Dato for udgivelse
10 Nov 2008 11:41
SKM-nummer
SKM2008.904.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-155019
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat
Emneord
Ejendomme, genanbringelse, fortjeneste, begæring
Resumé
SKAT oplyser om begæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6

Det følger af EBL § 6 A, at en skattepligtig, der realiserer en ejendomsavance ved afståelse af en ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt, kan nedsætte anskaffelsessummen med ejendomsavancen ved erhvervelsen af en ny ejendom. Det er en forudsætning for nedsættelse af anskaffelsessummen, at den erhvervede ejendom straks fra erhvervelsen kan anvendes erhvervsmæssigt i den skattepligtiges erhvervsvirksomhed. Beskatningen af den realiserede ejendomsavance udskydes hermed til det tidspunkt, hvor den nye ejendom afstås.

Det fremgår af § 6 A, stk. 2, nr. 2, i EBL, at den skattepligtige senest skal begære reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse for det indkomstår, hvor erhvervelsen af den nye ejendom finder sted. Hvis erhvervelsen finder sted i indkomståret forud for afståelsesåret, skal den skattepligtige dog begære reglerne anvendt senest ved indsendelse af rettidig selvangivelse for afståelsesåret.

Lovteksten indeholder således kun en betingelse om, at den skattepligtige skal begære reglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse. Herudover er der ikke formkrav til begæringens udformning.

Selvangivelsen indeholder imidlertid ikke et felt, hvori den skattepligtige kan markere, hvis de pågældende regler ønskes anvendt.

På given foranledning skal SKAT oplyse, at en skriftlig anmodning om anvendelse af regelsættet, der indeholder de nødvendige oplysninger om den afståede og den erhvervede ejendom, og som indsendes senest samtidig med den rettidige selvangivelse, vil opfylde de krav om begæring af reglernes anvendelse, der fremgår af lovteksten i EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2.