til formuen rentetilskrives (kr. 43.872) med 10.936 kr. til hver person, vil formuen uden indskud vokse betydeligt.

Jf., Boafgiftsloven § 22, er gaver indtil kr. 56.800 (2008) fra hver af de 4 bedsteforældre afgiftsfrie (i alt kr. 227.200 til hvert barn årligt foruden renter) og set i den betragtning er et beløb på kr. 298.301,88 et mindre beløb.

Jf., Boafgiftsloven § 26 skal der først indgives en anmeldelse til Skat, når beløbet overstiger det afgiftsfrie beløb.

Lejlighedsgaver - er uden formel hjemmel - men efter fast praksis, undtaget af både beskatning og gaveafgift. Det gøres gældende, at sagsøgte selv er i besiddelse af oplysninger om børnenes formue via indberetningerne fra bankerne, at sagsøgte alene ønsker der skal indgives en anmeldelse til Skat, når beløbet overstiger det afgiftsfrie beløb.

Sagsøgte gør gældende at der er klar formodning for, også henset til børnenes alder, at beløbene på kontiene (i 2000 kr. 1.193.207,51) alene kan henføres til sagsøgerne. Det er en udokumenteret formodning og ikke et juridisk bevis sagsøger ligger til grund for sagen.

Sagsøgte er ligeledes i besiddelse af indberetningerne om renteindtægter samt formueindestående jf., Skattekontrolloven § 8 H, har bankerne indberetningspligt til Skattemyndighederne for indeståender, renter ejerforhold m.v .

Det gøres gældende, at sagsøgte alene må bære ansvaret for at der jf. bilag 2, side 6 fra Landsskatteretten er truffet afgørelse for indkomståret 2001 om, at det må umiddelbart anses for sandsynliggjort at notatpligten ikke er blevet opfyldt ved telefonisk forespørgsler hos andre myndigheder.

Jf., bilag 6, at sagsøgte videregiver oplysninger om private forhold.

Sagsøgte har hele tiden fastholdt at der er givet fuld og løbende aktindsigt i sagen men gang på gang har det vist sig, at det er der ikke.

Jf., bilag 7, at sagsøgte advarer om videregivelse af materiale af hensyn til aktindsigten til sagsøger og ikke mindst at Skatteankenævnet bl.a. ikke finder at beslutningsgrundlaget er tilfredsstillende henset til at der er truffet en forvaltningsafgørelse uden denne tilsyneladende har været i besiddelse af grundlaget herfor, hvilket strider mod gældende lov."

Sagsøgte har gjort talgende gældende

"Anbringender

Det gøres gældende, at det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at alene 1/4 af indeståendet på konti i F1 Bank (bilag A) kunne henføres til sagsøgeren. Dette har sagsøgeren ikke godtgjort, og sagsøgeren skal derfor (i lighed med sin samlever) for indkomståret 2000 beskattes af halvdelen af de renteindtægter, som kontiene med samlet indestående på kr. 1.193.207,51,- indbragte. Sagsøgeren skal i relation hertil beskattes af halvdelen af de i 2000 påløbne renter på kr. 43.872,- svarende til renteindtægter på kr. 21.936,-.

Såvel sagsøgeren som samleveren havde fuld og ubegrænset adgang til de pågældende konti, og der er ingen dokumentation for, at de to børn født i 1992 og 1997 skulle have modtaget pengegaver fra deres bedsteforældre, som kunne forklare ejerskabet til samlet halvdelen af indeståendet på de pågældende konti (i 2000 kr. 1.193.207,51,-). Tværtimod foreligger der en klar formodning for, også henset til børnenes alder, at beløbene på kontiene alene kan henføres til sagsøgeren og hendes samlever, hvorfor sagsøgeren skal beskattes med halvdelen af de pågældende renteindtægter.

Sagsøgerens oplysning til Landsskatteretten om, at børnenes andel af indeståendet var penge, som de havde modtaget i forbindelse med børnenes fødsel og barnedåb, er udokumenteret, og sagsøgeren har ikke under sagen ønsket at oplyse og dokumentere, hvornår og med hvilke beløb de pågældende indbetalinger er sket til børnene, samt, hvem der har foretaget de enkelte indbetalinger.

Såfremt en del af beløbet på kontiene skal anses som gaver ydet fra sagsøgeren til børnene, bemærkes i øvrigt, at det, jf. kildeskattelovens § 5, stk. 2, stadig er sagsøgeren, der skal beskattes af den herved indvundne renteindtægt.

Sagsøgeren har på intet tidspunkt i sagen - trods flere opfordringer under den administrative behandling og under nærværende sag, jf. senest retsbog af 17. december 2007 fremlagt dokumentation vedrørende de påberåbte overførsler, hvilket må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade."

Rettens begrundelse og afgørelse

Aftalekontoen er registreret med sagsøgeren, hendes samlever og deres 2 børn som kontohavere. Sagsøgeren har ikke under sagen dokumenteret, at hun alene ejer 1/4, og at ½ af indeståendet hidrører fra de 2 børn, og ikke er gaver fra forældrene. Kontoudskriften fra F2 Bank om et indestående i det ene barns navn findes ikke i sig selv at kunne dokumentere, at dette beløb indgår i aftalekontoens indestående, og at det ikke er gaver fra forældrene.

Henset til børnenes alder på tidspunktet og de manglende oplysninger om indeståendet og fordelingen heraf finder retten, at sagsøgeren må anses som skattepligtig af ½ af renterne. Herefter frifindes sagsøgte.

Ved afgørelsen om sagsomkostninger er der udover sagens udfald lagt vægt på sagens karakter og omfang, herunder at der er afholdt et forberedende møde.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale 7.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.